Konkurs Plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY Opole rozkwita wiosną

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat zamieszkujących zasoby mieszkaniowe OSM
  „ Przyszłość”.
 2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 02 maja 2017 r. i trwa do 26 maja 2017r.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
  1) 4 – 6 lat
  2) 7 – 9 lat
  3) 10-12 lat
  4) 13-16 lat
 1. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za nadesłane prace plastyczne.
 2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 3. Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika itp.
 4. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w formacie A4 lub A3.
 5. Prace winny być wykonane indywidualnie lub na zajęciach w placówkach kulturalno – oświatowych OSM
  „ Przyszłość” .
 6. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
  Imię, nazwisko
  Wiek
  Adres
  Imię, nazwisko , telefon kontaktowy opiekuna.
 1. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganym Oświadczeniem (Załącznik numer 1 Regulaminu).
 2. Wzory wymaganych oświadczeń zostaną dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do Administracji Osiedli i Klubów Osiedlowych. Można je również pobrać ze strony internetowej www.osm.opole.pl lub otrzymać bezpośrednio w siedzibie Zarządu OSM „Przyszłość” w Opolu, przy
  ul. Katowickiej 23.
  Prace bez powyższych dokumentów nie będą poddane ocenie konkursowej!
 3. Prace mogą składać: rodzice, opiekunowie bądź sami uczestnicy, którzy ukończyli 13 rok życia.
 4. Temat prac powinien być związany z wypoczynkiem podczas ferii.
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac
  w celach promocyjnych Konkursu.
 6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
 7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
 8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 9. Lista laureatów wraz ich pracą konkursową zostanie opublikowana na stronie internetowej OSM „Przyszłość” tj. www.osm.opole.pl
 10. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do dnia 02 czerwca 2017r.
 11. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Zarządu OSM „Przyszłość”,
  w Opolu przy ul. Katowickiej 23 .
 12. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 07 czerwca2017r. w siedzibie Zarządu OSM „Przyszłość”,
  w Opolu przy ul. Katowickiej 23 .

 

Regulamin konkursu plastycznego.

Konkurs plastyczny – załącznik