PROTOKÓŁ NR 18 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12-12-2012 r.

Opole, dnia 12-12-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 18
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 12-12-2012 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-cę Prezesa Ryszarda Klusę.
Radcę Prawnego Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący:
Wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 13, osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2013 rok.
3.2. Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Użytkownikami Lokali
Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.
3.3. Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 rok.
3.4. Planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 rok.
3.5. Wyboru Biegłego Rewidenta
3.6. Uchwał Rad Osiedli.
4. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
6. Interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu.

Ad 1.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-11- 2012.

Przewodniczący:
Oznajmił, że powyższy protokół zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej w miesiącu styczniu 2013r.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad. 3.1. Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni na 2013 rok.

Przewodniczący poprosił Prezesa Zarządu o przestawienie materiałów dotyczących plany Spółdzielni na 2013r.

Pan Franciszek Dezor – Prezes Zarządu
W swojej wypowiedzi stwierdził, że sposób budowy planu zawarty został w informacji ogólnej, na pierwszej stronie przedłożonych materiałów.
Pokrótce omówił metodę jego utworzenia, zwracając uwagę na 8 punktów odnoszących się do sposobu konstrukcji planu.
Stwierdził, że Zarząd zakłada dwukrotną korektę planu tj. w miesiącu kwietniu 2013
po uwzględnieniu wyników za rok 2012 oraz w miesiącu wrześniu gdy dokonany zostanie podział wyniku finansowego Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie.
Następnie omówił dane dotyczące :
– Eksploatacji lokali mieszkalnych
– Planu kosztów lokali użytkowych,
– Planu kosztów garaży,
– Koszów Administracji i kosztów ogólnych Spółdzielni,
– Funduszu remontowego.

Przewodniczący:
Przekazał głos w powyższej w sprawie do Komisji Rewizyjnej.

Pan Mieczysław Ekiert:
W zastępstwie Przewodniczącego R. Góreckiego przedstawił stanowisko Komisji Rewizyjnej
oraz wnioski wypracowane przez powyższą Komisję, a dotyczące podjęcia następujących działań przy pierwszej korekcie planu tj.
1. zbilansowania ujemnego salda gospodarki garażami,
2. zbilansowania kosztów i przychodów gospodarki lokalami użytkowymi własnościowymi,
3. zbilansowania ujemnego salda gospodarki lokalami mieszkalnymi w Osiedlu Chabry,
4. dołączenia w pozycji remonty lokali użytkowych wynajmowanych, Rzeczowego Planu Remontów,
5. zmiany prezentacji przychodów i wydatków funduszu remontowego lokali mieszkalnych
Dodał także, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Komisji Rewizyjnej Zarząd zobowiązał się do rozszerzenia informacji dotyczącej modernizacji pawilonu handlowego przy ul. Dambonia.
Wyraził pogląd Komisji, iż w uchwale dotyczącej Planu na rok 2013, zawarta była treść wniosków ( z wyłączeniem wniosku 5) zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną.

Prezes:
Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że przy dokonywaniu pierwszej korekty tzn. w kwietniu 2013r. wnioski Komisji zostaną uwzględnione przez Zarząd.
Zobowiązał się do przedstawienia w miesiącu lutym zmienionej prezentacji przychodów
i wydatków funduszu remontowego lokali mieszkalnych.
W części dotyczącej modernizacji pawilonu przy ul. Dambonia zostanie dopisane zdanie mówiące o tym, że modernizacja ta polegać będzie na rozbudowie o 40 m2 .

Przewodniczący:
Zauważył, że rozdany dziś zmodyfikowany projekt uchwały w temacie Planu Spółdzielni na 2013 zawiera wnioski zgłoszone przez Komisję Rewizyjną.
Uzgodnił z Panem Ekiertem, iż projekt uchwały przygotowany przez Komisję zostanie przesłany pocztą elektroniczną do Prezydium Rady.

Pan Jan Czeszkiewicz
W imieniu Komisji Technicznej przedstawił stanowisko Komisji w powyższym temacie.
Szczególną uwagę Komisja skupiła na wnioskach:
1. Ująć w planie remont pawilonu na os. CHABRY” (II-a część) wraz ze schodami
i tarasem.
2. Przy remontach lokali użytkowych, wynajmowanych dołączyć rzeczowy plan remontów.
3. Komisja przychyla się do wniosku ZARZĄDU w sprawie przekazania uprawnień do określenia zadań remontowych lokali użytkowych na poszczególnych Osiedlach po wcześniejszym zaciągnięciu opinii – konsultacji Rad Osiedlowych.
Wyraził także pogląd, że w materiałach przedłożonych przez Zarząd brak jest określonych zapisów mówiących o przewidzianym wzroście wynagrodzenia dla pracowników umysłowych. Sprzeciwił się takiemu stanowi rzeczy i domagał się uzupełnienia materiałów
o zapisy gwarantujące wzrost wynagrodzenia minimalnie o wysokość inflacji.

Prezes
Odnosząc się do wypowiedzi Pana J. Czeszkiewicza, stwierdził, że modernizacja pawilonu przy ulicy Dambonia będzie zasadna wtedy, gdy wszystkie lokale użytkowe tegoż Osiedla zostaną wynajęte.
Dodał także, że z przedłożonych tabel wynika, że płace pracowników wzrosną o poziom inflacji. Zgodził się z przedmówcą, że niektóre koszty szczególnie odnoszące się do kosztów administracji ujęte zostały w sposób ogólny.

Pan Jan Mizera:
W imieniu Rady Osiedla Dambonia” stwierdził, że na ulicy Dambonia wszystkie lokale użytkowe są wynajęte, był przeciwny warunkowaniu modernizacji pawilonu od wynajmu wszystkich lokali w osiedlu, gdyż na chwilę obecną nie wynajęty jest lokal przy
ul. Niemodlińskiej i z uwagi na lokalizację lokal ów nie znajdzie osób chętnych na wynajem.
Uważa, że wręcz można gwarantować, iż rozbudowana powierzchnia lokalu przy
ul. Dambonia zostanie natychmiast wynajęta.

Prezes:
Stwierdził, że w przyszłym roku zapadnie ostateczna decyzja co do rozbudowy pawilonu przy ul. Dambonia.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Dodał, ze wnioski Komisji Techniczno Eksploatacyjnej są zbieżne z wnioskach Komisji Rewizyjnej .
Ponadto zgłosił formalny wniosek o ujecie w uchwale zapisu o przewidywanym wzroście poziomu wynagrodzeń o poziom inflacji.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Pana Jana Czeszkiewicza.

Wynik głosowania: głosowało – 13 osób, za- 2, przeciw- 9, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący:
Stwierdził, że Rada nie przychyliła się do wniosku Pana Jana Czeszkiewicza.

Przewodniczący:
Odniósł się do wniosku Komisji Technicznej w sprawie przekazania uprawnień do określenia zadań remontowych lokali użytkowych na poszczególnych Osiedlach po wcześniejszym zaciągnięciu opinii – konsultacji Rad Osiedlowych.

Prezes
Był zdania, iż wniosek ten może zostać wdrożony przy korekcie planu, proponował, aby Komisja Techniczna i Rewizyjna przeanalizowały ten wniosek przy wskazanej wcześniej planu.

Pan Jan Czeszkiewicz
Wskazał, że wniosek takiej treści Zarząd wskazał przy materiałach dotyczących wstępnych założeń do budowy planu ale jeśli Zarząd, nie widzi celowości utrzymania tego wniosku to Komisja może wycofać swój wniosek.

Rada Nadzorcza przełożyła rozpatrzenie wniosku do dalszej dyskusji.

Pan Piotr Kierzyk-
– Poprosił o wyjaśnienie pozycji 5 uchwały, mówiącej o uchwaleniu wyniku finansowego na poziomie 900 tys. zł brutto..
– Zgłosił uwagę do § 2 uchwały, twierdząc, że wprowadzony zapis upoważnia do bezwarunkowego przystąpienia do realizacji dobudowy balkonów. Zaproponował nową treść mówiącą o przyjęciu do realizacji tego zadania ale po wcześniejszym spełnieniu przez nieruchomości zapisów wynikających z Regulaminu przez osoby posiadające prawo do lokalu.

Prezes
Przyznał rację przedmówcy i zaproponował zapis….” w przypadku dobudowy balkonów, po spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie”. Rada Nadzorcza uznała konieczność modyfikacji § 2 uchwały.

Prezes
Odniósł się także do pierwszego pytania Pana Piotra Kierzyka, oznajmiając, że kwota ta stanowi dochody z odsetek.

Pan Piotr Kierzyk
Poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób zbudowano plan finansowy skoro wniosek nr 4 zawarty w uchwale zobowiązuję do przedłożenia rzeczowego planu remontów
Zastanawiał się także, co kryje się pod stwierdzeniem, że plan Spółdzielni w kwestii dotyczącej eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych zbudowano o wielkości uchwalone przez Rady Osiedli Chabry” , Centrum” ,” Dambonia”.

Prezes
Stwierdził, że w ostatnim czasie Rady Osiedli głownie koncentrowały się nad budową planów funduszu remontowego i nie wszystkie przyjęły plan eksploatacji lokali mieszkalnych.

Pan Piotr Kietrzyk
Wyraził zaniepokojenie spadkiem wyniku lokali użytkowych.

Pan Mieczysław Ekiert
Odnosząc się do braku planu rzeczowego lokali użytkowych, stwierdził, że plan finansowy powstał w oparciu o założenia w kwestii uzyskania przychodów z tej działalności oraz środków wydatkowanych na nią.
Nadmienił, że założenia zostaną zweryfikowane a odpowiedni strumień środków popłynie na lokale rokujące przysporzenie korzyści finansowych dla Spółdzielni.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 71/2012 w sprawie: przyjęcia planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013r.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 1.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 71/2012. w sprawie: przyjęcia planu gospodarczo finansowego Spółdzielni na 2013r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.2. Zmiany w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Użytkownikami lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość” w Opolu.

Przewodniczący:
Oznajmił, że w powyższej sprawie wszyscy otrzymali stanowisko Komisji Rewizyjnej, które w całości zawarte jest w projekcie uchwały dotyczącej bieżącego punktu obrad.

Przewodniczące, poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji do projektu uchwały .
Wobec braku pytań:

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 72/2012 w sprawie: zmian do regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 72/2012. w sprawie: zmian do regulaminu rozliczeń finansowych Spółdzielni

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.3. Planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 rok.

Przewodniczący
Przypomniał, że plan pracy Rady Nadzorczej został dostarczony wszystkim obecnym. Dodał, że właśnie Rada uchwaliła zmiany do regulaminu rozliczeń finansowych wobec powyższego zaproponował aby z posiedzenia styczniowego wycofać punkt dotyczący tego tematu.
Poprosił o zgłaszanie uwag do przedłożonego projektu.

Wobec braku uwag:
Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 73/2012 w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 73/2012. w sprawie: planu pracy Rady Nadzorczej na
I półrocze 2013r.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.4. Planów pracy Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 rok.

Przewodniczący
Stwierdził, że zarówno Komisja Techniczno Eksploatacyjna jak i Społeczno Samorządowa przedłożyły swoje plany pracy na I półrocze 2013 roku, zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej o wyjaśnienia w sprawie planu Komisji.
Pan Mieczysław Ekiert, wyjaśnił, że na ostatnim posiedzeniu Komisji plan jej pracy został przyjęty, jednak z uwagi na chorobę przewodniczącego nie dostarczono jego pisemnej wersji Radzie Nadzorczej.

Wobec braku uwag do planów pracy stałych Komisji
Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 74/2012 w sprawie: planu pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 73/2012. w sprawie: planu pracy stałych Komisji Rady Nadzorczej na I półrocze 2013r.

Ad. 3.5. Wyboru Biegłego Rewidenta.

Pan Mieczysław Ekiert
W imieniu Komisji Rewizyjnej stwierdził, że do Spółdzielni wpłynęło 13 ofert, Komisja po zbadaniu ich treści wnioskuje o zawarcie umowy z firmą” Bad- Bil” z Opola.

Rada Nadzorcza przyjęła rekomendację Komisji Rewizyjnej.

Wobec braku pytań do Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 75/2012 w sprawie: Wyboru Biegłego Rewidenta.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 75/2012. w sprawie: Wyboru Biegłego Rewidenta.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3.6. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Jan Mizera poprosił o odczytanie treści uchwały Rady Osiedla Centrum nr 59/2012.
Jan Czeszkiewicz poprosił o odczytanie treści uchwały Rady Osiedla Centrum nr 58/2012.

Wobec braku kolejnych pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad. 4. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.

W temacie głos zabrał Pan Jan Czeszkiewicz, informując, że od kolejnego roku Komisja Techniczno Eksploatacyjna po upływie kwartału będzie składała Radzie informacje odnośnie realizacji planów remontów Spółdzielni oraz uchwał podjętych w tym zakresie.
Ponadto przywitał w gronie członków Komisji Technicznej pana Krzysztofa Skrockiego.

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali decyzję Pana Krzysztofa Skrockiego w sprawie członkostwa w Komisji Technicznej.

Ad. 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera:
Poinformował zebranych o :
– piśmie Pana R. Chrzaneckiego w sprawie ryczałtu za używanie prywatnych samochodów członków Zarządu do celów służbowych oraz podania nazwisko mieszkańców uprawnionych do korzystania z altanki śmietnikowej przy ul. Leszczynowej.
– pismo zostanie skierowane do Zarządu celem wyjaśnienia.
– Piśmie Pani B. Walewskiej skierowanym do Komisji Rewizyjnej w sprawie kosztów c.o.
– pismo zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej.

Pani Maria Romaniuk
Odczytała korespondencję skierowaną do Rady Nadzorczej przez:
– Radę Osiedla Centrum” w spr. zatrudnienia pracownika socjalnego.
– Radę Osiedla Centrum” w sprawie zdyscyplinowania Zarządu w kwestii wydatkowania środków funduszu remontowego nieruchomości.
Ustalono , że pismo zostaje skierowane do Prezydium Rady Nadzorczej.
– Radę Osiedla Centrum” w spr. dokonanej oceny placów zabaw w Osiedlu.

Odczytała korespondencję skierowaną do wiadomości Rady Nadzorczej przez:
– Radę Osiedla Chabry” w sprawie uwłaszczenia domków jednorodzinnych w dzielnicy Wilsona.
– Zarząd z dnia 20-11-2012 będące odpowiedzią Państwu D. K. Bryk w spr. częściowej refundacji kosztów wymiany stolarki okiennej.
– Cz. Mysony z dnia 27-11-2012 do Zarządu w spr. firmy Rem Inst”
– Cz. Mysony z dnia 5-12-2012 do Zarządu w spr. niewłaściwie wystawianych rachunków przez firmę REM- INST” oraz zakład gazowniczy.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Powrócił do pisma Rady Osiedla ZAODRZE” w sprawie zmian do regulaminu pilotów i urządzeń ograniczających dostęp do nieruchomości.
Przypomniał, że w proces uchwalania tego regulaminu zaangażowano wszystkie Rady Osiedli a jedyną z nich która wykazała zainteresowanie tym tematem była Rada Osiedla Centrum”.
Odczytał chronologicznie wszystkie pisma dotyczące prac nad wskazanym regulaminem. Oznajmił, że Komisja Techniczna odstąpiła od prac nad propozycją Rady Osiedla Zaodrze” do czasu, aż Zarząd wraz z działem prawnym ustosunkują się do projektu złożonego przez wskazaną Radę Osiedla.

Pan Jerzy Matwiejczuk:
Wskazał, iż regulamin wymaga drobnych korekt celem dostosowania jego zapisów do panującej rzeczywistości.

Pani Ludmiła Franiczek:
Poprosiła o wyjaśnienie w kwestii wniosku złożonego przez Komisję Społeczno Samorządową odnoście wykluczenia Pana K.Z.

Prezes
Odpowiedział, że do końca roku zostanie przygotowany tryb podjęcia decyzji w tej sprawie.

Pani Ludmiła Franiczek
Oznajmiła, że temat wykreśleń członków Spółdzielni z powodu zbycia prawa do lokalu powróci w miesiącu styczniu 2013 r. Materiał zostanie rozszerzony o dwie dodatkowe rubryki zawierające datę oraz sposób zbycia prawa do lokalu.
Ponadto oznajmiła, iż zgodnie z decyzjami, które zapadły na posiedzeniu Prezydium materiał będzie wyłożony do wglądu w siedzibie Zarządu .

Pan Mieczysław Ekiert
Był zdania, że Prezydium Rady nie może ograniczać członkom Rady dostępu do dokumentów.

Przewodniczący
Oznajmił, że posiedzenia Rady na których będą odbywały się wykreślenia lub wykluczenia z grona członków Spółdzielni zostanie zorganizowane w siedzibie Zarządu właśnie po to, aby dostęp do dokumentacji nie był ograniczony a w razie wątpliwości można było sięgnąć po teczkę konkretnego członka Spółdzielni.
Lista osób wykreślanych będzie dostępna w siedzibie Zarządu na siedem dni przez posiedzeniem Rady, zatem wszyscy zainteresowani członkowie Rady Nadzorczej będą mieli możliwość zapoznania się z jej treścią.

Ad. 6. Interpelacje.
Brak.

Ad. 7. Sprawy różne.
Pani Maria Polewiak
Poprosiła Prezesa o przekazanie spostrzeżeń z obrad zjazdu przedkongresowego na który Prezes został wybrany.

Prezes
Podzielił się z zainteresowanymi swoimi uwagami w zakresie przebiegu i ustaleń powyższego zjazdu.

Pan Jan Czeszkiwicz
Poprosił Prezesa o udzielenie Radzie informacji dotyczącej głośnego ostatnio tematu a dotyczącego wywozu nieczystości .

Pan Jan Mizera
poinformował, że był obecny na posiedzeniu Rady Miasta gdzie zadecydowano o przełożeniu rozpatrzenia tego punktu obrad na posiedzenie Rady w dniu 18 grudnia.
Prawdopodobnie z uwagi na interpelację zgłoszoną przez posłów w tym zakresie, Rada Miasta nie podejmie się w miesiącu grudniu uchwalenia ostatecznych rozwiązań związanych ze sposobem naliczania opłat za wywóz nieczystości.

Pan Mieczysław Ekiert
Zwrócił się do Prezydium Rady o zorganizowanie spotkania Rady Nadzorczej bez porządku obrad, na którym każdy z członków Rady Nadzorczej miałby możliwość swobodnej wypowiedzi, przedstawienia i wyjaśnienia nurtujących problemów.

Ad. 8. Zmiany wynagrodzenia Członków Zarządu.
Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 76/2012 w sprawie zmiany wynagrodzenia
Członków Zarządu.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 10.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala