PROTOKÓŁ NR 16 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-10-2012 r.

Opole, dnia 24-10-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 16
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-10-2012 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-cę Prezesa Ryszarda Klusę.
Radcę Prawnego Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący:
Wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 13, osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Członkowskich.
3.2. Kontroli 5-ciu zadań remontowych
3.3. Kontroli osiedli
3.4. Zadłużeń w opłatach
3.5. Uchwał Rad Osiedli.
4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczej
5. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej
6. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
7. Interpelacje.
8. Sprawy różne.

Ad 1.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-08-2012.

Przewodniczący:
Oznajmił, że dziś zostanie przyjęty protokół z dnia 29-08-2012r. natomiast protokół z września zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady.
Poinformował, że wspomniany protokół został rozesłany także do wszystkich Administracji Osiedli. Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu.

Przewodniczący:
Wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

3.2. Kontroli 5-ciu zadań remontowych.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Stwierdził, że rezultat pracy Komisji w tym zakresie ujęty jest w dostarczonym wszystkim członkom Rady Nadzorczej protokole końcowym z przeprowadzonych Kontroli.
Dodał, że Komisja dokonała starannej analizy każdego z zadań, sprawdzając skrupulatnie dokumentację i dokonując wizji lokalnej.
Komisja stwierdza, że:
– nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie jakości wykonywanych prac,
– dokumentacja związana z pracami jest prowadzona skrupulatnie, solidnie i dokładnie we wszystkich Osiedlach,
– wszelkie wymagane przeglądy dokonywane są terminowo,
– prace remontowo budowlane przeprowadzane są zgodnie z przyjętą technologią,
Ponadto Komisja wskazała dwie firmy których wykonywane prace remontowo budowlane oceniła najwyżej.
– Protokół końcowy zawiera kilak zaleceń i uwag Komisji.
– W ostatecznej ocenie Komisja uważa, że Administracje Pracują dobrze, prowadzą racjonalną i prawidłową gospodarkę remontową z ukierunkowaniem na szukanie oszczędności, a Zarząd w pełni sprawuje kontrolę nad Administracjami i wytycza prawidłowe kierunki działania.

Przewodniczący :
Odczytał projekt uchwały nr 63/2012 w sprawie: Kontroli wykonania wybranych zadań remontowych .

Pan Jerzy Matwiejczuk:
Odnosząc się do zaleceń Komisji stwierdził, że Rada Osiedla ” Zaodrze” zajęła się tematem izolacji rur oraz remontem drogi przy ul. Prószkowskiej.

Pan Tadeusz Ferdyn
Prosił o wyjaśnienie podstaw na jakich Rada Nadzorcza opiera zapis § 2 projektu odczytanej uchwały, gdyż z końcowego protokołu Komisji nie wynika na jakim poziomie oceniane są poszczególne zadania.

Pan Jan Czeszkiewicz
Wyjaśnił, że rozesłany protokół jest protokołem ogólnym, natomiast w dokumentacji pełnej znajdują się protokoły poszczególnych zadań wraz z dokumentacją fotograficzną.

Pan Mieczysław Ekiert
Wskazał na konieczność zachowania ostrożności przy precyzowaniu wniosków końcowych .
Wyraził wątpliwość do systemu wynagradzania inspektorów nadzoru robót w OSM Przyszłość”.

Przewodniczący:
Zauważył, że § 2 odnosi się do wyżej wymienionych zadań” czyli prac kontrolowanych a nie ogółu prac wykonanych w Spółdzielni.

Z-ca Prezesa Ryszard Klusa:
Dodał, że Komisja sprawdzała losowo wybrane zadania. Badała materiały dotyczące ich specyfikacji, wniosków Administracji, umiejscowienia zadania w planach osiedla, procedurę przetargową, wybór wykonawcy, spisaną umowę, aż po protokoły odbioru danego zadania.
Oznajmił, że Zarząd ma obowiązek zatrudniania inspektora nadzoru do prac objętych pozwoleniem na budowę, wskazał , że Spółdzielnia zleca nadzór nad pracami elektrycznymi
.i instalatorskimi inspektorom wyłonionym na drodze przetargów.
Ponadto przypomniał o zarzutach Rad Osiedli pod adresem inspektora nadzoru zatrudnionemu na etacie w Spółdzielni, w których podnoszono niestaranny nadzór nad wykonaniem prac. Wspomniał o granicach odpowiedzialności materialnej ciążącej nad inspektorami nadzoru. Przyznał, że wynagrodzenie inspektorów nadzoru wynosi do 3% wartości robót i warunkowane jest ich wartością.
W dalszej części wypowiedzi odniósł się do treści protokołu Komisji Techniczno Eksploatacyjnej.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Stwierdził, że treść protokołu wskazuje jedynie drobne uchybienia które nie mogą ciążyć na całokształcie obrazu. Przychylił się do wykreślenia z treści projektu uchwały w tym temacie punktu c”.

Pan Jerzy Matwiejczuk:
Wskazał, że z treści protokołu wynika, iż ocena została sporządzona jedynie dla tych pięciu zadań będących przedmiotem prac Komisji Techniczno- Eksploatacyjnej. Poparł wniosek
o wykreślenie z treści projektu uchwały w tym temacie punktu c”.

Pan Mirosław Wasilewski:
Poprosił o zamknięcie dyskusji.

Pan Tadeusz Ferdyn:
Stwierdził, że w swojej poprzedniej wypowiedzi nie podważył ani nie zakwestionował stanowiska Komisji miał jedynie uwagi, że protokół końcowy nie zawierał opinii w badanych przedmiotach.

Prezes:
Dodał, że Komisja nie wiedziała o wszystkich okolicznościach remontu balkonu przy
Pl. Teatralnym, ale wyjaśnienie do tej sprawy stanowi protokół przedstawiony przez R. Klusę.

Przewodniczący:
Odczytał notatkę z kontroli którą przeprowadzili Pracownicy Spółdzielni pod nadzorem Prezesa Ryszarda Klusy.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 63/12 z wykreśleniem punktu c” w § 3
w sprawie: Kontroli 5-ciu zadań remontowych

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 63/2012. w sprawie: Kontroli 5-ciu zadań remontowych

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.3. Kontroli osiedli

Pan Jan Czeszkiewicz:
Wyjaśnił, ze Komisja techniczno Eksploatacyjna dokonując kontroli losowo wybranych zadań dokonała jakoby przy okazji kontroli Osiedli,
Dokonując jej brano pod uwagę stan ogólny osiedli, drogi przeciwpożarowe, stan bezpieczeństwa, wyrywkowo dokonano przeglądu placów zabaw.
Komisja zwróciła uwagę na fakt powiększenia na osiedlach ilości miejsc postojowych, ich wyraźne oznakowanie, oznaczenie stref ruchu i miejsc parkingowych dla inwalidów. Poprawie uległa także sytuacja blokowania dróg pożarowych.
W swojej wypowiedzi stwierdził, że zachowane są także zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego w piwnicach. Dodał, że być może Komisja w swoim protokole użyła
w sposób nieuprawniony stwierdzenia” że place zabaw spełniają warunki BHP” poprosił o jego wykreślenie.

Prezes :
Dodał że:
– wszystkie urządzenia na placach zabaw posiadają stosowne certyfikaty bezpieczeństwa.
– spółdzielnia prowadzi ścisłą współpracę ze strażą pożarną,
– Zarząd ma świadomość czynności i przedsięwzięć, które należy jeszcze dokonać.

Pan Mieczysław Ekiert
Sprzeciwił się stwierdzeniu, że wejścia do piwnic posiadają drzwi p. pożarowe gdyż
w budynkach przy ul. Telesfora nie ma takich drzwi.

Prezes
Stwierdził, że w budynkach o których mówi Pan M. Ekiert drzwi te nie są wymagane.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie uzgodnioną treść projektu uchwały nr 64/12 w sprawie: Kontroli Osiedli.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 64/2012. w sprawie: Kontroli Osiedli

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.4. Zadłużeń w opłatach

Prezes
Omówił materiał Zarządu dotyczący działań windykacyjnych prowadzonych wobec właścicieli najemców lokali mieszkalnych użytkowych bądź garaży . Wskazał na sytuacje w których dochodzenie należności wobec dłużnika jest utrudnione, gdyż np. toczy się postępowanie spadkowe lub należności dochodzone są na drodze ugody zawartej z dłużnikiem.

Pan Ryszard Górecki
Stwierdził, że komisja Rewizyjna badała przedstawione materiały, nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń do kwestii windykacji należności. Zdaniem Komisji działalność ta jest niełatwa ale Zarząd panuje nad sytuacją .

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie uzgodnioną treść projektu uchwały nr 65/12 w sprawie:
Zadłużeń w opłatach

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 65/2012. w sprawie: Zadłużeń w opłatach

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3.5. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad. 4. Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczej .

Przewodniczący :
Przypomniał, że informacja powyższa została przesłana wszystkim przy zawiadomieniu w celu zapoznania się z jej treścią .

Pan Jan Czeszkiewicz :
Stwierdził, że przedstawiony materiał, jest bardzo czytelny, rzetelnie sporządzony i posiada kompletną informację w swoim zakresie.

Wobec baraku uwag, materiał uznano za przyjęty do wiadomości Rady Nadzorczej.

Ad. 5. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.

Przewodniczący zwrócił się do przewodniczących Komisji Stałych z prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag bądź informacji w zakresie prac swoich komisji.

Pan Jan Czeszkiewicz
Stwierdził, że Komisja pracuje zgodnie z założonym planem, uzupełniając swoja pracę
o bieżące sprawy wynikające w toku pracy Rady Nadzorczej .
Dodał, że szczególną uwagę zwróciła na kolejne problemy, jednocześnie przedstawił zebranym działania jakie zostały podjęte w tym zakresie i wnioski które wynikają
z podjętych czynności, dotyczących :
– różnic we wskazaniach zużyciach wody.
– wadliwości funkcjonowania wentylacji w lokalach mieszkalnych przy ul. Fabrycznej.
– modernizacji instalacji antenowych na poszczególnych Osiedlach.
– sytuacji nieruchomości położonej przy ul. Konsularnej.

Pan Ryszard Górecki:
Stwierdził, że Komisja Rewizyjna realizuje zadania wynikające z planu pracy Rady Nadzorczej. W najbliższym czasie Komisja podejmie się opinii wyników finansowych Spółdzielni po trzech kwartałach działalności w 2012r. oraz opinii zmian w regulaminie rozliczeń finansowych członków Spółdzielni.

Przewodniczący:
Stwierdził, iż w związku z koniecznością uchwalenia planu Spółdzielni w dniu 12 grudnia, Prezydium Rady zbierze się 3 grudnia. Zatem do końca listopada Komisja Rewizyjna winna uzgodnić swoje stanowisko.

Ad. 6. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Przewodniczący :
Odczytał projekt odpowiedzi do Pana Waleriana Rakoczego, przewodniczącego Komitetu Domowego przy ul. Konsularnej w sprawie wyburzenia pomieszczeń kotłowni. Ponownie przypomniał zebranym problem z jakim boryka się wspomniana nieruchomość.

Pan Piotr Kierzyk ;
Był zdania, że przekazanie tematu do Rady Osiedla stawia Radę w trudnej sytuacji gdyż nie posiada ona możliwości rozwiązania problemu. Kwestionował konieczność przekazania problemu do organu niższego rzędu.

Przewodniczący:
Wyjaśnił, że na posiedzeniu Prezydium z udziałem członków Rady Osiedla Centrum” byli oni zdania, że skoro Rada uchwala plan remontów to temat ten winien zostać do niej skierowany. Ponadto to Rada Osiedla ściśle współpracuje z Komitetami Domowymi.

Pan Ryszard Górecki:
Oznajmił, że Rada Nadzorcza w ogóle nie powinna się angażować w temat, ponadto przekazał informację, że przedstawiciele Rady Osiedla Centrum” nie byli informowani o pracach Rady Nadzorczej nad tym problemem.

Pan Mieczysław Ekiert
Zauważył, że Rada winna przekazać temat także do Zarządu Spółdzielni .

Przewodniczący
Dodał, że nie ma potrzeby by wskazywać Zarząd Spółdzielni, gdyż jego członkowie wciąż zajmuje się tą sprawą.
Wobec braku dalszych uwag, Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi.

Przewodniczący:
Odczytał treść odpowiedzi do Pana Cz. Mysony na pismo z dnia 28-08-2012r.
Wobec braku uwag i pytań, Rada Nadzorcza zaakceptowała treść odpowiedzi.

Pan Jan Mizera
Poinformował, że odpowiedź na pismo Pana Korneliusza Pszczyńskiego z dnia 27-09-2012 zostanie przedstawiona Radzie po konsultacji z Przewodniczącym Rady Osiedla Zaodrze” Panem Jerzym Matwiejczukiem.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej;
– Pismo Zarządu z dnia 04-10-2012 będące informacją o wdrożeniu systemu informatycznego DOM 5″.
– zaproszenie na posiedzenie Rady Osiedla Chabry” w dniu 25-10-2012r.
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do wiadomości Rady Nadzorczej;
– pismo Zarząd z dnia 01-10-2012 będące odpowiedzią na pismo Pana Cz. M. w spr. opłat na fundusz społeczno oświatowy.
– pismo Zarządu z dnia 10-10-2012 do Rady Osiedla Chabry” w spr. rozliczenia funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Wilsona.
– pismo Zarządu z dnia 08-10-2012r do Rady Osiedla Dambonia” w spr. wyboru Komitetu Domowego przy ul. Dambonia 155-165.
-Pismo z dnia 08-010-2012 Państwa B. W. Z. z ulicy Akacjowej do Zarządu Sp-ni w sprawie opłat za użytkowanie lokalu mieszkalnego.

Pan Jan Mizera:
– przedstawił informację ( za trzy kwartały br.) Zarządu o przeprowadzeniu przetargów w Spółdzielni

Ad. 7. Interpelacje. Brak

Ad. 8. Sprawy różne.
Pan Ryszard Górecki :
Zwrócił się do Prezesa R. Klusy o pomoc Administracji przy pracach dotyczących remontu zasuwy przy ul. Tatrzańskiej.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Zgłosił wniosek do Zarządu o przeprowadzenie inwentaryzacji nieruchomości należących do OSM Przyszłość” i wykazanie na ilu z nich występuje problem podobny do tego z którym boryka się nieruchomość przy ul. Konsularnej.
Wniosek pisemny złożył na ręce Sekretarz RN.
Ponadto
– przypomniał swoją wcześniejszą prośbę w sprawie dokonania oceny działań w Osiedlu
Centrum” polegających na podwójnym odczycie c.o.
– zwrócił się do Prezesa R. Klusy o dokonanie przeglądu budowlanego budynku przy
ul. Chabrów ,w którym mieści się sklep Lewiatan. Z-ca Prezesa stwierdził, że czynności te zostaną dokonane.
– wskazał na konieczność podjęcia przez Radę Nadzorczą tematu zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.

Przewodniczący:
Odnosząc się do wypowiedzi Przedmówcy stwierdził, że z powrotem do tematu zarządzania nieruchomościami obcymi należy wstrzymać się do przyszłego roku gdyż wskazanym jest posiadanie rocznej informacji w tym temacie.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 8.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala