PROTOKÓŁ NR 19 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-01-2013 r.

Opole, dnia 23-01-20123r.

PROTOKÓŁ NR 19
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23-01-2013 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-cę Prezesa Ryszarda Klusę i Radcę Prawnego Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej .

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Pan Piotr Kierzyk
Zwrócił się z pytaniem, dlaczego nie jest przestrzegany plan pracy Rady Nadzorczej gdyż wg. ustaleń w miesiącu styczniu winien być rozpatrywany punkt dotyczący rozliczeni środków zgromadzonych na funduszu remontowym w latach 2008-2012r.

Prezes Franciszek Dezor
Odpowiedział, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w miesiącu grudniu ustalono, że temat ten z uwagi na wielkość materiału, zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie.
O ustaleniach tych został poinformowany Przewodniczący Rady, który z uwagi na możliwe opóźnienia, zaproponował na Prezydium dokonanie zmian w programie styczniowego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Potwierdził, wypowiedz Prezesa i że temat zostanie rozpatrzony w miesiącu lutym 2013r.

Przewodniczący:
Wobec braku dalszych pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Członkowskich wykreślenia.
3.2. Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.
3.3. Uchwał Rad Osiedli.
4. Informacje;
4.1. Informacja o wdrażaniu znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391.)
4.2. Informacja o wykonaniu Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej
4.3. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
6. Interpelacje.
7. Sprawy organizacyjne i różne.

Ad 2 . Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oznajmił, że dziś zostanie przyjęty protokół 12-12-2012r.

Zapytał o ewentualne uwagi do protokołu.

Pan Tadeusz Ferdyn
Zwrócił uwagę, że w toku prac Rada nie przyjęła protokołu z dnia 28-11-2012r.

Przewodniczący:
Wobec braku innych uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad 3.2. Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

Przewodniczący przypomniał, że projekt uchwały w powyższej sprawie wszyscy otrzymali.
Odczytał propozycję Prezydium Rady w tym zakresie.
Prezydium zaproponowało ryczały w wysokości ;
500 km – dla Prezesa Zarządu- F. Dezora
500 km dla Z-cy Prezesa R. Klusy
200 km- dla głównej Księgowej – C. Walewskiej

Wobec braku innych propozycji:

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 77/2013 w sprawie: Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 77/2013. w sprawie: Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

Ad 3.3. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Pan Jan Czeszkiewicz
Poprosił o odczytanie uchwały Rady Osiedla Ozimek” nr 38/2012r. oraz Rady Osiedla Zaodrze” nr 133/2012 .

Przewodniczący
Wobec braku dalszych pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

Ad 4. Informacje:

Ad 4.1. Informacja o wdrażaniu znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391.)

Prezes wspólnie z Przewodniczącym
Złożył zebranym informację na temat wejścia w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wdrożeniem z dniem 01-07-2013 roku nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola oraz propozycji stawek opłat z tytułu wywozu nieczystości.

W dalszej dyskusji na w/w temat udział wzięli Pan R. Górecki, M. Ekiert, J. Mizera, S. Mosiala, F, Dezor.

Pan Ryszard Górecki:
Oznajmił, że temat ten był omawiany także na Komisji Rewizyjnej. W jej imieniu
odczytał stanowisko przyjęte w dniu 14-01-2013r.
/ Stanowisko stanowi załącznik do protokołu/.

Ad 4.2. Informacja o wykonaniu Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oznajmił, że informację powyższą wszyscy zebrani otrzymali, poprosił o zgłaszanie uwag. Dodał , że materiał nie stanowi oceny realizacji, gdyż temat takowy zostanie wprowadzony pod obrady najprawdopodobniej w miesiącu marcu.

Pan Mieczysław Ekiert
Ponownie zwrócił uwagę, że uchwały publikowane na stronie internetowej nie posiadają załączników i stan ten należy niezwłocznie zmienić.

Pan Jerzy Matwiejczuk
W imieniu mieszkańców zgłosił zastrzeżenie do nowej oprawy graficznej strony internetowej.

Informacja o wykonaniu Uchwał została przyjęta bez uwag.

Ad 4.3. Informacja o pracach Komisji Rady Nadzorczej.

Pani Ludmiła Franiczek:
Przypomniała, że do Komisji skierowany został wniosek Walnego Zgromadzenia w sprawie zorganizowania konkursu na najładniejszą nieruchomość.
Zwróciła się do zebranych aby zastanowili się w jaki sposób konkurs taki ogłosić i poprowadzić.

Prezes
Zauważył, że do organizacji konkursu winny włączyć się Rady Osiedli. Zasygnalizował, że właśnie one miałyby zadecydować o formie konkursu, gdyż nie tylko Osiedla sobie są nierówne ale także nieruchomości znacznie różnią się od siebie i bezzasadnym byłoby włączanie do konkursu nieruchomości które nawet nie mają trawników lub stosować takie same kryteria wobec nieruchomości zarówno jedno jak i wielobudynkowe.
Taki stan rzeczy w zasadzie zmusza do zastanowienia czy nie jest właściwym aby konkurs dotyczył ukwieconych balkonów.

W toku dalszej wspólnej dyskusji uzgodniono, że celem propagowania koncepcji dbałości
o estetykę otoczenia, najwłaściwszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie konkursu na najładniej ukwiecony balkon.
W tym kierunku zostaną dokonane korekty w regulaminie porządku domowego, Zarząd zwróci się także do Rad Osiedli z prośbą o zorganizowanie takiego konkursu w ramach Osiedli.

Pan Ryszard Górecki
Poinformował zebranych jakimi tematami i problemami zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej na przestrzeni 2012 roku.

Przewodniczący
Przypomniał, że na zebraniu Rady Nadzorczej w dniu 12-12-2012 roku z powodu choroby przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, nie został przedstawiony plan jej pracy na I półrocze 2013 . W konsekwencji uchwała o przyjęciu planów pracy Komisji Stałych Rady Nadzorczej nie obejmuje Komisji Rewizyjnej. Zasadnym zatem, w dniu dzisiejszym byłoby podjęcie uchwały o przyjęciu jej planu pracy.

Wszyscy zebrani wyrazili zgodę na podjęcie uchwały o przyjęciu planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.

Pan Ryszard Górecki: Odczytał plan pracy Komisji

Przewodniczący:
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 78/2013. w sprawie: Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku.

Pan Jan Czeszkiewicz
Zakomunikował, że pisemna informacja o działalności Komisji Techniczno Eksploatacyjnej została sporządzona, następnie zwrócił się do członków Komisji z prośbą o przygotowanie się do tematyki kolejnego spotkania.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera
– Poinformował zebranych o całości korespondencji w sprawie interwencji zgłoszonej przez Panią Ś. z ul. Chabrów.
Odczytał propozycję odpowiedzi na zgłoszoną interwencję.
Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.
– Poinformował o piśmie Pana B. I z ul. Fabryczne,j które przekazane zostało Radzie do wiadomości a dotyczącym nawiewu zimnego powietrza.
Informację w sprawie wszystkich czynności dokonanych w mieszkaniu zainteresowanego przekazał zebranym Prezesa Ryszard Klusa.
– Odczytał skargę Pani R. z ul. Akacjowej w spr. zbyt wybujałej roślinności u sąsiada.
Uzgodniono, treść wystąpienia do Zarządu w tej sprawie.
– Odczytał odwołanie od uchwały Rady Osiedla J. C. z dnia 22-12-2012 z ul. Waryńskiegow spr. opłat za garaże.
Wyjaśnień w temacie udzielił Prezes Zarządu oraz Pan Mieczysław Ekiert.
Uzgodniono treść odpowiedzi do zainteresowanego.
– Zakomunikował temat powołania i spotkania komisji w sprawie zbadania zasadności podziału kosztów centralnego ogrzewania na stałe i zmienne.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:
– Pismo Zarządu w sprawie realizacji wniosków nr 5,7,19 Walnego Zgromadzenia.
– Pismo Zarządu w spr. kosztów centralnego ogrzewania.”.
– Zaproszeń na posiedzenie Rad Osiedli Chabry”, Centrum” , Zaodrze”.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do wiadomości Rady Nadzorczej, tj:
– Pismo Pana Cz. M. z ul. Wilsona z dnia 12-12-2012 w spr. zalewania balkonów.
– Pismo z dnia 14-12-2012 Pani E. Ś. z ul. Chabrów w spr. remontu dachu garażu.
– Pismo Zarządu z 03-01-2013 do Pana Cz. M. w spr. remontu balkonów.
– Pismo Zarządu z 07-01-2013 do Pana cz. M. w spr. kompetencji Komitetów Domowych.
Wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu.
– Pismo Zarządu do pana Cz. M. w spr. pogotowia technicznego.
– Pismo prezesa Zarządu do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy w spr. projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Szerszej informacji udzielił F. Dezor.

Pan Jan Czeszkiewicz:
Poinformował, że do Komisji Technicznej wpłynęły dwa pisma z Rady Osiedla
Centrum” . Komisja przyjęła do realizacji pismo w sprawie:
– realizacji uchwały nr 66/2012 w spr. sporządzenia przez Zarząd wykazu prac
i potrzeb finansowych na zabezpieczenie i utrzymanie stanu technicznego nieruchomości.
Pismo dot. zdyscyplinowania Zarządu w kwestii wydatkowania środków finansowych funduszu remontowego, Komisja proponuje ( celem uzyskania wyjaśnień ) skierować do Zarządu Sp-ni.
Członkowie Rady zaakceptowali propozycję Komisji.

Ad 7 . Sprawy organizacyjne i różne.

Pan Jan Mizera
Odczytał swoją interpelację w sprawie zagospodarowania działki przy ul. Hallera.
Przybliżył zebranym temat dotyczący powyższej działki.

Do omawianego zagadnienia odniósł się Franciszek Dezor.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 6.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala