PROTOKÓŁ NR 10 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-04-2012 r.

Opole, dnia 25-04-2012 r.

.

PROTOKÓŁ NR 10

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-04-2012 r.

.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13.

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Biegły Rewident Dorota Szymczyszyn

Radca Prawny – Janusz Szot i Protokolantka – Zofia Bilewicz.

.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Biegłą Rewident- Dorotę Szymczyszyn

Radcę Prawnego -Janusza Szota i Protokolantkę – Zofię Bilewicz.

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali. Stwierdził, że w pierwszym punkcie dzisiejszego posiedzenia członkowie Rady wysłuchają opinii z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2011 którą przedstawi Biegła Rewident Pani Dorota Szymczyszyn, a następnie zostanie przyjęty protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad

Następnie poddał pod głosowanie otrzymany porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za głosowało 13 osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Przyjęcia sprawozdania z badania bilansu za 2011 rok.

3.2. Członkowskich.

3.3. Korekty planu gospodarczego Spółdzielni.

3.4. Struktury organizacyjnej Spółdzielni.

3.5. Opinii do projektów regulaminów:

– tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej

OSM Przyszłość w Opolu.

– tworzenia i podziału wyniku finansowego w OSM Przyszłość w Opolu.

3.6. Regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych

w OSM Przyszłość w Opolu.

3.7. Ustanowienia służebności.

3.8. Uchwał Rad Osiedli.

4. Sprawy organizacyjne.

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

Ad. 3.1 Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu za 2011 rok.

Pani Dorota Szymczyszyn – Biegła Rewident :

Poinformowała, że była uczestnikiem badania sprawozdania Spółdzielni za 2011 rok, badanie firmowała firma Bad Bil – Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów w Opolu,
a weryfikatorem badania była Pani Mieczysława Mazurek.

Oznajmiła, że w wydanej opinii wyrażono pogląd, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone bez zastrzeżeń. W sposób rzetelny i jasny zawiera wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość za 2011r., sporządzone zostało, we wszystkich aspektach, zgodnie z ustawą
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

Odnosząc się do Raportu wspomniała, iż zgłoszono w nim uwagę dotycząca konieczności weryfikacji pewnych dokumentów organizacyjnych pionu księgowości. Ponadto nie wniesiono, żadnych zastrzeżeń do pracy tego działu, a współpracę z nim ocenia bardzo wysoko podobnie jak kontakt z Zarządem.

Przewodniczący :

Poprosił zebranych o zgłaszanie ewentualnych pytań.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Poprosił o wyraźne stanowisko biegłego w kwestii kondycji finansowej Spółdzielni.

Pani Dorota Szymczyszyn – Biegła Rewident :

Stwierdziła, że raport zawiera zapis, iż nie istnieje zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółdzielni. Spółdzielnia wypracowała zysk na działalności z gospodarki mieszkaniowej, Odsetki od lokat oraz wnoszonych opłat za użytkowanie lokali, także generują dochód, zatem sytuacji finansowa jest bezpieczna, a współczynniki wypłacalności są bardzo dobre.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 35/2012 w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Pan Franciszek Dezor Prezes Zarządu:

W kwestii podsumowania dodał, że:

– wskaźniki płynności finansowej znajdują się powyżej progów określonych jako prawidłowe i mają tendencje wzrostową, co zapewnia bezpieczeństwo Spółdzielni,

– niewysoka rentowność majątku wynika z tego, że gospodarka zasobami mieszkaniowymi winna być prowadzona w ten sposób aby przychody równoważyły koszty,

– spływ należności utrzymuje się na bardzo poprawnym poziomie,

– spłata zobowiązań dokonywana jest na bieżąco lub w terminach wynikających z zawartych umów.

– majątek trwały Spółdzielni pokryty jest w całości kapitałem własnym,

– w ocenie Zarządu Spółdzielni, wyniki są bardzo dobre, a w niektórych miejscach nawet celujące.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 35/2012 w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 35/2012. w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2011 rok.

Przewodniczący:

Podziękował, Pani Dorocie Szymczyszyn.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Przewodniczący:

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie protokół .

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.2. Członkowskich.

Sprawy członkowskie ujęte zostały w utajnionej – II części protokołu.

Ad. 3.3 Korekty planu gospodarczego Spółdzielni.

Przewodniczący:

Przypomniał, że materiały oraz projekt uchwały w tej sprawie wszyscy otrzymali, następnie oddał głos Z-cy Prezesa Zarządu.

Pan Ryszard Klusa – Zastępca Prezesa Zarządu :

Oznajmił, że korekta została dokonana ponieważ plan był przedłożony w zeszłym roku
i budowany w oparciu o wyniki z dziewięciu miesięcy roku 2011.

W korekcie wprowadzono rzeczywiste bilanse otwarcia eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych Osiedli, wynikające z uwzględnienia gospodarki zimną wodą i kanalizacją, wywozem nieczystości oraz pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi
i finansowymi. W kosztach ogólnych Spółdzielni autokorektą Zarządu obniżono koszty osobowe funduszu płac o kwotę 20 tyś. złotych.

Zapowiedział przedłożenie kolejnej korekty, która związana będzie z rozdysponowaniem środków pochodzących z podziału wyniku finansowego przez Walne Zgromadzenie.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 36/2012 w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2012 rok.

Przewodniczący:

Poprosił o przedstawienie w tej sprawie stanowiska Komisji Rewizyjnej i Komisji Techniczno Eksploatacyjnej..

Pan Ryszard Górecki:

Stwierdził, że Komisja nie wypracowała stanowiska w tym temacie, gdyż nie zostało jej to zlecone .

Pan Jan Czeszkiewicz:

Wyjaśnił, że Komisja zajmował się tą tematyką lecz nie przyjmowała oficjalnego stanowiska, jednakże opowiedziała się za przyjęciem tej korekty.

Prezes:

Przypomniał, że pismo w sprawie przyjęcia korekty planu gospodarczo finansowego trafiło do Rady już po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Dodał, że korekta urzeczywistnia koszty wykonanych prac wg. ustaleń z kierownikami Osiedli. Zaznaczył , że jest to pierwsza z dokonanych korekt, a w chwili podziału wyniku przez Walne Zgromadzenie plan będzie wymagał większego zaangażowania i ponownego przepracowania ze strony Rad Osiedli.

Pan Jan Mizera:

W kwestii wyjaśnienia dodał, że wraz z Sekretarz Rady przygotował pismo do Komisji
w sprawie wypracowania stanowisko w tym temacie, jednakże oficjalnie nie przekazano jego treści Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

Pan Piotr Kierzyk:

Był zdania, że z uwagi na niewielkie różnice pomiędzy wielkościami ujętymi w pierwszym planie, a wielkościami przedstawionymi po korekcie, to przyjecie obecnego planu dla działalności Spółdzielni jest w zasadzie bez znaczenia. Na podstawie konkretnych przykładów dowiódł swojego twierdzenia. Opowiedział się za przyjęciem przedstawionej korekty.

Prosił o wyjaśnienie, dlaczego dane z zakresu wykonania kosztów eksploatacji, zawarte
w planie opartym na szacunkowych wielkościach, przyjętym 07-12-2011 roku, są identyczne
w bieżącym planie, który powstał po uwzględnieniu kosztów rzeczywistych

Prezes:

Przyznał, że musiało dojść do pomyłki w której skorygowane zostały wielkości planowane natomiast w wykonaniu nie dokonano korekty.

Przewodniczący

Dodał, że z uwagi na wniesienie znaczących korekt w funduszu remontowym, istnieje uzasadniona potrzeba uchwalenie korekty planu.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Opowiedział się za przyjęciem korekty planu.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zwrócił się do Przewodniczącego, z zapewnieniem, że jeżeli istnieje potrzeba to Komisja oficjalnie, na piśmie przedłoży pozytywną opinię w sprawie przyjęcia korekty.

Przewodniczący

Oznajmił, ze stanowiska Komisji stanowią materiał pomocniczy dla członków Rady, ale nie są nieodzowne dla przyjęcia uchwały w tym temacie.

Prezes:

Zwrócił uwagę zebranych, że z pozycji dochodowych został wyjęty kredyt wewnętrzny gdyż wielkości te zamazywały obraz rzeczywisty i znalazło to odzwierciedlenie w Osiedlach
Zaodrze, Chabry, Ozimek gdzie został przedstawiony ujemny wynik.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 36/2012 w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2012 rok.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 36/2012. w sprawie: korekty planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2012 rok.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.4. Struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 37/2012 w sprawie: struktury organizacyjnej.

Przewodniczący :

Przypomniał, że projekt uchwały został rozesłany wcześniej, a dziś został dołączony jedynie załącznik do uchwały.

Prezes:

Oznajmił, że zmiana struktury organizacyjnej jest związana z uregulowaniem zasad zatrudniania pracowników, którzy prowadzą działalność kulturalno wychowawczą
w klubach Osiedlowych. W tym celu Zarząd zwrócił się do Rady Osiedla Zaodrze
i Chabry o wyrażenie opinii w powyższym temacie. W chwili obecnej Zaodrze wydało pozytywną opinię natomiast Rada Osiedla Chabry na tym etapie, nie widzi potrzeby zmiany struktury organizacyjnej.

Pan Ryszard Górecki:

Stwierdził, że Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz stanowiskiem zainteresowanych Rad Osiedli, podzieliła pogląd Rady Osiedla Zaodrze i poparła wniosek
o zwiększenie etatyzacji dla tego Osiedla na 2012 rok o 0,5 etatu, a także zwiększenie funduszu płac o 11,7 tysiąca zł.

Pani Stanisława Siejko:

Zwróciła się z pytaniem, ilu pracowników zajmuje się prowadzeniem działalności kulturalno wychowawczej w Spółdzielni, czy posiadają oni specjalistyczne wykształcenie i czy nie byłoby zdecydowanie korzystniej gdyby etatowemu pracownikowi dać szansę powiększenia swoich dochodów wcześniej go przeszkalając w tym zakresie.

Pan Franciszek Dezor:

Wyjaśnił, że inicjatorami i recenzentami działalności społeczno wychowawczej są Rady Osiedli. Na przestrzeni roku szkolnego zajęcia organizowane dla dzieci odbywają się
w godzinach popołudniowych, natomiast w okresie wakacji i ferii dzieci znajdują opiekę
w godzinach pracy ich rodziców, zatem charakter tej pracy wyklucza, aby pracownik Spółdzielni podjął się prowadzenia tej działalności

Pan Jerzy Matwiejczuk

Dodał, że w Osiedlu Zaodrze w klubie przy ul. Prószkowskiej każdorazowo w zajęciach uczestniczy od 10 do 15 dzieci, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, rozległy teren Osiedla oraz fakt zróżnicowanej grupy wiekowej, wymusił decyzję o otwarciu drugiego klubu tj. przy
ul. Wrocławskiej, w którego zajęciach uczestniczy minimum 10 dzieci.

Przewodniczący:

Był zdania, że skoro Rada Osiedla wyraża taką potrzebę to Rada Nadzorcza winna spełnić to oczekiwanie.

Pan Tadeusz Ferdyn

Poprosił o doprecyzowanie w uchwale, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, że działalność ta ma wymiar społeczno kulturalny a nie wychowawczy.

Pani Ludmiła Franiczek

Wyjaśniła, że osoba prowadząca oba kluby w Osiedlu Zaodrze posiada kwalifikacje zawodowe do prowadzenia takich zajęć, a ponadto jej kontakt z dziećmi ma charakter wychowawczy.

Pan Janusz Szot radca prawny

Oznajmił, że zgodnie z § 7 ust. 4 pkt. 1 oraz zapisami Statutu dotyczącymi podziału wyniku finansowego, należy mówić o działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej lecz rozszerzenie tego pojęcia o działalność wychowawczą nie jest wykroczeniem poza ramy Statutowe.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 37/2012 w sprawie: struktury organizacyjnej.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 37/2012. w sprawie: struktury organizacyjnej.

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.5. Opinii do projektów regulaminów:

– tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej

OSM Przyszłość w Opolu.

Przewodniczący

Przypomniał, że zebrani otrzymali materiały w tej sprawie, ponadto dziś jeszcze został rozdany projekt w/w regulaminu z drobnymi korektami, w brzmieniu które będzie przedstawiane pod obrady Walnego Zgromadzenia.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 38/2012 w sprawie: projektu Regulaminu tworzenia
i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej OSM Przyszłość
w Opolu.

Prezes

Zauważył, że projekt Regulaminu tworzenia i gospodarowania funduszami własnymi oraz zasady gospodarki finansowej OSM Przyszłość w Opolu, został rozesłany kilka tygodni wcześniej, następnie stanowił przedmiot dyskusji członków Komisji Rewizyjnej. Potrzeba stworzenia tego regulaminu wynikała z sugestii biegłej rewident, która uważała, iż pewne uregulowania winny znaleźć swój wymiar w jednym regulaminie. Po przepracowaniu wspomnianego regulaminu zostały z niego usunięte wszystkie wzmianki dotyczące tworzenia funduszy, które nie są funduszami własnymi. Usunięty został także fundusz wkładów zaliczkowych na którym ujęte były około 164 wpłaty niewielkich kwot bo 2, 3 lub 4 złotowych, po wyjaśnieniu z działem księgowości, kwoty te zostały rozksięgowane,
a fundusz zlikwidowany. Wyjaśnił także, że w projekcie tym jest mowa o funduszu
z aktualizacji wyceny, którego podstawą tworzenia jest rozporządzenie ministra finansów.

Był zdania, że powołując się na podstawę prawną regulaminu nie należy przytaczać konkretnych artykułów gdyż jakakolwiek zmiana w akcie prawnym z którego się artykuł wywodzi będzie powodowała potrzebę zmiany zapisów regulaminu, które będą musiały zostać przegłosowane przez Walne Zgromadzenie, wystarczy jako podstawę przywołać nazwę aktu prawnego.

Radca prawny

Był zdania, że przywołanie konkretnego artykułu byłoby niezbędne gdyby jego zapisy mówiły wprost o powołaniu takiego aktu w Spółdzielni, jednak rolą tworzonego regulaminu jest scalenie aktów które już funkcjonują w Spółdzielni oraz zebranie ich uregulowań
w jednym dokumencie. Poparł Prezesa Zarządu stojąc na stanowisku, iż nie należy przywoływać podstawy prawnej wprost w sensie artykułowym.

Pan Ryszard Górecki:

Odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie powyższego regulaminu. Zwrócił szczególną uwagę na jej wniosek nr 3, dotyczący przytoczenia bardziej szczegółowej podstawy prawnej, pozostałe wnioski Komisji znalazły swoje odzwierciedlenie
w przedłożonym dzisiaj projekcie regulaminu.

Prezes :

Przypomniał zebranym, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ( na którą także powołuje się w/w regulamin) jest aktem, który podlega ciągłym zmianom
i nowelizacjom, zatem chociażby za sprawą tego aktu należałoby często wprowadzać zmiany do naszego regulaminu.

Pan Ryszard Górecki

Zaproponował, aby w takiej sytuacji uszczegółowić podstawę w Statucie, ustawie Prawo Spółdzielcze oraz ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Radca prawny:

Wyraził pogląd, że w rzeczywistości podstawę prawną utworzenia tego regulaminu daje Statut Spółdzielni, pozostałe przywołane akty to te w których znajdują się regulacje
w zakresie tworzenia i zasad funduszy o których jest mowa w treści regulaminu.

Przewodniczący:

Zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem, czy nie jest właściwym, aby w projekcie tego regulaminu na jego końcu zawrzeć zapis, iż regulamin uwzględnia przepisy zawarte
w poszczególnych ustawach. Natomiast w uchwale Walnego Zgromadzenia powołać się na konkretne przepisy .

Pani Stanisława Siejko:

Poparła koncepcję przedmówcy.

Pan Piotr Kierzyk:

Powołując się na dotychczas stosowne praktyki podczas tworzenia regulaminów, zgłosił wniosek o pozostawienie podstawy prawnej zgodnie z treścią zapisaną w rozdziale pierwszym regulaminu .

Przewodniczący

Wyjaśnił, że jego zdaniem przywołanie przepisów w rozdziale I będzie wymagało ich uszczegółowienia, natomiast zamieszczenie informacji na końcu pozwoli na przywołanie jedynie aktów prawnych z których wywodzi się treść regulaminu.

Prezes:

Regulamin ten jest tworzony na podstawie jednego szczególnego przepisu tj. Statutu.

Pani Ludmiła Franiczek

Zaproponowała zakończenie dalszej dyskusji i poddanie pod głosowanie tego dokumentu
w kształcie przedłożonym przez Zarząd.

Przewodniczący

Poprosił o zgłaszanie uwag do innych zapisów regulaminu.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 38/2012 w sprawie: Regulaminu tworzenia
i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej OSM Przyszłość
w Opolu.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 38/2012. w sprawie: Regulaminu tworzenia
i gospodarowania funduszami oraz zasady gospodarki finansowej OSM Przyszłość
w Opolu.

Uchwała wraz z Regulaminem stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.5. Opinii do projektów regulaminów

– tworzenia i podziału wyniku finansowego w OSM Przyszłość w Opolu.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 39/2012 w sprawie: projektu Regulaminu tworzenia i podziału wyniku finansowego w OSM Przyszłość w Opolu.

Prezes

Regulamin ten był omawiany na Komisji Rewizyjnej i zgodnie z jej uwagami został usunięty pkt 7, wniesiono poprawkę w punkcie 8 i zawarto zapis o sposobie podziału wyniku tj. że następuje on w odniesieniu do powierzchni lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości do których tytuł prawny posiadają członkowie Spółdzielni, a także uzupełniono punkt 5
o zapis mówiący o podziale wyniku metodą przychodową i wprowadzono mechanizm podziału.

Dodał także, że regulaminu ten rozstrzygałby kwestię czy dzielimy wynik metodą przychodową czy przy uwzględnieniu metrażu, co zwolniłoby Zarząd od przedkładania Walnemu Zgromadzeniu dwóch wersji projektów uchwał w spr. podziału wyniku finansowego Spółdzielni.

Pan Tadeusz Ferdyn:

W imieniu Komisji Rewizyjnej odczytał stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Zauważył, że oprócz kwestii dotyczącej uszczegółowienia podstawy prawnej Zarząd przedłożonym projekcie uwzględnił pozostałe wnioski, lecz w punkcie 5 nie w pełni
z sugestią Komisji.

Dodał, że intencją Komisji było to, aby mechanizm podziału wyniku był bardziej czytelny dla członków Spółdzielni, natomiast zasada tego nie klaruje w sposób oczywisty.

Prezes:

Odczytał pkt 5 III rozdziału i szczegółowo wyjaśnił zawarte w nim zapisy. Był zdania, że zapis ten stanowi algorytm podziału wyniku.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Oznajmił, że wyjaśnienia Prezesa są w pełni zasadne, zgodził się z takimi unormowaniami
i zaproponował przerwać dyskusję w tym temacie.

Pan Jan Mizera:

Zgłosił formalny wniosek o przystąpienie do głosowania w powyższej sprawie.

Pan Piotr Kierzyk :

Przytoczył poprzednią wersję zapisu pkt.5, był zdania, że obecne zapisy omawianego dziś regulaminu, który będzie stanowił podstawę do konstruowania podziału wyniku w kolejnych latach, są niezgodne z zapisami aktu wyższego rzędu jakim jest Statut Spółdzielni. Proponował przyjęcie poprzedniej wersji tego zapisu, a jednocześnie przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu dwa projekty uchwał w spr. podziału wyniku, dając możliwość członkom Spółdzielni decydowania co do sposobu rozdziału środków finansowych. Stwierdził, że będzie głosował przeciwko pozytywnej opinii przedłożonego projektu.

Prezes

Zwrócił uwagę, że regulamin uchwali Walne Zgromadzenie, jego uprawnieniem właśnie jest podział wyniku. W Statucie nie ma ogólnego zapisu co do sposobu podziału środków pomiędzy poszczególne rodzaje lokali. Jego unormowania odnoszą się do gospodarki lokalami mieszkalnymi. W bieżącym roku pod obrady Walnego Zgromadzenia zostanie przedłożony powyższy regulamin, o ile nie zostanie on uchwalony to Walne zdecyduje, którą propozycję uchwały w sprawie podziału wyniku przyjmie do realizacji.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 39/2012 w sprawie: Regulaminu tworzenia i podziału wyniku finansowego w OSM Przyszłość w Opolu.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 12, przeciw- 14, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 39/2012. w sprawie: Regulaminu tworzenia i podziału wyniku finansowego w OSM Przyszłość w Opolu.

Uchwała wraz z Regulaminem stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.6. Regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w OSM Przyszłość w Opolu.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 40/2012 w sprawie: Regulaminu wymiany stolarki okiennej
i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w OSM Przyszłość w Opolu.

Prezes:

Oświadczył, że przygotowany projekt w/w regulaminu jest efektem porozumienia z Radą Osiedla Chabry oraz rozstrzygnięciem problemu związanego ze zwrotem kosztów z tytułu wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych . Wyjaśnił, że regulamin ten rozstrzyga kwestie związane zarówno z zasadami refundacji kosztów wymiany stolarki ze środków funduszu remontowego nieruchomości jak i dookreśla zasady wymiany stolarki finansowanej przejściowo z środków finansowych Spółdzielni. Omówił przedłożony materiał. Dodał, że niniejszy regulamin o ile zostanie uchwalony będzie obowiązywał od dnia 01-07-2012 r natomiast poprzedni regulamin straci moc prawną z dniem 30-06-2011r.

Pan Ryszard Górecki:

Przedstawił pozytywną opinię w/w regulaminu przedłożoną przez Komisję Rewizyjną. Dodał, że ów projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany także przez Radę Osiedla
Chabry.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Także przedstawił pozytywną opinię do projektu regulaminu, którą wypracowała Komisja ds. techniczno eksploatacyjnych.

Pan Piotr Kierzyk

Zauważył, że w § 1 używa się zwrotu użytkownicy lokali mieszkalnych członkowie Spółdzielni zatem prawo do zwrotu za wymianę stolarki posiadają użytkownicy lokali ale pod warunkiem, że są członkami Spółdzielni, ale w § 2 mowa jest już tylko o osobach posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego. Proponował, aby z § wykreślić
członkowie Spółdzielni lub do § 2 dodać zwrot członkowie Spółdzielni.

Prezes

Uznał, że zapis jest celowy, jednoznaczny i opisuje dokładnie sytuację osób starających się
o refundację. W § 1 mowa jest o możliwości zaciągnięcia pożyczki na wymianę stolarki okiennej w 48 nieoprocentowanych ratach, zatem nie istnieje, żadne uzasadnienie aby
z środków członków Spółdzielni korzystały osoby nie posiadające członkostwa. Natomiast w § 2 mowa jest o funduszu wspólnym nieruchomości, a przecież fundusz ten tworzą wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu.

Pan Piotr Kierzyk

Zaproponował, aby w § 2 uszczegółowić, że mowa tu o większości ale liczonej w stosunku do ilości mieszkań a nie osób objętych ankietą.

Prezes

Przypomniał, że decyzja zapada większością głosów liczoną udziałami i wynika
to z przepisów ustawy o własności lokali.

Pan Piotr Kierzyk

Wyraził pogląd, że zapisy brzmią w sposób enigmatyczny i niejasny.

Pan Tadeusz Ferdyn

Dodał, że ankiety kierowane są do wszystkich zainteresowanych, jednak ilość ankiet zwróconych nie może być miernikiem. Wg. prawa Spółdzielczego oraz Statutu uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. Bierność lokatorów i niechęć do zwrotu ankiety mogłaby zablokować jakąkolwiek działalność w Spółdzielni.

Pani Ludmiła Franiczek

Stwierdziła, iż aby uzyskać rzeczywisty obraz poglądów lokatorów, należałoby podobnie jak zrobiła to Rada Osiedla Zaodrze bezpośrednio udać się do mieszkańców celem poznania ich stanowiska.

Pan Piotr Kierzyk

Wycofał się ze swoich wcześniejszych uwag.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 40/2012 w sprawie: Regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w OSM Przyszłość w Opolu.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 13, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 40/2012. w sprawie: Regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w lokalach mieszkalnych w OSM Przyszłość w Opolu.

Uchwała wraz z Regulaminem stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.7. Ustanowienia służebności.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 41/2012 w sprawie: służebności gruntowej.

Prezes:

Udzielił stosownych wyjaśnień w sprawie lokalizacji nieruchomości na której ustanowiona miała być nieodpłatana służebność gruntowa.

Pani Stanisława Siejko:

Wyraziła pogląd, że w uchwale należy zawrzeć zapis o tym, iż służebność jest ustanawiana dla każdoczesnych użytkowników.

Radca Prawny

Poparł stanowisko przedmówczyni.

Pan Tadeusz Ferdyn

Był zdania, że w uchwale winien być postawiony warunek o wzajemnych służebnościach.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Oznajmił, że Zarząd przekazał Komisji technicznej pełną dokumentację, Komisja udała się na wizję lokalną, Zarząd wystąpił także do Urzędu Miasta o wzajemną służebność, zatem sprawa jest zupełnie jasna i budzi wątpliwości, a unormowanie w postaci uchwały uporządkuje formalnie istniejąca sytuację.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 41/2012 w sprawie: służebności gruntowej.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 13, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 41/2012. w sprawie: służebności gruntowej.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.8. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Przewodniczący:

Zaproponował, aby protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący:

Zapytał zebranych czy otrzymali zawiadomienia o zmianie terminu posiedzenia kolejnej Rady Nadzorczej. Wyjaśnił, ze zmiana jest konieczna z uwagi na potrzebę przyjęcia
i zaopiniowania przez Radę materiałów, które zostaną skierowane pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zwrócił się do przewodniczących Komisji stałych o przedłożenie sprawozdań z prac Komisji od lipca ubiegłego roku.

Pan Ryszard Górecki:

Poinformował o zmianie terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Maria Romaniuk :

Zapoznała zebranych z korespondencją:

– z Zarządem Spółdzielni w związku interwencją Pana Bogusławskiego w sprawie zadań do wykonania przy nieruchomości położonej w Opolu ul. 1 Maja 10.

Członkowie Rady Nadzorczej przyjęli treść pisma do zainteresowanego.

Pan Jan Mizera:

Zapoznał zebranych ze skargami:

– Pana Jerzego Krupierza z ulicy Wrocławskiej w sprawie anten Centertel. Zreferował zebranym problem i stan faktyczny, a także poinformował o korespondencji otrzymanej w tej sprawie. Dodał, że firma Centertel złożyła do sądu apelację, która pod koniec bieżącego miesiąca zostanie prawdopodobnie rozstrzygnięta.

– Pana Czesława Mysony, na wadliwie rozpatrzenie przez Zarząd skargi na kierownika Administracji w sprawie zdewastowanej ławeczki.

Zastępca Prezesa:

Poinformował zebranych o treści kolejnych skarg jakie wpłynęły od w/w członka Spółdzielni.

– Rada Nadzorcza uzgodniła, że projekt odpowiedzi dla zainteresowanego, przygotuje Pani Stanisława Siejko.

Ad 6. Interpelacje.

Pani Maria Romaniuk

Poinformowała, że nikt nie zgłosił interpelacji.

Przewodniczący:

Zobligował Panią sekretarz do przedstawienia na kolejnym posiedzeniu Rady informacji
w sprawie poprzednio zgłoszonych interpelacji.

Ad 7. Sprawy różne.

Jan Mizera:

Zaznajomił zebranych z treścią korespondencji jaka wpłynęła od Zarządu Spółdzielni
dotyczącej wydania opinii przez Rady Osiedli w sprawie zbycia zbędnych nieruchomości gruntowych oraz informacją o wystąpieniu do Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu
o wspólne użytkowanie terenu będącego własnością 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Poprosił o skierowanie do Komisji Technicznej kserokopii pisma Zarządu do Rad Osiedli
w sprawie zbycia zbędnych nieruchomości gruntowych.

Poinformował członków Komisji Technicznej o jej posiedzeniu w dniu 8 maja.

Zwrócił się do Rady Nadzorczej o powiększenie składu Komisji Techniczno Eksploatacyjnej o członka w osobie Pana Mirosława Wasilewskiego, zapytał czy ww. zgadza się na wstąpienie do tejże Komisji.

Pan Mirosław Wasilewski:

Stwierdził, że przemyśli swoją decyzję.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Poprosił o zmianę miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej .

Pani Stanisława Siejko:

Zwróciła się do Przewodniczącego i zebranych członków Rady Nadzorczej
o przeanalizowanie konieczności sporządzania ogromnej ilości dokumentów w wersji papierowej. Była zdania, że dla wiadomości członków Rady wystarczy, aby kompetentna osoba zreferowała temat bez potrzeby powielania jego treści dla każdego członka Rady Nadzorczej. Zaapelowała o poszanowanie dla czasu pracy pracowników Spółdzielni oraz dla materiałów biurowych wykorzystywanych do tworzenia takiej ilości dokumentów.

Przewodniczący

Przyjął zgłoszony wniosek, poinformował, że poruszony problem wymaga rozwiązania, obiecał, że zastanowi się nad rozwiązaniem takiej sytuacji, a propozycje przedstawi najpóźniej na czerwcowym posiedzeniu Rady.

Zwrócił uwagę na konieczność przeanalizowania zasadności tworzenia dużej ilości materiałów i dokumentów.

Pani Ludmiła Franiczek:

Oznajmiła, że w Osiedlu Zaodrze zaplanowany został konkurs na najbardziej ukwiecony balkon, jednak na przeszkodzie jego organizacji staje Regulamin porządku domowego którego zapisy zabraniają wywieszania skrzynek balkonowych poza obręb balustrady balkonowej. Zwróciła się więc do Rady Nadzorczej o przeanalizowanie w/w regulaminu
i uzupełnienie jego treści sformułowaniem, że zakaz ten dotyczy jedynie balkonów, które znajdują się nad ciągami dla pieszych lub placami zabaw dla dzieci.

Przewodniczący:

Poprosi o pisemne sformułowanie wniosku w tej sprawie.

Pan Ryszard Górecki:

Poparł Panią Stanisławę Siejko w sprawie ograniczenia ilości materiałów i dokumentów.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Wyraził obawę czy ograniczenia takie nie wpłyną na ograniczenie informacji jakie uzyskują członkowie Rady.

Pani Maria Romaniuk:

– Poinformowała, że do Rady wpłynęła informacja Zarządu o rozliczeniu kosztów ogrzewania za sezon grzewczy 2010-2011.

– pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej i Komisji Techniczno Eksploatacyjnej
z prośbą o wyrażenie opinii.

– Odczytała informację Komisji Społeczno Samorządowej w sprawie działalności społeczno kulturalnej.

Przewodniczący:

Stwierdził, że materiał przedłożony przez Komisję Społeczno – Samorządowej będzie przedłożony Radzie Nadzorczej.

Ad 8. Przyznanie nagrody Członkom Zarządu.

Rada podjęła Uchwałę o przyznaniu nagrody Członkom Zarządu

Przewodniczący

Zakończył dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

.

Na tym protokół zakończono, stron 15.

Protokołowała; Zofia Bilewicz.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala