PROTOKÓŁ NR 21 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20-03-2013 r.

Opole, dnia 20-03-2013r.

PROTOKÓŁ NR 21
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 20-03-2013 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 14.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał Panie i Panów z Rady Nadzorczej,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-cę i Radcę Prawnego Janusza Szota oraz Lustratora Pana Edwarda Nowaka.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej .

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się -0.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie Rady Nadzorczej z wnioskami z lustracji.
4. Podjęcie Uchwał w sprawach:
4.1. Zarządzania nieruchomościami obcymi- analiza opłacalności.
4.2. Analiza kosztów wybranych nieruchomościach.
4.3. Uchwał Rad Osiedli.
5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
6. Interpelacje.
7. Sprawy organizacyjne i różne.

Ad 2 . Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oznajmił, że protokół zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Ad. 3. Zapoznanie Rady Nadzorczej z wnioskami z lustracji.

Przewodniczący :
Oddał głos Lustratorowi Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie, Panu Edwardowi Nowakowi.

Pan Edward Nowak Lustrator:
Przypomniał zebranym, że lustracją prowadzona przez niego obejmowała okres od roku 2009-2011.
Badanie nastąpiło pod kątem rzetelności i legalności działania Spółdzielni. Wyniki lustracji opisane są w piętnastu punktach będących instrukcją Krajowej Rady Spółdzielczej. Materiał zebrany w toku lustracji opisany został w protokole z lustracji którego jeden egzemplarz został przekazany do Rady Nadzorczej.
Ustalenia lustracji pozwalają na stwierdzenie, że Spółdzielnia pod względem poprawności, legalności i rzetelności działania funkcjonuje w sposób nienaganny.
Spółdzielnia zachowuje ciągłość lustracyjną i realizuje wnioski polustracyjne. Wszelkie
zmiany w organach Spółdzielni zgłaszane są w sposób prawidłowy do KRS.
Dokumentacja prowadzona jest w sposób poprawny, sprawnie funkcjonuje także Zarząd Spółdzielni. Nie budzi zastrzeżeń funkcjonowanie innych organów Spółdzielni, których praca także została zrewidowana.
Spółdzielnia sprawnie funkcjonuje jako pracodawca, a drobne uchybienia stwierdzona przez Państwową Inspekcję Pracy lub inne instytucje zostały szybko skorygowane.
W zakresie tego tematu lustrator przedstawił jeden wniosek.
W problemie zagadnień członkowskich lustrator nie wnosi uwag, dokumentacja prowadzona
w sposób poprawny, a w kwestiach związanych z ustaniem członkostwem uwag nie wniesiono.
Prawidłowo prowadzona jest działalność związana z zasobami mieszkaniowymi zarówno
w zakresie eksploatacji jak i remontów. W temacie prowadzenia ksiąg obiektów lustrator przedstawił jeden wniosek.
Działalność społeczno kulturalną Spółdzielnia kontynuuje na mocy własnych regulaminów.

Lustrator przedstawił do realizacji następujące wnioski polustracyjne:
1. Zabezpieczyć sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej stosownie do wymogów art. 39 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
2. przekazać informacje o sposobie realizacji za lata 2006-2009 wniosków polustracyjnych na najbliższym WZ.
3. Książki KOB uzupełnić o ustalenia zawarte w protokole lustracji .
4. Upoważnić na piśmie osoby do dokonania wpisów KOB.
Lustrator przypomniał o konieczności przedstawienia w/w wniosków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Lustrator stwierdził także, że kondycja OSM Przyszłość” jest dobra.
Był zdania, że Spółdzielnia posiada bardzo dobry wskaźnik zadłużeń lokatorów, zatrudnia kompetentny personel, rzetelnie prowadzi dokumentację.
Wspomniał także o skardze jaka wpłynęła od lokatora na działalność organów poprzednich kadencji i właśnie z tego powodu, że skarżący porusza problemy występujące w czasie poprzedzającym lustrację, lustrator odstąpił od badania tego zagadnienia.

Tadeusz Ferdyn:
Wyraził pogląd, że skoro przeglądy budynków Spółdzielnia zleca wykwalifikowanym firmom zewnętrznym to nie można zlecać pracownikowi dokonywania wpisów z tego tytułu
w książkach budynku gdyż odpowiedzialność za wykonane prace leży po stronie wykonawcy prac.

Prezes:
Oznajmił, że wpis miałby dotyczyć jedynie faktu przeprowadzenia samego przeglądu.

Jan Czeszkiewicz:
Poprosił o wyjaśnienie czego dotyczył wniosek numer 6 poprzedniej lustracji.

Lustrator:
wyjaśnił, że dotyczy on zmian w Statucie.

Mirosław Wasilewski:
Zapytał o ewentualne terminy realizacji przedstawionych wniosków.

Lustrator:
Oznajmił, że wnioski winny zostać złożone najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu ale dodał, że Rada Nadzorcza może ustanowić dla Zarządu wcześniejszy termin realizacji któregokolwiek z wniosków.

Przewodniczący:
Poinformował, że dziś Rada zapoznaje się z treścią wniosków ale na kolejnym posiedzeniu zostanie przedstawiony projekt uchwały określający harmonogram realizacji wniosków polustracyjnych.

Lustrator:
Przypomniał, że protokół z lustracji nie jest tajny. Jest on dokumentem o wewnętrznym charakterze i aby uniknąć jego powielania i rozpowszechniania należy udostępnić jego treść członkowi Spółdzielni, oczywiście pod stosownym nadzorem.

4. Podjęcie Uchwał w sprawach:

4.1. Zarządzania nieruchomościami obcymi – analiza opłacalności.

Przewodniczący:
Przypomniał, że materiały w tym temacie zostały rozesłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej.

Prezes:
Omówił przedłożony materiał, dodał że sporządzony on został na podstawie ubiegłorocznych wytycznych, a Spółdzielnia nadal prowadzi 11 wspólnot.
Poinformował, że przedstawione odniesienie kosztów do zarządzania nieruchomościami obcymi wskazuje jednoznacznie korzyści z tytułu tej działalności prowadzonej w Osiedlu Ozimek” gdzie wynik zamyka się na poziomie 3.194,90 zł.
Korzyści płyną z faktu, iż jest to mała Administracja i udział powierzchni wspólnot
w powierzchni zasobów Spółdzielni powoduje spadek kosztów lokali spółdzielczych o około 10%. Analizy w oparciu o nakłady pracy wykazują, że działalność ta w Ozimku jest efektywna.
Z przykrością stwierdził także, że niestety w samym Opolu wynik z zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni kształtuje się na ujemnym poziomie
i strata za rok 2012 wynosi 5.0213,46 zł.
Dodał także, że Urząd Miasta ponownie przyjmuje w zarządzanie mienie komunalne, zatem ubożeją zasoby mieszkaniowe którymi można zarządzać lecz nie maleje liczba zarządców, można więc uznać, że nie jest to rozwojowy kierunek działalności.
Inną kwestią są pozytywy płynące z połączenia działalność, czego przykładem może być wspólnota przy Placu Piłsudskiego, która wspólnie ze Spółdzielnią partycypowała w kosztach modernizacji placu zabaw .

Ryszard Górecki:

Jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił stanowisko w powyższym temacie.
Wyjaśnił, że Komisja podeszła wielowątkowo do rozpatrywanego tematu. W jej ocenie chociaż wynik z tej działalności oscyluje około zera to pozytywnym aspektem można uznać doświadczenie zdobywane przez pracowników obsługujących wspólnoty, co zwarzywszy na prace trwające nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych może okazać się pożyteczne. Ponadto wspólne zarządzanie obiektami rekreacyjnymi, chodnikami, drogami przynosi duże korzyści dla Osiedla Ozimek.
Dlatego zdaniem Komisji działalność ta winna być kontynuowana i rozszerzana w miarę korzystnych ofert. Ponadto Zarząd w terminie do 31 marca każdego roku winien przedstawiać Radzie Nadzorczej kalkulację kosztów obsługi nieruchomości niestanowiących mienia Spółdzielni za rok ubiegły.

Mieczysław Ekiert:
Odczytał zebranym przygotowany przez siebie projekt uchwały w którym szczególną uwagę poświęcił na wyeksponowanie pozaekonomicznych efektów prowadzenia tej działalności.

