PROTOKÓŁ NR 12 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27-06-2012 r.

Opole, dnia 27-06-2012 r.

.

PROTOKÓŁ NR 12

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 27-06-2012 r.

.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 14.

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Radca Prawny Halina Korusiewicz.

.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Radcę Prawnego Halinę Korusiewicz

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

.

Pan Ryszard Górecki

Wystąpił w imieniu Komisji Rewizyjnej, wnioskował, aby w punkcie 3.2 nie podejmować dziś uchwały gdyż Komisja nie wypracowała stanowiska odnośnie zmian w regulaminie dotyczących rozdziału III rozliczenie kosztów energii cieplnej.

Na ostatnim posiedzeniu Komisja dokonała weryfikacji propozycji zmian do regulaminu przedłożonych w materiałach Zarządu, zatem zaistniała konieczność sporządzenia kolejnego materiału uzupełnionego o wnioski i uwagi redakcyjne Komisji. Ostateczny kształt proponowanych zmian może dopiero stanowić materiał nad którym będą głosowali członkowie Rady Nadzorczej.

Pan Jan Mizera

Zaproponował zdjęcie punktu 3.2 z porządku dzisiejszego posiedzenia.

Przewodniczący

Zaproponował, aby ten punkt obrad przenieść na zakończenie zebrania.

Pan Mieczysław Ekiert

Poprał wniosek zgłoszony przez Pana Ryszarda Góreckiego.

W wyniku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej opowiedzieli się za zdjęciem punktu 3.2

z dzisiejszego porządku obrad i przeniesieniu jego rozpatrzenia na kolejne posiedzenie Rady.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku posiedzenia Rady Nadzorczej punkt 3.2 Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący

Następnie poddał pod głosowanie porządek posiedzenia z uwzględnieniem wykreślenia punktu 3.2.

Wynik głosowania: Za – głosowało 14 osób wszyscy obecni.

.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Członkowskich.

3.3. Planu pracy Rady Nadzorczej na II pół. 2012r.

3.4. Planów pracy Komisji Rady II pół. 2012r.

3.5. Nabycia nieruchomości

3.5. Regulaminu Rady Mieszkańców.

3.6. Uchwał Rad Osiedli.

4. Informacja wstępna o Walnym Zgromadzeniu

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

8. Przyznanie premii za I kw. Członkowi Zarządu.

.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu.

Przewodniczący:

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 12, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad. 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad. 3.3. Planu pracy Rady Nadzorczej na II pół. 2012r.

Przewodniczący:

Przypomniał, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali projekt planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012 roku wraz z terminarzem spotkań .

Poprosił zebranych o zgłaszanie uwag do przedłożonego planu pracy.

Pani Maria Romaniuk:

Poprosiła o zmianę terminu spotkania Prezydium Rady na 16-07-2012r.

Przewodniczący:

Wobec braku sprzeciwu ze strony innych członków Prezydium, przychylono się do prośby Pani Marii Romaniuk.

Pan Piotr Kierzyk:

Wniósł 2 propozycje do plany pracy na miesiąc lipiec tj. przedstawienia informacji w sprawie wykonania uchwał Rad Osiedli oraz informacji o prowadzonej korespondencji pomiędzy członkami Spółdzielni a Radą Nadzorczą.

Przewodniczący:

Zapowiedział, iż plan pracy zostanie poszerzony o propozycję zgłoszoną przez przedmówcę .

Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 49/2012 w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 49/2012 w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3.4. Planów pracy Komisji Rady II pół. 2012r.

Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 50/2012 w sprawie: planów pracy stałych Komisji Rady II pół. 2012r

Pan Ryszard Górecki:

Przedstawił zebranym plan pracy na II półrocze – Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący

W związku z wnioskiem zgłoszonym przez Pana Feliksa Śmietańskiego, poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o ujecie w planie pracy Komisji punktu dotyczącego analizy kosztów wybranych nieruchomości w Osiedlu Centrum”.

Plan pracy Komisji został rozszerzony zgodnie z wnioskiem.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0

Pan Jan Czeszkiewicz:

Przedstawił zebranym plan pracy na II półrocze – Komisji Techniczno Eksploatacyjnej.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Techniczno Eksploatacyjnej Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Pani Ludmiła Franiczek:

Przedstawił zebranym plan pracy na II półrocze – Komisji Społeczno Samorządowej.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy Komisji Społeczno Samorządowej Rady Nadzorczej na II półrocze 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0

Ad. 3.5. Nabycia nieruchomości.

Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 51/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości

Jan Czeszkiewicz:

Stwierdził, że po przeanalizowaniu przez Komisję całości dokumentów dołączonych do wniosku Zarządu oraz wizji lokalnej przeprowadzonej przez jej członków, Komisja wydała pozytywna opinię i wnioskuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgodny na nabycie od gminy Opole prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażami przy ul. Chabrów.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 51/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości .

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3.5. Regulaminu Rady Mieszkańców.

Przewodniczący:

Wyjaśnił zebranym, że w materiałach na dzisiejsze posiedzenie Rady została dostarczona uchwała w spr. Regulaminu Mieszkańców dodał, że Prezydium Rady zadecydowało, iż kwestia dotycząca uchwalenia tego regulaminu nie zostanie zamknięta a jedynie zawieszona do chwili wystąpienia aprobaty społecznej sprzyjającej uchwaleniu tego regulaminu.

Wspomniał, że zdaniem Radcy Prawnego decyzja o zawieszeniu tego tematu nie musi zostać podjęta w drodze uchwały, a jedynie odnotowana w protokole.

Przypomniał, że autorem projektu tego regulaminu jest Pan Piotr Kierzyk. Rada Nadzorcza wystąpiła do Rady Osiedla Centrum” z prośbą o opinię w spr. w/w regulaminu gdyż zdaniem autora projektu właśnie w tym osiedlu regulamin byłby najbardziej przydatny lecz opinia wydana przez Radę Osiedla Centrum” jest negatywna.

Przewodniczący:

Otworzył dyskusję w tym temacie, prosząc o głos wszystkich zainteresowanych.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Przyznał, że był oponentem dla w/w regulaminu, jednak po doświadczeniach nabytych podczas tworzenia Komitetów Domowych szczególnie w sytuacjach gdy okazało się, że członków Spółdzielni w danej posesji jest mniej niż osób posiadających prawo do lokalu zmienił zdanie i widzi konieczność dalszej pracy nad tym Regulaminem.

Pan Ryszard Górecki:

Wyraził sprzeciw wobec przyjętego trybu postępowania i uważa, że regulamin winien dotyczyć wszystkich Osiedli i nie należy go zawężać do opinii Rady Osiedla Centrum” gdyż być może inne Osiedla zechcą z niego skorzystać.

Przewodniczący:

Wyjaśnił, że regulamin dotyczy wszystkich Osiedli, jednak z uwagi na opinię autora o szczególnej przydatności jego rozwiązań w Osiedlu Centrum”, właśnie do tej Rady została skierowana prośba o wyrażenie opinii.

Przypomniał, że kwestie związane z obowiązywaniem tego regulaminu były poruszane w obecności prawie wszystkich przewodniczących Rad Osiedli lecz oni nie wyrazili zainteresowania wprowadzeniem go w życie w swoich Osiedlach.

Pan Piotr Kierzyk:

Zaprotestował wobec opinii jakoby on sam był autorem tego projektu, gdyż nad jego treścią pracował wspólnie z Prezesem Dezorem. Regulamin ten jest przeznaczony dla całej Spółdzielni, a nie dla jednego Osiedla. Przyznał, że owszem opinia Rady Osiedla Centrum” jest negatywna jednak on sam w dniu 14 maja przesłał do Rady Nadzorczej pismo w którym ustosunkował się do sytuacji ( treść pisma została odczytana).

Pani Stanisława Siejko:

Zwróciła się z pytaniem do Zarządu o relacje procentowe pomiędzy ilością członków Spółdzielni a osobami posiadającymi prawo do lokalu lecz nie będącymi członkami Sp-ni.

Prezes:

W odpowiedzi stwierdził, że wielkość ta oscyluje w granicach 20%. Zaproponował aby projekt regulaminu Rady Mieszkańców przesłać do wszystkich Rad Osiedli z prośbą o opinie w temacie.

Pan Jan Czeszkiewicz

Wyrażając swój pogląd poparł zdanie Pana Matwiejczuka stwierdzając, że regulamin na pewno znajdzie zastosowanie i jest to jedynie kwestią czasu. Jednocześnie podziękował autorom projektu za wniesiony wkład pracy.

Pan Ryszard Górecki:

Poparł wniosek pana Prezesa.

Przewodniczący

Poprosił Prezesa o przygotowanie przez Radców Prawnych Sp-ni podstawy prawnej na mocy której zostałby wprowadzony w/w regulamin.

Oznajmił, że dziś odstąpimy od podjęcia uchwały przygotowanej w sprawie Regulaminu Mieszkańców, a regulamin zostanie przesłany do zaopiniowania przez wszystkie Rady Osiedli.

Prezes

Oznajmił, że Rady Osiedla otrzymają regulamin wraz z opinią Radcy Prawnego.

Ad 3.6. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Przewodniczący:

Wobec braku pytań, zaproponował, aby protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Informacja wstępna o Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący:

Oznajmił, że dziś zostanie przekazana jedynie informacja wstępna, temat zostanie ponownie podjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 25-07-2012r.

Prezes :

Poinformował, że frekwencja tegorocznego Walnego Zgromadzenia była zdecydowanie niższa od osiąganej w latach ubiegłych. Najwięcej członków przybyło na zebranie w Ozimku około 3 % na pozostałych Osiedlach ilość członków oscylowała na poziomie 1.5 2 %. Wszystkie uchwały zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni zostały przyjęte z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmian w zapisach Statutu. Na zebraniach, członkowie złożyli wnioski które nie były bezpośrednio kierowane do Walnego Zgromadzenia ale wyrażały bolączki mieszkańców i zaadresowane zostały do różnych organów Spółdzielni. Zebrania przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.

Przewodniczący

Zwrócił się do członków Rady Nadzorczej którzy zostali oddelegowani do reprezentowania tego organu o ewentualne podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Pan Jan Mizera

Poinformował, że osobiści wziął udział w trzech zebraniach Walnego Zgromadzenia, wszystkie one przebiegły w sposób prawidłowy. potwierdził, iż wnioski zgłaszane przez członków dotyczyły przeważnie spraw technicznych, remontów i napraw bieżących głównie spraw leżących w kompetencji Administracji Osiedli.

Dodał także, że spotkania takie miały zdecydowanie bardziej merytoryczny charakter w latach gdy organizowane były zebrania grup członkowskich i zebrania przedstawicieli Spółdzielni.

Pan Mieczysław Ekiert

Poparł wypowiedź swojego przedmówcy.

Panowie Ryszard Górecki oraz Jan Czeszkiewicz

Zrelacjonowali przedbieg dyskusji na zebraniu w Osiedlu Chabry”.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pani Maria Romaniuk

Odczytała treść korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej:

– pismo Pani Magdaleny Malczewskiej zam. przy ul. Waryńskiego w spr. odwołania od uchwały Rady Osiedla Centrum” dot. funduszu remontowego garaży.

– pismo zostało skierowane do Komisji Techniczno Eksploatacyjnej.

Pan Jan Mizera

Odczytał pismo Pana Czesława Mysony, z dnia 31-05-2012 r. będące skargą na wadliwe rozpoznanie skargi z dnia 16-04-20121r. w spr. dotyczącej Pana Ryszarda Klusy. Oznajmił, że odpowiedź została wstrzymana do czasu spełnienia zawartej w nim deklaracji tj. wystąpieniu zainteresowanego na forum Walnego Zgromadzenia.

Z-ca Prezesa Ryszard Klusa

Oznajmił, że zainteresowany otrzymał stosowną odpowiedź z którą niestety się nie zgodził a przedmiotowa ławka została naprawiona tuż po interwencji mieszkańca.

Rada Nadzorcza ustaliła treść odpowiedzi do zainteresowanego i upoważniła Z-cę Przewodniczącego do wysłania odpowiedzi zainteresowanemu.

Pan Jan Mizera

Poinformował, że w sprawie korespondencji przesłanej przez Pana Bogdana Iżyckiego w spr. wentylacji, zapadły stosowne ustalenia o przeprowadzeniu bezpośredniej wizji w mieszkaniu zainteresowanego w której wezmą udział Panowie R. Klusa, R. Niczyporuk i Jan Mizera, oczywiście z udziałem zainteresowanego.

Pan Ryszard Klusa:

Potwierdził termin spotkania z Panem Bogdanem Iżyckim. Oświadczył, że Rada Nadzorcza otrzyma protokół z dokonanych czynności i propozycje rozwiązań mających na celu wyeliminowanie istniejących nieprawidłowości.

Ad 6. Interpelacje.

Pani Maria Romaniuk :

Poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęła opinia Prawna będąca odpowiedzią na interpelację pana Tadeusza Ferdyna w spr. wypłaty ryczałtów członkom organów za udział w ich pracach.

Radca Prawny Halina Korusiewicz

Odczytała przygotowaną na tę okoliczność opinię prawną. Omówiła dzisiejszy dokument w odniesieniu do wcześniejszych opinii przygotowanych w tej sprawie przez Radców. Stwierdziła, że do przedstawianego materiału dołączyła poprzednie opinie.

Pan Mieczysław Ekiert

Był zdania, że nieobecność członka organu na jednym posiedzeniu, nawet gdy tylko jedno zostało zaplanowana winno oznaczać potrącenie ryczałtu w wysokości 50%. Oznajmił, że należy mieć na względzie, iż niejednokrotnie osoba ta bierze czynny udział także w pracach Komisji i Prezydium które odbywają się w danym miesiącu. Był zdania, że nie należy wypłacać ryczałtu osobom stale nie uczestniczącym w pracach organów oraz wyraził pogląd, iż członkowie organów winni odzyskać niesłusznie potrącone ryczałty.

Pan Tadeusz Ferdyn

Protestował wobec treści opinii prawnej.

Pan Piotr Kierzyk

Zgłosił wniosek, aby opinie prawne w tej sprawie zostały zebrane i przekazane wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Należy oddelegować pewne grono osób, których zadaniem będzie wypracowanie koncepcji i rozwiązań w tym temacie i przedłożenie ich pod obrady Rady Nadzorczej.

Zwrócił się do Przewodniczącego aby wszystkie opinie Radców Prawnych w sprawach poruszanych przez Radę Nadzorczą były dostarczane członkom Rady.

Przewodniczący:

Stwierdził, że opinie w tej sprawie nie zostały przesłane członkom Rady gdyż sprawa została poruszona w interpelacji Pana Tadeusza Ferdyna. Dodał, że tematem tym zajmie się Prezydium Rady na posiedzenie którego zostaną zaproszeni Radcy Prawni. Przypomniał, że w miesiącu styczniu przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Pani Maria Romaniuk:

Poinformowała, że do Rady wpłynęła odpowiedź Zarządu na interpelacje Pana Tadeusza Ferdyna w sprawie realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia które w chwili przedkładania informacji o ich wykonaniu znajdowały się w trakcie realizacji.

Ad 7. Sprawy różne.

Prezes:

Poinformował, że do Rady został przekazany wniosek Zarządu o wyrażenie zgodny na przejęcie w zarządzanie wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Budowlanych 9.

Przewodniczący :

Zwrócił się do zebranych o wyrażenie opinii w sprawie wydania zgody na przejęcie w zarządzanie w/w wspólnoty.

Pan Mieczysław Ekiert:

Przypomniał zebranym o wcześniejszej uchwale Rady Nadzorczej z treści której wynika, iż wniosek o przejęcie w zarządzanie wspólnoty winien zostać poparty analizą ekonomiczną kosztów i przychodów z jej zarządzania, a wniosek dzisiejszy nie został poparty taką analizą, ponadto nie został przesłany projekt uchwały w tej sprawie, zatem sprzeciwił się podejmowaniu decyzji w tym zakresie.

Przewodniczący

Odstąpił od rozpatrywania wniosku.

Pani Maria Romaniuk

Odczytała:

– zaproszenie do udziału w przetargu dotyczącym wyłonienia wykonawcy opracowania projektów budowlano wykonawczych wykonania instalacji ciepłej wody w budynkach zasobów Centrum” i Dambonia” w dniu 03-07-2012

( udział swój zadeklarował pan Jan Mizera),

Poinformowała, że do Rady Nadzorczej wpłynęła następująca korespondencja:

– pismo Rady Osiedla Centrum” wyrażające opinię na temat nowego sposobu prezentacji planu remontów.

– kopie pism będących odpowiedziami Zarządu na korespondencję przesłaną przez Pana Czesława Mysonę.

– kopie pism rozesłanych do Związków Rewizyjnych w sprawie przeprowadzenia lustracji w OSM Przyszłość”.

– informację Zarządu w sprawie wniosku lokatorki z ulicy Dambonia o obniżenie wysokości stawki uiszczanej z tytułu najmu lokalu mieszkalnego na okres od 01-06 do 31-12-2012.

– informację Zarządu w sprawie uchwały dotyczącej przejściowego sfinansowania prac remontowych balkonów oraz na wykonanie docieplenia z środków wspólnych w osiedlu Ozimek”,

– informację Zarządu w sprawie wdrożenia systemu informatycznego.

Pan Ryszard Górecki

Zwrócił się do Prezesa Klusy o nadzór nad pracami wykonywanymi przy ulicy Tatrzańskiej.

.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

.

Na tym protokół zakończono, stron 9.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala

.