Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego więcej

PROTOKÓŁ NR 22 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-04-2013 r

Oryginał

Opole, dnia 24-04-2013 r.
PROTOKÓŁ NR 22
z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 24-04-2013 r.

Obecni :
Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności na stan 14, obecnych 13.
Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Główny Księgowy Celina Walewska.
Radca Prawny Janusz Szot. oraz Biegła Księgowa Pani Maria Mongiało.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.
Na początku przywitał gościa w osobie Pani Marii Mongiało,
Główną Księgową Celinę Walewska. Prezesa – Franciszka Dezora, Z-cę Prezesa Ryszarda Klusę.
Radcę Prawnego Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej .

Przewodniczący:
Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali.
Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad.

Przewodniczący:
Wobec braku dalszych pytań i uwag, poddał pod głosowanie dzisiejszy porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za – głosowało 13, osób wszyscy obecni.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie: powitanie
1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,
1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,
2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Podjęcie Uchwał w sprawach:
3.1. Członkowskich wykreślenia.
3.2. Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2012rok
3.3. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2012 rok
3.4. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok
3.5. Zmiana regulaminu domowego
3.6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia
z 2009 roku w związku z Regulaminem podziału wyniku finansowego
3.7. Uchwał Rad Osiedli.
4. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.
5. Interpelacje.
6. Sprawy organizacyjne i różne.

Ad 3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

Ad 3.1 Sprawy członkowskie

Uwaga! Sprawy członkowskie objęte są ochroną danych osobowych, zatem przebieg powyższego punktu obrad ujęty został w odrębnym protokole.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:
Oznajmił, że dziś zostanie przyjęty protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu
27-03-2013r.

Zapytał o ewentualne uwagi do powyższego protokołu.

Przewodniczący:
Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu .

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Przewodniczący, zwrócił się do wszystkich zebranych o zgłaszanie ewentualnych uwag
i sugestii dotyczących projektu protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej, które odbyło się
w miesiącu lutym. Z uwagi na problemy techniczne nagranie z posiedzenia kończy się po upływie jednej godziny od jego rozpoczęcia, zatem współpraca wszystkich jest wskazana przy próbie odtworzenia jego przebiegu.

3.2. Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok

Biegły Rewident Pani Maria Mongiało:
Zreferowała dokument zawierający opinię z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni niezależnego Biegłego Rewidenta dla Walnego Zgromadzenia, Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej i Zarządu.
Dodała, że zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki na dzień 31-1 za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 .
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami
(polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne także z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa
i postanowieniami umowy jednostki.
Stwierdziła, że z analizy dokumentacji i danych wynika, że brak jest jakichkolwiek zagrożeń dla działalności jednostki w latach przyszłych.
Nie ma zagrożenia dla wypłacalności jednostki, ponadto osiąga ona dochody z pożytków które w roku ubiegłym wyniosły około 2.000.000 zł. a wskaźniki płynności są prawidłowe
i w wartościach bezpiecznych.

Przewodniczący:
Oznajmił, że Komisja Rewizyjna zapoznała się z pełną treścią raportu z badania finansowego
każdy z członków Rady Nadzorczej także miał możliwość zapoznania się z raportem.

Jan Mizera:
Odczytał projekt uchwały nr 83/2013 w sprawie: opinii i raportu z badania finansowego za 2012 rok.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 83/2013 w sprawie: Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok .

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 83/2013 w sprawie: Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący w imieniu członków Rady Nadzorczej podziękował i Pani Mari Mongiało

.

3.3. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2012 rok.

Wobec faktu, iż wszyscy w stosownym czasie otrzymali projekt uchwały dotyczący powyższego tematu, poproszono zebranych o zgłaszania ewentualnych uwag.

Piotr Kierzyk:
Wyraził pogląd, iż wobec podjętej wcześniej uchwały w spr. oceny wyników finansowych za 2012 rok oraz opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie powyższych wyników, podejmowanie dziś uchwały tej treści jest zbędne.

Przewodniczący:
Oznajmił, że do podjęcia uchwały tej treści przekonał członków Prezydium sam Prezes Zarządu.

Ryszard Górecki:
Był zdania, że podjęcie dziś tej uchwały jest ważne, gdyż przedstawione wcześniej przez Zarząd wyniki finansowe na podstawie których podjęta była wcześniejsza uchwała znalazły potwierdzenie w badaniu Biegłego Rewidenta.

Jan Czeszkiewicz
Wobec faktu, iż zarówno opinia Biegłego Rewidenta jak i Lustratora potwierdzają stabilność finansową Spółdzielni zaproponował aby wyniki gospodarczo finansowe uznać jako bardzo dobre.

Piotr Kierzyk
Wycofał swoje uwagi dotyczące sensu podjęcia uchwały nr 84.

