PROTOKÓŁ NR 15 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26-09-2012 r.

Opole, dnia 26-09-2012 r.

.
PROTOKÓŁ NR 15
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 26-09-2012 r.

.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora,
Radcę Prawnego Janusza Szota.

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Przywitał nowopowołanego członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Skrockiego, poprosił o przedstawienie zebranym swojej osoby.

.

Pan Krzysztof Skrocki:
Przedstawił się członkom Rady Nadzorczej, informując o swojej pracy zawodowej, wykształceniu i zainteresowaniach.

.

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący:
Wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 14, osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Członkowskich.
3.2. Założenia do planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013 rok
3.3. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok
3.4. Uchwał Rad Osiedli.
4. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
5. Interpelacje.
6. Sprawy różne.

.

Ad 1.2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia zostanie przedstawiony i przyjęty na kolejnym zebraniu Rady Nadzorczej.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Brak

Ad 3.2. Założenia do planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013 rok .

Prezes:
Przedstawił wstępne założenią do budowy planu, szczególną uwagę zwracając na konieczność uwzględnienia zmian cen niektórych składników opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych tj.:
– wzrost cen dostaw energii elektrycznej, – przewidywana podwyżka cen o około 5%.
– 10,5 % wzrost cen dostaw ciepła do lokali mieszkalnych i użytkowych,
– wzrost cen dostaw wody bieżącej i odprowadzenia ścieków- przewidywana podwyżka cen o około 5%,
– utrzymanie na bieżącym poziomie kosztów wywozu nieczystości.
– wzrost wysokości podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów- około 5%.
Wobec powyższego Zarząd proponuje zmianę od 1 stycznia 2013 roku, stawek eksploatacji podstawowej o około 3% oraz utrzymanie poziomu kosztów remontów lokali najmowanych na poziomie roku bieżącego tj. 4 zł/m2/m-c.

Ryszard Górecki:
W imieniu Komisji rewizyjnej stwierdził, że po zapoznaniu się z materiałem przedstawionym przez Zarząd, Komisja nie wnosi uwag i zastrzeżeń do wstępnych założeń do budowy plany gospodarczo finansowego na 2013 rok.
Dodał także, że z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju należy mieć na względzie, że Spółdzielnia nie uzyska przychodów z tytułu gospodarki lokalami użytkowymi na poziomie roku ubiegłego.
Nadmienił, że w skutek napływu dodatkowych informacji będą dokonywane ewentualne korekty zarówno w sferze założeń jak i samego już planu.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Zauważył, że w końcowym planie winny być wskazane dodatkowe źródła finansowania Spółdzielni. Apelował o wprowadzanie programu oszczędnościowego.

Pan Jerzy Matwiejczuk:
W nawiązaniu do wypowiedzi poprzednika, poprosił go o wskazanie ewentualnych źródeł dodatkowego finansowania.

Pan Mieczysław Ekiert:
Kontynuując temat programu oszczędnościowego wskazał, że pomimo założeń przewidujących obniżenia kosztów zużycia energii eklektycznej nastąpił wzrost kosztów
w tym zakresie. Był zdania, że należy dokonać analizy i wskazać czy powyższy wzrost jest efektem wzrostu cen energii czy może jej zużycia .

Przewodniczący;
Zauważył, że w chwili obecnej Rada rozpatruje założenia do budowy planu, natomiast
w samym planie pewne kwestie zostaną uszczegółowione .
Wskazał, że na trzeciej stronie omawianych materiałów znajduje się zapis mówiący, iż Zarząd wnioskuje o przekazanie mu uprawnień do określania zadań remontowych lokali użytkowych na poszczególnych Osiedlach.
Stwierdził, że Prezydium postanowiło dokonać konsultacji tego tematu z Radami poszczególnych Osiedli i odczytał projekt uchwały, która jego zdaniem winna zostać uchwalona przed przyjęciem planu na rok na 2013. Zapytał zebranych czy zgadzają się
z propozycją rozesłania tego projektu celem uzyskania opinii Rad Osiedli.

Pan Jan Mizera:
Uważa, że niezbędnym jest uzyskanie opinii Rad Osiedli w tym zakresie.

Pan Mieczysław Ekiert:
Za sensowne uznał przekazywanie środków finansowych na remonty lokali użytkowych uwzględniając ich największą efektywność. Bez znaczenia dla poszczególnych Osiedli jest to które lokale zostaną zmodernizowane gdyż wynik z tej działalności dzielony jest na poszczególne Osiedla w odniesieniu na m2 .

Przewodniczący :
Poprosił obecnych przewodniczących Rad Osiedli o to, by uzyskali oni opinię swych Rad do 24 października br.

Pan Jan Mizera:
Odczytał uzgodniony projekt uchwały nr 61/2012 w sprawie: Wstępnych założeń do budowy Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok.

Pan Piotr Kierzyk:
Uważa, że Rada Nadzorcza nie powinna uchwalać założeń do budowy planu, gdyż w takim wypadku uchwała Rady Nadzorczej wiąże w swoich postanowieniach Rady Osiedli. Uznał, że właściwym byłoby zaakceptowanie, zaopiniowanie lub przyjęcie założeń do budowy planu.

Prezes:
Stwierdził, że przyjęcie jakichkolwiek zmian przez Radę Osiedla nie stoi w kolizji
z uchwalonymi założeniami.

Pan Mieczysław Ekiert:
Poparł stanowisko Pana Piotra Kierzyka.

Radca Prawny
Stwierdził, że najwłaściwszym jest użycie określenia przyjmuje do wiadomości wstępne założenia do budowy planu”.

Prezes
Zauważył, że dla Rad Osiedli najwłaściwszym jest poznanie stanowiska Rady Nadzorczej
w tym zakresie.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie uzgodnioną treść uchwały nr 61/2012 w sprawie: Wstępnych założeń do budowy Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 61/2012.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.3. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok.

Przewodniczący
Przypomniał, że materiał do powyższego punktu obrad został rozesłany wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Prezes:
Oznajmił, że jest to druga korekta planu, ma ona za zadanie uporządkować sprawy związane
z podziałem wyniku, zmiany w bilansach otwarcia, zweryfikowanie wartości robót
i wprowadzenie nowych zadań do planu.
Następnie omówił zmiany jakie zostały dokonane oraz ich powód w pozycjach :
– lokale mieszkalne eksploatacja podstawowa,
– lokale użytkowe,
– garaże ,
– fundusz remontowy lokali mieszkalnych,
– działalność społeczno wychowawcza.

Dodał, że do 30-10-2012r. Zarząd przedstawi pełne rozliczenie realizacji uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z czerwca 2009 r. Regulaminu podziału części wyniku” oraz wielkość zasilenia funduszy remontowych uprawnionych nieruchomości środkami zgromadzonymi na jego podstawie.

Pan Ryszard Górecki :
Jako przewodniczący Komisji rewizyjnej stwierdził, że Zarząd z należytą powagą potraktował tematy związane z założeniami wstępnymi i korektą planu.
Oznajmił także, że w ocenie Komisji rewizyjnej przedstawiony materiał jest kompletny, uwzględnia potrzeby które w korekcie winny się znaleźć.
Komisja rewizyjna proponuje Radzie Nadzorczej przyjęcie przedstawionego materiału
w niezmienionej formie.
Nadmienił, że Komisja miała wątpliwości w zakresie funduszu remontowego wspólnego oraz rozliczenia pożyczki zaciągniętej przez Osiedle Ozimek”.
Zauważył, że właściwym jest zaproponowanie treści regulaminu dotyczącego przepływu środków wewnętrznych w Osiedlach pomiędzy nieruchomościami, uwzględniający wielkość należnych odsetek z tego tytułu.

Prezes:
Środki pochodzące z funduszu dociepleń zostaną rozliczone do zera.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie uzgodnioną treść uchwały nr 62/2012 w sprawie: Korekty planu gospodarczego Spółdzielni na 2012 rok.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 62/2012.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.4. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pani Maria Romaniuk:
Odczytała pismo Komitetu Domowego przy ul. Konsularnej 3, kierowane do członków Rady Nadzorczej w spr. finansowania prac polegających na wyburzeniu pomieszczeń kotłowni znajdującej się na tej nieruchomości.

Przewodniczący :
Poinformował zebranych, że otrzymali oni także wspominane stanowisko Komisji Technicznej oraz wcześniejsze pisma Komitetu kierowane w tej sprawie.
Dodał, że ze stanowiska Radcy Prawnego wynika, iż Spółdzielnia nie może pokryć kosztów rozbiórki powyższej kotłowni.
Zwrócił się z pytaniem do członków zebrania czy wyrażają oni zgodę na przygotowanie
i wysłanie wystąpienia Prezydium RN w tej sprawie czy Prezydium winno przygotować treść odpowiedzi i przedstawić na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej
Nadmienił, że Przewodniczący Komitetu Domowego Konsularna 3 uczestniczył w spotkaniu z Prezesem R. Klusą.

Pan Jan Mizera:
Przypomniał, że wcześniejsze pisma Komitetu Domowego były przedstawiane Radzie Nadzorczej na poprzednich jej posiedzeniach. Stąd decyzja Rady, aby sprawę przejęła Komisja techniczno eksploatacyjna.

Z-ca Prezesa Ryszard Klusa:
Nawiązując do tematu stwierdził, że
– niestety na terenie niektórych nieruchomości pozostały podobne pomieszczenia i sytuacja taka ma miejsce np. na nieruchomości przy ul. Telesfora i Kościuszki.
– Została opracowana dokumentacja uporządkowania tego terenu, która zakłada częściowe wyburzenie istniejącego obiektu, oddzielenie części w której znajduje się węzeł cieplny. ECO zobowiązało się do przebudowy istniejącej instalacji na własny koszt i własnym staraniem
w chwili gdy Spółdzielnia podejmie decyzje o wyburzeniu części obiektu.
– Wg kosztorysu inwestorskiego prace te zostały wycenione na około 100 tys. zł.,
i jest to niestety dla małej nieruchomości w dodatku zadłużonej na około 30 tys. zł. spory wydatek wymagający gromadzenia środków przez dłuższy czas. Jednak przy aprobacie organów Spółdzielni w ramach pomocy dla tej nieruchomości, mogłaby ona zostać zwolniona
z obowiązku zgromadzenia 20% środków w celu zaciągnięcia pożyczki wewnętrznej.
– Zgodził się, że należy wyegzekwować od ECO opłatę z tytułu użytkowania części naszego obiektu w związku z tym, że za pośrednictwem ulokowanego tam węzła przesyłane jest ciepło do dwóch nieruchomości nie będących własnością Spółdzielni a także sieć przesyłowa wysokich parametrów dla trzeciej nieruchomości.
– Poinformował o treści korespondencji prowadzonej z ECO w sprawie stawek opłat za korzystanie z naszych budowli oraz propozycji Zarządu dot. wspólnego spotkania
członków Zarządu, Komitetu Domowego Konsularna 3, przedstawicieli firmy ECO, członków Rady Osiedla Centrum” oraz Komisji techniczno eksploatacyjnej Rady Nadzorczej.
– Nadmienił także, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Technicznej w dniu 24-07-2012r. i zapis zawarty w treści stanowiska Komisji nr 20 mówiący, że Komisja sugeruje możliwość wydzielenia Uchwałą WZ z podziału wyniku za 2012 rot 100 tyś na pokrycie kosztów wyburzenia tejże kotłowni, jest nieprawdziwy gdyż na posiedzeniu Komisji nie padły takie stwierdzenia.

Jerzy Matwiejczuk:
Jako członek Komisji techniczno eksploatacyjnej poprosił Pana Jana Czeszkiewicza
o wyjaśnienia związane ze sformułowaniem które znalazło się w stanowisku Komisji nr 20
w spr. wyodrębnienia z wyniku Spółdzielni tej kwoty, gdyż jako osoby biorąca udział
w spotkaniu w dniu 24-07-2012r. nie przypomina sobie aby stwierdzenia lub sugestie takie padły na tym zebraniu.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Stwierdził, że wspominana nieruchomość znalazła się w trudnej sytuacji nie ze swojej winy .
Ich kłopoty spowodowane są tym, że przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy nie dokonano wszystkich czynności mających na celu uregulowanie właśnie takich spraw.
W ciągu 5 ostatnich miesięcy nie zrobiono w tej sprawie zupełnie nic. Obecna opinia Radcy Prawnego nie została przedstawiona Komisji techniczno – eksploatacyjnej. Wyraził pogląd, że niesprawiedliwym jest to aby jedynie ta nieruchomość ponosiła koszty szczególnie dlatego, że węzeł cieplny tam usytuowany zasilał i zasila nadal inne nieruchomości. Był zdania, że celem nadrzędnym wszystkich organów Statutowych Spółdzielni jest dbanie o dobro jej członków.
Wracając do kwestii stanowiska Komisji techniczno – eksploatacyjnej nr 20, stwierdził z całą pewnością, że sugestia taka była poruszana na jej zebraniu.
Przypomniał, że na zebraniu powyższym Komisja techniczno – eksploatacyjnej zatwierdziła pewne uzgodnienia, poprosił o wyjaśnienia jak dalece są one realizowane.
Zadając ostatnie pytanie chciał się dowiedzieć kto i w jakim celu blokuje ten temat.

Pan Jerzy Matwiejczuk:
Zwrócił się do poprzednika twierdząc, że w wyniku nie otrzymania stosownych wyjaśnień
w kwestiach wniosków rzekomo pochodzących od Komisji techniczno – eksploatacyjnej oświadcza, iż od kolejnego jej spotkania będzie parafował każdą stronę brudnopisu protokołu z jej posiedzenia aby uniknąć sytuacji w której protokół oryginalny zawiera nieznane mu treści. Ponadto odniósł się do sytuacji rozliczenia funduszy nieruchomości przyjmując stan zerowy, przypominając, że z góry było wiadomo, że nie wszyscy będą zadowolenie z takiego stanu rzeczy. Stwierdził także, że nie można za daleko wybiegać chcąc rozwiązywać problemu niektórych nieruchomości z prostej oto przyczyny gdyż Rada Nadzorcza nie posiada żadnych rezerwowych funduszy mogących wspomóc potrzebujące nieruchomości.

Prezes:
Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana J. Czeszkiewicza stwierdził, że także bardzo chętnie pozna odpowiedź na pytanie kto za tym stoi i komu zależy by sprawy nie załatwić.
Spółdzielnia posiada tam jedynie udział w części wspólnej nieruchomości poprzez lokale własnościowe, pozostała część została wydzielona poprzez własność odrębną członków Spółdzielni lub nieczłonków.
Stwierdził, że wiele nieruchomości jest w takiej sytuacji jak Konsularna 3, należy się zastanowić czy stan techniczny komina wymaga natychmiastowego rozebrania, bo przecież mogłoby się okazać, że może on stać tam jeszcze sto lat i tylko pozostaje pytanie z jakiego powodu ma zostać rozebrany, na czyje życzenie i kto za to ma zapłacić, z podobnymi roszczeniami mogą wystąpić przecież inne nieruchomości.
W kwestii ustaleń z posiedzenia Komisji techniczno – eksploatacyjnej przypomniał, że wnioski zapadły na koniec lipca, Eco udzieliło odpowiedzi w sprawie stawek opłat za użytkowanie pomieszczeń dopiero w połowie września, zatem należy uznać, że roszczenie Komitetu Domowego w sprawie spotkania z przedstawicielami tej firmy spełni się niebawem.
Przypomniał zebranym jak przez ostatnie lata zmieniało się prawo energetyczne.

Pan Mieczysław Ekiert:
Wyraził zdanie, że poszukiwać jakiegokolwiek sposobu pomocy tej nieruchomości można w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia ze strony wspomnianego komina ale jeśli kwestia ta poruszana jest z uwagi na względy estetyczne to należy pozostawić ją w gestii nieruchomości której dotyczy.

Z-ca Prezesa:
Odpowiedział, że komin jest jednym z elementów objętych wspomnianym kosztorysem. Ponadto mieszkańcom zależy na uporządkowaniu własnego otoczenia.

Pan Tadeusz Ferdyn :
Stwierdził, że koniecznym jest udzielenie odpowiedzi Komitetowi Domowemu, nawet jeśli Prezydium przygotuje to wystąpienie to oczywiście będzie ono głosem Rady Nadzorczej.
Dodał także, że Komitet występując do Rady Nadzorczej łamie postanowienia Statutu § 91 ust. 3. Zwrócił się z pytaniem czy kiedykolwiek Rada Osiedla Centrum zajmowała się tym tematem.
Dodał także, że zadaniem Rady Nadzorczej jest dbanie o wszystkich członków Sp-ni, a nie jedynie o mieszkańców pewnej nieruchomości.

Pan Piotr Kierzyk:
Zauważył, że wystąpienie Komitetu do wszystkich członków Rady Nadzorczej jest swoistym poszukiwaniem ratunku. Rada winna zająć konkretne stanowisko i przedstawić je Komitetowi Domowemu. Zaproponował zatem, aby Prezydium odbyło specjalne posiedzenie w tej sprawie z udziałem osób mogących coś wnieść do tematu, a następnie przedstawiło wypracowane stanowisko, które na kolejnym posiedzeniu Rady zostanie przedłożone do zatwierdzenia jej członkom.

Przewodniczący:
Poinformował, o terminie zebrania członków Prezydium wraz z przedstawicielami Zarządu
i Rady Osiedla „Centrum” celem wypracowania stanowiska w tej sprawie.

Pan Jan Mizera, odczytał :
– pismo z dnia 28-08-2012 Pana Cz. M. będące skargą na Zarząd z powodu braku reakcji na przesłane w dniu 19-07-2012 pismo oraz odpowiedź Zarządu Sp-ni w tej sprawie
z dnia 04-09-2012r.
(Rada Nadzorcza uzgodniła treść odpowiedzi)
– korespondencję Prezydium Rady i Pana A. Ch. w sprawie rozdziału kosztów c.o.

Pani Maria Romaniuk
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:
– pismo Pani A. P. z ul. Zapolskiej w sprawie obciążenia posiadaczy garaży przy ul. Zapolskiej kosztami remontów nawierzchni przed garażami.
– odczytała treść notatki służbowej sporządzonej na dyżurze członka Rady Nadzorczej
z interwencji zgłoszonej przez Panią M.Ś. z ul. 1 Maja.
( Rada Nadzorcza uzgodniła, że kserokopia zostanie skierowana do Komisji Technicznej RN i do Rady Osiedla Centrum”).
– pismo Pana Cz. M. kierowane do Zarządu w sprawie terminu lustracji.
– Pismo Rady Osiedla Zaodrze” wyrażające negatywną opinię w sprawie Regulaminu Rady Mieszkańców.
– pismo Zarządu w sprawie realizacji Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28-03-2012 nr 32.
( pismo przekazane do Komisji Rewizyjnej).

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do wiadomości Rady Nadzorczej, tj:
– pismo mieszkańców ul. Orzechowej do Administracji Osiedla Chabry” dot. podziękowań za wyegzekwowanie od firmy wodociągi i kanalizacja naprawy zapadniętej powierzchni drogi.
-Wniosek Pana Cz. M. z dnia 12-09-2012 w sprawie nienaliczania opłat na fundusz społeczno wychowawczy.
-odpowiedź Kierownika Administracji Chabry” w tej sprawie.
– Pismo Pana Cz. M. z dnia 04-09-2012 w sprawie regulaminu wymiany stolarki okiennej.
– odpowiedź Zarządu na to pismo.
– Pismo Pana cz. M. w sprawie obciążania kosztami powielania materiałów.
– odpowiedź Zarządu w tej sprawie.
– pismo Zarządu do RO Centrum” w sprawie korekty planu.
– zaproszenia na przetargi odebrał Pan J. Matwiejczuk.

Przewodniczący :
Odczytał zaproszenie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny.
Uzgodniono, że chętni przekażą swoje zgłoszenie drogą telefoniczną.

Pan Jan Czeszkiewicz
Zawnioskował o zastanowienie się nad propozycją tematów które należałoby poruszyć na wspomnianym spotkaniu.

Ad. 5. Interpelacje.

Pan Piotr Kierzyk:
Poinformował, iż Komitet Domowy przy Pl. Teatralnym interweniował, iż w dalszym ciągu nie jest przestrzegany termin 60 dni na dokonanie rozliczenia centralnego ogrzewania.
Zapytał czy regulaminowe 60 dni liczone jest od daty zakończenia dokonywania odczytów czyli od miesiąca maja czy od miesiąca sierpnia.

Prezes:
Stwierdził, że 60 dni liczone jest od daty dokonania odczytów i przekazania danych do firmy dokonującej rozliczenia, uprzedził, że sprawdzi dlaczego mieszkańcy nadal nie otrzymali właściwych dokumentów.

Pan Ryszard Górecki:
Poruszył kwestię braku odpowiedzi Rady Nadzorczej na pismo Prezydium Rady Osiedla

Chabry” w sprawie domków jednorodzinnych przy ul. Wilsona oraz pismo w sprawie
członkostwa w Radzie Osiedla Pani Katarzyny Wojciechowskiej.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Poprosił o przekazanie informacji na temat efektów zmiany sposobu dokonywania odczytów podzielników kosztów c.o. na Osiedli Centrum”.
Poruszył kwestię ilości spraw kierowanych do Komisji techniczno eksploatacyjnej, ponadto
zwrócił się do Pana K. Skorckiego z prośbą o wskazanie Komisji w której chciałby pracować.

Pan Krzysztof Skrocki
Oświadczył, że stosowną deklarację złoży na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Pani Ludmiła Franiczek
W swojej wypowiedzi zauważyła sens obciążania firm takich jak np. WiK za wydrukowanie ogłoszeń informujących mieszkańców o dokonywanych czynnościach lub pracach przez te firmy.

Przewodniczący:
Ogłosił, że w imieniu Rady Nadzorczej będzie zwracał się do Rad Osiedli o zaopiniowanie wniosku o zatrudnienie pracownika socjalnego.
Rada Nadzorcza upoważniła Panią Ludmiłę Franiczek do osobistego przedstawianiu poszczególnym Radom Osiedli idei utworzenia takiego etatu w Spółdzielni.

.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

.

Na tym protokół zakończono, stron 9.

.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala

.