PROTOKÓŁ NR 11 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2012 r.

Opole, dnia 23-05-2012 r.

.

PROTOKÓŁ NR 11

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2012 r.

.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13.

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Radca Prawny – Janusz Szot

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Radcę Prawnego -Janusza Szota

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali. Stwierdził, że zgodnie z wnioskiem Pani Stanisławy Siejko część materiałów została rozesłana droga elektroniczną.

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Pani Stanisława Siejko

Była zdania, że sprawy członków Spółdzielni winny być rozpatrywane na początku posiedzenia, wniosła także uwagi do treści projektu uchwały nr 43/2012.

Przewodniczący

Stwierdził, że tradycyjnie w dniu rozpatrywania wniosków Zarządu, kolejność omawianych spraw członkowskich uzależniona jest od obecności wzywanych członków Spółdzielni.

Następnie poddał pod głosowanie otrzymany porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za głosowało 13 osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Członkowskich.

3.2. Projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2012r.

3.3. Naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

poszczególnych nieruchomości (Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 9/2011).

3.4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady (bez podejmowania uchwały).

3.5. Regulaminu Dobudowa balkonów.

3.6. Oceny wyników za I kw.

3.7. Uchwał Rad Osiedli.

4. Sprawy organizacyjne. (wybór Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej)

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

Ad. 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu.

Uwagi do protokołu wnieśli panowie :

Jan Ceszkiewicz – wskazując na brak wyrazu nie w swojej wypowiedzi z 12 strony protokołu.

Piotr Kierzyk – prosząc o wykreślenie zwrotu dotyczącego odczytania informacji Komisji Społeeczno Samorządowej w sprawie Opracowania oceny działalności społeczno wychowawczej prowadzonej przez Spółdzielnię na bazie wyników i sprawozdań za 2011 rok.

Przewodniczący:

Wobec braku dalszych uwag poddał pod głosowanie protokół .

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 12, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

Ad 3.2. Projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2012r.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 43/2012 w sprawie: Projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2012r.

Prezes Franciszek Dezor:

Odnosząc się do zapisu § 2 projektu uchwały odparł, że od dwóch lat Zarząd staje przed dylematem dotyczącym podziału wyniku, stąd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu dwa projekty obliczone różnymi metodami tj. metodą powierzchniową oraz metodą dochodową.

W tym roku Zarząd także przedstawi dwa projekty uchwał w sprawie podziału wyniku a ponadto dla rozwiązania tego problemu, przygotowano pod obrady Walnego Zgromadzenia projekt regulaminu w sprawie tworzenia i podziału wyniku finansowego.

Piotr Kierzyk

Opowiedział się za wykreśleniem § 2 w tej treści, gdyż jego zdaniem Rada Nadzorcza nie ma prawa wydać negatywnej opinii do projektu uchwały, która jest zgodna ze Statutem Spółdzielni, zaproponował nowe brzmienie tego paragrafu mówiące, że Rada Nadzorcza przychyla się do treści uchwały dotyczącej podziału wyniku metodą przychodową.

Prezes

Poparł propozycje przedmówcy.

Jan Mizera

Wnioskował o wykreśleniu paragrafu 2 z projektu uchwały nr 43/2012.

Prezes

Dodał także , ze zgodnie ze stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu obie propozycje podziału, jednocześnie wycofując projekt uchwały nr 12a.

Przewodniczący

Poddał pod głosowanie wniosek o wykreślenie paragrafu 2 z projektu uchwały nr 43/2012.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0 .

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 43/2012 w sprawie: projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 43/2012. w sprawie: projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2012r.

Ad 3.3. Naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym.

poszczególnych nieruchomości (Uchwała Walnego Zgromadzenia Nr 9/2011).

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 44/2012 w sprawie: naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Prezes:

Temat naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym nieruchomości pochodzi sprzed dwóch lat, wiemy, że niektóre nieruchomości planując większe inwestycje bądź remonty zmuszone są do gromadzenia funduszy na ten cel, zatem zasadnym stało się aby środki gromadzone zostały powiększone o wielkość odsetek przypadających na kwotę oszczędności tych nieruchomości. Wniosek ten znalazł poparcie
w postaci uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9 z 2011 roku. Podstawą obliczenia wielkości odsetek jest średnie oprocentowanie lokat w Spółdzielni, a dokładna metodologia tego procesu ujęta jest we wspomnianej uchwale.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 44/2012 w sprawie: naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 44/2012. w sprawie: naliczania odsetek od środków zgromadzonych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.

Ad 3.4. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przyjęcie sprawozdań stałych Komisji Rady (bez podejmowania uchwały).