Mieczysław Ekiert:
Odnosząc się do wypowiedzi Pana Czeszkiewicza, stwierdził, że skoro dokonując wcześniej oceny wyników finansowych za 2012 rok Rada uznała je jako dobre, to dziś należy konsekwentnie utrzymać tę opinię.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 84/2013 w sprawie: Oceny wyników ekonomiczno finansowych za 2012r. na podstawie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego..

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 84/2013 w sprawie: Oceny wyników ekonomiczno finansowych za 2012r. na podstawie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego..
opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok .

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3.4. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok.

Przewodniczący:
Przypomniał, że materiały w powyższym punkcie obrad wszyscy otrzymali.
Stwierdził, że w kwestii różnicy pomiędzy planem gospodarczo finansowym Spółdzielni na 2013 rok a przedstawioną korektą zachodzą niewielki zmiany, a dotyczą one:
w lokalach mieszkalnych eksploatacja:
– wzrostu przychodów o 1,4%
– spadki wydatków o 0,02%
w lokalach użytkowych:
– spadek przychodów o 1,8
– spadek wydatków o 1,8

Piotr Kierzyk:
Zwrócił uwagę na fakt , iż w planie przedstawionym w grudniu ujęty został plan inwestycyjny na 2013 rok. który przewidywał dobudowę balkonów przy ulicy Dambonia.
Dobudowa ta sfinansowana miała zostać częściowo z funduszu remontowego nieruchomości a pozostała wielkość pokryta miała zostać środkami własnymi inwestorów.
Przypomniał, że w projekcie uchwały przedstawionej na grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej zakwestionował zapis, z którego wynikało że dobudowa balkonów ma być sfinansowana ze środków własnych Spółdzielni.
Z uwagą tą zgodził się Prezes i wówczas zaproponował modyfikację tego paragrafu. Nad zmienioną treścią uchwały głosowali członkowie Rady, jednak na stronie internetowej Spółdzielni, opublikowana została uchwała wg. treści z projektu.
W związku z powyższym zaproponował nową treść paragrafu 2 uchwały 85.
Zaapelował o realizację wcześniejszego wniosku Pana Ekierta o dołączanie do treści protokołów uchwał podjętych na posiedzeniu Rady.

Przewodniczący:
Oznajmił, że pomyłka nastąpiła z przyczyn technicznych.
Uchwały przyjęte przez Radę Nadzorczą stanowią załącznik do protokołu i znajdują się
w aktach.
Uchwały będą przesyłane także drogą elektroniczną łącznie z projektami protokołów.

Mieczysław Ekiert:
Był zdania, że należałoby jedynie skorygować treść opublikowanej uchwały nr 71/2012 bez wprowadzania zmian w paragrafie 2 uchwały nr 85/2013.

Uzgodniono, że treść opublikowanej uchwały nr 71/2012 zostanie zmieniona zgodnie
z treścią jaka została przyjęta na posiedzeniu w dniu 12-12-2012r.

Piotr Kierzyk:
Oznajmił, że skoro przywrócony zostaje stan rzeczywisty brzmienia uchwały nr 71/2012 to odstępuje od propozycji zmiany § 2 projektu uchwały 85/2013r.

Mieczysław Ekiert:
Zauważył, że przyjmując uchwałą poprzednią korektę, w lokalach użytkowych wyodrębniony był zapis dotyczący wielkości przypadających na lokale użytkowe a obecnie brak jest takiego zapisu.

Uzgodniono, że uchwała zostanie uzupełniona zapisem o wielkości przypadające na lokale użytkowe najmowane.

Przewodniczący:
Poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 85/2013 w sprawie: Korekty planu gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok wraz z proponowana zmianą.

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 85/2013 w sprawie: Korekty planu gospodarczego Spółdzielni na 2013 rok

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3.5. Zmiana regulaminu domowego.

Przewodniczący:
Przypomniał, że zarówno wniosek jak i projekt uchwały do powyższej uchwały wszyscy otrzymali. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Przewodniczący:
Wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 86/2013 w sprawie: Zmiany regulaminu porządku domowego

Wynik głosowania: głosowało 13 osób, za- 13, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:
Stwierdził podjęcie Uchwały nr 86/2013 w sprawie: Zmiany regulaminu porządku domowego

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

3.6. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie realizacji Uchwały Walnego Zgromadzenia
z 2009 roku w związku z Regulaminem podziału wyniku finansowego”.

Ryszard Górecki:
W imieniu Komisji Rewizyjnej stwierdził, że Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia została zrealizowana przez Zarząd zgodnie z zapisami regulaminu. Komisja Rewizyjna nie ma uwag.

Mieczysław Ekiert
Stwierdził, że odrębna kwestią jest sprawa wielkości sald przypadających na Osiedla.
Rozliczenie zgodne z uchwałą WZ nr 2 miało na celu uregulowanie należności między nieruchomościami w zakresie Osiedla i tak też rozliczno, jednak pozostała niezakończona sprawa sald przypadających na konkretne Osiedla.
W przypadku salda dodatniego nie ma żadnych problemów, jednak należy dołożyć starań dla zniwelowania salda ujemnego w Ozimku.

Prezes:
Stwierdził, że wszystkie Osiedla i nieruchomości zostały już rozliczone z wyjątkiem osiedla
Ozimek”, które z powodu wydatkowania środków na docieplenie budynków i przedłużenie spłaty zobowiązań z tego tytułu, posiada jeszcze ujemne saldo na funduszu remontowym wspólnym i jest to wielkość około 600 tyś. zł.
Zarząd zaproponował, aby do około 2017 roku z środków z podziału wyniku finansowego przeznaczonych dla Osiedla Ozimek” każdorazowo około 40% zostało skierowane bezpośrednio z przeznaczeniem na całkowite zniwelowanie zadłużenia.
Propozycja taka zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.
Drugą kwestią jaka zostanie skierowana do WZ jest zagwarantowanie budynkom niedocieplonym 25 % dopłaty z środków Spółdzielni.

Piotr Kierzyk:
Poprosił o wyjaśnienie przez Komisję Rewizyjną, wątpliwości w zakresie zasilenia funduszu remontowego Osiedla Dambonia” w latach 2011-2012.

Prezes:
Wyjaśnił, że Osiedle Dambonia otrzymało trzecią transzę środków finansowych, która pochodziła z podziału nadwyżki salda funduszu remontowego wspólnego osiedla.

Piotr Kierzyk:
Stwierdził, że z materiałów sporządzonych przez Zarząd i przekazanych do Rady Nadzorczej w listopadzie 2012 rok wynika, że Osiedle Dambonia otrzymało o 191 tyś zł więcej niż przewidywał załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia z 2009r.

Prezes:
Wyjaśnił, że być może jedna z tabel przedstawiona Radom Osiedli i Radzie Nadzorczej
w materiałach finansowych nie została poprawnie nazwana.

Uzgodniono, że uchwała w powyższym temacie zostanie przegłosowana na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej po otrzymaniu stosownej opinii Komisji Rewizyjnej w kwestii
wcześniejszego uruchomienia kwoty 191 169,31 zł dla Osiedla Dambonia na podstawie Regulaminu podziału wyniku finansowego (Funduszu Wspólnego). Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia z czerwca 2009r.

3.7. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący : poinformował, że:
Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Na skutek zapytania odczytano uchwałę nr 13/2013 RO Centrum”

Wobec braku pytań zaproponował, aby w protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

4. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera, odczytał:
– Projekt odpowiedzi na pismo Komitetu Domowego nieruchomości 205 na Osiedlu
Chabry” w sprawie podziału kosztów co.
Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.
– Przypomniał Radzie Nadzorczej problem z jakim zgłosił się Komitet Domowy przy
ul. Konsularnej 3, w sprawie pomieszczeń po byłej kotłowni. Poinformował o stanowisku Rady Osiedla Centrum” oraz Komisji Technicznej Rady Nadzorczej w tym temacie. Poprosił członków Rady Nadzorczej o zgłoszenie propozycji dalszych działań w tym zakresie.

Mieczysław Ekiert
Widział za celowe poszukiwanie sposobu pomocy nieruchomościom na terenie których znajdują się budynki czy pomieszczenia, które niegdyś służyły ogólnemu użytkowi a w chwili obecnej ich likwidacja wymagałaby uniesienia tego ciężaru finansowego jedynie przez te nieruchomość.
Przekazał zdanie Rady Osiedla Centrum” w którym zaproponowano sporządzenie materiału określającego skalę tego problemu w całej Spółdzielni.

W trakcie dyskusji w której udział wzięli M. Romaniuk, Jan Czeszkiewicz, P. Kierzyk, R. Klusa, J. Mizera , uzgodniono, że Zarząd przygotuje wykaz nieruchomości na których znajdują się podobne obiekty.
Wniosek został przegłosowany w sposób :
Za- 12, przeciw -0, wstrzymało się : 1.

Pan Jan Mizera, – poinformował zebranych:
– o treści odpowiedzi przygotowanej przez Komisję Rewizyjną do Pani B.W z ulicy Wojska Polskiego, w sprawach rozliczeniowo technicznych.
Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.
– o treści pisma Zarządu w spr. ustanowienia służebności gruntowej dla wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Koszyka 32-38.

Jan Mizera odczytał:
– treść skargi podpisanej przez Przewodniczącego Komitetu Domowego Pana Cz. Mysonę
na Prezesa R. Klusę, z powodu niewłaściwego zapisu w piśmie dotyczącym remontu balkonu mieszkanki ulicy Wilsona.
Do pisma odniósł się Ryszard Klusa, informując, że wszelkie usterki na balkonie lokatorki zostały dawno usunięte.

Prezes: poinformował także, że lokatorka nigdy nie wnosiła skargi na termin usunięcia usterki jaki został uzgodniony z Administracją Osiedla.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do Rady Nadzorczej, tj:
– Pismo Zarządu w sprawie rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania w sezonie 201/2012.
– Pismo Zarządu w sprawie przedstawienie propozycji tematów na walne Zgromadzenie.

Pani Maria Romaniuk :
Poinformowała o treści korespondencji, która wpłynęła do wiadomości Rady Nadzorczej, tj:
– Pismo Zarządu do Ministerstwa Transportu dotyczące zgody wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie przez Zarząd czynności przekraczających zwykły zarząd.
– Pismo Pani J. K z ulicy Wilsona w sprawie składania podpisów przez wszystkich członków Komitetu Domowego pod pismami kierowanymi do organów Spółdzielni.
– pismo z dnia 19-04-2013 Pana Cz. Mysony w spr. zasad podziału wyniku finansowego
Sp-ni.
– pismo Cz. Mysony w spr. funduszu remontowego Osiedla Chabry”.
– Pisma Zarządu do Cz. Mysony w sprawach : mylnego zapisu w umowie, remontu balkonów, funduszu remontowego nieruchomości, treści wniosków Komitetu Domowego, o spr.
– Pismo Pana Cz. Mysony w sprawie spotkania pomiędzy wykonawcą robót: Zakładem remontowo budowlanym Rem Inst” a pracownikami zakładu gazowniczego.

Pan Jan Mizera, odczytał:
– Projekt odpowiedzi na pismo Rady Osiedla Centrum” w sprawie realizacji i rozliczenia robót przy ul. Gabrieli Zapolskiej.

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali treść odpowiedzi.

5. Interpelacje.

Jan Mizera
Odczytał odpowiedź Zarządu na złożoną przez siebie interpelacje w sprawie zabudowy działki przy ul. Hallera.

Piotr Kierzyk
Odczytał i złożył na piśmie dwie interpelacje skierowane do Zarządu Spółdzielni,
w sprawach:
– funduszu remontowego wspólnego
– wyniku działalności eksploatacyjnej lokali mieszkalnych.

6. Sprawy organizacyjne i różne.

Przewodniczący:
– Zwrócił się do Zarządu Spółdzielni o przygotowanie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej materiałów związanych z planem remontów na 2013 rok, w układzie poprzednio prezentowanym.
– Wystąpił do wszystkich zebranych o zastanowienie się nad sposobem rozpropagowania osiągnięć Spółdzielni.

Jan Mizera
– Odczytał pismo Zarządu dotyczące terminów i miejsc zebrań Walnego Zgromadzenia
w miesiącu czerwcu br.
– Poinformował, że Zarząd przekazał także projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
– Zapoznał także zebranych z treścią pisma Zarządu w sprawie ilości członków Spółdzielni oraz przypisania członków oczekujących do Osiedla Centrum”.

Piotr Kierzyk
Wnioskował, aby członkowie oczekujący zgodnie z dotychczasową praktyką zostali przypisani proporcjonalnie do wszystkich Osiedli.

Przewodniczący
Prosił, aby Zarząd uzupełnił złożoną informację dot. ilości członków na poszczególnych Osiedlach.

Ryszard Górecki
Wyraził pogląd, że Zarząd wspólnie z Prezydium Rady winni zastanowić się nad sposobem przedstawienia krótkiej prezentacji osiągnięć Spółdzielni.

Prezes
Oznajmił, że w bieżącym roku Spółdzielnia obchodzi 55 lat swojego istnienia, fakt ten zostanie zakomunikowany w ilustrowanej wkładce do materiałów przedstawianych na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodniczący
Stwierdził, że na kolejnym posiedzeniu, członkowie Rady ustalą sposób reprezentacji organu na cząstkowych zebraniach Walnego Zgromadzenia, dodał , że z uwagi na fakt, iż
do Walnego Zgromadzenia wpłynęły odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków. Poprosił, aby Komisja Społeczno Samorządowa wspólnie z Radcą Prawnym, opracowała stosowny materiał.

Jan Czeszkiewicz
Poinformował o rezultatach prac Komisji Techniczno Eksploatacyjnej w sprawie poprawy wentylacji w budynku przy ul. Fabrycznej.
Zdaniem Komisji wszelkie dalsze działania w tym zakresie winny zostać ograniczone do dążenia przyłączenia budynku do miejskiego układu ECO.

Przewodniczący: Zakończył posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 9.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala