PROTOKÓŁ NR 17 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-11-2012 r.

Opole, dnia 28-11-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 17
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-11-2012 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.
Członkowie Zarządu: Z-ca Prezesa Ryszard Klusa Główna Księgowa Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał gościa w osobie Pana Feliksa Śmietańskiego, Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska., Z-cę Prezesa Ryszarda Klusę.
Radcę Prawnego Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej .

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Pan Mieczysław Ekiert:
Był zdania, że punkt 3.3 winien nosić nazwę ocena wdrażania systemu informatycznego”.

Przewodniczący:
Poparł sugestię przedmówcy.

Przewodniczący:
Oznajmił, iż celowym będzie gdy Rada Nadzorcza przyjmie porządek obrad zgodny
z rozesłanym projektem, ale wobec obecności zaproszonego Członka Spółdzielni temat przewidziany w sprawach różnych tj. dotyczący sposobu rozliczania kosztu wywozu nieczystości na terenie gminy Opole, zostanie poruszony w przerwie spraw członkowskich.

Rada Nadzorcza wyraziła aprobatę takiego rozwiązania.

Przewodniczący:
Wobec braku dalszych pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 14, osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Członkowskich.
3.2. a) Ocena wyników gospodarczo finansowych
Spółdzielni za trzy kw. 2012 rok.
b) Realizacja planu remontów za trzy kw. 2012 r.
3.3. Kontrola wdrażania systemu informatycznego.
3.4. Kontrola ewidencji i sposobu załatwiania skarg
i zażaleń na działalność organów Spółdzielni.
3.5. Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami
i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.
3.6. Uchwał Rad Osiedli.
4. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
6. Interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Przyznania premii za trzeci kwartał 2012r.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oznajmił, że dziś zostanie przyjęty protokół nr 15 z dnia 26-09-2012 oraz protokół nr 16
z dnia 24-10-2012r.

Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu nr 15 z dnia 26-09-2012.

Przewodniczący:
Wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu nr 16 z dnia 24-10-2012.

Przewodniczący:
Wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .
Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Ad 3.2. a) Ocena wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za trzy kw. 2012 rok.
b) Realizacja planu remontów za trzy kw. 2012 r.

Zastępca Prezesa Pan Ryszard Klusa:
Omawiając powyższy materiał wskazał, iż;
-wynik eksploatacji podstawowej na trzech osiedlach tj. Chabry, Ozimek, Dambonia jest ujemny, zasadniczy wpływ na tą sytuację miały koszty poniesione na legalizację wodomierzy,
– zgromadzona w I półroczu nadwyżka nadal ulega obniżeniu co potwierdza, iż na większości nieruchomości wysokość opłat pokrywa wyłącznie koszty ponoszone na ich utrzymanie,
– na wszystkich osiedlach oprócz Ozimka uzyskano dodatni wynik gospodarki odpadami,
– zanotowano ujemny wynik z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
– fundusz remontowy lokali mieszkalnych:
– stan zaawansowania prac remontowych po trzech kwartałach zamyka się kwota 8 404,7 tys. zł co stanowi 78% wartości skorygowanego planu.
– Fundusz remontowy lokali użytkowych :
– z zaplanowanych do wykonania prac remontowych na kwotę 1 153,6 tyś zł w okresie trzech kwartałów wykonano prace o wartości 709,3 tyś zł. co stanowi 61,5% planu. Przypomniał że prace remontowe w lokalach użytkowych celem podniesienia ich atrakcyjności wykonywane są jedynie tam gdzie pojawiają się potencjalni najemcy chętni na dalszą współpracę,.
– koszty administracji utrzymują się zgodnie z planowanym poziomem,
– nastąpił 8% spadek zaległości na lokalach mieszkalnych oraz wzrost zaległości na lokalach użytkowych.

