PROTOKÓŁ NR 8 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012 r.

Opole, dnia 29-02-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 29-02-2012 r.

Protokół składa się z dwóch części:

– I część; sprawy gospodarcze i organizacyjne,

– II część; sprawy członkowskie objęte ochroną danych osobowych.

I część protokołu; sprawy gospodarcze i organizacyjne,

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13. Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Radca Prawny – Janusz Szot.

.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Radcę Prawnego -Janusza Szota.

.

Przewodniczący:

Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali. Zapytał czy są pytania do porządku obrad

.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

.

Przewodniczący:

.

Z uwagi na wniosek członków Rady Nadzorczej zaproponował, aby dzisiejsze spotkanie zakończyło się około godziny 20. Postulował o przeanalizowanie porządku obrad i określenie tematów które winny zostać rozpatrzone na dzisiejszym posiedzeniu, natomiast pozostałe punkty obrad zostałyby przeniesione na dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, które zgodnie z propozycją Prezydium odbyłoby się w dniu 7 marca.

Zapytał czy są propozycje innego terminu dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Nie zgłoszono innych terminów.

Następnie poddał pod głosowanie propozycję Prezydium, wnioskującą termin dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień 7 marca 2012 roku.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

.

Pan Jan Mizera:

.

Zaproponował by posiedzenie odbyło się w siedzibie klubu Feniks przy

ulicy Dambonia 25

.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

.

Z uwagi na konieczność podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie premiowania członków Zarządu, opowiedział się za rozpatrzeniem punktu dotyczącego informacji
w sprawie wykonania planu gospodarczego za 2011 rok.

.

Przewodniczący:

.

Zgodził się z przedstawioną propozycją.

.

Pani Stanisława Siejko:

.

Uważa, że informacja ta winna zostać rozpatrzona przed punktem dotyczącym przyznania premii członkom Zarządu.

.

Przewodniczący :

.

Odczytał porządek obrad dzisiejszego posiedzenia. Wspólnie z członkami Rady ustalono, że będzie on obejmował przedstawione poniżej punkty obrad. Pozostałe tematy ujęte
w przesłanym w zaproszeniu porządku obrad, zostaną rozpatrzone w dniu 7 marca 2012 roku.

.

Porządek posiedzenia:

.

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Sprawy organizacyjne.

3.1. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej.

3.2. Zmiany w składzie Prezydium i Komisjach Rady Nadzorczej

3.4. Powołanie Komisji czasowej ds. opiniowania i opracowywania regulaminów

3.5. Ustalenie terminu dodatkowego posiedzenia Rady Nadzorczej. propozycja 7 marca.

4. Podjęcie Uchwał w sprawach:

4.1. Członkowskich.

4.2. Zmian w Regulaminie Rozliczeń Finansowych Spółdzielni z Członkami i Najemcami.

Lokali Mieszkalnych i Użytkowych OSM Przyszłość w Opolu.

4.4. Struktury organizacyjnej w Administracji Ozimek.

4.5. Załatwiania skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni.

5. Informacje o:

5.1. realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

5.2. przetargach i udzielonych zamówieniach na 2012 rok.

5.3. wykonaniu planu gospodarczego za 2011rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kw. 2011r.

.

Pan Tadeusz Ferdyn

.

Zaproponował, aby w porządku obrad posiedzenia planowanego na dzień 7 marca ująć temat dotyczący Regulaminu dobudowy balkonów .

.

Prezes Zarządu – Franciszek Dezor:

.

Oznajmił, że Komisja Rewizyjna nie pracowała jeszcze nad projektem tego regulaminu,
w chwili obecnej zarówno Zarząd jak i Rada Nadzorcza posiada jedynie materiał przekazany przez Radę Osiedla Dambonia.

.

Przewodniczący:

.

Poddał pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0.

.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

.

Przewodniczący:

.

Zapytał jakie są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej

.

Pani Stanisława Siejko:

.

Oczytała z protokołu swoją wypowiedź oraz uzyskaną odpowiedź na zadane w niej pytanie, oznajmiła, że chciałaby pozostać członkiem Rady Nadzorczej nie zasiadając w żadnej komisji.

.

Przewodniczący :

.

Zauważył, że w dotychczasowej praktyce wszyscy członkowie Rady uczestniczyli w pracach komisji.

.

Pan Jan Mizera:

.

Dodał, że skład Rady jest ograniczony liczebnie w związku z tym, rozpatrywano nawet ewentualną możliwość zasiadania w komisjach członków ścisłego Prezydium, o ile przepisy na to zezwalają.

.

Przewodniczący :

.

Przekazał informację otrzymaną od radcy prawnego, świadczącą o tym, iż nie istnieją przeszkody formalne, aby w komisjach zasiadali członkowie ścisłego Prezydium, łącznie
z przewodniczącym Rady Nadzorczej.

Poprosił o zaprotokołowanie, iż wolą Pani Stanisławy Siejko jest pozostawanie poza składem jakiejkolwiek komisji.

Zapytał czy ktoś zgłasza jeszcze uwagi do protokołu

Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 12, Przeciw – 0, Wstrzymało się 1

.

Ad 3.1 Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej.

.

Jan Mizera:

.

W odpowiedzi na pytania Pana Mieczysława Ekirta, zgłoszone na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej w sprawie okoliczności wyboru członka Rady Nadzorczej Pani Marii Polewiak oznajmił, iż w miesiącu czerwcu 2011 roku, pani Maria Polewiak kandydowała
w wyborach na członka Rady Nadzorczej nienaruszając postanowień Statutu § 77 pkt 1,
ust. 1. Dodał, że powyższe zapisy Statutowe odnoszą się do członków Rady Nadzorczej,
a nie do kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Odczytał także pismo pani Marii Polewiak z dnia 6 lutego 2012 roku, w sprawie lokalu użytkowego przy ulicy Dambonia.

.

Pan Janusz Szot:

.

Był zdania, iż uchwała o wyborze Pani Marii Polewiak narusza postanowienia Statutu.
Skutek w postaci sprzeczności ze Statutem uchwały o wyborze, można unicestwiać w trybie powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, jednak w obecnej chwili minął już termin zaskarżenia tej uchwały. Stwierdził, że istnieje jeszcze możliwość zwrócenia uwagi na ten fakt sądowi rejestrowemu.

.

Pani Ludmiła Franiczek:

.

Zapytała, czy do chwili ukonstytuowania się obecnej Rady sprawa była uporządkowana

Zwróciła uwagę na to, iż owszem w chwili gdy Pani Maria kandydowała jej mąż był najemcą lokalu użytkowego lecz zaraz potem zrezygnował z najmu.

.

Pan Janusz Szot:

.

Uznał, iż okoliczność ta pozostaje bez znaczenia, gdyż o ważności uchwały decyduje data jej podjęcia.

.

Pan Jan Mizera:

.

Ponownie podkreślił, że zapisy Statutu odnoszą się do członków Rady Nadzorczej, a nie do kandydatów na jej członków.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

Zwrócił się z pytaniem, czy Prezydium Rady, które było w posiadaniu dokumentów w tej sprawie, wypracowało opinię lub jakieś wnioski

.

Przewodniczący:

.

Oświadczył, że Prezydium zapoznało się z częścią dokumentów oraz pierwszą opinią którą mecenas Szot przygotował. Dodał także, że zwrócił się do radcy o uzupełnienie przedłożonej opinii.

.

Pan Janusz Szot:

.

Wyjaśnił, że w uzupełnieniu opinii badał możliwość zaskarżenia uchwały o wyborze Rady Nadzorczej.

.

Pan Jan Mizera:

.

Odczytał opinię uzupełniającą do opinii dotyczącej wyborów do Rady Nadzorczej Pani Marii Polewiak.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

W swojej wypowiedzi zauważył, iż w tej sprawie Rada Nadzorcza stanęła przed ogromnym problemem, tym większym, że dotyczy on bezpośrednio Rady, jej wyboru i funkcjonowania.

Uznał, że problem ten zebrani winni rozwiązać jeszcze dziś, uprzednio w sposób rzetelny
i uczciwy oceniając fakty i zgromadzone dokumenty, a także ustalić kto jest winny zaistniałej sytuacji. Był zdania, że Pani Polewiak nie powinna kandydować, jednak stało się inaczej, gdyż wystąpiły pewne zaniechania i nie tylko Pani Polewiak odpowiada za to, że w ogóle kandydowała. Przypomniał, że po zakończeniu zebrania w dniu ukonstytuowania się nowej Rady, Pan Ekiert zgłaszał Przewodniczącym problem dot. zgodności ze Statutem wyboru pani Polewiak.

Wnioskował o zamknięcie tematu i uznanie, że kwestia przekazania lokalu jest procesem odrębnym.

.

Pan Ryszard Górecki:

.

Zgodził się ze swoim przedmówcą twierdząc, że sprawę należy zamknąć.

.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

.

Był zdania, że przypuszczenie o niezgodności ze Statutem wyboru Pani Polewiak, winno być sygnalizowane przed przystąpieniem do konstytuowania się Rady Nadzorczej. Poparł rozwiązanie zaproponowane przez pana Piotra Kierzyka. Prosił także, aby pani Marii nie ograniczać możliwości sprawowania funkcji przewodniczącego komisji.

.

Pan Mieczysław Ekiert:

.

Uznał, że istotnym nie jest postanowienie Rady Nadzorczej, a jedynie zgodność z prawem istniejącego stanu. Dodał, że w świetle wyjaśnień radcy prawnego minął termin zaskarżenia uchwały o wyborze członków Rady, zatem uchwała jest obecnie niezaskarżalna. Nie zmienia to jednak faktu, że dokonany wybór był sprzeczny z postanowieniami Statutu.

Wyjaśnił, że będąc przewodniczącym pierwszego zebrania Rady, nie poinformował na forum o swoich przypuszczeniach, gdyż doszedł do przekonania, że okoliczność ta negatywnie wpłynie na dalszy przebieg spotkania, dlatego dopiero po posiedzeniu powiadomił o tym nowo wybranych przewodniczących.

Przyznał, że zgodnie z posiadaną wiedzą pan Polewiak zrezygnował z prowadzenia lokalu dopiero po dacie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, a lokal został przekazany następcy
z pominięciem drogi przetargowej.

Zwrócił uwagę, że nie dokonano prawidłowej weryfikacji list kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

.

Przewodniczący :

.

Oświadczył, że podobnie jak na poprzednim posiedzeniu tak i dziś przyznaje, że zostały popełnione pewne błędy. Wyjaśnił okoliczności w jakich został poinformowany
o przypuszczeniach Pana Ekierta odnośnie niezgodności ze Statutem wyboru pani Polewiak. Dodał, że wówczas poprosił o sprawdzenie informacji dotyczącej najmowanego lokalu,
a z uzyskanej po kilku dniach odpowiedzi wynikało, że mąż pani Polewiak zrezygnował
z najmu lokalu. Rozważając nad tematem oparł się o przepisy Statutu, które odnoszą się bezpośrednio do członków Rady Nadzorczej, a nie do kandydatów na członków Rady.

Oznajmił, że oficjalne zawiadomienie skutkowałoby nadaniem trybu i dogłębnym zbadaniem sytuacji. Był zdania, że pani Maria jest członkiem Rady Nadzorczej.

.

Pani Stanisława Siejko:

.

Zapytała, czy listy kandydatów do Rady Nadzorczej są poddawane weryfikacji.

.

Pan Franciszek Dezor – Prezes:

.

Przyznał, że niedopatrzenie zaistniało ponieważ kilka miesięcy wcześniej z Rady Osiedla Dambonia nadesłano zapytanie, czy Pani Polewiak może pełnić funkcje członka Rady Osiedla, Wówczas wnikliwie badano wszelkie dokumenty z lat 90 dotyczące nawiązania stosunku prawnego umowy najmu lokalu użytkowego, którego najemcą był mąż pani Marii . W świetle zapisów Statutu nie znaleziono przeciwwskazań do pełnienia funkcji członka Rady Osiedla przez panią Polewiak, jednak zapisy Statutu różnią się w kwestii wymogów stawianych członkom Rady Osiedla i Rady Nadzorczej.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

Zaproponował, aby w świetle opinii przedłożonych przez radcę prawnego, Rada Nadzorcza odstąpiła od dalszego rozpatrywania sprawy.

.

Przewodniczący:

.

Poparł propozycję przedmówcy i powiedział że Rada nie powinna w tej sprawie głosować.

Członkowie Rady Nadzorczej poprzez aklamację wyrazili aprobatę tego rozwiązania.

.

Ad 3.2. Zmiany w składzie Prezydium i Komisjach Rady Nadzorczej.

.

Przewodniczący:

.

Oznajmił, iż w obecnej chwili jedynie Osiedle Zaodrze nie posiada swojej reprezentacji
w Prezydium. Zwrócił się do członków Rady wywodzących się z tego Osiedla o podanie kandydatury na Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej.

.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

.

Zaproponował kandydaturę Pani Marii Polewiak.

.

Pani Maria Polewiak:

.

Nie wyraziła zgody na kandydowanie.

.

Pan Jan Czeszkiewicz:

.

Zapytał, czy istnieje możliwość połączenia dwóch Komisji Rady Nadzorczej.

.

Pan Janusz Szot:

.

W odpowiedzi odparł, iż w Regulaminie Rady Nadzorczej widnieje zapis o istnieniu trzech komisji. Uchwała Rady Nadzorczej o połączeniu dwóch komisji nie będzie sprzeczna
z prawem, będzie sprzeczna z postanowieniami regulaminu, który wywodzi się w oparciu
o postanowienia Statutowe.

.

Przewodniczący:

.

Zaproponował, aby na pewien okres tzn. do momentu wyłonienia przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej połączyć tę komisję z Komisją Techniczno Eksploatacyjną pod przewodnictwem Pana Jana Czeszkiewicza.

.

Pan Janusz Szot:

.

Przyznał, że lepszym będzie rozwiązanie w którym Pan Czeszkiewicz zostanie przewodniczącym także Komisji Społeczno Samorządowej niż połączenie obu komisji.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

Uważa, że członkowie komisji nadal samodzielnie mogliby przygotowywać materiały
i wypracowywać opinie, zwrócił się jednak z pytaniem do radcy prawnego, kto mógłby zwoływać posiedzenia komisji, czy takie uprawnienie przysługuje Przewodniczącemu Rady

Sam był zdania, że nie ma przeszkód, aby Przewodniczący Rady dokonywał tej czynności.

.

Pan Tadeusz Ferdyn:

.

Opowiedział, się za dokonaniem w gronie komisji wyboru zastępcy przewodniczącego, który mógłby przejąć obowiązki wynikające z funkcji pełnionej przez Przewodniczącego Komisji Społeczno Samorządowej.

.

Przewodniczący:

.

Poparł propozycję Piotra Kierzyka, zobowiązując się jednocześnie do formalnego zwoływania posiedzeń Komisji Społeczno Samorządowej.

.

Ad 3.4. Powołanie czasowej Komisji ds. opiniowania i opracowania regulaminów.

.

Przewodniczący:

.

Oznajmił, że Prezes Zarządu zapowiedział konieczność nowelizacji kilku regulaminów,
w tym stanie rzeczy zrodziła się idea powstania
czasowej Komisji ds. opiniowania
i opracowania regulaminów. Prezydium Rady zaaprobowało tę propozycję.

Zakres pracy tej komisji zostanie opracowany gdy członkowie Rady zadecydują o jej powołaniu. Zwrócił się z pytaniem czy Rada propozycję tę akceptują czy też nie

.

Pan Tadeudsz Ferdyn:

.

Poparł koncepcję powstania takiej komisji.

.

Pan Mieczysław Ekiert:

.

Zaznaczył, że opracowanie regulaminów powinno należeć do odpowiednich komórek Zarządu. Proponował, aby powrócić do poprzedniego modelu funkcjonowania w którym nowelizowany regulamin opiniowany był przez wszystkie komisje, a następnie ich Przewodniczący referowali na posiedzeniu Prezydium wszelkie zaproponowane zmiany i wniesione uwagi.

Takie rozwiązanie powodowało, że wszyscy członkowie Rady znali omawiane regulaminy.

.

Przewodniczący:

.

Zauważył, że na stałe w tej komisji zasiadałyby jedynie trzy osoby, a w zależności od potrzeb i przedmiotu nowelizowanego regulaminu zapraszano by przewodniczących poszczególnych komisji Rady Nadzorczej, osoby specjalizujące się w danej dziedzinie, a nawet ekspertów.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

Był zdecydowanie przeciwny powoływaniu takiej komisji, gdyż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek uczestniczyć w pracach nad modyfikacją regulaminów.

.

Przewodniczący:

.

Stwierdził, że Rada do tematu powróci jeżeli będzie taka potrzeba.

.

Ad 4.4. Podjęcie uchwały w sprawie struktury organizacyjnej w Administracji Ozimek.

.

Przewodniczący:

.

Poprosił Prezesa o przedstawienie sprawy.

.

Prezes:

.

Przypomniał, że w roku ubiegłym Rada Osiedla Ozimek, wnioskowała o wrócenie do struktury organizacyjnej obowiązującej przed zmianą Regulaminu Organizacyjnego dokonaną w 2010 r. W bieżącym planie rzeczowo finansowym Osiedla zabezpieczono środki na ten cel, w związku z tym wniosek jest jak najbardziej zasadny.

.

Przewodniczący:

.

Poprosił Pana Ryszarda Góreckiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

o przedstawienie stanowiska Komisji w tej sprawie.

.

Pan Ryszard Górecki:

.

Powiedział że w imieniu Komisji zabierze głos Pan Tadeusz Ferdyn.

.

Pan Tadeusz Ferdyn :

.

Omówił szczegółowo, osobiście przygotowany materiał, zwrócił uwagę zebranych na pozycje zawierającą dane z wszystkich osiedli, mówiącą o ilości metrów lokali przypadających na jednego pracownika administracji. Z uwagi na obciążenie pracowników Administracji Ozimek uznał, że wniosek Rady Osiedla jest zasadny.

.

Pan Ryszard Górecki:

.

Dla poparcia uzasadnienia przedmówcy, przypomniał, że Rada Nadzorcza zatwierdziła plany na 2012 rok, a w planie tym ujęty został powiększony fundusz dla pracowników Administracji Osiedla Ozimek.

.

Pan Jan Mizera:

.

Odczytał projekt uchwały przygotowany w tej sprawie.

.

Przewodniczący:

.

Poprosił o przedstawienie ewentualnych uwag do odczytanego projektu chwały.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

Poddał pod rozwagę, dopisanie w paragrafie 2 uchwały, punktu mówiącego, że uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku, gdyż zapis ten koresponduje z planem na 2012 rok. Zwrócił uwagę, że w planie zatrudnienia w osiedlu Ozimek ujętych jest 6 pracowników umysłowych i 8 fizycznych, natomiast w strukturze zatrudnienia Sp-ni przewidziano 7 pracowników fizycznych.

.

Prezes:

.

Poinformował, że przy korekcie planu zapis ten zostanie skorygowany.

.

Przewodniczący:

.

Zaproponował, aby w paragrafie 4 uchwały widniał zapis, iż uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2012 roku.

.

Pan Tadeusz Ferdyn:

.

Odniósł się do zapisu paragrafu 1 powyższej uchwały, stwierdzając, że w punkcie tym Rada zmieniłaby coś czego nie ma, gdyż w uchwale 179 Rady Nadzorczej z 2010 r. załącznikiem są jedynie drobne zmiany dotyczące obiegu poczty, a nie ma treści regulaminu organizacyjnego. Dlatego zredagował nową propozycję uchwały która mówiłaby, że załącznikiem jest regulamin organizacyjny.

.

Pan Piotr Kierzyk:

.

W odpowiedzi przedmówcy, stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na które został zaproszony, Pan Ferdyn sygnalizował istnienie pewnego błędy w uchwale 179/2010 ale błąd ten był tylko błędem redakcyjnym, gdyż Rada wówczas uchwaliła pełne brzmienie regulaminu struktury organizacyjnej Spółdzielni. Następnie odczytał właściwą treść uchwały.

.

Przewodniczący:

.

Poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr 27/2012 wraz z proponowaną zmianą.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0

.

Przewodniczący powiedział: stwierdzam podjęcie Uchwały Nr 27/2012 w sprawie: struktury organizacyjnej.

.

Ad 4.7.Informacja o wykonaniu planu gospodarczego za 20011 rok

.

Prezes:

.

Poinformował, że pełna wersja wykonania planu gospodarczego za 2011 rok jest zbieżna
z materiałami wcześniejszymi, w których dane były opracowywane na podstawie 11 miesięcy roku ubiegłego. Najistotniejszym jest to, że tendencje które utrzymywały się przez trzy kwartały znalazły także potwierdzenie w ostatnim kwartale na wszystkich osiedlach.

Odnotowano w porównaniu z rokiem 2010 spadek kosztów eksploatcji tj. kosztów wywozu nieczystości na osiedlach : Centrum, Chabry, Dambonia, koszty podgrzania wody- na wszystkich osiedlach, opłaty za centralne ogrzewanie- na wszystkich osiedlach.

.

Przewodniczący:

.

W związku z przedstawioną informacją, poprosił o zgłaszanie pytań.

Następnie oznajmił, że wobec braku pytań należy uznać, że Rada Nadzorcza przyjęła przedstawioną informację .

.

Ad 5.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu za IV kw. 2011r.

.

Przewodniczący:

.

Zwrócił się do Członków Rady z pytaniem, czy przed rozpatrzeniem punktu w sprawie wysokości premii, mają jeszcze pytania do członków Zarządu

.

Przewodniczący:

.

Wobec braku pytań, podziękował za obecność członkom Zarządu.

Dalej przypomniał, że członkowie Rady otrzymali projekt uchwały dotyczący przyznania premii członkom Zarządu za IV kwartał.

Przedstawił propozycję Prezydium Rady w sprawie premii dla Prezesa Zarządu Pana Franciszka Dezora.

.

Przewodniczący :

.

Zwrócił się z pytaniem czy ktoś zgłasza inną propozycję

Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie przyznanie premii Prezesowi Zarządu.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0

.

Przewodniczący:

.

W imieniu Prezydium Rady, wniósł o przyznanie premii Panu Ryszardowi Klusie – Z-cy Prezesa Zarządu.

Zwrócił się z pytaniem czy ktoś zgłasza inną propozycję

Wobec braku innych propozycji poddał pod głosowanie, przyznanie premii Zastępcy Prezesa Zarządu.

Wynik głosowania: Głosowało 13 osób, Za – 13, Przeciw – 0, Wstrzymało się 0

.

Przewodniczący:

.

Stwierdził, podjęcie Uchwały Nr 28/2012 w sprawie przyznania premii za IV kw. 2011r. członkom Zarządu.

.

Przewodniczący:

.

Przypomniał wszystkim, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w klubie Feniks w dniu 7 marca o godzinie 17, dodał także że powiadomienia nie zostaną rozesłane, a przedmiotem obrad będą niezrealizowane punkty dzisiejszego posiedzenia.

.

Pan Ryszard Górecki:

.

Poprosił, aby na posiedzenie 7 marca nie wprowadzać punktu dotyczącego zarządzania nieruchomościami obcymi, ponieważ 13 marca Komisja Rewizyjna będzie rozpatrywała dodatkowe materiały i wtedy tez podejmie stosowne wnioski.

.

Przewodniczący:

.

Stwierdził, że temat ten będzie podjęty na posiedzeniu Rady w dniu 28 marca.

.

Przewodniczący:

.

Odpowiedział, że w porządku posiedzenia Rady na pierwszym miejscu jest podjęcie Uchwał w sprawach członkowskich jako najważniejsze a następnie regulaminy i sprawy gospodarcze.

Dalej powiedział że proponowany przez niego porządek posiedzenia Rady jest, przedstawiany Prezydium Rady i są przez Prezydium wprowadzane zmiany.

.

Pan Jan Mizera:

.

Stwierdził, że pisma w sprawach różnych zostaną przedstawione na posiedzeniu 7 marca. Przekazał informację dotyczącą planowanego przetargu na wykonanie wewnętrznej linii zasilającej przy ul. Luboszyckiej, który odbędzie się 6 marca.

.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

.

Wyraził chęć uczestniczenia w tym przetargu.

.

Pan Ryszard Górecki:

.

Wystąpił z pytaniem, o termin dostarczenia materiałów dotyczących funduszu remontowego wybranych nieruchomości, które mają być przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej w dniu 13 marca.

.

Przewodniczący:

.

Odpowiedział, iż w kwestii tej będzie rozmawiał z Zarządem Spółdzielni.

.

Na zakończenie obrad podziękował szczególnie panu Piotrowi Kierzykowi, za pomoc
w rozwiązaniu trudnego tematu dotyczącego Rady Nadzorczej, podziękował także członkom Rady za uczestnictwo w dzisiejszym posiedzeniu .

.

Na tym I część protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej zakończono, stron 10.

.

.

Zastępca Przewodniczącego Przewodniczący

Jan Mizera Stanisław Mosiala

.