Jan Czeszkiewicz:
Przedstawił dwa wnioski w których zauważył, że działalność tą należy rozwijać jednak koszty jej winny zostać ustalone na takim poziomie, aby ta gałąź gospodarki Spółdzielni nie przynosiła strat.

Prezes :
Wyjaśnił, że przedstawione dane, są w pewien sposób symulacją rentowności tej działalności. Różnią się metodologia wyliczenia od tych zawartych w wynikach za 2012 gdyż tam wyliczone zostały metodą przychodową tutaj natomiast dla potrzeb zarządczych” obciążono wynik kosztami pośrednimi i bezpośrednimi.

Ryszard Górecki:
Przychylił się do projektu uchwały proponowanego przez Pana M. Ekierta.
Na podstawie stanowiska Komisji Rewizyjnej, Prezydium Rady oraz projektu Pana Ekierta, ustalono ostateczną treść uchwały w sprawie zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 81/2013 w sprawie: Zarządzania nieruchomościami obcymi

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 12, przeciw- 0, wstrzymało się – 2.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 81/2013. w sprawie: Zarządzania nieruchomościami obcymi

Jan Czeszkiewicz
Poprosił, o przekazanie mu ostatecznej treść uchwały 81/2013 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.

4.2. Analiza kosztów wybranych nieruchomościach.

Prezes:
Oznajmił, że przedstawiony materiał zawiera tabelaryczne zestawienie kosztów rodzajowych wybranych nieruchomości. Celowo niektóre koszty zostały wyodrębnione, aby wskazać na ich odstępstwa w porównaniu z innymi nieruchomościami. Takie zestawienie stanowi podstawę do analizy wielkości kosztów przez Administracje, Radę Osiedla oraz zainteresowane Komitety Domowe.

Celina Walewska Główna Księgowa:
Omówiła zebranym przedłożony dokument.
Wskazała przyczyny powstawania różnic w wielkościach kosztów ponoszonych pomiędzy nieruchomościami a także osiedlami.

Ryszard Górecki:
Stwierdził, że różnice w wielkościach wskazanych kosztów rodzajowych powstają w różny sposób, czasami bardzo prozaiczny np. wynikają z samych powierzchni terenów zielonych lub ilości kominów wentylacyjnych w nieruchomościach. Dodał, że Rady Osiedla analizują różnice kosztów rodzajowych.
Odczytał stanowisko Komisji w powyższej sprawie.

Jan Mizera:
Podał przykład zróżnicowania stawek opłat za utrzymanie czystości/ w osiedlu Dambonia, wskazał jaki miała wpływ wielkość tej stawki na wynik finansowy na nieruchomości. Przyczynę upatrywał w fakcie, że firma sprzątająca jest płatnikiem VAT- u który z kolei zostaje kosztem obciążającym nieruchomość. Dodał, że Rada Osiedla stanęła przed dylematem podniesienia opłat z tego tytułu .

Prezes:
Oznajmił, że obecnie większość firm które podejmują się świadczenia usług porządkowych jest płatnikiem podatku VAT. Mniejsze koszty ponoszone z tego tytułu gwarantowały osoby świadczące takie usługi w ramach jednoosobowych firm, jednak gdy rezygnują one z prowadzenia swojej działalności i nie pojawiają się inni chętni dokonywać tych czynności Spółdzielnia musi w drodze zapytania o cenę lub przetargowej, wyłonić firmę sprzątającą a one niestety są płatnikami tego podatku.
Ponadto wskazał, iż koszty np. ubezpieczenia się firmy sprzątającej od nieszczęśliwych wypadków będą rzutowały na poziom stawek jakie proponują usługodawcy.

Jerzy Matwiejczuk:
Wyraził pozytywna opinię na temat przygotowanego materiału.

Ustalono, że materiał dotyczący analizy kosztów jednostkowych zostanie przekazany do Rad i Administracji Osiedli.

Przewodniczący:
Oznajmił, że nie przygotował żadnego projektu uchwały w tej sprawie, jednak ze stanowiska Komisji Rewizyjnej wynika, że właściwym byłoby podjęcie uchwały w tym zakresie.

Radca Prawny:
Zapytany stwierdził, że nie ma obligatoryjnego wymogu podjęcia uchwały w tym temacie.

Przewodniczący:
Stwierdził, że skoro analiza dokonana przez Zarząd jest efektem uchwały Rady Nadzorczej to właściwym będzie opracowanie uchwały w tej sprawie. Zaproponował, aby w treści jej znalazła się informacja, że :
– Rada Nadzorcza przyjmuje opracowany przez Zarząd materiał, zobowiązuje do przekazania go Radom i Administracjom Osiedli, stwierdza wykonanie uchwały nr 259/2011.
Następnie poddał pod głosowanie zaproponowaną treść uchwały nr 82 /2013 w sprawie: kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości w 2012r.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 82/2013. w sprawie: kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości w 2012r.

4.3. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Jan Czeszkiewicz:
Poprosił o odczytanie Uchwał:
– 4,6,7 RO Centrum”
– 3,5 RO Chabry”
– 88/2013 RO Dambonia”
– 141/2013 RO Zaodrze”.

Uchwały zostały odczytane.

Przewodniczący
Wobec braku dalszych pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Jan Mizera:
Przedstawił pisma kierowane do Rady Nadzorczej w sprawie skarg i zażaleń tj.:
– pismo Pani B. W. z ul. Wojska Polskiego w sprawie rozliczeń z tytułu c.o. a także niedostatków technicznych jej mieszkania oraz pismo Zarządu zawierające wyjaśnienia w tej sprawie.

Tadeusz Ferdyn:
Odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie korespondencji z Panią B. W.
Dodał, że został upoważniony przez Komisję do sporządzenia projektu odpowiedzi do zainteresowanej, który następnie zostanie przedstawiony do zaakceptowania członkom Rady Nadzorczej.

Maria Romaniuk:
Poinformowała o pismach skierowanych do wiadomości Rady Nadzorczej, tj:
1. Wniosek Zarządu kierowany do Urzędu Miasta Opola celem ujęcia w planie budżetowym przedsięwzięć zgłoszonych przez Spółdzielnię.
Dodatkowych wyjaśnień w temacie udzielił Prezes.
2. Pismo z dnia 25-02-2013 Pana Cz. Mysony zamieszkałego przy ul. Wilsona kierowane do Zarządu Sp-ni w spr. błędu w umowie o modernizację instalacji antenowej dla potrzeb odbioru telewizji naziemnej.
3. Skargę z dnia 11-03-2013 Pana Cz. M. zamieszkałego przy ul. Wilsona do Regionalnego Związku Rewizyjnego w Krakowie na lustratora Pana E.N.
4. Pismo z dnia 18-03-2013 Pana Cz. M zamieszkałego przy ul. Wilsona kierowane do kierowniczki AO Chabry” w spr. korekty planu remontów.
5. Pismo Zarządu kierowane do RO „Chabry”, zawierające analizę kosztów c.o. Osiedla.
Wyjaśnień w sprawie powyższego materiału udzielił F. Dezor dodając, że dokument ten przedstawia problematykę relacji kosztów stałych względem kosztów zmiennych oraz wskazuje w jaki sposób zmieniały się koszty c.o. w ciągu ostatnich kilku lat. Był zdania, że materiał ten stanowi solidną podstawę do rozmów z członkami Sp-ni lub Komitetami Domowymi.
Pan R. Górecki wyraził pogląd, że przygotowany przez Zarząd materiał jest nazbyt rozbudowany.
W wyniku dyskusji uzgodniono, że materiał zostanie przesłany wszystkim członkom RN.

Maria Romaniuk:
Odczytała pisma skierowane do Rady Nadzorczej, tj:
1. Wniosek Pana P.K. o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
Rada Nadzorcza zadecydowała, aby wniosek zgodnie z kompetencją przekazać do Zarządu Spółdzielni.
Prezes Zarządu oznajmił, że projekt odpowiedzi do wnioskodawcy zostanie przekazany Radzie Nadzorczej.
2. Wniosek Zarządu o dokonanie zmian w Regulaminie Porządku Domowego.
Dodatkowych wyjaśnień udzielił Prezes Zarządu, informując o konieczności dokonania zmian z uwagi na planowane konkursy wyboru najładniej ukwieconego balkonu.
3. Pismo Rady Osiedla Chabry” o wstrzymanie procedury wykluczenia z grona członków Spółdzielni Pani A. R zamieszkałej przy ul. Chabrów.
4. Zaproszenia na posiedzenie Rad Osiedli Centrum”, Chabry”, Ozimek”.

Jan Mizera:
Przedstawił terminarz kolejnych posiedzeń Komisji Przetargowych wraz ze szczegółowymi informacjami o zakresie przeprowadzanych przetargów. Wszystkie zaproszenie wraz
z dokumentacją przekazał Panu J. Matwiejczukowi.

6. Interpelacje.

Ryszard Górecki:
Poinformował zebranych o treści rozmowy telefonicznej jaką przeprowadził z członkinią Spółdzielni, która zgłosiła swoje zaniepokojenie w kwestii budowy drogi przy nieruchomości położonej przy ul. Niemodlińskiej, uważając, że mieszkańcy nie zostali właściwie poinformowani w tej sprawie a ponadto nieruchomość która nie partycypowała w kosztach budowy drogi będzie w sposób nieuprawniony z niej korzystać.
Poprosił członków Rady Osiedla Dambonia” o zajęcie się sprawą.

Tadeusz Ferdyn:
Zakomunikował zebranym, że także miał kontakt telefoniczny z osobą o której mówił przedmówca. Oznajmił, że prosił tę Panią o osobiste stawiennictwo na dyżurze członka Rady Nadzorczej jednak rozmówczyni odmówiła wyrażając przy tym niepochlebne opinie na temat całej Rady Nadzorczej. Był zdania, że Rada winna kategorycznie zareagować wobec takich oszczerstw. Jednocześnie zwrócił uwagę, że niewłaściwym jest fakt, iż osoby postronne posiadają informację o numerach telefonów komórkowych członków Rady Nadzorczej.

Prezes:
Stanowczo stwierdził, że pracownicy Spółdzielni nie informują kogokolwiek o numerach telefonów członków Rady Nadzorczej lub Rad Osiedli.
Przekazał wszystkim wyjaśnienia jakie udzielił tej osobie gdyż ona także kontaktowała się
z nim w tej sprawie. Oświadczył, że Spółdzielnia nie będzie wykonywała żadnych prac poza terenem trzech budynków tam usytuowanych, ponadto dodał, że jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów na utrzymanie drogi położonej na naszej nieruchomości to Spółdzielnia wystąpi na drogę sądową o ustanowienie służebności odpłatnej prawa przejazdu i przechodu.

Jan Mizera:
Oznajmił, że także rozmawiał z tą Panią.

Jan Czeszkiewicz
Przypomniał, że w ubiegłym roku poruszony został temat umów z firmami dokonującymi
w Spółdzielni wymiany i legalizacji wodomierzy a konkretnie zmiany okresu gwarancyjnego dokonanych prac.

Prezes
Stwierdził, że stosowne zmiany mogą zostać wprowadzone ale dopiero w kolejnych umowach po przeprowadzeniu przetargów na tego typu prace.

7. Sprawy organizacyjne i różne.

Przewodniczący:
Oznajmił, że w dniu 29 października Rada Osiedla Centrum” przesłała wśród innych uchwał i dokumentów, uchwałę nr 54 w której to prosiła Radę Nadzorczą o zbadanie sprawy w ramach pełnionego nadzoru nad działalnością Zarządu w zakresie prac prowadzonych przy ul. G. Zapolskiej.
Sprawę przekazano do Komisji Techniczno Eksploatacyjnej z prośbą o zbadanie.

Ryszard Górecki:
Zwrócił uwagę na konieczność przedłożenia pod obrady Komisji Rewizyjnej materiałów dotyczących korekty planu gospodarczego oraz raportu biegłego z badania bilansu Spółdzielni celem uzyskania stanowiska Komisji w tej sprawie.

Jan Czeszkiewicz:
Przypomniał, że Prezydium Rady zleciło Komisji Technicznej analizę Kosztów pozycji nr 15 Inne koszty remontowe” zawartej części sprawozdawczej dotyczącej planu remontów rzeczowo finansowych dołączonego do wyników ekonomiczno finansowych za 2012r.
Dodał, że Komisja badając te materię stwierdza, iż w pozycji tej zawarte zostały następujące prace:
– legalizacja wodomierzy i ich wymiana,
– przygotowanie sieci AZART do odbioru telewizji cyfrowej,
– refaktury kosztów ( montaż radiowych podzielników kosztów c.o. ) Centrum”
– analizy techniczno ekonomiczne – Zaodrze”
– wymiana podzielników _ Ozimek” Zaodrze”.
Stwierdził, ze największy udział w tych kosztach ma Osiedle Chabry” tj. 178,2 tys. zł. gdyż decyzją tamtejszej Rady Osiedla koszty legalizacji wodomierzy księgowane są w pozycji inne koszty”, podczas gdy pozostałe osiedla koszty te rozliczają na koncie eksploatacji podstawowej” .

Mieczysław Ekiert:
Wyraził pogląd, że koszty związane z legalizacją wodomierzy winny zostać ujęte jako koszty rodzajowe, a w kosztach innych zawrzeć należy wszystko to co nie jest ujęte w nazewnictwie rodzajowym. Wyraził dezaprobatę takiego stanu rzeczy, był zdania, że należy dokonać korekty sposobu księgowania kosztów.

Prezes:
Wyjaśnił, że o taki sposób księgowania wnioskowała Rada Osiedla Chabry”.

Przewodniczący:
Przypomniał, że nadal oczekuje od Zarządu informacji o wykonaniu planu remontów na formularzach wcześniej sporządzonych i przekazanych Zarządowi.

Jan Czeszkiewicz
Zaprezentował pozytywną ocenę Komisji Technicznej dot. nadzoru inspektorskiego, sprawowanego nad działalnością inwestycyjno remontowego w zasobach Spółdzielni w roku 2012.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 9.
Protokołowała; Zofia Bilewicz.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala

………………………………………………………………………………………………..

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 81/2013

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 20 marca 2013 roku.

w sprawie: zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt 3 Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu ( zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r. )
Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

1. Stwierdza na podstawie przedstawionej przez Zarząd informacji o wynikach obsługi
nieruchomości niestanowiących mienia Spółdzielni (NMS) za 2012 rok. że,
zarządzanie tymi nieruchomościami jest działalnością której koszty oraz przychody
utrzymują się na zbliżonym poziomie.
2. Spółdzielnia zarządzając nieruchomości niestanowiących mienia Spółdzielni uzyskuje
efekty pozaekonomiczne takie jak:
a) możliwość wspólnych przedsięwzięć w zakresie utrzymania placów zabaw, boisk, zieleni, dróg i chodników,
b) konsolidacja mieszkańców Spółdzielni oraz mieszkańców nieruchomości sąsiedzkich,
c) tworzenia dobrego wizerunku Spółdzielni.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach (korzystnych) rozwijać tę działalność szczególnie wobec nieruchomości sąsiedzkich.

§ 3

Pozytywnie ocenia działalność Zarządu w zakresie obsługi nieruchomości niestanowiących mienia Spółdzielni

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Wynik głosowania:
Głosowało:14 , Za:12, Przeciw:0, Wstrzymało się:2.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.
………………………………………………………………………………………………….

Oryginał

UCHWAŁA Nr 82/2013

RADY NADZORCZEJ
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 20 marca 2013 roku.

w sprawie: kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości w 2012 roku.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje opracowane przez Zarząd:
1. Zestawienie kosztów jednostkowych na nieruchomościach za 2012 rok,
2. Analizę kosztów utrzymania w 2012 r. nieruchomości w poszczególnych osiedlach.

§ 2

Zobowiązuje Zarząd do przekazania Radom Osiedli i Administracjom Osiedli opracowaną informację.

§ 3

Zobowiązuje Rady Osiedli i Administracje Osiedli do analizy kosztów rodzajowych wykazujących duże zróżnicowanie w poszczególnych nieruchomościach.

§ 4

Stwierdza wykonanie Uchwały Nr 259/2011 z dnia 29 marca 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:14
Za:14,
Przeciw: 0,
Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.
Nr. 1. Oryginał.
Nr. 2. Załącznik do protokółu.

————————————————————————————————————-