Pan Ryszard Górecki :
W imieniu Komisji Rewizyjnej stwierdził, że wyniki Spółdzielni ogółem po III kwartałach ocenione zostały jako dobre a wyniki funduszu remontowego jako bardzo dobre.
Komisja stwierdziła, iż należy przyjąć do realizacji wnioski Zarządu zawarte w części opisowej materiałów. Ponadto należy zwrócić uwagę na rosnące zobowiązania najemców lokali użytkowych oraz sytuację związaną z wykorzystaniem środków funduszu remontowego w Osiedlu Ozimek”.

Przewodniczący :
Odczytał uchwałę Rady Osiedla Ozimek” z dnia 28-08-202r. w spr. funduszu remontowego.
Wspomniał, iż wyjaśnienia w kwestii poruszanej przez Komisję Rewizyjna a dotyczące problemu Ozimka” zostały zawarte w materiałach, które wszyscy otrzymali.
Postawił wniosek aby w świetle dostarczonych wyjaśnień, usunąć z załącznika nr 1 do uchwały 66 , wniosku dotyczącego funduszu remontowego Osiedla” Ozimek”..

Jan Czeszkiewicz:
W imieniu Komisji Techniczno Eksploatacyjnej stwierdził, że odniesie się jedynie do zadań remontowych, uznając za dobry stopień zaangażowania środków finansowych funduszu remontowego. Ponadto wyraził zdanie Komisji, iż popiera politykę Zarządu w kwestii remontów lokali użytkowych. Dodał także, że Ozimek w temacie dyscypliny kosztów
w stosunku do przychodów nie dostosował się do zaleceń Rady Nadzorczej.
Wskazał także na poprawę (na przestrzeni ostatnich lat) jakości przeprowadzonych remontów.
Wykonanie remontów za III kwartały 2012 Komisja ocenia bardzo dobrze.

Pan Mieczysław Ekiert
Był zdania, że nie należy we wnioskach pomijać uwagi dotyczącej racjonalnego wydatkowania środków funduszu remontowego Osiedla Ozimek”.
W dalszej części wypowiedzi odniósł się do projektu uchwały dot. oceny wyników finansowych prosząc o wykreślenie z projektu kwestii związanych z planem rzeczowym.

Pan Piotr Kierzyk:

Zapytał o przyczyny ujemnego wyniku lokali użytkowych w Osiedlu Chabry.

Z-ca Prezesa:
Odparł, iż w bieżącym roku przeprowadzono w Osiedlu remonty o znacznym nakładzie finansowym, które głównie dotyczyły Megasamu. Duża powierzchnia tego lokalu użytkowego została podzielona na lokale mniejsze a to pozwoliło już na częściowe wynajęcie wyremontowanej powierzchni. Dodał, że sytuacja ta na pewno się unormuje. Nadmienił, że aby uatrakcyjnić lokalizację tego miejsca została tam zmodernizowana droga dojazdowa oraz parking z którego korzystają także mieszkańcy osiedla.

Przewodniczący
W nawiązaniu do sugestii Pana Ekierta zaproponował zmianę w tytule omawianej uchwały
poprzez dodanie wyrażenia ….. i wykonania planu remontów za III kwartały roku 2012″.

Pan Mieczysław Ekiert
Zgodził się z propozycją Przewodniczącego.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 66/2012 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za trzy kw. 2012 rok i wykonania planu remontów za III kwartały roku 2012″.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 66/2012. w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za trzy kw. 2012 rok i wykonania planu remontów za III kwartały roku 2012″.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.3. Ocena wdrażania systemu informatycznego.

Przewodniczący:
Stwierdził, że materiał dostarczony wszystkim analizowany był wcześniej przez Komisję Rewizyjną, która badając go życzyła sobie dodatkowych wyjaśnień. Oddał głos w tym temacie Pani Celinie Walewskiej – Głównej księgowej.

Celina Walewska :
Referując temat stwierdziła, że:
– wdrażanie systemu rozpoczęto od modułu członkowskiego, gdyż znajduje się w nim cała pierwotna baza danych, po dokonaniu weryfikacji baza danych została przekazana do Administracji gdzie rozpoczęto wdrażanie modułu czynsze.
– Po dokonaniu analizy danych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i lokali użytkowych najmowanych – dokonano pierwszych naliczeń, a odbyło się to w miesiącu czerwcu, by następnie w lipcu móc uruchomić funkcje zapłaty” synchronizując moduły banki
i kasa”
– następnym elementem wdrażania był moduł media” gdzie naniesiono np. stany liczników, numery liczników.
– podczas procesu wdrażania pracownicy pracowali jednocześnie na dwóch systemach operacyjnych po to, by kontrolować sposób przepływu informacji i danych oraz kwestię rozliczeń miesięcznych, półrocznych i rocznych.
– w konsekwencji moduł czynsze zaczął samodzielnie działać od kwietnia 2011 roku i po dokonaniu analizy i ostatecznych poprawkach parametrów system samodzielnie działa od maja 2012 roku.
– po rozmowach z Komisją Rewizyjną rozpoczęto uruchamianie moduł obsługa techniczna nieruchomości obecnie dane zawarte w tradycyjnych książkach budowlanych nanoszone są do systemu, kolejnym etapem będzie wprowadzanie danych z zakresu przeglądów technicznych nieruchomości,
– w module lokal użytkowe” wygenerowano możliwość wysyłania faktury w wersji elektronicznej, by tym samym uniknąć kosztów roznoszenia bądź wysyłki faktur w wersji tradycyjnej.

Przewodniczący
Oznajmił, że stanowisko Komisji Rewizyjnej w tym temacie wszyscy otrzymali.

Pan Mieczysław Ekiert
Wniósł propozycję do projektu uchwały, uznając konieczność używania konkretnej nazwy wdrażanego systemu tj. DOM”, proponował także, aby w punkcie drugim zapisać stwierdzenie, że następuje systematyczne wdrażanie systemu a w paragrafie 3 zapisanie, iż Rada zobowiązuje Zarząd do pełnego wykorzystania systemu informatycznego DOM 5″. zastanawiał się nad dookreśleniem w uchwale terminu zakończenia całości tego procesu.

Pan Ryszard Górecki :
Jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyraził pogląd, że Zarząd sprawnie przeprowadził proces wdrażania sytemu informatycznego. Przypomniał, że podczas prac Komisja stwierdziła że wobec złożoności niektórych modułów nie należy określać terminów zakończenia całości prac nad systemem.

Pan Jerzy Matwiejczuk:
Poparł wypowiedź przedmówcy, wskazał na problematykę modułów związanych z obsługą techniczną.

Pan Jan Mizera:
Odnosząc się do projektu uchwały twierdził, że zasadnym jest aby w punkcie drugim pozostawić, zapis, iż…..” Rada wysoko ocenia stopień wdrożenia systemu informatycznego .

Pan Piotr Kierzyk:
Zapytał, czy zakres jaki został wykonany jest wystarczającym na to, by zabezpieczyć Spółdzielnię w zakresie informatycznym

Pan Tadeusz Ferdyn:
Był zdania, że w uchwale należy zamieścić treść oceny całości systemu, ponadto dodał, że wdrażany system został trafnie wybrany i swoim potencjałem zabezpiecza potrzeby Spółdzielni.

Pan Ryszard Górecki oraz Pani Celina Walewska w odpowiedzi Panu Kierzykowi stwierdzili, że na dzień dzisiejszy i wobec obecnych potrzeb system zabezpiecza oczekiwania.

Pani Maria Romaniuk
Zapytała jakie oszczędności i korzyści przynosi wdrażany system.

Pan Ryszard Klusa:
Wypowiedział się w zakresie stopnia wdrażania systemu, oznajmił, że system wprowadza także pewne ograniczenia kadrowe.

Pan Jan Mizera:
Odnosząc się do treści projektu optował za swoją poprzednią propozycją w zakresie treści paragrafu 2 oraz poparł propozycje Pana Ekierta co do brzmienia paragrafu 3. Prosił o nienarzucanie jakichkolwiek terminów.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Stwierdził, że tak duża Spółdzielnia musi pracować w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania systemowe. Wyraził konieczność niezwłocznego uruchomienia modułu obsługa techniczna nieruchomości”.

Pan Tadeusz Ferdyn:
Zgłosił wniosek aby w paragrafie dwa umieścić stwierdzenie o trafności wyboru systemu. Następnie wniosek swój wycofał.

Przewodniczący:
Odczytał treść propozycji projektu uchwały w zakresie stwierdzenia o zabezpieczeniu przez system aktualnych potrzeb Spółdzielni.

Pan Jan Mizera:
Odczytał zmienioną treść projektu uchwały.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 67/2012 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian w sprawie: Oceny wdrażania systemu informatycznego.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 67/2012. w sprawie: Ocena wdrażania systemu informatycznego.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Salę opuścił Pan Jan Czeszkiewicz.

Ad 3.4. Kontrola ewidencji i sposobu załatwiania skarg i zażaleń na działalność organów Spółdzielni.

Pani Ludmiła Franiczek
Oznajmiła, że tematem tym zajmowała się Komisja Społeczno Samorządowa, odczytała projekt uchwały w zakresie omawianego materiału.

Piotr Kierzyk
Zaproponował zmianę w paragrafie 1 projektu uchwały, o treści:
Rada przyjmuje informację w sprawie załatwiania skarg i zażaleń na działalność organów Spółdzielni”.
Dodał, że ten cały wielostronicowy materiał, wymagający dużego wysiłku i nakładu pracy nie wykonała Komisja Społeczno Samorządowa lecz pracownik Spółdzielni Pani Zofia Bilewicz.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 68/2012 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian w sprawie: Kontroli ewidencji i sposobu załatwiania skarg i zażaleń na działalność organów Spółdzielni.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 68/2012. w sprawie: Kontroli ewidencji i sposobu załatwiania skarg i zażaleń na działalność organów Spółdzielni.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.5. Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami
i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Przewodniczący :
Przypomniał, że materiał w tym zakresie otrzymali wszyscy zebrani.

Pan Ryszard Górecki
Przychylił się do przyjęcia zaproponowanych przez Zarząd propozycji zmian w rozdziale XVII powyżej przytoczonego regulaminu. Dodał, że zmiany te konsultował z pracownikami Administracji Osiedla Chabry”.

Pan Mieczysław Ekiert
Stwierdził, że w tekście dostrzega potrzebę drobnych redakcyjnych korekt i w tej sprawie zgłosi się do pracownika Zarządu ze wskazaniem gdzie należy je nanieść.

Pan Tadeusz Ferdyn
Zwrócił uwagę na konieczność dołączania załącznika o którym mowa w paragrafie 25.

Pan Piotr Kierzyk:
Był zdania, że projekty zmian w tym regulaminie winny być konsultowane z Radami Osiedli.
Zwrócił się do Radcy Prawnego o wyjaśnienie wątpliwości w zakresie zmiany tytułu, był bowiem zdania, że zaproponowana zmiana tj …” Regulamin rozliczeń finansowych Spółdzielni z użytkownikami lokali….” nie jest właściwa, gdyż użytkownikiem lokalu może być także osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, a ona nie jest stroną dla Spółdzielni.
Wniósł uwagi do paragrafu 15, 24 proponowanych zmian. Zauważył konieczności dokonania zmian w paragrafie 80.

Przewodniczący
Przypomniał, że wszystkie materiały będące przedmiotem obrad Rady Nadzorcze j wysyłane są wszystkim przewodniczącym Rad Osiedli. Ponadto w związku z tym, że w Radzie Nadzorczej zasiadają przewodniczący trzech Rad Osiedla odrębne zaproszenia na posiedzenia otrzymują przewodniczący Osiedla Centrum” i Ozimek”, a ponadto jedynie dwie osoby
z grona dziś zebranych nie zasiadają w Radach Osiedla.

Pan Janusz Szot – radca prawny
Wyraził pogląd, że określenie użytkownicy” jest szerszym pojęciem niż członek i najemca”. Zawiera ono w treści zarówno najemców, członków, właścicieli, osoby które wyodrębnili swoje lokale. Przypomniał, że osoby nie posiadające prawa do lokalu a zamieszkałe w nim, odpowiadają solidarnie z właścicielem za zadłużenie czynszowe.

Ryszard Klusa:
Obiecał, że na grudniowe posiedzenie Rady Nadzorczej Zarząd przygotuje zmiany w zakresie paragrafu 80.

Pan Mieczysław Ekiert:
Prosił, aby w regulaminie na zasadzie słowniczka, wyjaśnić co kryje się pod pojęciem użytkownik.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 69/2012 z uwzględnieniem zaproponowanych zmian w sprawie: Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami
i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 69/2012. w sprawie: Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.6. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący: poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza przyjęła informacje o pracy Stałych Komisji Rady.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera:
Omówił wniosek Komisji Techniczno Eksploatacyjnej o powołanie Komisji dla zbadania zasadności podziału kosztów ogrzewania na koszty stałe i zmienne.
Ustalono skład personalny Komisji : Jan Mizera, Ryszard Klusa, Jan Czeszkiewicz, Mieczysław Ekier.

Za przyjęciem składu Komisji członkowie Rady Nadzorczej głosowali w sposób:
Wynik głosowania: głosowało 12 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Pan Jan Mizera, odczytał:
– propozycję odpowiedzi na skargę Pana J.Ciska z ul. Waryńskiego w spr. stawek opłat na fundusz remontowy garaży wbudowanych. Zapoznał zebranych z całością korespondencji w tej sprawie. Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.
– propozycję odpowiedzi na skargę Pana K.P zam. na ul. Wrocławskiej w spr. podpisu pod korespondencją która wysyłana jest do członków Spółdzielni oraz pracy firmy dokonującej odczytu podzielników ciepła. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Pan J. Matwiejczuk. Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.

Przewodniczący:
– Odczytał propozycję treści pisma kierowanego przez Radę Nadzorczą i Zarząd OSM
Przyszłość” do Pana Romana Ciasnochy, Przewodniczącego Rady Miasta Opola będącego sprzeciwem wobec sposobu naliczania opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zebrani wzięli udział w dyskusji na temat problemu dotyczącego metody naliczania stawek opłat za wywozu nieczystości .
Ustalono sposób dostarczenia list osób wyrażających sprzeciw wobec projektu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od powierzchni lokali mieszkalnych do Urzędu Miasta Opola jeszcze przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta.
Dopracowano ostateczny kształt sprzeciwu a zebrani jednogłośnie wyrazili swoje poparcie wobec proponowanej treści.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:
– Pismo Zarządu z dnia 10-10-2012 w spr. finansowania prac remontowych, których wartość przekracza środki finansowe zgromadzone na nieruchomości.
– Pismo Zarządu z dnia 30-10-2012 w spr. przeanalizowania relacji kosztów centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych w odniesieniu do lokali użytkowych.
– Pismo Zarządu z dnia 06-11-2012r. w spr. ograniczenia niedoborów wody.
– Pismo Zarządu z dnia 07-11-2012r. w spr. uzupełnienia informacji o wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego .
– pismo z dnia 16-10-2012 Rady Osiedla Zaodrze” w spr. zatrudnienia pracownika socjalnego.
– Pismo Rady Osiedla Centrum” w spr. interwencji Pana J. Ciska
– pismo Zarządu z dnia 30-10-2012 do Rady Miasta w spr. naliczania opłat za wywóz nieczystości.
– Pismo Zarządu z dnia 22-10-2012 r. w spr. terminu spłaty środków funduszu remontowego w Administracji Osiedla Ozimek”.
– Zaproszenia na posiedzenia Rady Osiedla w Ozimku w dniu 14-11-2012r.

Rada Nadzorcza zadecydowała, że pisma kierowane do wiadomości Rady zostaną odczytane na kolejnym jej posiedzeniu.

Ad. 6. Interpelacje.

Brak

Ad. 7. Sprawy różne.
Brak

Ad 8. Przyznania premii za trzeci kwartał 2012 r.

Rada Nadzorca podjęła Uchwałę o przyznaniu premii Członkom Zarządu za III kw. 2012 r.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 10.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala