PROTOKÓŁ NR 13 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-07-2012 r.

Opole, dnia 25-067-2012 r.

.

PROTOKÓŁ NR 13

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-07-2012 r.

.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 12.

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa, Główny Księgowy Celina Walewska.

Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Radcę Prawnego Janusza Szota.

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem

i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący

Wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 11, osób wszyscy obecni.

.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Członkowskich.

3.2. Zmiany Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

3.3. Zarządzanie nieruchomościami obcymi

3.4. Informacja o wykonaniu Uchwał Rady N.

3.5. Ryczałtów

3.6. Uchwał Rad Osiedli.

4. Informacja o przebiegu Walnych Zebrań z 2012r.

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

.

Ad 1.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu.

Przewodniczący:

Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 11 osób, Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad 3.2. Zmiany Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Przewodniczący:

Przypomniał, że powyższym materiałem już dwukrotnie zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej i na jej wniosek temat został przeniesiony na dzisiejsze posiedzenie Rady.

Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 53/2012 w sprawie: Zmiany Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Pan Franciszek Dezor Prezes Zarządu:

Zwrócił uwagę, że obecny materiał różni się od poprzednio przedstawionego zacienionymi fragmentami tekstu, które stanowią propozycje zmian Komisji Rewizyjnej.

Skoncentrował uwagę zebranych na autopoprawce Zarządu w § 34 dot. lokali mieszkalnych w których dokonano demontażu grzejników. Wyjaśnił sens wprowadzonych zmian.

Ryszard Górecki:

Wyjaśnił, że przedstawiony dziś teks został uzgodniony i wypracowany przez Zarząd i Komisję Rewizyjną. Komisja nie wnosi do niego uwag i wnioskuje o przyjęcie proponowanych zmian zawartych w materiałach.

Podkreślił wkład pracy jaki wniósł członek Komisji Pan Mieczysław Ekiert w ostateczny kształt przedłożonej propozycji.

Pan Jan Czeszkiewicz;

Wyraził zadowolenie z uwzględnienia propozycji dotyczących rozliczania i uzyskiwania zgody na demontaż grzejników w lokalach mieszkalnych.

Pan Piotr Kierzyk:

Poprosił o wyjaśnienie dlaczego w poprzednich latach gdy tylko podnoszono kwestie demontażu grzejników Zarząd przeciwstawiał się takim rozwiązaniom tłumacząc się tym, że demontaż spowoduje zakłócenia w całym systemie grzewczym budynku. W dzisiejszej propozycji złożonej przez Zarząd dopuszcza się możliwość likwidacji kaloryfera po uprzednim przedłożeniu opinii technicznej o wpływie likwidacji grzejnika na temperaturę pomieszczenia i pomieszczeń sąsiadujących, poprosił Zarząd o odniesienie się do tematu.

Prezes;

Wyjaśniał, że kilku działaczy zarówno Rad Osiedli ale i Rady Nadzorczej twierdziło, że Zarząd nie ma racji w tym temacie twierdząc, że wielu lokatorów zlikwidowało grzejnik lub grzejnik pozostaje zakręcony i sytuacja ta nie ma wpływu na cyrkulację ciepła w budynku.

W związku z tym, Zarząd nadal pozostaje na stanowisku, że najważniejsze są kwestie techniczne jak cyrkulacja powietrza i utrzymanie odpowiednich temperatur, stąd zapis

w regulaminie o możliwości demontażu po uprzednim przedstawieniu opracowania technicznego odnośnie temperatury powietrza pomieszczeń sąsiadujących, defacto każdorazowo po wpłynięciu wniosku o likwidację kaloryfera Zarząd będzie rozpatrywał i ustalał indywidualne warunki dla poszczególnych budynków.

Pan Piotr Kierzyk

Poprosił o wyjaśnienie treści zmiany w § 31 ust.2

Prezes:

Wyjaśnił, że zaistniały już przypadki na rynku, gdzie lokatorzy którzy dotychczas rozliczani byli przy pomocy podzielnika ciepła stwierdzili, że nie chcą już być rozliczani tym sposobem i zażądali rozliczenia ciepła na 1 m2 lokalu mieszkalnego. Zapis taki umożliwi w przyszłośći takie rozwiązanie.

Przewodniczący:

Poprosił o zgłoszenie kolejnych uwag.

Przewodniczący:

Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie uchwałę nr 53/2012 w sprawie: Zmiany Regulaminu Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 53/2012. w sprawie: zmian do Regulaminu Rozliczeń

Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.3 Przyjęcie w zrządzanie nieruchomości nie stanowiących mienia Spółdzielni.

Prezes:

Wyjaśnił, że zgodnie z zapisami Statutu, Zarząd przedstawił Radzie wniosek o przyjęcie

w zarządzanie wspólnoty położonej przy ul. Budowlanych 9a. Spełniając wymogi zawarte

w uchwale Rady Nadzorczej dostarczył, także prognozę wyniku z tytułu zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni po przyjęciu tej wspólnoty.

Pan Ryszard Górecki:

Stwierdził, że przedłożona kalkulacja została rozpatrzona i zatwierdzona przez Komisję, przedstawił zatem wniosek o przyjęcie w zarządzanie wspomnianej wspólnoty.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 54/2012 w sprawie: Przyjęcie w zrządzanie nieruchomości nie stanowiącej mienia Spółdzielni.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 54/2012. w sprawie: Przyjęcie w zrządzanie nieruchomości nie stanowiącej mienia Spółdzielni.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zwrócił się do Zarządu o wyjaśnienie, na jakim etapie jest sprawa wydzielenia komórki odpowiedzialnej za sprawy prowadzenia i rozliczania nieruchomości nie stanowiących mienia Spółdzielni.

Prezes:

Wydzielenie komórki będzie rentowne w chwili gdy Spółdzielnia przejmie dwukrotnie większą liczbę wspólnot.

Ad. 3.4 Informacja o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej.

Pani Maria Romaniuk Sekretarz

Odczytała informację dotyczącą realizacji uchwał Rady Nadzorczej podjętych w okresie od 30-08-2012 do 27-06-2012 .

Jan Mizera:

Poprosił, aby informację ograniczyć jedynie do uchwał pozostających w trakcie realizacji.

Wniosek został przegłosowany.

Pani Maria Romaniuk Sekretarz

Poinformowała i odczytała wnioski w trakcie realizacji tj. wniosek nr 4 uchwały nr 1/2011, wniosek nr 3 uchwały 15/2011 oraz punkt 6 uchwały nr 32/2012.

( Materiał stanowi załącznik do protokołu).

Jan Czeszkiewicz:

Poprosił, aby kolejną informację przygotować w inny sposób tzn. podając ile uchwał podjęto, ile z nich zrealizowano i ile z nich znajduje się w tracie realizacji. wyraził pogląd, że informacja winna zostać zawarta w trzech zdaniach.

Przewodniczący:

Poddał wniosek pod rozwagę Pani Sekretarz i poinformował, że zgodnie z ustaleniami Prezydium, informacja taka zostanie raz w kwartale przedstawiana członkom Rady.

Pan Jan Mizera:

Poparł stanowisko Pana J. Czeszkiewicza.

Przewodniczący:

poprosił o zgłaszanie kolejnych uwag do przedstawionego materiału.

Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o realizacji uchwał RN.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 9, przeciw- 1, wstrzymało się – 2.

Ad. 3.5. Ryczałty

Przewodniczący:

Poinformował, że w materiałach wszyscy otrzymali projekt uchwały w tym temacie. Jednak jej treść została zakwestionowana przez Panią mecenas Agnieszkę Szot, dlatego powstał nowy projekt który za chwilę zostanie odczytany.

Radca prawny Janusz Szot

Odczytał zapisy Statutu w § 75 ust. 3 oraz § 87 ust.11.

Przewodniczący

Stwierdził, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że obecnie istnieją trzy niezależne opinie prawne i wszystkie oparte na innej wykładni, dodał, że choć ostatnia opinia jest najmniej sprawiedliwa społecznie to jednak najbardziej zasadna w oparciu o Statut Spółdzielni.

Poprosił, aby podczas dyskusji nad treścią uchwały zainteresowani wyrazili swoje zdanie co do terminu od którego miałyby obowiązywać jej zapisy. Przypomniał, że kwestia wypłaty ryczałtów była zgłaszana i dyskutowana już wcześniej.

Projekt uchwały został rozdany zebranym.

Radca prawny

Zaprzeczył jakoby przedstawione opinie były rozbieżne w swej treści.

Zauważył, że czym innym jest to czy Rada Nadzorcza może podejmować uchwały precyzujące Statut w tym przedmiocie i czym innym to jak należy interpretować zapisy § 75 ust. 3 oraz § 87 ust. 11. Statutu. Przypomniał , że w swojej opinii nie wypowiadał się odnoście tego czy Rada może podejmować uchwałę regulującą zapisy Statutu a jedynie odniósł się do interpretacji zapisu posiedzenie”, stwierdzając, że jest to temat otwarty. Nie dopatrzył się sprzeczności w opinii swojej i opinii Pani Haliny Korusiewicz, natomiast mecenas Agnieszka Szot jest zdania, ze Rada Nadzorcza nie powinna podejmować uchwały w przedmiocie doprecyzowującym zapisy Statutu.

Osobiście był zdania, że niepotrzebne jest podejmowanie tej uchwały.

Przewodniczący:

Stwierdził, że wg. ostatnio stosowanej interpretacji potrącano 100% ryczałtu osobie nieobecnej na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Rady Osiedla co jest krzywdzące, stąd pojawiła się potrzeba regulacji tego zagadnienia.

Pan Piotr Kierzyk:

Wystąpił z wnioskiem aby zweryfikować wszystkie 4 opinie prawne w tym temacie i wypracować jedną opinię wspólną, jasno interpretującą przepisy w Statucie i wyklarować w tej opinii kiedy ryczałt jest wypłacany, kiedy jest potrącany w całości a kiedy należy potrącić jego część tj. 50%.

Wyraził pogląd, że Statut w tej materii ma jasne postanowienia ale niestety do tej pory nie był stosowany.

Jan Mizera:

Zauważył, że zmian w Statucie może dokonać jedynie Walne Zgromadzenie, ponadto Rada Nadzorcza nie może własną uchwałą dokonywać zmian w kwestii ryczałtów, a bezwątpienia Statut jest czytelny w tej kwestii.

Pan Ryszard Górecki:

Stwierdził, że źle się stało, że nowy projekt uchwały nie został dostarczony zainteresowanym o odpowiednim czasie. Przypomniał, że na Prezydium Pani Szot wyjaśniła bardzo precyzyjnie i dokładnie, że Rada Nadzorcza nie może wnosić żadnych poprawek czy nadinterpretacji do Statutu gdyż nie ma takiego umocowania, ponadto zapisy Statutu odnoszą się w tym temacie do organów, a organami w tym przypadku są jedynie Rada Nadzorcza i Rada Osiedla, a nie ich komisje. Należy uchylić uchwałę nr 1 z 3 września 2008 roku.

Pani Maria Polewiak:

Wyraziła zdanie, że zapisy Statutu wcale nie są precyzyjne, a Komisje są integralną częścią Rady Nadzorczej bez działalności których, nie odbywają się żądne plenarne zebrania. Poparła zdanie Pana Kierzyka uważając, że winno się wypracować wspólną jedną opinię w tej sprawie.

Pan Mirosław Wasilewski:

Uważa, że doświadczenie zebrane na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia jasno wskazują, że dokonanie zmian w Statucie jest omal niemożliwe z uwagi na niską frekwencję wśród Spółdzielców, ponadto w przytaczanych zapisach Statutu nie ma mowy o Komisjach gdyż nie są to organy Spółdzielni.

Przewodniczący:

Był zdania, iż uchwała Rady miała na celu przywrócenie zasad wypłaty ryczałtów zgodnie ze Statutem.

Pani Stanisława Siejko

Podobnie jak Jan Mizera, także była zdania, że należy uchylić uchwałę nr 1 /2008.

Prezes:

W wypowiedzi stwierdził, że zasadnym jest aby Rada Nadzorcza w swojej sprawie nie podejmowała żadnej uchwały. Zaproponował, że Zarząd Spółdzielni wspólnie z radcami prawnymi wypracuje zasady wypłaty ryczałtów i poinformuje zainteresowane organy.

Pan Ryszard Górecki

Stwierdził, iż wobec działaczy którzy nie wywiązują się z nałożonych obowiązków jakie wynikają z funkcji pełnionych w organach Spółdzielni należy występować z wnioskiem o odwołanie .

Pan Jan Czeszkiewicz:

Stwierdził, że jeżeli z burzy mózgów” której dokona Zarząd wspólnie z radcami prawnymi, wyniknie, iż do tej pory łamany był Statut, to oczekuje odpowiedzi kto za to ponosi odpowiedzialność.

Przewodniczący

Zamknął dyskusję na ten temat, poprosił Zarząd o przedstawienie koncepcji wypłaty ryczałtów w miesiącu sierpniu. Zarządził 5 minut przerwy.

Ad 3.6. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Informacja o przebiegu Walnych Zebrań z 2012r.

Przewodniczący:

Oddał głos Prezesowi.

Prezes :

Poinformował, że Walne Zgromadzenie odbyło się w 5 częściach.

Frekwencja tegorocznego Walnego Zgromadzenia była najniższa w historii ostatnich 10 lat.

Średnio w skali całej Spółdzielni wyniosła 2%.

Wszystkie uchwały zaproponowane przez Zarząd Spółdzielni zostały przyjęte z wyjątkiem uchwały dotyczącej zmian w zapisach Statutu ze względu na brak quorum.

Kilkadziesiąt wniosków złożonych przez członków będzie skierowanych do odpowiednich organów celem realizacji, a stosowna informacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej. jako propozycja harmonogramu realizacji wniosków WZ.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Stwierdził, iż zastraszającą prawdą stał się fakt braku inwencji i aktywności ze strony członków. Uczestnicy zebrań wnosili skargi na działalność Rady Nadzorczej dotyczące odpowiedzi na korespondencje .Uważa, że członkowie Prezydium winni stawiać się na wszystkich częściach WZ.

Prezes

Wyraził pogląd, iż należałoby się zastanowić nad tym w jaki sposób zachęcić członków Spółdzielni do zainteresowania się sprawami ogółu.

Pan Mirosław Wasilewski:

Oznajmił, że spotkał się z wieloma opiniami z których wynika, że mieszkańcy nie są zainteresowani wzięciem udziału w zebraniach z uwagi na przekonanie, że spółdzielnia dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, dba o swoje zasoby i nie mają uwag do jej działalności.

Pan Piotr Kierzyk:

Przedstawił propozycję, aby wystąpić do członków Spółdzielni z podsumowaniem Walnych Zgromadzeń od roku 2008 . Należy wskazać mieszkańcom poziom frekwencji i uświadomić im jaką role odgrywa ona choćby w odniesieniu do możliwości dokonania zmian w Statucie Spółdzielni. Ponadto poddał pod rozwagę zmianę mentalności w zakresie traktowania członków i nie członków Spółdzielni. Był zdania, iż należy zrównać obie grupy mieszkańców i traktować je jednakowo, zapraszając ich do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Skierował wniosek do Zarządu, aby natychmiast zrobić wykaz przepisów które tracą ważność w związku z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie regulaminami, szczególnie w odniesieniu do Regulaminu podziału wyniku”, gdyż w regulaminach tych widnieje zapis , iż tracą moc przepisy uprzednio obowiązujące.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku zgłoszonego przez Pana Piotra Kierzyka

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Jan Czeszkiewicz:

Zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy przy takim zapisie w regulaminie należy uznać, że uchyla się wszystkie zasady i kto ma decydować które przepisy są zasadny.

Radca Prawny:

Zwrócił uwagę, że temat ten był już dyskutowany i wyjaśniał uprzednio, że tracą moc poprzednie przepisy odnoszące się ściśle do treści objętej regulaminami. Poparł wniosek Pana Piotra Kierzyka.

Pan Jan Mizera

Odnosząc się do wniosku Pana Kierzyka, oznajmił iż Rada Osiedla Dambonia” dyskutowała nad inicjatywą zwrócenia się do osób zamieszkujących zasoby ale nie będących członkami w celu uzmysłowienia im ile i co mogą zyskać przystępując do Spółdzielni.

Informacja Zarządu dotycząca walnych Zgromadzeń została przyjęta przez członków Rady Nadzorczej.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pani Maria Romaniuk

Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:

– pismo Komitetu Domowego przy ul. Zapolskiej 28-36 w sprawie ujęcia w kosztorysach powykonawczych prac które nie były wykonane.

– wyjaśnień w sprawie udzielił Prezes R. Klusa omawiając działania, jakie zostały poczynione w tym temacie przez Radę Osiedla Centrum” i Zarząd Sp-ni dodał, że Komisja Techniczna Centrum” uznała zarówno kosztorysy jak i konieczność wykonania prac.

– Rada Nadzorcza zadecydowała o odesłaniu pisma nadawcy z informacją o konieczności przestrzegania drogi odwołania, która została uregulowana zapisami Statutu.

– pismo Pana Czesława Mysony z ul. Wilsona – w sprawie niereagowania Rady Nadzorczej na nieprawidłowości w nadzorze nad Administracją Osiedla Chabry prowadzonym przez Prezesa Ryszarda Klusę .

– Rada Nadzorcza po dyskusji nad odczytaną korespondencją zadecydowała, iż projekt odpowiedzi przygotuje Pani S. Siejko.

– Pismo Pani Aleksandry Pancerz z ul. G. Zapolskiej w sprawie odwołania od uchwały nr 22/2012 Rady Osiedla Centrum”.

– Rada Nadzorcza po dyskusji nad odczytaną korespondencją zadecydowała, iż temat zostanie przekazany pod dyskusje Komisji Techniczno Eksploatacyjnej.

Pan Jan Mizera

– Odczytał przygotowaną propozycję odpowiedzi na pismo Pani M. Malczewskiej z ul. Waryńskiego w spr. odwołania od uchwały Rady Osiedla Centrum” dot. stawek funduszu remontowego na garażach..

– Rada Nadzorcza uzupełniła i przyjęła przygotowaną treść odpowiedź.

Pani Maria Romaniuk

– Odczytała treści korespondencji nadesłanej przez Pana K. Borowskiego zam. przy

ul. Wrocławskiej, zawierającej wnioski nie zgłoszone na WZ dot. przejęcia udziałów ECO oraz planu remontów.

– Rada Nadzorcza uznała, że pismo winno zostać skierowane do Zarządu i Komisji Technicznej.

Pan Jan Mizera

– Odczytał i omówił przygotowaną propozycję odpowiedzi na pismo Pana B. Iżyckiego zam. przy ul. Fabrycznej w spr. wentylacji w lokalu mieszkalnym wraz z pismem Zarządu – Rada Nadzorcza przyjęła przygotowaną treść odpowiedź.

Pani Maria Romaniuk

– Odczytała oferty Związków Rewizyjnych na przeprowadzenie lustracji pełnej w OSM

Przyszłość” w Opolu, za lata 2008-2011r. – Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu.

– Rada Nadzorcza zarekomendowała wybór oferty nadesłanej przez Związek Rewizyjny

z Krakowa, wynik głosowania za głosowało 12, przeciw -0, wstrzymało się 0.

Pan Jan Mizera

– Odczytał i omówił przygotowaną propozycję odpowiedzi na pismo Z.J. Zazula w spr. wydania zaświadczenia oraz pismo Zarządu będące wyjaśnieniem nadesłanym na prośbę Rady Nadzorczej w tej sprawie.

– Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu oraz Radca Prawny.

– Rada Nadzorcza przyjęła przygotowaną treść odpowiedź.

Salę opuścił Pan Mirosław Wasilewski.

Pani Maria Romaniuk

– Odczytała wniosek Zarządu w spr. nabycia od gminy Opole prawa użytkowania wieczystego części działki przy ul. Chabrów.

– Rada Nadzorcza zadecydowała o przekazaniu pisma do rozpatrzenia przez Komisję Techniczną.

– Poinformowała zebranych o treści korespondencji którą Zarząd skierował do parlamentarzystów w spr. Spółdzielni mieszkaniowych.

– Rada Nadzorcza zadecydowała, iż kserokopia korespondencji zostanie przekazana do wszystkich Rad Osiedli.

Pan Jan Mizera

– Odczytał i omówił przygotowaną propozycję odpowiedzi na pismo Pana Korneliusza Pszczyńskiego zam. przy ul. Wrocławskiej oraz opinię Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej w tej sprawie.

– Rada Nadzorcza przyjęła przygotowaną treść odpowiedź.

Pani Maria Romaniuk

Poinformowała zebranych o:

– treści wniosku Walnego Zgromadzenia części Zaodrze”, który został skierowany do realizacji przez Radę Nadzorczą, a autorem wniosku jest Pan A. Majewski zam. przy ul. Wrocławskiej.

– Rada Nadzorcza zadecydowała, iż propozycję odpowiedzi przygotuje Pani Sekretarz Rady.

Poinformowała o korespondencji, która wpłynęła do wiadomości RN, tj:

– pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Opola do Zarządu w spr. planu zagospodarowania przestrzennego.

– pisma Zarządu lokatora w spr. emisji hałasu przy ul. Chabrów.

– pisma Zarządu do Rad Osiedli w spr. podziału wyniku finansowego.

– pismo Komitetu Domowego do Zarządu w spr. firmy STANWIT.

– pismo lokatora do Zarządu Sp-ni. w spr. prowadzenia nadzoru budowlanego nad pracami przy doprowadzaniu ciepłej wody do budynków przy ul. Prószkowskiej,

– pisma Zarządu do Rady Osiedla Chabry” w sprawie odwołania niektórych członków Komitetu Domowego przy ul. Wilsona.

– pisma Zarządu do Komitetu Domowego przy ul. Kościuszki w spr. kosztów remontu balkonów.

– informacja Zarządu dla Rady Osiedla Zaodrze” w spr. zadłużeń.

– pisma Zarządu kierowane do Pana Cz. Mysony,

– pisma Zarządu w spr. korekty plany remontów.

– informacja o przetargach została przekazana do Komisji Technicznej.

Pani Ludmiła Franiczek:

Przewodnicząca Komisji Społeczno Samorządowej poinformowała o wpłynięciu pisma lokatora zam. przy ul. Chabrów w spr. przywrócenia członkowstwa w Spółdzielni, jednak

z uwagi na fakt, że na koncie lokatora pojawiło się zadłużenie czynszowe, Komisja zadecydowała, iż wniosek zostanie rozpatrzony w miesiącu sierpniu br.

Ad 6. Interpelacje.

Brak interpelacji.

Ad 7. Sprawy różne.

Pan Jan Czeszkiewicz

Stwierdził, że z uwagi na ogrom pism kierowanych zarówno bezpośrednio do Rady jak

i jedynie do wiadomości Rady Nadzorczej należy wdrożyć procedury nadzoru nad obiegiem tych dokumentów.

Przewodniczący:

W odpowiedzi przedmówcy stwierdził, że Sekretarz Rady właśnie została wyposażona w specjalnie w tym celu sporządzone formularze, które pozwolą śledzić przepływ konkretnych dokumentów.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 10.

Protokołowała; Zofia Bilewicz.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala

.