Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego Nr 2 przy ul. Koszyka 2A

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego Nr 2 przy ul. Koszyka 2A w Opolu
o powierzchni użytkowej 13,84m2 .

Oferty winny zawierać:
1. aktualne dokumenty formalno – prawne oferenta (zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, decyzja o nadaniu numeru NIP i REGON),
2. proponowaną stawkę czynszu w okresie najmu za 1m 2 p.u. (bez mediów),
3. określenie branży,
4. oświadczenie o akceptacji treści umowy przedstawionej przez Spółdzielnię,
5. potwierdzenie wpłaty wadium.

Każdy oferent winien dokonać wpłaty wadium w kwocie 500,00zł. na konto Spółdzielni w PKO BP II/O Opole 19 10203668 0000580200102541 do dnia złożenia oferty.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 15 marca 2017r.
w siedzibie Administracji Osiedla „Zaodrze” przy ul. Prószkowskiej 39A w Opolu.

Bliższe informacje można uzyskać osobiście w godz. 8:00 – 15:00 , bądź telefonicznie pod numerem [77] 47-46-458, [77] 47-45-071.

OSM „PRZYSZŁOŚĆ” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kierownik
Administracji Osiedla „Zaodrze”
mgr Henryk Adamowicz