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 45/2012 w sprawie: Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Przypomniał, że sprawozdanie zostało rozesłane pocztą internetową do wszystkich członków Rady Nadzorczej. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań w tym temacie.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Przekazał wyrazy uznania dla autorów sprawozdania.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 45/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 45/2012 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Sprawozdanie stanowi załącznik niniejszej do uchwały.

Ad 3.5. Regulaminu Dobudowa balkonów.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 46/2012 w sprawie: regulaminu gromadzenia i wydatkowania środków na funduszu celowym Dobudowa balkonów.

Prezes

Stwierdził, że ostateczna treść tego regulaminu powstała w oparciu o konsultacje, rozmowy
z przedstawicielami Komitetu Domowego a także członkami Rady Osiedla Dambonia.

Pan Jan Czeszkiewicz

Przypomniał, że prace nad treścią regulaminu trwają od dwóch lat. Zawiera on wszelkie sugestie i uwagi Rady Nadzorczej, Rady Osiedla Dambonia, przedstawicieli mieszkańców. Zyskał on aprobatę dwóch Komisji Rady Nadzorczej, zatem należy wyjść naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych i uchwalić treść tego regulaminu.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Z upoważnienia Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną opinię w powyższej sprawie.

Dodał, że regulamin ten służy wszystkim mieszkańcom Spółdzielni i nie dotyczy on jedynie Osiedla Dambonia.

Pan Jan Mizera:

Zauważył konieczność poprawienia zapisu dotyczącego daty wejścia w życie powyższego regulaminu.

Członkowie Rady poparli propozycję Pana Jana Mizery.

Pan Jan Kierzyk:

Wyraził pogląd, że regulamin ten rodzi poważne skutki finansowe dla niektórych osób.

Odnosząc się do § 1 pkt. 2 poprosił o wyjaśnienie zapisu najemców oraz osoby nie posiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu. Był zdania, że zapis taki uprawnia do podejmowania decyzji finansowych przez np. najemców lokali mieszkalnych którzy wypełniając ankiety wystąpią i zaciągną zobowiązania w imieniu właścicieli lokalu mieszkalnego. Ponadto wyraził wątpliwość co do zasadności umieszczania zapisu osoby nie posiadające tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, gdyż w Spółdzielni dla wszystkich lokali ustanowione są prawa.

Prezes

Stwierdził, że zapis ten znalazł się w treści regulaminu gdyż regulamin dotyczy wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych. W sytuacji gdy 75% osób posiadających prawo do lokalu wyrazi zgodę na objęcie funduszem celowym tej nieruchomości to opłaty na ten fundusz będą dokonywać także osoby najmujące lokale oraz ( w sytuacjach hipotetycznych ) osoby które nie posiadają prawa do lokalu. Dla poparcia swojego poglądu przytoczył przykład osoby posiadającej spółdzielcze prawo do lokalu, która na mocy decyzji Rady Nadzorczej została wykluczona ze Spółdzielni a jeszcze nie zdała lokalu mieszkalnego, zatem zamieszkuje ona lokal bez tytułu prawnego. W odniesieniu do najemców oświadczył, że zapis ten dotyczy osób z którymi Spółdzielnia zawarła umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Pan Piotr Kierzyk

Stwierdził, że wypowiedź Prezesa ułatwia zrozumienie tych zapisów osobom będącym dziś na sali, jednak dla odbiorcy zewnętrznego zapisy regulaminu w tym paragrafie są niejasne. Ponadto w przypadkach lokali najmowanych to Spółdzielnia jest właścicielem lokalu i na niej spoczywają prawa i obowiązki w zakresie gospodarowania lokalem, podobnie w przypadku osób które utraciły prawo do lokalu, wówczas prawo do lokalu także ma Spółdzielnia.

Pan Jan Czeszkiewicz

W swojej wypowiedzi wyraził pogląd, że zapis regulaminu jest prawidłowy.

Radca Prawny:

Odparł, że zapisy punktu 3 i 2 w § 1, mówią iż w przypadku gdy 75% osób posiadających prawo do lokalu wyrazi zgodę na objęcie funduszem celowym danej nieruchomości to objęte tym funduszem zostaną wszystkie lokale mieszkalne w nieruchomości, niezależnie od tytułu prawnego przysługującego użytkownikowi lub nawet w przypadku gdy użytkownik nie posiada prawa do lokalu. Zgoda 75 % osób posiadających prawo do lokalu skutkuje w dalszej kolejności podjęciem uchwały przez Radę Osiedla, która wyznaczy stawkę opłat jaką użytkownicy muszą wnieść na ten fundusz, zatem w konsekwencji opłata na ten fundusz zostanie doliczona do opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego i obejmie wszystkich .

