PROTOKÓŁ NR 9 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-03-2012 r.

Opole, dnia 28-03-2012 r.

PROTOKÓŁ NR 9

z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 28-03-2012 r.

Obecni :

Członkowie Rady Nadzorczej – według załączonej listy obecności, na stan 14, obecnych 13.

(Po przegłosowaniu punktu dotyczącego przyjęcia porządku obrad, Rada Nadzorcza obradowała w 14 osobowym składzie).

Członkowie Zarządu: Prezes – Franciszek Dezor, Z-ca Prezesa – Ryszard Klusa.

Radca Prawny – Janusz Szot.

Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Mosiala.

Na początku przywitał; Panie i Panów z Rady Nadzorczej,

Prezesa – Franciszka Dezora, Z-ca Prezesa – Ryszarda Klusę,

Radcę Prawnego -Janusza Szota.

Ad 1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Oświadczył, że posiedzenie Rady Nadzorczej zostało zwołane zgodnie ze Statutem
i Regulaminem Rady Nadzorczej i poinformował, że porządek posiedzenia Rady wszyscy otrzymali. Poprosił o zgłaszanie ewentualnych pytań do porządku obrad

Dodał, że w punkcie obrad dotyczącym spraw organizacyjnych zostanie uzupełniony skład Komisji stałych RN oraz przedstawione pismo, które winno zostać skierowane do Rady Osiedla Centrum.

Następnie poddał pod głosowanie otrzymany porządek posiedzenia.

Wynik głosowania: Za głosowało 13 osób wszyscy obecni.

Przyjęty porządek posiedzenia.

1. Otwarcie: powitanie

1.1. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady Nadzorczej,

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej,

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

3. Podjęcie Uchwał w sprawach:

3.1. Uzupełnienia Uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

3.2. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2011 rok.

3.3. Odstępstwa od sposobu rozliczania różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych dotyczy zasobów Osiedla Chabry.

3.4. Ustanowienia służebności działek.

3.5. Uchwał Rad Osiedli.

4. Informacje o:

4.1. Źródłach energii odnawialnej oraz ciepła z Elektrowni Opole dla

zaopatrzenia Osiedli w ciepło.

4.2. Zarządzaniu nieruchomościami obcymi.

4.3. Realizacji programu oszczędnościowego.

5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

6. Interpelacje.

7. Sprawy różne.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Ekiert:

Poprosił o uzupełnienie wypowiedzi radcy prawnego na stronie 9 protokołu, o pogląd jaki wyraził w poruszanym temacie.

Przewodniczący:

Oznajmił, że protokół zostanie uzupełniony zgodnie z wnioskiem, następnie poddał pod głosowanie protokół wraz ze zgłoszoną uwagą.

Wynik głosowania: Głosowało 14 osób, Za – 14, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0.

Ad 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

3.1 Uzupełnienia Uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Przewodniczący:

Przypomniał zebranym, że projekt uchwały w powyższej sprawie został przesłany wraz
z materiałami na dzisiejsze posiedzenie.

Wyjaśnił okoliczności w jakich w dniu 29-02-2012 podejmowano uchwałę nr 27/2012 dotyczącą struktury organizacyjnej. Stwierdził, że niezbyt wnikliwie prześledził propozycję zgłoszoną przez pana Tadeusza Ferdyna dot. treści podejmowanej wówczas uchwały.
Wyraził konieczność uzupełnienia jej o zapis mówiący, że . Regulamin Organizacyjny Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący:

Poprosił o zgłaszanie uwag do odczytanego projektu uchwały.

Następnie: Poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczącej uzupełnienia Uchwały

nr 27/2012 w sprawie: struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 31/2012. dotyczącej uzupełnienia Uchwały nr 27/2012
w spr. struktury organizacyjnej Spółdzielni.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.2. Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2011 rok.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 32/2012 w sprawie: oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za rok 2011.

Przewodniczący:

W celu omówienia przedłożonych materiałów, oddał głos Prezesowi Spółdzielni.

Pan Franciszek Dezor – Prezes Spółdzielni:

Przedstawiając dokumentację w zakresie wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za rok 2011, zwrócił szczególną uwagę na:

– spadek kosztów w pozycji eksploatacja, co skutkuje nadwyżką z tego tytułu na poziomie 672 tyś.

– zmniejszenie wydatków na wywóz nieczystości,

– nadwyżkę z tytułu centralnego ogrzewania, co świadczy o tym, iż działania mające na celu obniżenie zapotrzebowania na dostarczone ciepło przynoszą relatywne korzyści,

– problem związany z ubytkami zimnej wody, dodał także , że w chwili obecnej jej niedobór na trzech Osiedlach przyjął wartości na poziomie akceptowalnym, natomiast nadal podejmowane są czynności, by w pozostałych Osiedlach ograniczyć niedobory,

– wspomniał, iż wzrost kosztów eksploatacji podstawowej za rok 2011 w porównaniu
z kosztami roku 2010 kształtuje się na poziomie 0,7 % to znaczy, że jest zdecydowanie niższy od wskaźnika inflacji,

– dodał, że wzrost kosztów zanotowano pozycjach: legalizacja wodomierzy, opłaty sądowe, koszt energii elektrycznej,

– 5% dynamikę kosztów lokali mieszkalnych i użytkowych,

– 90% wykorzystanie funduszu remontowego,

– 11 % wzrost zaległości w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych wskazana wielkość obejmuje dokonane w miesiącu styczniu lecz zaksięgowane na dzień 31 grudnia 2011 roku, rozliczenie zużycia wody które wykazuje niedopłaty uzyskane przez lokatorów
z tego tytułu ( około 570 tyś zł) .

Przewodniczący:

Oddał głos Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej panu Ryszardowi Góreckiemu.

Pan Ryszard Górecki:

W imieniu Komisji oświadczył, iż przedstawiony materiał potraktowany został jako pierwsza wersja bilansu, dokument jest kompletny i wiarygodny, a zestawienie tabelaryczne dokonane zostało prawidłowo. Dodał, że w oparciu o przedstawiony materiał Komisja uważa, że Spółdzielnia działa prawidłowo, wyraził pogląd, że zdanie Komisji najprawdopodobniej zostanie powielone w opinii biegłego rewidenta badającego bilans Spółdzielni za 2011 rok., a jeśli tak się stanie należy złożyć wyrazy uznania dla Zarządu i Administracji poszczególnych Osiedli. W ocenie Komisji Spółdzielnia osiągnęła dobre wyniki gospodarcze.

Wypowiedział, pogląd Komisji w kwestii konieczności opracowania przez Zarząd zestawu zadań dla Administracji Osiedli na 2012 rok, które winny zostać przyjęte przez poszczególne Rady Osiedli. Jako niekorzystne zjawisko wskazał na problem zużycia wody czyli różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a licznikami indywidualnymi mieszkańców oraz nadwyżkę z tytułu c.o. Informował także o różnicy w poziomie wykorzystania funduszu remontowego na poszczególnych Osiedlach.

Prezes:

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził, że wykazane nadwyżki z tytułu opłat za c.o. powstają w wyniku zróżnicowanych okresów rozliczeń.

Przewodniczący:

Poprosił zebranych o zgłaszanie ewentualnych uwag i pytań do projektu uchwały bądź przedłożonych materiałów.

Pan Mieczysław Ekiert :

Wyraził pogląd, iż należałoby oddzielić kwestię wyników w odniesieniu do całej Spółdzielni od tych jakie zostały uzyskane przez poszczególne Osiedla. Był zdania, że celem wyeliminowania pewnych nieprawidłowości wskazane jest zgodnie z wnioskiem Komisji opracowanie przez Zarząd zestawu zadań dla Administracji każdego z Osiedli.

Zwrócił uwagę, na odmienny od stanowiska Komisji zapis jej wniosków zawarty w załączniku do projektu uchwały. Proponował usunięcie z załącznika punktu dotyczącego zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni, gdyż kwestia ta objęta jest odrębnym projektem uchwały ponadto dochody z tej działalności stanowią jedynie niewielką część całości.

Pan Jan Czeszkiwicz:

Wyraził pozytywną opinię Komisji Techniczno Eksploatacyjnej w kwestii kondycji ekonomicznej Spółdzielni, dodał, że Komisji wyraża także pochlebne uwagi odnośnie prac remontowych dokonywanych w Spółdzielni. Widział potrzebę utworzenia funduszu remontowego dla garaży.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Sprzeciwił się wykreślaniu z Uchwały zapisów dotyczących zarządzania nieruchomościami obcymi.

