PROTOKÓŁ NR 7 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-01-2012 r.

Opole, dnia 25-01-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 7

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 25-01-2012 r.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 14.

Członek Zarządu: Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Radca Prawny – Janusz Szot.

Protokolantka – Izabela Oliwa.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Stanisław Mosiala.

Przywitał członków Rady Nadzorczej, Prezesa Ryszarda Klusę, Radcę Prawnego Janusza Szota oraz Izabelę Oliwę.

Przekazał, że porządek posiedzenia wszyscy otrzymali w terminie, a posiedzenie Rady zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Regulaminem.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Zaproponował zdjąć z porządku obrad punkt 3.3. dotyczący wypłaty ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli.

Pan Piotr Kierzyk:

Zgłosił wniosek, by zdjąć z porządku obrad punkt 3.5. dotyczący aktualizacji Regulaminu wynagradzania i premiowania Członków Zarządu ze względu na ich szczególny charakter finansowy. Zaproponował dokładne przeanalizowanie tematu na Prezydium, a następnie włączenie do porządku obrad na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Powiedział, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, wraz ze starym Regulaminem, otrzymali uwagi, które zrodziły się po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Istotną sprawą, która została zakwestionowana, jest wypłata premii dla Członków Zarządu do 60 dni. Według Państwowej Inspekcji Pracy wypłata premii musi nastąpić do miesiąca po kwartale. To Rada zdecyduje, czy punkt ten będzie omawiany na posiedzeniu

Pan Jan Czeszkiewicz:

Jego zdaniem przedstawiony porządek obrad jest zbyt obszerny. Przychylił się także do wniosku Pana Piotra Kierzyka co do zdjęcia z obrad punktu 3.5 i dodatkowo zaproponował zdjęcie z porządku punktu 3.6. i zasięgnięcie w tej sprawie opinii Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący:

Odpowiedział, że na Komisji Rewizyjnej były przedstawione materiały, natomiast z powodu braku Przewodniczącego nie mogły zostać przyjęte żadne wnioski.

Punkt dotyczący struktury organizacyjnej w Ozimku winien zostać, jest to prosta sprawa gdyż dotyczy dodania jednego etatu, a cała struktura organizacyjna pozostaje bez zmian.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Zaproponował, by dyskusje w tym temacie skrócić i przejść do punktu dotyczącego wyborów.

Pan Mieczysław Ekiert:

Zwrócił się do Przewodniczącego z zapytaniem, czy punkt 3.2. dotyczący zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni (…) jest tematem pilnym, czy można go przełożyć.

Przewodniczący:

Odpowiedział, że w październiku 2011 Rada Nadzorcza podjęła zadanie, że punkt ten będzie omówiony i przegłosowany w miesiącu styczniu br.

Pan Mieczysław Ekiert:

Dodatkowo postawił wniosek, by punkt 3.6. dotyczący struktury organizacyjnej w Osiedlu Ozimek powinien zostać jeszcze zaopiniowany przez Komisję Społeczno-Samorządową
i jednocześnie zdjęty z porządku obrad.

Zastępca Prezesa Ryszard Klusa:

Dopowiedział, że punkt ten jest sprawą prostą, polega na dopisaniu do obowiązującej struktury stanu, który jest.

Pan Piotr Kierzyk:

Uważa, że Rada Nadzorcza powinna poważnie przedyskutować temat roli Prezydium i Komisji w Radzie Nadzorczej. Przypomniał, że Radę Nadzorczą obowiązuje Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie, który w sposób jednoznaczny określa procedurę wprowadzania dokumentów pod obrady posiedzenia plenarnego, a także rolę i obowiązki Prezydium.

Pan Jan Mizera:

Zaproponował zdjęcie z porządku obrad punkty 3.3., 3.5. i 3.6. resztę porządku przyjąć i zakończyć dyskusję.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Zmiany w składzie Prezydium i Komisjach Rady Nadzorczej

3.2. Zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami

Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

3.3. Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

3.4. Nabycie gruntu. Dwie Uchwały

3.5. Uchwał Rad Osiedli.

4. Informacja o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej.

5. Informacja o wykonaniu planu gospodarczego za 11 miesięcy.

6. Informacja o przenoszeniu przez Spółdzielnię własności lokali.

7. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni

i innych pism skierowanych do Rady Nadzorczej

8. Interpelacje.

9. Sprawy organizacyjne i różne.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Zapytał jakie są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej

Pan Tadeusz Ferdyn:

Zgłosił uwagi o charakterze redakcyjnym, które będą dołączone do protokołu.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zgłosił dopisanie słowa warunkach na stronie 18 w punkcie 7.

