PROTOKÓŁ NR 14 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-08-2012 r.

Opole, dnia 29-08-2012 r.

.

PROTOKÓŁ NR 14

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-08-2012 r.

.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 12.

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.

Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora,

Radcę Prawnego Janusza Szota.

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący

Wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 12, osób wszyscy obecni.

.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Członkowskich.

3.2. Harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

3.3. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok i realizacji planu remontów za I pół. 2012roku.

3.4. Harmonogramu opracowania planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok

3.5. Nabycia nieruchomości

3.6. Uchwał Rad Osiedli.

4. Informacja o pracy społeczno wychowawczej.

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

8. Przyznanie premii za drugi kwartał 2012r.

.

Ad 1.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu.

Pan Mieczysław Ekiert

Poprosił, aby do przesyłanych protokołów załączane były podjęte uchwały.

Przewodniczący:

Wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 12 osób, Za – 10, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Brak

3.2. Harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

Przewodniczący:

Przypomniał, że materiał dotyczący powyższego tematu został wcześniej rozesłany, a dodatkowo przez posiedzeniem Rady uzupełniony 7 wnioskami.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 56/2012 w sprawie: Harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

Przewodniczący

Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego materiału.

Pan Piotr Kierzyk

Zwrócił uwagę, że materiał nie zawiera opracowania dotyczącego realizacji wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej. Był zdania, że Prezydium Rady winno odnieść się do tematu i przedstawić konkretne propozycje realizacji.

Przewodniczący

Uznał zgłoszoną uwagę za słuszną, stwierdzając jednocześnie, że Prezydium nie posiadało tegoż materiału w związku z czym, dziś cała Rada zadecyduje o sposobie realizacji zgłoszonych wniosków.

Odczytano:

– Wniosek nr 18. zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały )

Rada Nadzorcza ustaliła sposób realizacji tj. :

Wniosek, po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu przez Radę Osiedla, przedłożony zostanie do decyzji Radzie Nadzorczej.

– wniosek nr 4. zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały ).

Rada Nadzorcza ustaliła sposób realizacji tj. :

Wniosek zostanie rozpatrzony przez Prezydium Rady Nadzorczej .

– Wniosek nr 10. zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały )

Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie propozycji tematów i wniosków, które delegaci winni poruszyć na Kongresie Spółdzielczości.

– wniosek nr 14. zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały ).

Rada Nadzorcza ustaliła sposób realizacji tj. :

Komisja Techniczno Eksploatacyjna przeanalizuje i przedstawi wnioski w tej sprawie, do końca października

– wniosek nr 20. zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały ).

Prezydium Rady wystąpiło do wnioskodawcy o doprecyzowanie wniosku, w związku z powyższym , propozycja realizacji zostanie przedstawiona do końca listopada br.

– wniosek nr 28 zawarty w zestawieniu ( załączonym do treści uchwały ).

Rada Nadzorcza ustaliła sposób realizacji tj. :

W przypadku pozytywnej opinii Rad Osiedli, Komisja Społeczno Samorządowa, przedstawi propozycję realizacji powyższego wniosku.

Pani Ludmiła Franiczek

Zauważyła konieczność nowelizacji regulaminu porządku domowego w zakresie umocowania skrzynek balkonowych.

Przewodniczący:

Wobec braku dalszych uwag, poddał pod głosowanie uchwałę nr 56/2012 w sprawie: Harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 11, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 56/2012.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

.

A.d. 3.3. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok

i realizacji planu remontów za I pół. 2012roku.

Przewodniczący:

Przypomniał, że projekt uchwały dotyczący powyższego tematu został wcześniej rozesłany wraz z wnioskami i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 57/2012 w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok i realizacji planu remontów za I pół. 2012roku.

Pan Franciszek Dezor Prezes Zarządu:

Pokrótce omówił wyniki ekonomiczno finansowe zwracając uwagę na:

– poprawę wyniku na eksploatacji podstawowej, sytuacja ta spowodowana jest wyższym bilansem otwarcia tj. około 2 miliony, który z uwagi na utrzymanie wysokości stawek w roku bieżącym i być może w roku kolejnym, powoli zostanie skonsumowany.

– pozytywną sytuację w zakresie gospodarki odpadami,

– wzrost kosztów z tytułu co. który zapewne znajdzie odzwierciedlenie we wzroście zaliczek wnoszonych przez lokatorów,

– poprawę sytuacji w zakresie niedoboru wody w Osiedlach Zaodrze i Ozimek,

-kontynuację działań pozostałych Administracji w zakresie ustalania przyczyn niedoborów wody,

– ujęcie w materiałach rzeczywistego wyniku gospodarki dźwigami,

– wzrost kosztów w zakresie administracji , usług kominiarskich, kosztów utrzymania zieleni, zużycia energii elektrycznej,

– utrzymanie kosztów lokali użytkowych i garaży na poziomie 43% zaplanowanej wielkości ,

– stan zaawansowania prac remontowo modernizacyjnych kształtuje się następująco- Dambonia- 56%, Ozimek 63%, Zaodrze 60%

– sfinansowanie prac remontowych lokali użytkowych o łącznej wartości 527,4 tyś. zł, co stanowi 45,7% planu.

– koszty ogólne i koszty administracji, podjęto działania mające na celu ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem lokali Spółdzielni,

– spadek zadłużenia lokali mieszkalnych , ogółem wyniósł on blisko 450 tyś. zł. , jest to efekt podejmowanych działań windykacyjnych oraz spłata zadłużeń na koniec każdego roku

( dopłata z tyt. c.o. zużycia wody i odprowadzenia ścieków).

– wzrost wyniku na działalności operacyjnej o 140%.

Przewodniczący:

Oświadczył, że wnioski stanowiące załącznik do uchwały są wnioskami zarówno wskazanymi przez Zarząd jak i wynikają one ze stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zgłosił uwagę do wniosku 5 prosząc, aby wyniki analiz kosztów wskazujących dynamikę ponad poziom inflacji przedłożone zostały Radzie Nadzorczej w odrębnym piśmie.

Pan Mieczysław Ekiert

Oznajmił, że w materiałach zaprezentowana jest w stosowna informacja. Należałoby się jedynie zastanowić nad wytłuszczeniem jej w druku, a następnie nad ewentualnym zbadaniem przyczyn takiego stanu.

Prezes:

Zauważył, iż Zarząd stara się aby istotne informacje skomentowane były w części opisowej przedkładanych materiałów. Ponadto w sytuacjach w których odnotowywany jest niepokojący wzrost kosztów, Zarząd dokonuje analizy przedkładanych faktur sprawdzając ich zasadność i stosowne zagadnienie omawia wraz z Radą Osiedla, którego wzrost ten dotyczy.

-Dodał także, że w sytuacjach istotnych dla całej Spółdzielni materiał taki zostanie przygotowany i przedstawiony Radzie Nadzorczej .

Pan Mieczysław Ekiert:

Odczytał i skomentował stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok i realizacji planu remontów

za I pół. 2012 roku.

( Stanowisko Komisji stanowi załącznik do protokołu).

Wniósł uwagi do treści projektu uchwały.

Pan Piotr Kierzyk

Zasugerował, aby w uchwale zamieścić wzmiankę o przyjęciu do realizacji wniosków Zarządu pkt 1-3 oraz wniosków Rady Nadzorczej pkt 4-5.

Ponadto wnioski 4-5 winny być kierowane do realizacji przez Zarząd Spółdzielni jako organ odpowiedzialny za pracę Administracji Osiedli.

Był zdania, że w treści uchwały winien znaleźć się zapis, iż wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni. Przypomniał, że takie zapisy umieszczane były w uchwałach Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Przewodniczący:

Oznajmił, iż w uchwale obecnie dyskutowanej nie znalazł się taki zapis gdyż wnioski w niej zawarte jasno wskazują na organ odpowiedzialny za ich realizację, poza tym wskazał,

iż w treści uchwał przygotowanych na dzisiejsze posiedzenie, znajduje się właśnie takie sformułowanie.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zauważył pozytywne zjawiska jakie wynikają z przedstawionego materiału, a mianowicie:

– spadek kosztów gospodarki odpadami

– dobry poziom wskaźników ekonomiczno finansowych,

– sprawne i konsekwentne działanie działu prawnego.

Wnioskował o poświęcenie większej uwagi problemowi związanemu z różnicami we wskazaniach wodomierzy indywidualnych w odniesieniu do odczytów z liczników głównych, postulował opracowanie programu mającego na celu wyeliminowanie takiego stanu rzeczy, był zdania, iż temat ten winien znaleźć się w programie obrad Rady Nadzorczej.

Zwrócił się do Zarządu o przedstawienie informacji wskazującej ilość umów na najem lokali użytkowych, które zostały wypowiedziane przez Zarząd Spółdzielni oraz liczbę umów wypowiedzianych przez samych najemców.

Ponadto prosił o odpowiedź Zarządu, czym się kieruje negatywnie rozpatrując wniosek zainteresowanego najemcy o obniżenie stawki najmu, pomimo, że wniosek ten zyskał wcześniej akceptacje Rady Osiedla.

Dodał także, że oczekuje na materiał w zakresie realizacji programu oszczędnościowego.

Prezes

Oznajmił, że obniżanie stawek czynszu najmu jest ryzykownym posunięciem, gdyż w konsekwencji może być przyczyną posądzania Zarządu o nieuczciwość.

Generalnie Zarząd stosuje zasadę nie obniżania stawek, jednocześnie poszukując z najemcami innych rozwiązań jak np. zamiany lokalu na mniejszy lub rezygnacji przez najemcę z części powierzchni wynajmowanego lokalu. Innym tematem jest tu zdroworozsądkowe podejście najemcy i rozważenie czy jego działalność ma jakąkolwiek rację bytu. Poprosił przedmówcę o wskazanie konkretnego przykładu na jakim opiera swoje twierdzenie.

– Przedstawił także ustną informację na temat wypowiedzianych umów najmu lokali użytkowych na poszczególnych Osiedlach.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Podziękował za przedstawione wyjaśnienia.

Pan Ryszard Górecki:

W odniesieniu do wypowiedzi Prezesa stwierdził, iż należy liczyć się z tym, że poziom przychodów z gospodarki lokalami użytkowymi nie osiągnie wielkości z roku 2011.

Podczas dyskusji opracowano ostateczny tekst projektu uchwały i wniosków w tym temacie.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 57/2012 w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok i realizacji planu remontów za I pół. 2012 roku.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 57/2012. w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za I pół. 2012 rok i realizacji planu remontów za I pół. 2012 roku.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.4. Harmonogramu opracowania planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok

Przewodniczący:

Przypomniał, że projekt uchwały wraz z harmonogramem dotyczącym powyższego tematu został wcześniej rozesłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Odczytał projekt uchwały nr 58/2012 w sprawie: Harmonogramu opracowania planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok.

Stwierdził, że harmonogram wzorowany jest na dokumencie uchwalonym w roku ubiegłym.

Dodał, że ubiegłoroczne doświadczenie wskazuje, że choć tempo jest dość znaczące i wymaga dużego zaangażowania zarówno Rad, Administracji Osiedli oraz Zarządu Spółdzieni to uchwalenie planu Spółdzielni na koniec roku odnosi jedynie pozytywne skutki co można dostrzec obserwując chociażby liczbę przetargów ogłoszonych w pierwszym półroczu 2012r.

Pan Jan Czeszkiewicz

Jako przewodniczący Komisji Techniczno Eksploatacyjnej stwierdził, że narzucona dyscyplina w zakresie realizacji harmonogramu opracowania i uchwalania planu Sp-ni przyniosła bardzo pozytywne efekty a obecnie przedstawiony harmonogram zbudowany jest w sposób poprawny.

Pan Ryszard Górecki:

Przedstawił swoje wątpliwości w zakresie terminu ustalenia potrzeb remontowych

w nieruchomościach oraz przedstawienia projektu planu rzeczowego i finansowego remontów Osiedla.

Przewodniczący:

Stwierdził, że plan jest Uchwalany przez Rady Osiedli i Radę Nadzorczą i można dokonać korekty w niezbędnym zakresie.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Podzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie sprawności przeprowadzanych przetargów oraz tempa realizacji prac remontowo modernizacyjnych. Poparł potrzebę wcześniejszego uchwalenia planu Spółdzielni.

Pan Mieczysław Ekiert

Dostrzegł konieczność skrócenia terminu przedstawienia przez Zarząd założeń do planu. Stwierdził, że Komisja Rewizyjna przygotowując ocenę i opinię materiału musi znać saldo początkowe funduszu remontowego.

Prezes

Wyraził pogląd, że Zarząd zdąży przygotować odpowiedni materiał.

Pan Jan Mizera

Poinformował, że Rada Osiedla Dambonia” obecnie podejmuje działania mające na celu przygotowanie niezbędnych materiałów i opracowań w zakresie potrzeb remontowych.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 58/2012 w sprawie: Harmonogramu opracowania planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 58/2012. w sprawie: Harmonogramu opracowania planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

.

Ad. 3.5. Nabycia nieruchomości

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 59/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości.

Przypomniał , że projekt został dostarczony wcześniej.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Przekazał stanowisko Komisji Techniczno Eksploatacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. Dodał, że czerwcowe Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na zbycie zbędnych nieruchomości gruntowych a działka nabyta w zamian zbytej nieruchomości gruntowej, będzie stanowiła parking przy ul. Katowickiej dla pracowników Zarządu OSM

Przyszłość”.

Prezes

Wyjaśnił zebranym kwestie związane z zamianą wnioskowanych działek.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 59/2012 w sprawie: nabycia nieruchomości.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 59/2012. w sprawie: nabycia nieruchomości.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

.

Ad. 3.6. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

.

Ad. 4. Informacja o pracy społeczno wychowawczej.

Pani Ludmiła Franiczek:

Poinformował, że w planie pracy Komisji Społeczno Samorządowej na I półrocze 2012 przyjęty został temat dotyczący oceny działalności społeczno wychowawczej prowadzonej przez Spółdzielnie na bazie wyników i sprawozdań za 2011 rok.

Omówiła dostarczony wcześniej materiał, zwróciła uwagę, że koszty omawianej działalności finansowane są głównie środkami pochodzącymi z podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni. Wskazała na kwoty wydatkowane na tę formę działalności przez poszczególne Osiedla i przedstawiła wnioski Komisji Społeczno Samorządowej w tym temacie.

Zapoznała zgromadzonych z materiałem będącym realizacją wniosku drugiego materiałów Komisji, stanowiącym informację w zakresie prowadzonej wizytacji placów zabaw w poszczególnych Osiedlach .

Pani Maria Romaniuk:

Wskazała na niedostateczną ilość placów zabaw w Osiedlu Centrum” oraz brak konkretnej działalności społeczno wychowawczej.

Pan Mirosław Wasilewski:

Zwrócił uwagę, na fakt iż to w gestii Komitetów Domowych leży sygnalizowanie potrzeb w zakresie budowy placów zabaw.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Wyraził pozytywną ocenę przygotowanych materiałów.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Zauważył, że istnieją przypadki postulatów likwidacji placów zabaw z uwagi na niewielką ilość dzieci zamieszkujących w nieruchomości.

Pan Piotr Kierzyk:

Stwierdził, że zamiarem Komisji nie było dokonywanie jakiejkolwiek oceny sytuacji a jedynie przedstawienie stanu faktycznego.

Prezes

Wskazał, że miejskie place zabaw utrzymywane są z środków gminnych pochodzących także od spółdzielców.

Przewodniczący

Podziękował członkom Komisji za przygotowany materiał.

.

Ad. 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera, przedstawił:

– pismo Komisji Społeczno Samorządowej w spr. Pana A. dotyczące pouczenia zainteresowanego o konieczności spłaty zadłużenia, będącego podstawą uchylenia uchwały wykluczającej z członkostwa w Spółdzielni.

(Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi)

– pismo będące odpowiedzią na wnioski Pana K. Borkowskiego. (Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi).

– pismo będące odpowiedzią na interwencję Pana J. P. w sprawie hałasów pochodzących z wyrobiska nieopodal dzielnicy Chabrów”.

Dodatkowych informacji udzielił Pan Jan Czeszkiewicz.

(Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi).

– Pismo będące odpowiedzią na skargę Pani A. P dotyczącą uchylenia uchwał Rady Osiedla Centrum” w sprawie stawki na fundusz remontowy garaży oraz fundusz na pokrycie kosztów budowy dojazdu do 8 garaży przy ul. G. Zapolskiej.

Dodatkowych informacji udzielił Pan Jan Czeszkiewicz.

(Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi).

-Pismo Pana J.C. z ulicy Waryńskiego także w spr. odwołania od uchwały RO Centrum”.

Dodatkowych informacji udzielił Pan M. Ekiert.

Rada Nadzorcza zadecydowała zwrócić się do Rady Osiedla Centrum” o opinię w tej sprawie.

Pani Maria Romaniuk

Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:

– pismo Zarządu Spółdzielni przedkładające opinię prawną w spr. wypłaty ryczałtów dla członków. RN.

– pismo Zarządu w spr. kosztów remontów lokali użytkowych.

– pismo Pana Cz. M. kierowane do Pana Mizery w spr. błędu w przytoczonym przepisie Statutu.

– Pismo z dnia 28-08-2012 Pana Cz. M. z ul. Wilsona będące skargą na Zarząd w spr. braku uzasadnienia do wcześniej przekazanego pisma.

– Wniosek Zarządu w spr. służebności drogi przy ul. Koszyka 2-30. Komisja negatywnie ustosunkowała się do wniosku.

– pismo Zarządu przekazujące nowe taryfy ciepła.

– Pismo RO III opiniujące negatywnie kwestie projektu Regulaminu Rady Mieszkańców.

Pani Maria Romaniuk

Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do wiadomości Rady Nadzorczej, tj:

– 3 pisma w spr. Pana Cz. M. z ul. Wilsona

– pisma Zarządu kierowane do Rad Osiedli w spr. podziału środków z wyniku finansowego.

– pismo Zarządu do Urzędu Miasta w sprawie ujęcia w planie remontów 35 wniosków Spółdzielni.

– pismo Zarządu do Pani J. K. w spr. wysokości ryczałtów członków Rad Nadzorczej i Rad Osiedli

– pismo Związku Rewizyjnego w Olsztynie do parlamentarzystów RP.

.

Ad. 6. Interpelacje.

Pani Maria Romaniuk

Odczytała interpelację zgłoszoną przez członków Rady Osiedla Zaodrze” Ludmiłę Franiczek i Jerzego Matwiejczuka w spr. zatrudnienia pracownika socjalnego.

Prezes Zarządu oraz Pan Ryszard Górecki wyrazili pozytywną opinię tego wniosku.

Przewodniczący:

Zaproponował, aby Rada Nadzorcza przekazała pismo do Rad Osiedli z prośbą

o ustosunkowanie się do propozycji.

.

Ad. 7. Sprawy różne.

Pani Ludmiła Franiczek

Podniosła temat związany z udostępnianiem członkom Rady Nadzorczej materiałów zawierających dane personalne wraz z określeniem wysokości zadłużeń lokatorów .

Rada Nadzorcza uzgodniła, że materiały zawierające takie treści będą przedkładane jedynie do wglądu członkom organów a po zakończeniu posiedzenia zwracane pracownikowi Zarządu Spółdzielni.

Pan Jan Czeszkiewicz

Złożył formalny wniosek o zmniejszenie wysokości opłat wpisowych i członkowskich dla współmałżonków członków Spółdzielni, zastrzegając realizację wniosku dopiero po wprowadzeniu ewentualnych zmian w Statucie Spółdzielni.

.

Ad. 8. Przyznanie premii za drugi kwartał 2012r.

Przewodniczący:

Przedstawił projekt Uchwały w sprawie: Przyznanie premii za zarządzanie nieruchomościami obcymi. Po dyskusji poddał pod głosowanie uchwałę nr 60/2012 w sprawie: przyznania nagród uznaniowych Członkom Zarządu.

Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za-12 , przeciw-0 , wstrzymało się -0.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 10.

Protokołowała; Zofia Bilewicz.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala

.