Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu,
ul. Katowicka 23
Ogłasza konkurs na stanowisko

Z-CY PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
– wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: budownictwo, ciepłownictwo lub inżynieria sanitarna,
– minimum 5 letni staż na stanowisku kierowniczym,
– posiadanie uprawnień zawodowych do pełnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie w zakresie wyuczonej specjalności,
– niekaralność.
 
Dodatkowym atutem jest:
– znajomość zagadnień zarządzania nieruchomościami,
– znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej.
 
Do oferty należy dołączyć:
– c.v.
– list motywacyjny,
– dyplom ukończenia wyższej uczelni,
– inne dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje,
– zaświadczenie o niekaralności,
– zaświadczenie o stanie zdrowia.
 
Materiały dotyczące zakresu obowiązków i działalności Sp-ni można uzyskać w pokoju nr 5, oferty w zamkniętych kopertach prosimy składać w pokoju nr 1, w siedzibie Zarządu
OSM „Przyszłość” w Opolu przy ul. Katowickiej 23, w terminie do dnia 10 maja 2017r. godz. 15:00.
 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez podania uzasadnienia.