Pani Stanisława Siejko:

Zgłosiła redakcyjne uwagi do punktu 2 i 3 zawartego w załączniku.

Pan Tadeusz Ferdyn:

Poprosił o zmianę zapisów w tabeli 15 materiałów, gdyż w ubiegłym roku Klub Feniks uzyskał przychody z tytułu najmu sali, a działalność ta nie znalazła odzwierciedlenia w zapisach tej tabeli. Widział uzasadnienie w odczytach wskazań licznika zużycia wody przez pracowników Administracji.

Prezes:

W odpowiedzi stwierdził, że przychody z tytułu najmu sali zostały ujęte w rubryce inne przychody, poinformował także o obowiązku leżącym na pracownikach Administracji, dotyczącym dokonania co najmniej jednego fizycznego odczytu wskazań wodomierzy w lokalu.

W odniesieniu do wypowiedzi Pana Ekierta, był zdania, że stwierdzenie nieprawidłowości jest za daleko idące, przystał na zmianę tego określenia na : nieprawidłowe wskaźniki.

Pan Piotr Kierzyk:

Zwrócił uwagę, że w załączniku do uchwały w punkcie od 1 do 4 zawarto wnioski które opracował Zarząd Spółdzielni, zatem zasadnym byłoby w uchwale ująć zapis mówiący np.

o tym że Rada Nadzorcza akceptuje bądź przyjmuje wnioski Zarządu ujęte w punktach 1-4.

Wnioskował o sporządzenie przez Zarząd dokumentu wyjaśniającego przyczyny zróżnicowania wskaźników na lokalach użytkowych pomiędzy Osiedlami, w oparciu
o materiały za 2010 i 2011 roku.

W toku dyskusji członkowie Rady Nadzorczej wypracowali ostateczne brzmienie treści projektu Uchwały nr 32/2012 dotyczącej Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2011 rok .

Przewodniczący:

Poprosił o przypomnienie zgłoszonych uwag redakcyjnych do projektu treści wniosków stanowiących załącznik do uchwały nr 32/2012r.

Pan Mieczysław Ekiert

Przypomniał swój wniosek dotyczący skreślenia punktu 4 załącznika. Wyraził pogląd, że decyzja Rady mogłaby zapaść ale dopiero wtedy, gdy członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z informacją Komisji Rewizyjnej w sprawie zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.

Pan Jan Mizera

Zgłosił wniosek formalny o poddanie pod głosowani wniosku Pana Ekierta.

Pan Ryszard Górecki

Był zdania, że w chwili obecnej punkt 4 winien zostać wykreślony.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie wniosek Prezydium zawarty w punkcie 4 załącznika do projektu uchwały nr 32/2012r. o treści:

Ze względu na wpływ zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni na obniżenie kosztów obciążających użytkowników lokali mieszkalnych należy przeanalizować zasady prowadzenia tej działalności i podjąć decyzje określające warunki jej kontynuowania

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 9, przeciw- 4, wstrzymało się -0 .

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie zmodyfikowaną treść zapisu punktu 5 załącznika do projektu uchwały nr 32/2012r. o treści:

Zobowiązuje się Zarząd do opracowania dla Administracji każdego Osiedla zadań na 2012 rok, którego realizacja pozwoli osiągnąć jeszcze korzystniejsze wyniki ekonomiczne. Opracowane zadania oddzielnie dla każdej Administracji Osiedla winny być przyjęte do realizacji przez Rady Osiedli w ramach statutowych obowiązków i uprawnień. Termin opracowania do 30-04-2012 rok.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie propozycję wniosku zgłoszonego przez Pana Piotra Kierzyka,
stanowiącego punkt 6 załącznika do projektu uchwały nr 32/2012. o treści:

Zobowiązuje Zarząd do dokonania analizy przyczyn zróżnicowania przychodów i wyników z działalności lokali użytkowych na poszczególnych Osiedlach

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 32/2012 w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2011 rok.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 32/2012. w sprawie: Oceny wyników gospodarczo finansowych Spółdzielni za 2011 rok.

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.3. Odstępstwa od sposobu rozliczania różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych dotyczy zasobów Osiedla Chabry.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 33/2012 w sprawie: Odstępstwa od sposobu rozliczania różnicy pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań liczników indywidualnych dotyczy zasobów Osiedla Chabry.

Pani Stanisława Siejko

Poprosiła o korektę treści zawartej w tytule tj. określenia, iż dotyczy ona kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków oraz o uzupełnienie adresów nieruchomości podając ich numer ewidencyjny.

Prezes

Uzasadniając wniosek o zastosowanie tego odstępstwa twierdził, że:

różnica pomiędzy wskazaniem zużycia wody wg odczytów licznika głównego a sumą liczników indywidualnych na osiedlu Chabry jest rozliczana proporcjonalnie do zużycia pomiędzy użytkowników lokali natomiast w innych Osiedlach obciąża ona koszty eksploatacji. Obecnie badane są sieci zewnętrzne przy ul. Akacjowej, gdzie wystąpił znaczący niedobór oraz sprawdzana jest poprawność funkcjonowania wodomierzy, dlatego do czasu wyjaśnienia przyczyn występowania takich nieprawidłowości nie należy obciążać użytkowników lokali. Natomiast w nieruchomości przy ul. Chabrów 10-22 gdzie wodomierze znajdują się w lokalach mieszkalnych, odnotowano niedobór, który stanowi
– 16,4 % zużycia całości wody, dlatego zawnioskowano o przypisanie 50% tego niedoboru
w koszt eksploatacji natomiast pozostałymi 50% obciążyć użytkowników lokali. Jednocześnie zobowiązano Administrację Osiedla do prowadzenia działań mających na celu wykrycie przyczyny takiego stanu.

Pan Ryszard Górecki:

Oznajmił, że sprawa była rozpatrywana na posiedzeniu Rady Osiedla Chabry gdzie członkowie Rady poparli powyższy wniosek Zarządu. Wspomniał także o treści korespondencji z firmą WiK prowadzoną w związku z niedoborem wody przy ul. Akacjowej. Widział konieczność wyprowadzenia urządzeń pomiarowych na korytarze w budynku przy ul. Chabrów 10-22.

Pan Piotr Kierzyk

Zastanawiał się czy odstępstwo od regulaminu w którym i tak już określone są odrębne zasady rozliczania dla Osiedla Chabry, nie powinno pociągnąć za sobą uchylenia uchwały w zakresie poprzednich uregulowań, które znalazły wyraz w regulaminie.

Pan Mieczysław Ekiert:

Zwrócił się do radcy prawnego o wyjaśnienie czy Rada może podjąć uchwałę na mocy której dokonane zostanie rozliczenie za poprzedni okres, czy uchwała taka nie będzie obciążona uchybieniem formalnym.

Prezes:

Oświadczył, iż wystąpienie z wnioskiem przed okresem rozliczeniowym o odstępstwo od zasad regulaminu nie było możliwe, byłoby bezzasadne gdyż nikt nie mógł przypuszczać, że taka sytuacja zaistnieje.

Pan Jan Mizera:

Poparł zasadność podejmowania uchwały w chwili obecnej i w tej treści .

Pan Janusz Szot radca prawny:

W odpowiedzi Panu Kierzykowi stwierdził, że obecne uregulowanie byłoby szczególnym w odniesieniu do rozwiązania zawartego w regulaminie zatem, nie istnieje potrzeba uchylania poprzedniej uchwały. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana Ekierta, powołał się na zasady sprawiedliwości społecznej, które usprawiedliwiają podjęcie dziś uchwały stanowiącej odstępstwo od zasad rozliczenia za okres poprzedni.

Przewodniczący:

Zaproponował, aby do projektu uchwały dopisać § 3 który brzmi:

Wniosek Zarządu oraz opinia RO Chabry stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący:

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 33/2012 w sprawie: odstępstwa od sposobu rozliczania kosztów wody; różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy

indywidualnych w Osiedlu Chabry. wraz z propozycją dodania § 3.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 33/2012. w sprawie: odstępstwa od sposobu rozliczania kosztów wody; różnicy pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych w Osiedlu Chabry.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.4. Ustanowienia służebności działek.

Pan Jan Mizera:

Odczytał projekt uchwały nr 34/2012 w sprawie: Ustanowienia służebności działek.

Prezes:

Poinformował, że Spółdzielnia doszła do porozumienia z sąsiadami naszej działki na której usadowione są garaże. W jego ramach sąsiedzi jednorazowo wpłacili środki które w części pokrywają nakłady na remont nawierzchni drogi, którą użytkują oraz zobowiązali się do wnoszenia miesięcznych opłat z tytułu prawa przejazdu i przechodu przez teren naszej działki.

Przewodniczący:

Poprosił zebranych o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu uchwały.

Poddał pod głosowanie uchwałę nr 34/2012 dotyczącą ustanowienia służebności działek.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Przewodniczący:

Stwierdził podjęcie Uchwały nr 34/2012. W sprawie: ustanowienia służebności działek.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.5. Uchwał Rad Osiedli.

Pan Jan Mizera : poinformował, że:

Zestawienie Uchwał Rad Osiedli zostało rozdane wszystkim członkom Rady, a następnie zapytał: Czy ktoś chciałby zapoznać się z treścią którejkolwiek z Uchwał

Pan Jan Mizera:

Zaproponował, aby protokole zapisać, że Rada Nadzorcza bez uwag przyjmuje do wiadomości zestawione informacje o uchwałach Rad Osiedli.

4. Informacje o

4.1. Źródłach energii odnawialnej oraz ciepła z Elektrowni Opole dla

zaopatrzenia Osiedli w ciepło.

Przewodniczący

Przypomniał, iż członkowie Rady otrzymali już pisemną informację w bieżącym temacie, następnie oddał głos zastępcy Prezesa.

Pan Ryszard Klusa- zastępca Prezesa Spółdzielni.

Poinformował, że sprawa poszukiwania tańszych źródeł ogrzewania zasobów Spółdzielni rozpoczęła się około trzech lat temu po artykułach prasowych dotyczących sprzedaży akcji firmy ECO. Zarząd brał też udział w spotkaniach w Urzędzie Miasta Opola w sprawie sprzedaży i wykorzystania ciepła odpadowego z Elektrowni Opole. Przedstawiona informacja jest kontynuacją poprzednich rozmów ale wynika z niej jednoznacznie,
że pozyskanie ciepła odpadowego w ilości zabezpieczającej nasze potrzeby będzie możliwe dopiero w roku 2018. Natomiast odrębna kwestią będzie problem doprowadzenia tego ciepła do miasta poprzez urządzenia których właścicielem jest ECO.

Przewodniczący:

Wobec braku dodatkowych pytań, stwierdził się, że Rada Nadzorcza przyjmuje do wiadomości przedstawioną informację .

4.2. Zarządzaniu nieruchomościami obcymi.

Przewodniczący:

Przypomniał, że materiał do tego punktu obrad został wcześniej dostarczony. Oddał głos Prezesowi.

Prezes

Oznajmił, że w bieżącym roku Zarząd przedstawiał już dwukrotnie informację w kwestii zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni. Temat ten był także przedmiotem badania przez Komisję Rewizyjną. Omawiając dokumenty przedłożone w miesiącu marcu zwrócił uwagę na to iż- z materiałów jasno wynika, ze Spółdzielnia nie ponosi strat z tego tytułu a po analizie dwóch wariantów obliczania wyniku finansowego w obu przypadkach uzyskano wynik dodatni. wspomniał także, iż koszty ponoszone w związku z tą działalnością pomniejszają koszty obsługi spółdzielców.

Pan Ryszard Górecki

Stwierdził, że Komisja badając kwestię tej działalności realizowała postanowienia uchwały Rady Nadzorczej nr 102/2010 roku. Debatowała w tej materii dwukrotnie a rozpatrując temat zwracała uwagę na aspekt tej działalności pod kątem miasta Opola oraz Ozimka.

W konkluzji zaznaczył, ze Komisja jest zdania, iż należy utrzymać zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi mienia Spółdzielni, zobowiązać Zarząd do przedstawiania Radzie corocznej kalkulacji kosztów obsługi tych nieruchomości wg I wariantu przedstawionego przy piśmie Zarządu z dnia 07-03-2012r, poszerzyć zakres ilościowy zarządzanych nieruchomości, aż do uzyskania ilości które zagwarantują zyskowne utrzymanie komórki ds. zarządzania mieniem nie będącym własnością Spółdzielni.

Wyraził pogląd , iż właściwym byłoby przejęcie w zarządzanie nieruchomości które sąsiadują z nieruchomościami Spółdzielni gdyż taka sytuacja przyczyniłaby się do utrzymania ładu i porządku a także poprawiłaby estetykę oraz funkcjonalność otoczenia.

/ Pełna treść wniosków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

Pan Jan Czeszkiewicz

W imieniu Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej opowiedział się za utrzymaniem takiej działalności i pozyskiwaniem w zarządzanie nowych nieruchomości. Poparł wnioski Komisji Rewizyjnej.

Z-ca Prezesa

Na podstawie doświadczeń wynikających z przejęcia w zarządzanie wspólnoty Marszałkowskiej przy Pl. Piłsudskiego, wskazał na korzyści jakie odnieśli mieszkańcy Spółdzielni poprzez wspólne finansowanie zarówno przez wspólnotę jak i Spółdzielnię remontu i modernizacji terenu rekreacyjnego dla dzieci.

Pan Jerzy Matwiejczuk

Poparł koncepcję przejmowania wspólnot w ramach sąsiadujących nieruchomości.

Pan Mieczysław Ekiert

Dodał, że Komisja badając zasadność prowadzenia tej działalności brała pod uwagę nie tylko kwestie finansowe ale także pozaekonomiczne aspekty.

Pan Jan Mizera

Dodał, że działalność ta przynosi splendor Spółdzielni, był zdania, iż należy zastanowić się nad finansową kwestią wynagrodzenia członków Zarządu za zaangażowanie i prywatny czas poświęcony temu zagadnieniu.

Przewodniczący

Oznajmił, że Prezydium Rady uzgodniło, że jeżeli Rada przyjmie tę informację to zostaną poczynione ustalenia w zakresie zasad wynagradzania zarówno członków Zarządu jak i osób które zajmują się tym zajmują.

Poddał pod głosowanie przyjęcie informacji przedłożonej przez Zarząd przy piśmie P/1458/2012 z dnia 07-03-2012r. dotyczącej – Zarządzania nieruchomościami obcymi wraz

z wnioskami wypracowanymi przez Komisję Rewizyjną.

Wynik głosowania: głosowało 14 osób, za- 14, przeciw- 0, wstrzymało się – 0.

Ad 4.3. Realizacji programu oszczędnościowego.

Przewodniczący:

Przypomniał, że informacja o realizacji programu oszczędnościowego został wcześniej dostarczony członkom Rady Nadzorczej.

Oddał głos Zastępcy Prezesa.

Zastępca Prezesa

Stwierdził, że w materiałach zawarte są wielkości oszczędności które odnoszą się nie do zaplanowanych wydatków ale w stosunku do kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku poprzedniego tj. 2010.

zwrócił uwagę na :

– spadek kosztów usuwania skutków dewastacji o około 25,5 tyś zł.

– spadek kosztów związanych z opłatami bankowymi o około 8,7 tyś zł.

– spadek wielkości kosztów ponoszonych za opłaty pocztowe o 5,5 tyś. zł.

– spadek kosztów wywozu nieczystości o 14,3 tyś. zł.

– wzrost kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków o 3,17 % – Zarząd prowadzi działania związane z wymianą zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wody, likwidacją grupowych hydroforni, sukcesywną wymianą liczników zużycia wody.

– wzrost kosztów dostawy energii elektrycznej o 29,8% – Przyczyny wzrostu kosztów zużycia energii elektrycznej szczególnie w Osiedlu Centrum są obecnie przedmiotem dalszych analiz i po ich zakończeniu stosowna informacja zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej.

Pan Jan Czeszkiewicz:

Dodał, że wpływ na generowanie oszczędności w Spółdzielni ma także jakość wykonywanych prac remontowych co widoczne jest w niewielkiej ilości reklamacji wykonanych robót.

Poprosił o przekazywanie takiej informacji dwa razy w roku.

Zastępca Prezesa

Był zdania, że informacja składana raz w roku byłaby zupełnie wystarczająca.

Przewodniczący

Wyraził pogląd, że informacja składana po półroczu byłaby sygnałem tego, że Rada interesuje się tym tematem ale i motywacją dla kierowników Osiedli do podejmowania działań na korzyść poszukiwań oszczędności.

Pan Ryszard Górecki

Zauważył, że prawie wszystkie sposoby oszczędności w zakresie centralnego ogrzewania zostały już wyczerpane, pozostała jedynie stolarka otworowa, na która w bilansie utraty ciepła przypada około 30 %. Wezwał do uchwalenia Regulaminu wymiany stolarki okiennej
i drzwi wejściowych.

Pan Mieczysław Ekiert

Przypomniał, że w skali roku Spółdzielnia ponosi około 47 mln zł kosztów, zatem oszczędności rzędu 50 tyś zł stanowią około 1 promila. Nie należy zmuszać Zarząd do poświęcania czasu na opracowywanie dodatkowych materiałów zważywszy, że przedstawia on kwartalne wyniki działalności Spółdzielni, które analizowane są przez Komisje Rady oraz samą Radę, a co za tym idzie sprawowany jest nadzór i kontrola nad wielkościami ponoszonych kosztów. Był zdania, że przedkładając kwartalne sprawozdania Zarząd może dopowiedzieć kilka zdań na temat zaoszczędzonych środków.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Stwierdził, że poziom oszczędności widoczny jest po zakończeniu roku, zatem bezcelowe jest składanie częściowych informacji.

Przewodniczący:

Nadmienił, że w harmonogramie pracy Rady Nadzorczej na I półrocze 2013 r, ujęty zostanie punkt dotyczący rozliczenia programu oszczędnościowego.

Członkowie Rady Nadzorczej zaakceptowali informację dot. programu oszczędnościowego.

Ad 5. Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność Organów Spółdzielni i innych pism.

Pan Jan Mizera:

Wyjaśnił, że informacja dotycząca Uchwały Rady Miasta w spr. budżetu miasta Opola na 2012 rok została przesłana członkom Rady, gdyż na poprzednim posiedzeniu wnioskował o to Pan Jan Czeszkiewicz.

Pan Jan Mizera:

Przedstawił kolejno pisma skierowane do Rady Nadzorczej:

  1. Pismo Pana Bogdana Iżyckiego z dnia 20-03-2012 w sprawie wentylacji w jego lokalu oraz przygotowaną odpowiedź na nie.

Pan Mieczysław Ekiert:

Oświadczył, iż zgodnie z opinią Rady Osiedla Centrum projekt techniczny doprowadzenia ciepłej wody zostanie wykonany po wyrażeniu zgody na powyższe prace przez 50% mieszkańców nieruchomości.

Pan Piotr Kierzyk:

Zauważył, że odpowiedź na pisma członka Spółdzielni, winna być udzielana w imieniu Rady Nadzorczej

Przewodniczący :

Dodał, że wcześniej ustalono, iż w imieniu Rady Nadzorczej pod treścią pism podpisuje się Jan Mizera.

Uzgodniono, że treść pisma zostanie przeredagowana przy współpracy z Z-cą Prezesa
a następnie przesłana zainteresowanemu.

Pani Stanisława Siejko:

Odczytała projekt pisma będący odpowiedzią na problem poruszony przez mieszkańców
ulic Niedurnego i Spychalskiego w sprawie miejsc postojowych.

Członkowie Rady zaakceptowali treść odczytanego pisma.

Ad 6. Interpelacje.

Interpelacji nikt nie zgłosił.

Ad 7. Sprawy różne.

Przewodniczący :

Oznajmił, iż w kwestiach organizacyjnych istnieje potrzeba uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

Stwierdził, że zwyczajowo przyjęte zostało, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich Osiedli, jednak po rezygnacji z udziału Pani Stanisławy Siejko oraz Pani Ludmiły Franiczek Osiedle Zaodrze nie ma swojego reprezentanta w tej Komisji. Zwrócił się zatem do pana Jerzego Matwiejczuka z prośbą o prace w Komisji Rewizyjnej.

Pan Jerzy Matwiejczuk:

Oznajmił, że wyraża zgodę na prace w Komisji Rewizyjnej, pozostając jednocześnie w Komisji Techniczno Eksploatacyjnej.

Rada Nadzorcza zaakceptowała zmianę w składzie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący:

Odczytał Pismo adresowane do Przewodniczącego Rady Osiedla pana Feliksa Śmietańskiego

w sprawie opinii odnośnie projektu Regulaminu Rady Mieszkańców.

Pan Piotr Kierzyk :

Stwierdził, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 07-03-2012 wspólnie z Prezesem dokonał ponownej analizy projektu wspomnianego regulaminu, wprowadzając drobne korekty w jego zapisach.

Skierowanie regulaminu pod rozwagę Rady Osiedla Centrum będzie wyrazem szacunku wobec tego organu.

Przewodniczący:

Poprosił, aby regulamin ten został zaopiniowany przez Komisję Techniczną i Rewizyjną. Zaznaczył, że zwoła także Komisję Społeczno Samorządową.

Oznajmił, iż wobec zgłoszonej przez Zarząd konieczności nowelizacji wielu regulaminów, proponuje pod rozwagę bez otwierania dziś dyskusji w tym temacie, przyjęcie pewnej formy procedowania nad nimi otóż, w chwili przedłożenia nowelizacji propozycja ta zostanie przesłana wszystkim Komisjom Stałym Rady, a następnie odbędzie się wspólne dla wszystkich Komisji zebranie na którym Zarząd przedstawi swoją propozycję, a członkowie Komisji wniosą ewentualne uwagi, które kolejno zostaną rozesłane wraz z zaproszeniami na posiedzenie Rady do wszystkich jej członków. Taka forma pracy nad nowelizacją będzie sprzyjała sprawniejszemu uchwalaniu kolejnych regulaminów.

Jako kolejną sprawę poruszył zmianę formy opracowania i prezentacji planu remontów, zakomunikował, że samodzielnie opracował nową matrycę planu remontów dla całej Spółdzielni, poszczególnych Administracji Osiedli i wszystkich Nieruchomości. Zaprosił przewodniczących poszczególnych Rad Osiedli oraz przewodniczącego Komisji Technicznej oraz wszystkich chętnych na konsultację w dniu 04-04-2012 o godz. 11, na której w formie multimedialnej zostanie zaprezentowana nowa forma opracowania planu remontów.

Pan Mieczysław Ekiert:

Poprosił o stworzenie innej możliwości zapoznania się z nową formą prezentacji planu remontów dla osób, które nie mogą uczestniczyć w środowym spotkaniu.

W kwestii organizacyjnej, wnosił o ujecie protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej uchwał, które zostały podjęte podczas protokołowanego zebrania jej członków.

Postulował także zmianę miejsca posiedzeń członków Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Stwierdził, że decyzja co do miejsca dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej była decyzją Prezydium Rady.

Pani Stanisława Siejko:

Poprosiła o pisemny materiał zawierający nową formę prezentacji planu remontów.

Pan Ryszad Górecki

Przypomniał członkom Komisji Rewizyjnej o tematyce i terminie kolejnego spotkania .

Wyraził także pogląd, iż Rada Nadzorcza w punkcie dotyczącym spraw organizacyjnych winna podejmować problematykę ogólną i kwestie związane z samorządnością Osiedli.

Pan Jerzy Matwiejczuk

Wspólnie z Panią Ludmiłą Franiczek przekazali na ręce Zarządu upominek w postaci obrazów, namalowany przez dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych organizowanych przez klub w Osiedlu Zaodrze.

Pan Jan Czeszkiewicz

Poparł wniosek Pana Ekierta w sprawie zmiany miejsca posiedzeń Rady Nadzorczej.

Przekazał członkom Komisji Techniczno Eksploatacyjnej informację o kolejnym terminie spotkania. Zwrócił się do Prezesa w sprawie funkcjonowania systemu informatycznego w Spółdzielni . oraz poprosił o odpowiedź czy Spółdzielnia byłaby zainteresowana zakupem udziałów w spółce ECO gdyby pojawiła się taka możliwość.

Jako członek Rady Osiedla oraz członek Spółdzielni wyraził pozytywną opinię dotyczącą pracy Administracji Osiedla.

Prezes:

Oznajmił, że informacja dotycząca systemu informatycznego zostanie przekazana na piśmie, dodał także, że z uwagi na wielkość kosztów Spółdzielnia nie będzie zainteresowana zakupem akcji ECO.

Pan Mieczysław Ekiert

W kwestii pracy nad nowelizacją regulaminów, stwierdził, że efektywniejszym rozwiązaniem będzie takie w którym przewodniczący poszczególnych Komisji zgłoszą i przedyskutują wypracowane wnioski na posiedzeniu Prezydium, by następnie poddać je pod głosowanie na zebraniu Rady Nadzorczej.

Przewodniczący:

Poinformował, że z uwagi na wniesione postulaty, spotkanie które zaplanował na 4 kwietnia odbędzie wspólnie z kierownikami Osiedli, natomiast o terminie prezentacji dla członków Rady Nadzorczej i przewodniczących Rad Osiedli powiadomi później.

Zakończył dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono, stron 14.

Sekretarz Przewodniczący

Maria Romaniuk Stanisław Mosiala