Prezes

Zaproponował zmianę w treści ust. 3 w § 1, polegającą na dopisaniu wyrażenia:

wyrazi co najmniej 75% osób posiadających tytuł prawny do lokalu.

Pan Piotr Kierzyk:

Zwrócił się o podanie podstawy prawnej na mocy której istnieje możliwość wyegzekwowania należności od osób które świadomie nie wyrażą zgody na dobudowę balkonów gdyż np. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Prezes

Spółdzielnia zarządza zasobami w formie zarządu powierzonego, organy są uprawnione do wprowadzenia prac do planu rzeczowo finansowego spółdzielni oraz uchwalenia stawek opłat, zatem istnieje podstawa do dochodzenia należności na drodze sądowej.

Plany dobudowy przewidują wyłączenia całych pionów lub mieszkań, właśnie po to, aby uniknąć sytuacji w których osoby niezamożne musiałyby borykać się z większymi problemami finansowymi.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Oznajmił, że według kosztorysu inwestorskiego koszt dobudowy jednego balkonu wynosi

maksymalnie 10 tysięcy złotych. Nadmienił, że do kolejnej ankiety przeprowadzanej wśród mieszkańców w sprawie dobudowy balkonów, dołączona zostanie deklaracja o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i świadomości ponoszenia dodatkowych kosztów w formie opłat czynszowych. Wspomniał, że na podobnych zasadach przeprowadza się remonty części wspólnych czyli wyminę instalacji wewnętrznych, docieplenia budynków i opłaty dotyczą wszystkich mieszkańców .

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Wezwał go uchwalenia stosownych zapisów określających zasady remontów części wspólnych.

Radca Prawny

W odniesieniu do pytania Pana Piotra Kierzyka stwierdził, że dopóki w nieruchomości nie wszystkie lokale posiadają prawo odrębnej własności lub nie została podjęta uchwała
o stosowaniu ustawy o własności lokali to obligującym będzie uprawnienie Rady Osiedla do uchwalania stawek opłat na fundusz celowy na podstawie tego regulaminu.

Prezes

Dodał, że kluczową sprawą w tej kwestii będzie treść oświadczenia i deklaracji podpisanej przez osobę posiadającą prawo do lokalu.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 46/2012 w sprawie: regulaminu gromadzenia
i wydatkowania środków na funduszu celowym Dobudowa balkonów.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 46/2012 w sprawie: regulaminu gromadzenia
i wydatkowania środków na funduszu celowym Dobudowa balkonów.

Regulamin powyższy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad 3.6. Oceny wyników za I kw.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 47/2012 w sprawie: Oceny wyników ekonomiczno finansowych Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 rok.

Przewodniczący:

Wniósł autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na wykreśleniu zapisów § 3.

Oddał głos Prezesowi Zarządu.

Prezes

Stwierdził, że :

-poziom kosztów prezentowanych w materiałach odpowiada upływowi czasu,

-wysoki bilans otwarcia powoduje, że do końca września nie będą przewidziane żadne zmiany wysokości stawek eksploatacji.

– dodatkowym zastrzykiem dla nieruchomości będą środki finansowe pochodzące z podziału wyniku

– nadwyżka wyliczona na koncie eksploatacji jest trzykrotnie mniejsza niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– wzrost kosztów powoli konsumuje posiadane nadwyżki ,

– koszt wywozu nieczystości- zamknął się niewielką nadwyżką, na poziomie podobnym do roku ubiegłego.

– ujemne saldo zużycia wody jest odrobinę wyższe, ale podjęto już działania aby sytuacjom tym przeciwdziałać,

– widoczne są skutki mroźnej zimy niedobór o 350 tyś wyższy od okresu porównywalnego, znajdzie to odzwierciedlenie w poziomie zwrotów z tytułu opłat co.

– wzrost poziomu kosztów utrzymania zieleni spowodowany jest tym, że na niektórych osiedlach porządkowany był drzewostan,

– niepokojącym jest wzrost zużycia kosztów energii, zostaną podjęte działania w celu ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy,

– poprawił się wynik na lokalach użytkowych, utrzymana zostanie stawka na fundusz remontowy lokali użytkowych na poziomie 4 złotych / 1m 2,

– obniżył się poziom zadłużeń lokali mieszkalnych,

– wskazał problem związany z najmem lokali użytkowych,

Pan Ryszard Górecki

W imieniu Komisji Rewizyjnej, oświadczył, że materiał przygotowany przez Zarząd jest kompletny, posiada wszelkie niezbędne dane i zestawienia. Według Komisji Spółdzielnia jest zarządzana bardzo dobrze i ma szanse utrzymać poziom ekonomiczny na poziomie roku 2011.