Przewodniczący:

Zapytał czy ktoś zgłasza jeszcze uwagi do protokołu Brak uwag.

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Sprawy objęte ochroną danych osobowych

Ad 3.2. Zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami

i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

Przewodniczący:

Poprosił Pana Jana Mizerę o odczytanie projektu Uchwały nr 24/2012.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt Uchwały i wyjaśnił treść załącznika.

Przewodniczący:

Powiedział, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się pomimo braku Przewodniczącej natomiast uwagi przedstawione przez członków Komisji zostały uwzględnione przez Zarząd w projekcie Uchwały przesłanym z materiałami.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Zwrócił uwagę na błędny zapis redakcyjny dotyczący paragrafów.

Pan Piotr Kierzyk:

Odczytał treść § 12 Regulaminu Rozliczeń Finansowych z Członkami i Najemcami Lokali Mieszkalnych i Użytkowych i dopytał dlaczego logia, która jest jak gdyby częścią powierzchni mieszkania, jest traktowana jako część wspólna mieszkańców budynku

Pan Ryszard Klusa:

Odpowiedział, że balkon, logia, strop itd. są elementami konstrukcyjnymi, w związku czym koszty remontów tych elementów pokrywają wszyscy mieszkańcy.

Pan Piotr Kierzyk:

Stwierdził, że instalacja wewnętrzna mieszkania jest własnością użytkownika tego lokalu. Dlaczego zatem przy wymianie instalacji w całym budynku, instalacja wewnątrz mieszkania staje się własnością wspólną wszystkich użytkowników lokali

Pan Ryszard Klusa:

W momencie nabycia lokalu użytkownik na swój koszt wymienia instalację elektryczną na co Zarząd wydaje zgody. Jednak warunkiem wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej, jest sfinansowanie jej we własnym zakresie.

W przypadku zaistnienia sytuacji ( niezwykle rzadkiej ), w której prowadzony byłby remont kapitalny całej klatki wszystkich mieszkań w klatce, remont taki stanowił by część wspólną budynku.

Pan Mieczysław Ekiert:

Zwrócił się do Radcy Prawnego z zapytaniem czy instalacja gazowa raz może być własnością wspólną, innym razem własnością prywatną

Dopowiedział, że do tego Regulaminu jest wskazana opinia prawna.

Radca prawny Janusz Szot:

Twierdzi, że nie ma przepisów, które regulowałyby kwestie dotyczące części wspólnych
oraz części wyłącznych na gruncie stosunków prawnych typu najem, czy spółdzielcze prawo do lokalu. Zazwyczaj punktem wyjścia wszelkich rozważań jest ustawa o ochronie praw lokatorów, w której znajdują się zapisy o obciążeniach dotyczących najemcy i właściciela lokalu w zakresie wykonywanych remontów.

Pan Mieczysław Ekiert:

Dopowiedział, że interesuje go doprecyzowanie nazewnictwa części instalacji.

Pan Ryszard Klusa:

Twierdzi, że każdy kto zamierza przeprowadzić jakikolwiek remont, musi zgłosić go zarządcy budynku, który ma obowiązek pilnowania wymogów przepisów prawa budowlanego.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Poinformował, że w chwili obecnej na Osiedlu Dambonia odbywa się wymiana WLZ, czyli tzw. linii zasilających. Z chwilą uchwalenia omawianego Regulaminu lokatorzy zaczną domagać się o finansowanie indywidualnych prac związanych z wymianą instalacji gazowych
w mieszkaniach.

Poparł Pana Ryszarda Klusę i postawił wniosek o zmianę redakcyjną, by zdanie w przypadku wymiany instalacji zamienić na w przypadku remontu kapitalnego

Przewodniczący zapytał: Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Tadeusza Ferdyna

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 13, Przeciw – 1, Wstrzymało się 0.

Pan Ryszard Klusa:

Twierdzi, iż że ze względu na sposób użytkowania lokali przez wielu mieszkańców Spółdzielni i związane z tym niebezpieczeństwa np. podtrucia się, najlepszym sposobem by uniknąć tego typu sytuacji jest wyeliminowanie podgrzewaczy wody.

Pan Ryszard Górecki:

Zaproponował wprowadzenie zapisu, że na czas remontu instalacje wewnętrzne w zakresie remontów i kosztów mogą być finansowane tak jak instalacje wspólne.

Nastąpiła dłuższa dyskusja, w której kolejno głos zabrali: Pan Ryszard Klusa, Radca Prawny Janusz Szot, Pan Ryszard Górecki i Pan Mieczysław Ekiert.

Pan Ryszard Klusa:

Zaproponował odłożenie tej dyskusji o miesiąc.

Ad 3.3. Ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

Przewodniczący:

Poprosił o odczytanie projektu Uchwały nr 24/2012.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zaproponował, by limit kilometrów przyznany Głównemu Księgowemu przekazać Zastępcy Prezesa do spraw techniczno-eksploatacyjnych ze względu na pracę w terenie.

Przewodniczący:

Poinformował, że dopóki Pani Celina Walewska nie wróci z chorobowego Spółdzielnia nie ponosi żadnych skutków finansowych odnośnie przyznanego jej limitu kilometrów. Natomiast jeżeli wróci do pracy, Rada Nadzorcza musiałaby zmienić zapisy uchwały.

Dodatkowo zaznaczył, że Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. nie przewiduje przyznania limitu wyższego, niż 500 km miesięcznie.

Pan Mirosław Wasilewski:

Przypomniał, że Prezydium ustaliło 1000 km do podziału dla całego Zarządu. Zapytał więc skąd w projekcie Uchwały 1200 kilometrów

Pan Piotr Kierzyk:

Zaznaczył, że ważne jest, by członkowie Rady Nadzorczej uchylając daną Uchwałę znali jej treść. Następnie odczytał Uchwałę Nr 218/2011 z dnia 25.01.2011 r., która ma być uchylona. Jego zdaniem Członkowie Zarządu powinni sami rozdzielić limit przyznanych kilometrów według własnego uznania.

Przewodniczący:

Po krótkiej dyskusji wyjaśnił, że w projekcie Uchwały nie może być zapisu co do przyznania całemu Zarządowi określonej puli kilometrów. Rada Nadzorcza indywidualnie przyznaje limit kilometrów.

Pan Mieczysław Ekiert:

Wyraził wątpliwość co do zapisu § 2 projektu Uchwały dotyczącego konieczności uchylenia poprzedniej Uchwały, która dotyczy przecież konkretnego okresu obowiązywania.

Dodatkowo zaproponował, by w § 4 brzmiał: Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Przewodniczący:

Poinformował, że pula 200 kilometrów przyznanych Głównej Księgowej, do czasu jej powrotu z chorobowego, nie będzie wywoływała żadnych skutków finansowych dla Spółdzielni.

Następnie poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 24/2012 wraz z ustalonymi korektami.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Przewodniczący powiedział: Stwierdzam podjęcie Uchwały Nr 24/2012 w sprawie:

ryczałtu za używanie własnego samochodu dla Członków Zarządu.

Ad 3.4. Nabycie gruntu. Dwie Uchwały.

Przewodniczący:

Poprosił o odczytanie projektu pierwszej Uchwały nr 25/2012 dotyczącej nabycia gruntu.

Następnie zapytał: czy są uwagi do odczytanego projektu Uchwały

W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 25/2012.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Przewodniczący powiedział: Stwierdzam podjęcie Uchwały Nr 25/2012 w sprawie:

Nabycia nieruchomości.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt drugiej Uchwały nr 26/2012 dotyczącej nabycia gruntu.

Przewodniczący:

Przekazał, iż wykaz został dołączony do materiałów wraz z projektem Uchwały.

Następnie zapytał: czy są pytania lub uwagi do projektu Uchwały Uwag nie zgłoszono.

Poddał pod głosowanie projekt Uchwały nr 26/2012.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Przewodniczący powiedział: Stwierdzam podjęcie Uchwały Nr 26/2012 w sprawie:

Nabycia nieruchomości.

Ad 3.5. Uchwał Rad Osiedli.

Przewodniczący:

Udzielił głosu Panu Janowi Mizerze.

Pan Jan Mizera:

Poprosił o rozdanie zestawień Uchwał Rad Osiedli dla każdego członka Rady Nadzorczej.

Następnie zapytał: czy ktoś chciałby się zapoznać z treścią którejkolwiek Uchwały

Pan Jan Czeszkiewicz:

Zapytał o Uchwałę nr 49/2011 Rady Osiedla Centrum z dnia 19.12.2011 r. dotyczącą opinii na przeniesienie placu zabaw przy ulicy Fabrycznej 8-14 b na czyj koszt to przeniesienie nastąpi

Pan Jan Mizera:

Odczytał treść powyższej Uchwały, z której wynika, że Rada Osiedla Centrum po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. techniczno-eksploatacyjnych negatywnie zaopiniowała przeniesienie istniejącego placu zabaw w inne miejsce na prośbę Pana Bogdana Iżyckiego.

Pani Ludmiła Franiczek:

Poprosiła o odczytanie Uchwały nr 38/2011 Rady Osiedla Chabry z dnia 29.11.2011 r. dotyczącej zakupu komputerów, aparatu fotograficznego do Klubu Chaberek i postawienia ścianki działowej celem uzyskania informacji czy i z jakich środków ewentualne sfinansowanie zakupu sprzętu jest możliwe.

Pan Jan Mizera:

Odczytał treść wyżej wymienionej Uchwały, z treści której wynika, że na podstawie § 89
ust. 1 pkt. 14 Statutu OSM Przyszłość w Opolu Rada Osiedla Chabry pozytywnie zaopiniowała wniosek Administracji Osiedla Chabry dotyczący zgody na zakup dwóch komputerów oraz aparatu fotograficznego do Klubu Chaberek ze środków funduszu działalności społeczno-kulturalnej Osiedla Chabry. Przewidywany koszt zakupu to około 5.000 zł.

Przewodniczący:

Zakomunikował, że w związku z brakiem kolejnych pytań można zakończyć omawianie tego punktu posiedzenia.

Ad 4. Informacja o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Przekazał, iż członkowie Rady Nadzorczej wraz z dokumentami otrzymali informację o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej i dzisiaj został rozdany spis Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji od 25.01.2011 aż do 18.05.2011 r.

Następnie zapytał: czy są uwagi lub pytania do tego tematu

Pan Mieczysław Ekiert:

Uważa, że Rada Nadzorcza powinna kontrolować wszelkie podejmowane Uchwały, w związku z czym informacji o ich wykonaniu nie powinien podpisywać Zarząd.

Przewodniczący:

Wyjaśnił, że Prezydium Rady zleciło sporządzenie tej informacji Sekretarzowi Rady

Nadzorczej. Rozpoczął przygotowanie informacji ale jej nie dokończył. Zarząd zakończył i dlatego jest podpis Zarządu. Dokument sporządzony przez Zarząd zawiera dwie uchwały będące w trakcie realizacji, którym Rada nie nadała terminu w jakim Zarząd winien się
z nich wywiązać

Ma zamiar, w porozumieniu z Panią Sekretarz, przygotować pełną wersję Informacji o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej i przedstawiania jej co kwartał na posiedzeniu Rady.

Następnie zapytał: czy są jeszcze jakieś inne uwagi Innych uwag nie zgłoszono.

Ad 5. Informacja o wykonaniu planu gospodarczego za 11 miesięcy.

Przewodniczący:

Poprosił Zastępcę Prezesa, Ryszarda Klusę o przybliżenie tematu.

Zastępca Prezesa:

Jego zdaniem omawianie wyników za 11 miesięcy należałoby powiązać z ostatnią informacją dotyczącą prognozy wykonania całego roku.

Eksploatacja lokali mieszkalnych;

Zarząd przewiduje na koniec roku wynik w kwocie 2.550.000,00 zł, koszty- 9.200, przychody- 11.750. Wynik ten będzie się zmniejszał w trakcie tego roku, ponieważ stawki na eksploatację były ustalane w oparciu o koszty wyliczone za 9 miesięcy.

Fundusz remontowy;

Plan na rok 2011 po korekcie wynosił 13.059.000,00 natomiast zostanie zrealizowany w wysokości 12.082.000,00 zł ta informacja została podana w oparciu o faktury i odbiory z grudnia 2011 r. Obecnie Spółdzielnia jest na końcowym etapie zamykania rozliczenia finansowego roku. Procentowe wykonanie planu w stosunku do przyjętej korekty wynosi 93 %.

Dodatkowo poinformował, że prace związane z przetargami na roboty remontowo-budowlane są na bardzo zaawansowanym poziomie. W związku z czym przypuszcza, że wykonanie planu będzie bardzo zbliżone do zakładanych wyników.

Remonty lokali użytkowych;

W tej kwestii Zarząd działał bardzo, dużo w związku z czym ma nadzieję na lepsze wykorzystanie lokali, mimo trudnej sytuacji na rynku opolskim dotyczącej między innymi: trudności w utrzymaniu najemców.

Koszty administracji;

W stosunku do planowanych wyniesie 98 %, czyli lekko poniżej wartości planowanych.

Zaległości czynszowe;

Zadłużenia czynszowe na koniec XI. 2011 r. wynosiły 2.739.000,00 zł w tych przypadkach prowadzone są postępowania windykacyjne wobec dłużników, które dają pewne efekty. Łączne zadłużenie w stosunku do Spółdzielni będzie oscylowało w granicach 2.400.000,00 zł.

Istotną sprawą jest też planowany fundusz płac, który został zrealizowany w wysokości 97 %.

Podsumowując stwierdził, że rok jest zamykany na etapie dobrym co jest wspólnym sukcesem całego zespołu – wszystkich pracowników Spółdzielni.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Stwierdził, ż ciągły wzrost zaległości czynszowych jest zjawiskiem niepokojącym.

Następnie odnosząc się do wypowiedzi Zastępcy Prezesa wyraził ogromną satysfakcję co do działań Zarządu, dzięki którym nastąpiło zmniejszenie wpływających skarg i zażaleń ze strony członków Spółdzielni.

Pan Ryszard Górecki:

Wyraził ubolewanie, że tak istotny dla wszystkich członków Spółdzielni temat jak informacja o wykonaniu planu gospodarczego za 11 miesięcy i prognoza na 12 miesięcy, został ujęty na końcu porządku posiedzenia Rady.

Przewodniczący:

Przypomniał, że plan pracy Rady Nadzorczej przewiduje, iż ocena wykonania planu gospodarczego wraz z realizacją planu remontu będzie przedmiotem obrad dopiero w miesiącu kwietniu.

Dodał, iż informacja o wykonaniu planu gospodarczego za 11 miesięcy i prognoza na 12 miesięcy, znalazła się w dzisiejszym porządku obrad ponieważ miała być pomocna przy ustalaniu wysokości premii członkom Zarządu z chwilą przyjęcia przez Radę Regulaminu premiowania członków Zarządu.

Zapytał: Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos lub zadać pytanie Brak uwag.

Następnie zaproponował przełożenie punktu 6 dotyczącego informacji o przenoszeniu przez Spółdzielnię własności lokali na następne posiedzenie Rady. Wszyscy członkowie Rady zaakceptowali tę propozycję.

Ad 7. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism

skierowanych do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poprosił członków Rady o wydanie upoważnienia dla Prezydium Rady do przejrzenia tych pism i rozdysponowania ich do poszczególnych Komisji. Ewentualne uwagi członkowie będą mogli zgłaszać na kolejnym posiedzeniu Rady.

Następnie zapytał: czy Państwo wyrażacie zgodę na takie upoważnienie

Członkowie Rady zaakceptowali tę propozycję.

Jan Mizera:

Przedstawił sprawy, które muszą zostać załatwione:

1. dotyczące uczestnictwa w Komisji Przetargowej:

a) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 30.01.2012 r. o godz. 1000 w trybie zapytania o cenę dotyczy wyboru wykonawcy na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ciepła
z odczytem radiowym w nieruchomości rozliczeniowej w zasobach Administracji Osiedla Centrum.

b) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 31.01.2012 r. o godz. 1000 dotyczy wyboru wykonawcy prac instalacyjno-budowlanych w zakresie modernizacji układu zasilania i wymiany wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznej z towarzyszącymi pracami budowlanymi w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu przy ul. Dambonia 27 i 29.

c) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 31.01.2012 r. o godz. 1100 dotyczy wyboru wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem remontu-modernizacji dróg i chodników osiedlowych w Opolu przy ul. Wrocławskiej 2, Koszyka 42-44, Niemodlińskiej 42,46,48.

d) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 31.01.2012 r. o godz. 1200 dotyczy wyboru wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego prac remontowo-modernizacyjnych elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Koszyka 18-26 w Opolu.

Pan Jerzy Matwiejczuk: Wyraził chęć uczestnictwa w powyższych przetargach.

e) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 06.02.2012 r. o godz. 1000 dotyczy wyboru wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego wymiany wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu przy ul. Luboszyckiej 10-10D.

Pani Maria Romaniuk: Podjęła się uczestnictwa w Komisji Przetargowej w tym dniu.

f) Prośba Zarządu o oddelegowanie przedstawiciela Rady Nadzorczej do Komisji Przetargowej 17.02.2012 r. o godz. 1000 dotyczy weryfikacji mocy zamówionej na potrzeby c. o. i ciepłej wody wraz z aktualizacją krzywych grzewczych.

Pan Jan Czeszkiewicz: Podjął się uczestnictwa w Komisji Przetargowej w tym dniu.

2. Obszerna odpowiedź Zarządu na interpelacje Pana Jana Czeszkiewicza dotycząca obliczenia i weryfikacji mocy zamówionej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody, aktualizacja krzywych grzewczych wraz z dołączonym obszernym zestawieniem.

3. Informacja do Rady Nadzorczej o zmianach wysokości opłaty za wodę w mieście Ozimek z 8,03 zł za m3 na 8,72 zł.

4. Pismo Zarządu informujące Radę Nadzorczą o złożonym 31.08.2011 r. do Sądu Rejonowego w Opolu V Wydziału Gospodarczego, pozwu przeciwko Polskiej Telefonii Cyfrowej CENTERTEL w Warszawie w sprawie nakazania zdemontowania i usunięcia urządzenia
i obiektu stacji bazowej zamontowanej na części dachu budynku przy ulicy Wrocławskiej
6 a-c. 24.11.2011 r. Spółdzielnia otrzymała odpowiedź na pozew, a 05.12.2011 r. zawiadomienie o wyznaczeniu pierwszej rozprawy na 13.01.2012 r.

5. Wyjaśnienie Zarządu do pisma z 30.10.2011 r. Pani Anny Wolskiej-Żelezik dotyczącego kosztów c. o. mieszkania położonego przy ulicy Wrocławskiej 18 A/22 w Opolu za sezon grzewczy 2010/2011. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Zarząd Spółdzielni wyraził zgodę na indywidualne odstępstwo od obowiązujących zasad i dokonanie korekty rozliczenia kosztów c. o. w związku z czym do zapłaty wyliczono kwotę 15,13 zł, zamiast 1.827,87 zł.

6. Pismo Zarządu skierowane do Rady Osiedla Chabry i do wiadomości Rady Nadzorczej zawierające wniosek o ujęcie w planie rzeczowo-finansowym funduszu remontowego na rok 2012 dodatkowych ośmiu punktów dotyczących konkretnych robót.

7. Rada Osiedla Zaodrze informuje Radę Nadzorczą o interpelacji w sprawie wielokrotnego zakłócania ciszy nocnej przez osoby wynajmujące mieszkanie przy ulicy Prószkowskiej 21/28 w Opolu, którego właścicielem jest Pani Ewa Borysowska.

8. Pismo Pana Marcina Schmidta mieszkańca ulicy Ozimskiej 64/32 w Opolu, który przedstawia Zarządowi problem tzw. ziemi niczyjej, którą stanowi koniec klatki schodowej,
łącznie z drzwiami wejściowymi do pozostałych pomieszczeń 11 piętra. Zainteresowany informuje o odbywających się tam noclegach bezdomnych, a także spotkaniach młodzieży, która zanieczyszcza to miejsce oraz zakłóca spokój.

Prezes Klusa: Poinformował, że ta sprawa jest w trakcie rozwiązywania.

9. Pismo stanowiące, iż Prezydent Miasta Opola został poinformowany, iż ze względu na użytkowanie drogi osiedlowej na działce nr 1357 k. m. 11 obręb Zakrzów przebiegającej wzdłuż budynków Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nasza Szkoła i Przedszkola Publicznego nr 26, zostanie ona wyłączona z ruchu z powodu decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 225/11. W związku z powyższym, ze względu na użytkowanie drogi przez wiele podmiotów oraz brak zainteresowania partycypowaniem w kosztach jej utrzymania i remontów, Zarząd podjął decyzję o wyłączeniu z ruchu części tej drogi.

Ad 9. Sprawy organizacyjne i różne.

Przewodniczący:

Poinformował, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali uzupełniony Plan pracy Rady Nadzorczej o dodatkowe punkty, i tak: do porządku posiedzenia w dniu 29.02.2012 r. został dodany punkt dotyczący Informacji o realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia, 28.03.2012 r. został dodany punkt dotyczący analizy kosztów w wybranych nieruchomościach oraz punkt 4. liczba zamieszkujących a opłaty ( na wniosek Pana Feliksa Śmietańskiego z Rady Osiedla Centrum).

Następnie zapytał: czy wszyscy członkowie Rady zgadzają się z proponowanymi zmianami

Pan Ryszard Górecki:

Zapytał czy Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za przygotowanie materiałów w temacie dotyczącym analizy kosztów w wybranych nieruchomościach.

Przewodniczący:

Odpowiedział, że Komisja Rewizyjna otrzyma pełny wniosek w tej sprawie od Pana Feliksa Śmietańskiego.

Ponownie zapytał: czy wszyscy członkowie Rady zgadzają się z proponowanymi zmianami

Pan Piotr Kierzyk:

Przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej do porządku obrad zgłosił temat dotyczący uchwalenia Regulaminu Rady Mieszkańców, będący w Prezydium od listopada 2011 r., jednak nadal nie uwzględniony w planie pracy Rady. W związku z powyższym zadał pytanie w jakim trybie temat ten zostanie wprowadzony pod obrady Rady Nadzorczej. Dodał, że projekt Regulaminu Rady Mieszkańców został opracowany przez Komisję Społeczno-Samorządową wspólnie z Prezesem Zarządu i ma istotne znaczenie dla Osiedla Centrum.

Przewodniczący:

Zaproponował wprowadzenie tego punktu do porządku obrad w dniu 29.02.2012 r.

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali uzupełnienie porządku obrad o ten punkt.

Pan Ryszard Górecki:

Poinformował, że w miesiącu lutym do Rady Nadzorczej wpłynie jednolity tekst Regulaminu dopłat do stolarki okiennej. W związku z tym zaproponował rozważenie, na którym posiedzeniu temat ten ma być omawiany.

Następnie zwrócił się do Pana Jana Czeszkiewicza z zapytaniem o obszerny materiał dotyczący uporządkowania spraw domków jednorodzinnych przy ulicy Wilsona i Orzechowej. Komisja techniczno-eksploatacyjna nie przedłożyła żadnych informacji w tym temacie.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Uważa, że sprawa ta została już uregulowana, gdyż Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na sprzedaż. Zarząd, po wniosku Komisji techniczno-eksploatacyjnej, naliczył wszystkim dzierżawcom opłaty, które są sukcesywnie egzekwowane.

Przewodniczący:

zapytał: czy jeszcze do Planu pracy Rady ktoś chciałby wprowadzić jakieś zmiany

Pan Mieczysław Ekiert:

Poprosił, by temat dotyczący analizy kosztów w wybranych nieruchomościach przenieść pod obrady w miesiącu czerwcu ze względu na brak materiałów.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Poprosił Zarząd o odpowiedź na pytanie: Co zrobiono na Osiedlu Zaodrze, aby odblokować drogi przeciwpożarowe, szczególnie od ulicy Prószkowskiej

Prezes Klusa:

Odpowiedział, że temat ten jest obecnie dyskutowany w Radzie Osiedla Zaodrze.

Przewodniczący:

Poprosił Pana Jerzego Matwiejczuka oraz Prezesa Klusę o złożenie, na przyszłym posiedzeniu Rady, informacji co zostało już w tej sprawie zrobione. Zamknął dyskusję w tej sprawie.

Następnie zapytał ponownie: czy ktoś jeszcze w sprawach organizacyjnych i różnych chciałby zabrać głos

Pan Tadeusz Ferdyn:

Poprosił o uzyskanie od Rady, dla siebie i Pani Marii Polewiak, umocowania do pracy w zespole mającym na celu opracowanie wstępnego projektu Regulaminu dobudowy balkonów.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie propozycję co do udzielenia umocowania dla Pana Tadeusza Ferdyna i Pani Marii Polewiak.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

Do zespołu do spraw opracowania, wspólnie z przedstawicielami Rady Osiedla Dambonia, projektu Regulaminu dobudowy balkonów na Osiedlu Dambonia zostali oddelegowani: Pan Tadeusz Ferdyn oraz Pani Maria Polewiak.

Przewodniczący:

Zakończył dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokoł z posiedzenia Rady Nadzorczej zakończono, stron 17.

Protokołowała; Izabela Oliwa.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala