Protokół z Walnego Zgromadzenia „Chabry” 15.06.2013r

Protokół

z Części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu – Część Chabry, które odbyło się 15.06.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 11 przy

ul. Chabrów w Opolu.

Ad.1

Walne Zgromadzenie w Osiedlu Chabry otworzył z upoważnienia Rady Nadzorczej PanStanisław Mosiala. Powitał wszystkich zebranych i ogłosił wybór prezydium Walnego Zgromadzenia.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Mirosława Wasilewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z tym poddano pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę, na którą oddano 32 głosów za , przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów .

W wyniku głosowania jawnego Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia został Pan Mirosław Wasilewski.

Na Sekretarza Zebrania zgłoszono kandydaturę Pana Adama Wojakowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym poddano pod głosowanie zgłoszoną kandydaturę, na którą oddano 35 głosów za, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego Sekretarzem Walnego Zgromadzenia został Pan Adam Wojakowski.

W dalszej kolejności zgłoszono kandydatury na asesorów : Pani Grażyny Walkiewicz i Pani Krystyny Kanarek. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na kandydowanie, w związku z czym odbyło się głosowanie jawne, łącznie na obie zgłoszone kandydatury, w wyniku którego zgłoszone kandydatury otrzymały : za 33 głosy , przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

W wyniku głosowania jawnego na asesorów Walnego Zgromadzenia zostali wybrani: Pani Krystyna Kanarek i Pani Grażyna Walkiewicz.

Ad.2

Zgodnie z porządkiem obrad (załącznik) Przewodniczący Zebrania Pan Mirosław Wasilewski zwrócił się do uczestników o podawanie kandydatur do:

 1. Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury:

Pana Tadeusza Gancarza wyraził zgodę na kandydowanie

Pana Jana Czeszkiewicza wyraził zgodę na kandydowanie

Pani Krystyny Łukasik wyraziła zgodę na kandydowanie

Przeprowadzono głosowanie łączne nad zgłoszonymi kandydaturami.

za – 37 głosów , przeciw – 0 głosów , wstrzymała się – 1 osoba

W wyniku głosowania jawnego do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano: Pana Tadeusza Gancarz, Panią Krystynę Łukasik i Pana Jana Czeszkiewicza.

 1. Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono kandydatury:

Pani Zofii Bilińskiej wyraziła zgodę na kandydowanie

Pani Janiny Brosz wyraziła zgodę na kandydowanie

Pana Franciszka Zoszaka wyraził zgodę na kandydowanie

Przeprowadzono głosowanie łączne nad zgłoszonymi kandydaturami

za 37 głosów, przeciw 0 głosów , wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Panią Zofię Bilińską, Panią Janinę Brosz i Pana Franciszka Zoszaka.

Ad.3

Przewodniczący Zebrania odczytał proponowany porządek obrad zamieszczony w gazetce Nasza Przyszłość. Prezes Spółdzielni Pan F.Dezor poinformował, że grupa członków z Osiedla Zaodrze wniosła do porządku obrad Walnego Zgromadzenia pkt. Odwołanie członka Rady Osiedla Zaodrze, w związku z czym porządek obrad został rozszerzony o ten pkt. . Porządek taki otrzymali wszyscy członkowie Spółdzielni. Poinformował również, że część Walnego Zgromadzenia Osiedla Chabry nie będzie głosowała nad odwołaniem członka Rady z Osiedla Zaodrze.

W dalszej części zebrania poddał pod głosowanie porządek obrad.

Za przyjęciem porządku obrad oddano 41 – głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia został przyjęty.

Ad.4

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość. Żadnych zmian do w/w regulaminu nie wniesiono.

Za przyjęciem Regulaminu Walnego Zgromadzenia oddano 37 głosów , przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 1 uchwalającą Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Ad.5

Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor zreferował proponowane zmiany w Statucie Spółdzielni . Proponowana zmiana dot. ilości członków, którzy mogą dokonać zmiany Statutu.

W związku z tym & 68 ust. 5 b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5% członków dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu.

za 32 głosy , przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość.

Ad.6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 r. omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor. Zreferował również roczne sprawozdanie finansowe.

W wypowiedzi zwrócił uwagę na najważniejsze elementy sprawozdania między innymi:

– wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni w 2012r.

– proces ustanawiania własności odrębnych w OSM Przyszłość,

– gospodarkę zasobami Spółdzielni:

Wyniki eksploatacji podstawowej wykazują niedobory na trzech Osiedlach. W przypadku gdy niedobory nie są pokryte bilansem otwarcia roku konieczna będzie w II półroczu zmiana stawek opłat. Gospodarka lokalami użytkowymi na wszystkich Osiedlach zamknęła się wynikiem dodatnim.

– stawki opłat:

W 2012 roku w Spółdzielni generalnie nie zachodziła konieczność zmiany stawek opłat. Zróżnicowanie stawek opłat na wszystkich Osiedlach utrzymało się na podobnym poziomie, a największe występuje na Osiedlu Centrum.

– pożytki uzyskane z części wspólnej nieruchomości:

– fundusz remontowy,

– gospodarkę lokalami użytkowymi,

– proponowany podział wyniku finansowego,

– koszty ogólne zarządzania Spółdzielnią

Ad.7

Informację o realizacji uchwał i wniosków z Walnego Zgromadzenia za 2012 r. omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor. Poinformował, że wszystkie wnioski skierowane do organów Spółdzielni zostały zrealizowane.

Ad.8

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni omówił Pan Stanisław Mosiala. Spółdzielnia pracuje i osiąga dobre wyniki. W imieniu Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość zawnioskował o przyjęcie sprawozdań i udzielenie absolutorium Zarządowi Spółdzielni za 2012r.

Ad. 9 i 10

Informację o realizacji wniosków z lustracji pełnej za lata 2006 2008 omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor. Przedstawił i omówił również wnioski polustracyjnez lustracji pełnej za lata 2009 2011.

Ad. 11

Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Chabry i Rady Osiedla.

 • Kierownik Administracji Osiedla Chabry Pani Katarzyna Chochulska przedstawiła prezentację multimedialną dot. działalności Administracji Osiedla Chabry w 2012 roku zawierającą informację z wykonanych w 2012 roku i planowanych do wykonania w 2013 roku prac remontowych na poszczególnych nieruchomościach w osiedlu. Poinformowała zebranych o wykonanych remontach na lokalach użytkowychw 2012r w Osiedlu Chabry.

  Omówiła również działalność społeczno-kulturalną prowadzoną na Osiedlu Chabry i dzielnicy Wilsona.

 • Przewodniczący Rady Osiedla Pan Ryszard Górecki omówił sprawozdaniez działalności Rady Osiedla Chabry. Poinformował, że w roku bieżącymz upoważnienia Rady Osiedla , Administracja będzie realizowała kapitalny remontz przebudową drogi od III Deski do Boninów i od Boninów do ul. Chabrów. Planowany jest również kapitalny remont drogi od ul. Chabrów do III Deskowca. Rada prowadzi negocjacje z Gminą Opole w sprawie placu przed kościołem oraz ronda przyul. Luboszyckiej-Chabry oraz zagospodarowania terenu kamionki Cementowni Odra.

Ad.12

Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor, informując zebranych na jakie cele mogą być zaciągane zobowiązania. Dodał, że Zarząd Spółdzielni nie zaciągał żadnych kredytów i pożyczekw roku 2012.

Ad.13

Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor poinformował , że uchwałę o odwołaniu członka Rady z Osiedla Zaodrze będzie podejmować tylko część Walnego Zgromadzenia z Osiedla Zaodrze.

Przewodniczący Komisji mandatowo-Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej ważność Walnego Zgromadzenia Chabry.

Ad.14

Projekt uchwały nr 9 w sprawie naliczenia odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości przedstawił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor.

Odsetki w łącznej kwocie 261,023 zł zł. wyłącza się z podziału wyniku finansowego z działalności gospodarczej Spółdzielni za rok 2012 i zasila nimi fundusze uprawnionych nieruchomości. Kwoty odsetek przypadające poszczególnym nieruchomościom stanowią zał. do protokołu. Na Osiedle Chabry przypada kwota 46046,00 zł.

Ad.15

Projekt uchwały o zmianie uchwały dotyczącej Regulaminu tworzenia i podziału finansowego OSM Przyszłość omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor. Zmiana , którą proponuje Zarząd polega na dopisaniu

W rozdziale III – Podział i przeznaczenie wyniku – dodaje się pkt 21 , o następującej treści:

Inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, o których mowa w Rozdziale III pkt 2, ppkt f) stanowią środki o których mowa :

– W uchwale nr 3 Zebrania Przedstawicieli OSM Przyszłość z dnia 17-01-2004r.
W sprawie przeznaczenia środków pochodzących z wyniku finansowego uzyskanego
w ramach prowadzonej gospodarki lokalami użytkowymi należącymi do Spółdzielni przeznaczonych na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, w których prowadzona jest uciążliwa działalność usługowa.

– W uchwale nr 2 Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość z czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału wyniku finansowego.

– W uchwale nr 9 Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość z czerwca 2011 r w sprawie
Uchwalenia zasad naliczania i przekazywania odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i ich wyłączania z wyniku z działalności gospodarczej Spółdzielni .

W rozdziale IV – Postanowienia końcowe pkt. 2 otrzymuje następującą treść:

Z dniem wejścia w życie Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujące zasady za wyjątkiem tych, o których mowa w Rozdziale III pkt. 21 .

Ad.16.

Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor przedstawił i omówił poprawkę do projektu uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia :

1.W rozdziale IV pkt 1 zmniejsza się kwotę przeznaczoną na sfinansowanie działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Centrum o 15 tys. zł.

Osiedla Centrum stwierdziło, że nie będą im potrzebne środki w wysokości 15 tys.zł na sfinansowanie tej działalności.

2.W rozdziale IV pkt 2 zwiększa się kwotę przeznaczoną na zasilenie lokali mieszkalnych ( w oparciu o Regulamin tworzenia i podziału zysku ) w Osiedlu Centrum o 15 tys. zł tj. do kwoty 592,992,73 zł.

W dalszej części omówił szczegółowo projekt uchwały nr 11 dot. podziału wyniku finansowego za 2012r. dla członków spółdzielni.

Poinformował, że do podziału wyniku finansowego za 2012r jest kwota w wysokości 2.667.100.97 zł.

Ad.17

Kierunki działalności Spółdzielni na lata 2013 2017 przedstawił i omówił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor.

  1. Rozwój działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej w celu poprawy kultury współżycia społecznego oraz identyfikacji członków z działalnością Spółdzielni..
  1. Wprowadzenie nowych form samopomocy spółdzielczej obejmującej m.in. zwrotne (w oparciu o obowiązujące Regulaminy) wsparcie środkami finansowymi Spółdzielni prac realizowanych w poszczególnych nieruchomościach i budynkach mieszkalnych członków Spółdzielni.
  1. Podnoszenie standardu obiektów Spółdzielni poprzez wyposażenie ich w dodatkowe elementy architektoniczne (balkony, podjazdy dla niepełnosprawnych itp.), modernizację wyposażenia technicznego (dźwigi) oraz doprowadzenie nowych instalacji wewnętrznych ( ciepłej wody użytkowej, itp).
  1. Rozbudowa infrastruktury technicznej nieruchomości, mająca na celu poprawę warunków zamieszkiwania, obejmująca modernizację układów komunikacyjnych (drogi, chodniki), budowę nowych miejsc parkingowych, modernizację placów zabaw, rewitalizację terenów zielonych oraz budowę nowych obiektów małej architektury.
  1. Dostosowywanie posiadanego majątku rzeczowego do aktualnych potrzeb rynku.
  1. Wdrożenie elektronicznej obsługi użytkowników lokali w zakresie opłat za ich użytkowanie oraz technicznej obsługi.

Ad.18

Informację Zarządu w sprawie zasad zarządzania nieruchomościami wspólnymi przedstawił Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor.

Ad.19

Przewodnicząca Komisji Społeczno Samorządowej Rady Nadzorczej OSM Przyszłość Pani Ludmiła Franiczek przedstawiła zebranym odwołania do Walnego Zgromadzenia dot.:

 1. – uchylenia Uchwały o wykluczeniu pani (dane w aktach),

Pani L.Franiczek – poinformowała , że Pani Mieczysława Berska została wykluczona ze Spółdzielni ze względu na naruszanie Regulaminu porządku domowego w miejscu zamieszkania polegające na m.in. gromadzeniu w mieszkaniu odpadów przynoszonych ze śmietników. Spółdzielnia podejmowała wszelkie działania w tym temacie. Pani ta była kilkakrotnie wzywana do Zarządu i na posiedzenia Rady Nadzorczej. Zarząd wnosił o pomoc Sanepidu, Straży Miejskiej, Policji, wysyłano nakazy udostępnienia mieszkania celem posprzątania bez rezultatów. Sprawa obecnie toczy się przy udziale kuratora przed Sądem. Odczytała prośbę mieszkańców Ozimka, sąsiadów Pani (dane w aktach) o pomoc w rozwiązaniu problemu.

Wypowiedź Pani L.Franiczek uzupełnił Pan Franciszek Dezor dodając, że sprawa ciągnie się już od 10 lat i Spółdzielnia nie jest w stanie rozwiązać problemu. Poinformował, że członkowie w dniu dzisiejszym podczas głosowania muszą zadecydować o tym , czy ta Pani będzie dalej członkiem Spółdzielni. Nie będzie decydować o jej z eksmisji z mieszkania.

Na zebraniu obecna była Pani (dane w aktach), która przedstawiła swoją sytuację życiową.

Głos w imieniu mieszkańców klatki schodowej zabrał również Pan Stanisław Mosiala . Mieszkańcy bardzo proszą o pomoc w rozwiązaniu sprawy. Uchwała Rady Nadzorczej została podjęta na wniosek tych mieszkańców z uwagi na występujące uciążliwości – możliwość powstania epidemii. Spółdzielnia jest w posiadaniu zdjęć mieszkania Pani ( dane wakatch). W imieniu mieszkańców zaapelował do wszystkich zebranych aby głosowali przeciw uchyleniu uchwały Rady Nadzorczej.

W trakcie zebrania głos zabrała Pani Maria Kociok, która złożyła deklarcję udzielenia pomocy Pani (dane w aktach)i rozpoznania sprawy . Poprosiła jednak o przydzielenia jeszcze jednej osoby do pomocy.

Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 13 w sprawie uchylenia uchwały nr 263/Cz/2012 Rady Nadzorczej o wykluczeniu Pani(dane w aktach)z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

za 7 głosów , przeciw -20 głosów, wstrzymało się – 10 głosów.

 1. – uchylenia Uchwały o wykreśleniu p. Marii Słomiańskiej – z uwagi na zbycie prawa do lokalu

mieszkalnego. Pani M.Słomiańska przekazał swoje mieszkanie do FHDOM i nie posiada mieszkania w zasobach Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 14 w sprawie uchylenia uchwały nr 457/Cz/2013 Rady Nadzorczej o wykreśleniu Pani (dane waktach )z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

za 0 głosów , przeciw -28 głosów, wstrzymało się – 8 głosów.

 1. – uchylenia Uchwały Rady Nadzorczej nr 262/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie
  zmian do regulaminu rozliczeń finansowych.

Szczegółową informację dot. omawianego tematu przedstawił Pan J.Czeszkiewicz członek Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Prezes Franciszek Dezor uzupełnił wypowiedź Pan J.Czeszkiewicza informując, że wniosek złożył Pan A.Greniger z Osiedla Chabry i dotyczy on zapisu $ 37 Regulaminu rozliczeń finansowych – rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania. Odbyły się sprawy sądowe, w trakcie których Sąd nie dopatrzył się niezgodności $ 37 z prawem.

Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały nr 15 w sprawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 262/2011 z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian do regulaminu rozliczeń finansowych

za 1 głos , przeciw – 39 głosów, wstrzymało się – 3 głosy.

Szczegóły omawianych powyżej punktów porządku obrad zamieszczone są w gazetce Nasza Przyszłość stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.20

Dyskusja. O udzielenie głosu zwróciły się następujące osoby:

 1. Pan Fijak Akacjowa domek jednorodzinny – poruszył:

– sprawy awarii i ponoszenia kosztów ich naprawy przez mieszkańców domów jednorodzinnych

– temat altany śmietnikowej i pojemników na śmieci

 1. Pan Jan Stanisław Wróbel:

  – złożył wniosek dot. zmiany prawa spółdzielczego. Wnosi o podjęcie uchwały dot. sposobu odbywania się lustracji w Spółdzielni. Lustracje w Spółdzielni powinny odbywać się w ramach nadzoru, które zleci Centralny Związek Rewizyjny w Warszawie. Zarząd Spółdzielni będzie tylko płacił składkę okresową za koszty lustracji i w ten sposób będzie w pełni lustracja którą nikt będzie posądzał, że jest za pieniądze.

  Dodał, że po zapoznaniu się z dokumentacja lustracji i biegłego księgowego wyrażają opinie, że sytuacja pod względem finansowym w naszej Spółdzielni nie jest zła.

Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor wyraził pozytywną opinię w sprawie zgłoszonego przez Pana Wróbla wniosku. Uważa, że wniosek jest jak najbardziej zasadny.

 1. Pani Janina Sojka reprezentująca budynki Chabrów 141-135:

  – podniosła temat dot. stawki za podgrzanie wody w budynku Chabrów 135-141. Mieszkańcy musza płacić stawkę w wysokości 21-24 zł przy czym inne budynki płacą około 12 zł/m. Wniosła wielkie pretensje do Rady Osiedla Chabry ponieważ dopiero po dwóch miesiącach otrzymała odpowiedź na pismo mieszkańców informujące, że Rada Osiedla podjęła uchwałę o zmianie rozliczenia wody. Rada Osiedla nie powołała żadnego eksperta, który dokonałby oceny tej sytuacji.

  Poprosiła o zainteresowanie się występującym problemem i jego rozwiązanie.

  Podziękowała również Prezesowi Zarządu za wyczerpującą odpowiedź na pismo, która mieszkańców nie satysfakcjonuje.

  Podziękowała działowi technicznemu Administracji za dobrze wykonywaną pracę.

 2. Pan Czesław Mysona Wilsona:

  – stwierdził nieprawidłowość w sprawozdaniu Zarządu dot. Ilości mieszkań .

  – w sprawozdaniu Zarządu nie podano ilości lokali użytkowych, wykazano tylko ich powierzchnię.

  – uważa, że analiza płac powinna być zrobiona rok do roku. Na płacach w porównaniu do ubiegłego roku z Zarządzie nastąpił wzrost płac o 115 tys. zł, Administracji o 25 tys. zł, a koszty Rady o 3,6 zł. Trzeba się temu przyjrzeć.

  – poruszył temat zwrotu kosztów za okna dla 11 osób.

  – wniósł uwagi do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni. Brak jest w nim ilości skarg od mieszkańców na działalność organów Spółdzielni, brak określenia jakich regulaminów dotyczyły uchwały Rady Nadzorczej

  – poinformował o zmianie regulaminu dot. rozliczania niedoborów zimnej wody, które wejdą teraz do eksploatacji

  – poruszył temat partycypacji w kosztach remontu drogi na Chabrach przez nieruchomości z dzielnicy Wilsona

  Do poruszonych wyżej spraw ustosunkował się Prezes Spółdzielni Pan Franciszek Dezor.

 3. Pan T.Marek ul. Chabrów:

  -wnosi o doprowadzenie aby służby porządkowe w postaci dzielnicowego Policji i Straży Miejskiej odwiedzały nasze osiedla. Prosi o to aby władze Spółdzielni wystapiły do Ministerstwa w tej sprawie.

 4. Pan K.Pazdan Chabrów:

  – dokończyć malowanie elewacji budynku ( dawna AGAWA) zajmowanego przez telewizje kablową.

  – opracować regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci

  – podciąć gałęzie na głównym chodniku pomiędzy boninami

  – egzekwować za pomocą służb porządkowych zakaz parkowanie samochodów

  – pochwalił decyzję o rozpoczęciu remontu drogi obok boninów.

 5. Pani M.Kociok Chabrów:

  -wniosek dot. p 12. upoważnia się Zarząd Spółdzielni do podjęcia zobowiązań i wielkości sumy po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą oraz Radę Osiedla i Komitet Domowy nieruchomości, której dot. suma zobowiązania.

 6. Pan W.Hoffman Wilsona uważa, że liczniki ciepła winny znajdować się w danej klatce lub co najmniej w budynku.

  Prezes Spółdzielni ustosunkował się do wypowiedzi:

  – liczniki ciepła przeróbki sieci wiążą się z dużymi nakładami finansowymi

  – wniosek p.Kociok zaciągnięcie pożyczki wiąże się z otrzymaniem zgody mieszkańców

  – do wypowiedzi p.Fijak mieszkańcy domów jednorodzinnych musza uczestniczyć w kosztach awarii sieci wodociągowych bo koszty np. awarii w budynkach ponoszą ich mieszkańcy. Nie było inicjatywy mieszkańców w sprawie korzystania z altany śmietnikowej. Jeśli mieszkańcy zbiorowo wystąpią o altanę to Spółdzielnia będzie rozmawiać.

  – do wypowiedzi p.Sojka podgrzanie wody problematyka będzie rozpatrywana

  – kontenery w ciągu kilku miesięcy znikną złożymy propozycję powstania tam miejsc parkingowych

  – remonty drogi droga jest przewidziana w planie. Zarząd stara się o środki z zewnątrz. Prywatna szkoła będzie częściowo partycypowała w kosztach remontu. Po rozmowie z przedstawicielami Ratusza prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja o nie wyremontowaniu odcinka drogi przy przedszkolu publicznym ,co być może zdopinguje władze do wykonania prac przez MZD.

Ad.21

Podjęcie uchwał w przedstawianych sprawach.

 1. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 3 zatwierdzającą sprawozdanie Rady Nadzorczej OSM Przyszłość za rok 2012 Za: 20, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0

 2. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 4 zatwierdzająca sprawozdanie Zarządu OSM Przyszłość za rok 2012 Za: 33 , przeciw: 0, wstrzymało się: 0

 3. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 5 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe OSM Przyszłość za rok 2012 Za: 24, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

 4. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 6 przyjmujące do realizacji wnioski polustracyjne Za: 27, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

 5. Absolutorium dla członków Zarządu Spółdzielni.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Odbyło się głosowanie tajne. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 7, w której:

 1. Udziela absolutorium za 2012r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi: Za: 41, przeciw:1

 2. Udziela absolutorium za 2012 r. inż. Ryszardowi Klusie: Za: 38, przeciw: 3

 3. Udziela absolutorium za 2011 r. mgr Celinie Walewskiej: Za: 40, przeciw 1

 1. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 8 oznaczającą najwyższą sumę zobowiązań, jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa może zaciągać w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2014r. Za: 37, przeciw: 0, wstrzymało się: 0

 2. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 9 zatwierdzającą naliczone kwoty odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości Za: 37 , przeciw: 0 , wstrzymało się : 0

 3. Walne Zgromadzenie głosowało poprawke do projektu uchwały nr 10 : za 32 głosy, przeciw -0 głosów, wstrzymało się 0 głosów

 4. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10 uchwalającą zmiany w Regulaminie Tworzenia i Podziału Wyniku Finansowego w OSM Przyszłość: Za: 32, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 5. Walne Zgromadzenie głosowało poprawkę do projektu uchwały nr 11 : za : 37 , przeciw : 0 , wstrzymało się: 0

11 ) Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 11 z poprawką uchwalającą podział wyniku finansowego za 2012 r. dla członków. Za: 37, przeciw: 0, wstrzymało się : 0

 1. Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12 uchwalającą główne kierunki działania Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość na lata 2013-2017.

  Za: 36, przeciw: 0, wstrzymało się : 1

 1. Walne Zgromadzenie przegłosowało Uchwały nr 13,14,15 w punkcie 19 porządku obrad.

  Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

  • W dalszej części Walnego Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła wnioski zgłoszone podczas Zgromadzenia:
 1. Wnioskodawca : Stanisław Wróbel ul. Tatrzańska – Wnosi o podjęcie uchwały dot. sposobu odbywania się lustracji w Spółdzielni. Lustracje w Spółdzielni powinny odbywać się w ramach nadzoru, które zleci Centralny Związek Rewizyjny w Warszawie. Zarząd Spółdzielni będzie tylko płacił składkę okresową za koszty lustracji i w ten sposób będzie w pełni lustracja którą nikt będzie posądzał, że jest za pieniądze. Wystąpić do ustawodawcy o zmianę prawa dot. lustracji Spółdzielni.

Za : 31 . przeciw : 0 , wstrzymał się : 1

 1. Wnioskodawca : Karol Pazdan ul. Chabrów :

  – dokończyć malowanie elewacji budynku ( dawna AGAWA) zajmowanego przez telewizje kablową. Za:22, przeciw : 0 , wstrzymało się – 11

  – opracować regulamin korzystania z placu zabaw dla dzieci Za: 20, przeciw : 0 , wstrzymało się : 4

  – podciąć gałęzi na głównym chodniku pomiędzy boninami wniosek przyjęto bez głosowania do realizacji

  – egzekwować za pomocą służb porządkowych zakaz parkowanie samochodów – Za: 18, przeciw : 1 , wstrzymało się : 7

 2. Wnioskodawca : Marek Teodor ul. Chabrów : organy Spółdzielni wystąpią do Straży Miejskiej i Policji o zwiększenie patroli w Osiedlu Chabry.

  Za: 28, przeciw : 0 , wstrzymało się : 2

 3. Wnioskodawca: grupa mieszkańców członków Spółdzielni z Osiedla Centrum apel

  do Prezydenta Miasta Opola o odstąpienie od pomysłu sprzedaży ECO S.A.

  Za: 33, przeciw : 0 , wstrzymało się : 0

 1. Wnioskodawca: Maria Kociok ul. Chabrów wniosek dot p.12 suma zobowiązań.

Pani M.Kociok wycofała swój wniosek.

Ze względu na wyczerpanie punktów zawartych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący podziękował za udział w zebraniu i zakończył obrady.

Protokołowała:

Edyta Ogórek

Sekretarz Walnego Przewodniczący Walnego

Zgromadzenia część Chabry Zgromadzenia część Chabry

Adam Wojakowski Mirosław Wasilewski

Załączniki do protokołu:

 1. Protokół Komisji Skrutacyjnej Części Walnego Zgromadzenia OS M Przyszłość stwierdzającej ważność Walnego Zgromadzenia

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

 3. Materiały Zarządu OSM Przyszłość zawierające:

 1. Ocenę biegłego

 2. Sprawozdanie Zarządu OSM Przyszłość za 2012 rok

 3. Sprawozdanie finansowe OSM Przyszłość za 2012 rok

 4. Informacja Zarządu dot. Realizacji wniosków z Walnych Zgromadzeń odbytych w 20121 r.

 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Chabry .

 7. Sprawozdanie z działalności Administracji Osiedla Chabry za 2012r.

 1. Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Części Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość wraz z wnioskami .

 2. Lista obecności członków Spółdzielni

 3. Lista obecności nie członków

 4. Gazeta Nasza Przyszłość

Zebranie było nagrywane.