Następnie zapoznał zebranych z dokładną oceną wyników ekonomiczno finansowych.

Pan Jan Czeszkiewicz

Odnosząc się do materiałów zauważył, że poziom stawek eksploatacji pozostaje na zadowalającym pułapie,

– dynamika wzrostu kosztów została wymuszona poprzez wzrost poziomu cen świadczonych na rzecz Spółdzielni usług,

– ogromny zakres wykonanych prac związanych z pielęgnacja zieleni znalazł także odzwierciedlenie we wzroście kosztów,

– koszty funduszu remontowego będą widoczne dopiero w następnym kwartale,

– koszty administracji zostały wykonane na poziomi planu,

– widoczny jest spadek wielkości zadłużeń w opłatach czynszowych.

Komisja Techniczno Eksploatacyjna uważa, że wyniki są bardzo dobre.

Prosił o sformułowanie przy kolejnej ocenie, kilka zdań tytułem wniosków końcowych.

Z-ca Prezesa – Pan Ryszard Klusa

Dodał, że stopień zaawansowania planu funduszu remontowego wynosi :

– Osiedlu Ozimek- 23 % planu,

– Osiedlu Zaodrze- 21%,

– Osiedlu Chabry 19 %

Możliwości realizacji planu funduszu remontowego w I kwartale są uzależnione od asortymentu robót, poziom zaawansowania jest większy w nieruchomościach gdzie prace były przewidziane wewnątrz obiektów . Istotne są także uwarunkowania pogodowe.

Pan Ryszard Górecki:

Stwierdził, że sytuacja w zakresie realizacji funduszu remontowego jest doskonała.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 47/2012 w sprawie: Oceny wyników ekonomiczno finansowych Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 rok.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 47/2012 w sprawie: Oceny wyników ekonomiczno finansowych Spółdzielni za pierwszy kwartał 2012 rok.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad 3.7. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Jan Czeszkiewicz

Prosił o przedstawienie wniosków Rad Osiedli w zakresie przeglądu terenów osiedli.

Prezes

W odpowiedzi stwierdził, że każda Rada przeprowadza kontrolę swoich zasobów po okresie zimowym, we wnioskach tych zawarte są sugestie co do ewentualnych napraw koniecznych, wnioski te kierowane są do realizacji na poziomie Administracji Osiedli.

Pan Jerzy Matwiejczuk

W odniesieniu do wniosków kontroli z przeglądu Osiedli, to Komisja Rady Osiedla
Zaodrze badała stan techniczny po zimie. Wnioski zostały skierowane do realizacji przez Administrację Osiedla.

Pan Tadeusz Ferdyn

W związku z uchwałą Rady Osiedla Chabry poprosił o wyjaśnienie, czy nadal
w kompetencji Rady Osiedla znajduje się opiniowanie wniosków o umorzenie odsetek od nieterminowych wpłat.

Prezes

Wyjaśnił, że Rada Osiedla może opiniować wnioski o umorzenie, ale dotyczące odsetek które nie zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Umorzone odsetki stanowią przychód więc osoby którym dokonano umorzenia na skutek trudnej sytuacji rodzinnej
i finansowej są zobowiązane do ujęcia tej kwoty w rozliczeniu rocznym z fiskusem.

Pani Maria Romaniuk

Zwróciła się z pytaniem do przedstawicieli Rady Osiedla Centrum o wyjaśnienie sytuacji związanej z przeglądami w tym osiedlu.

Pan Piotr Kierzyk

Udzielił odpowiedzi zainteresowanej informując, że podobnie jak na innych osiedlach Komisja Społeczno Samorządowa Rady Osiedla dokonała bardzo dokładnego i wnikliwego przeglądu zasobów Osiedla. Wnioski których było niewiele zostały skierowane do realizacji.

Przewodniczący:

Zaproponował, aby protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Sprawy organizacyjne. (wybór Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej).

Przewodniczący

Poinformował, że od momentu rezygnacji Pana Piotra Kierzyka z funkcji przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej, Prezydium Rady pracuje w okrojonym składzie, ponadto w jego składzie nie jest reprezentowane Osiedle Zaodrze. Zauważył konieczność wyłonienia kandydata na przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej.

Na funkcję Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej zaproponował Panią Ludmiłę Franiczek.

Zapytał czy wyraża ona zgodę na kandydowanie.

Pani Ludmiła Franiczek

Wyraziła zgodę na kandydowanie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie wysunęli innej kandydatury na Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej.

Następnie Rada wyłoniła ze swojego grona Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Jan Czeszkiewicz

– Tadeusz Ferdyn

– Jerzy Matwiejczuk

/ Wszyscy zainteresowani wyrazili zgodę na kandydowanie /.

Poddano pod głosowanie wybór kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania, informując jednocześnie o sposobie głosowania.

Po przeliczeniu oddanych głosów zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej przewodniczącą Komisji Społeczno Samorządowej została Pani Ludmiła Franiczek.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Pani Ludmiła Franiczek

Podziękowała zebranym za okazane zaufanie.

Przewodniczący:

Zaproponował oddelegowanie członków Rady Nadzorczej, na poszczególne części Walnego Zgromadzenia celem reprezentowania Rady oraz otwarcia obrad.

Uzgodniono, że Radę Nadzorczą będą reprezentować:

– Pan Jan Mizera – w Osiedlu Zaodrze i w Osiedlu Ozimek,

– Pan Jan Czeszkiewicz- w Osiedlu Chabry,

– Pan Jerzy Matwiejczuk – w Osiedlu Dambonia,

– Przedstawiciele Osiedla Centrum zadeklarowali, że dokonają wyboru ze swojego grona ale po wcześniejszym uzgodnieniu z nieobecnym dziś Panem Mieczysławem Ekiertem.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Jan Mizera:

Odczytał kolejno treść pism:

– odpowiedź dla Pana Czesława Mysony na skargę wniesioną na wadliwe rozpatrzenie skargi przez Pana Ryszarda Klusę w sprawie uszkodzenia ławeczki.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zauważył, że Pan Czesław Mysona kierując pismo do Rady Nadzorczej lub Zarządu występuje w imieniu Komitetu Domowego, a w zapisach Statutu lub Regulaminu Komitetu Domowego zaznaczono, że korespondencja taka winna być przekazywana za pośrednictwem Rady Osiedla.

Wnioskował aby w przyszłości kierować pisma na właściwą drogę.

Pan Jan Mizera:

Odczytał także pismo Administracji Osiedla w sprawie uszkodzenia ławeczki.

Pan Ryszard Górecki:

Zauważył, że Pan Czesław Mysona może korespondować z organami jako członek Spółdzielni, a przy okazji przewodniczący Komitetu Domowego. Zaznaczył, że wstrzyma się od głosu podczas głosowania nad przyjęciem treści odpowiedzi.

Pan Piotr Kierzyk:

Poparł Pana Jana Czeszkiewicza, twierdząc, że korespondencja podpisana jako przewodniczący Komitetu Domowego winna być odsyłana do Rady Osiedla.

Pan Jan Mizera:

Odczytał zażalenia Państwa Zazula w sprawie wydania zaświadczenie o prawie do lokalu.

oraz przygotowaną odpowiedź na powyższe pismo.

Radca Prawny

Uznał, że przygotowana treść odpowiedzi wkracza w kompetencje Zarządu Spółdzielni.

Po dyskusji redakcja przygotowanej odpowiedzi została zmieniona.

Pani Stanisława Siejko:

Odczytała treść pisma do Zarządu Spółdzielni w sprawie wniosku Państwa Zazula.

Pan Jan Mizera

Poinformował o treści pism które wpłynęły ze strony Pana Bogdana Iżyckiego w sprawie niesprawnej wentylacji w lokalu mieszkalnym. Uzgodniono, iż Rada powstrzyma się od rozpatrzenia pism do czasu otrzymania odpowiedzi ze strony Zastępcy Prezesa Pana Ryszarda Klusy.

Ad 6. Interpelacje.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Odczytał interpelację w sprawie naliczania ryczałtu za pracę w organach Spółdzielni.

Interpelacja została zgłoszona na piśmie i skierowana do Zarządu Spółdzielni celem ustosunkowania się .

Pan Jan Mizera :

Poparł stanowisko przedmówcy.

Pani Maria Romaniuk

Zasygnalizowała o treści pisma skierowanego przez Komitet Domowy ul. Kościuszki,
w sprawie finansowania robót remontowych.

Z-ca Prezesa

Oznajmił, że Zarząd przygotuje odpowiedź

Ad 7. Sprawy różne.

Jan Czeszkiewicz

Poprosił o przygotowanie przez Zarząd analizy rozliczenia kosztów c.o. w Osiedlu
Centrum.

Pani Maria Romaniuk

– poinformowała o :

– zaproszeniach członków Rady Nadzorczej do udziału w przetargach organizowanych
w Spółdzielnię.

– piśmie firmy ECO w sprawie zmiany taryfy ciepła,

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała; Zofia Bilewicz.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala