Protokół zbiorczy z Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2011r.

Opole, dnia 29-06-2010r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ

/ CZERWIEC 2010 R./

W dniu 29-06-2010r, zwołano zebranie zespołu złożonegoz Przewodniczących oraz Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość w Opolu, w skład zespołu weszli:

1. Mieczysław Ekiert -Przewodniczący WZ Centrum

2. Renata Bogatko -Sekretarz WZ Centrum

3. Mirosław Wasilewski –Przewodniczący WZ Chabry

4. Zdzisława Szukalska –Sekretarz WZ Chabry

5. Jarosław Gałus -Przewodniczący WZ Dambonia

6. Bronisław Przybycień –Sekretarz WZ Dambonia

7. Marek Bagiński –Przewodniczący WZ Ozimek

8. Grażyna Świercz –Sekretarz WZ Ozimek

9. Antoni Majewski –Przewodniczący WZ Zaodrze

10. Krzysztof Borkowski –Sekretarz WZ Zaodrze

Renata Bogatko nie stawiła się na zebranie.

Spośród członków zespołu, większością głosów za- 7, przeciw -0, wstrzymało się -2 wyłoniono Przewodniczącego zespołu, którym został Pan Marek Bagiński oraz jednogłośnie Sekretarza zespołu w osobie Pana Mirosława Wasilewskiego.

W celu podsumowania wyników głosowań nad uchwałami Zespół powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Mieczysław Ekiert Przewodniczący

– Grażyna Świercz

– Jarosław Gałus.

Zespół, po zapoznaniu się z treścią protokołów sporządzonych z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ( Komisji Skrutacyjnych, Komisji Uchwał i Wniosków), które odbyły się w dniach 12-06-2010;
14-06-2010; 16-06-2010; 19-06-2016, 22-06-2010 oraz wynikiem pracy Komisji Skrutacyjnej ( tabela nr 1), potwierdza treść przyjętych uchwał
i stwierdza, że Walne Zgromadzenie OSM Przyszłość podjęło uchwały stanowiące załącznik do protokołu ( uchwały nr 1-13).

Przewodniczący Zespołu zapoznał członków Zespołu z treścią wniosku
8 członków Spółdzielni, uczestników Walnego Cząstkowego Zgromadzenia odbytego w dniu 14 czerwca w Osiedlu Zaodrze, a przedstawionego przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania ( 9 głosów za) przyjęto stanowisko Zespołu stwierdzające , że :

Zespół nie jest kompetentny do rozstrzygnięcia zasadności złożonego do Rady Nadzorczej wniosku.

Załączniki:

Załącznik nr 1- dot. wyboru członka Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 2- dot. wyborów członków Rad Osiedli.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Mieczysław Ekiert -.

2. Renata Bogatko -.

3. Mirosław Wasilewski –.

4. Zdzisława Szukalska –.

5. Jarosław Gałus -.

6. Bronisław Przybycień –

7. Marek Bagiński –

8. Grażyna Świercz –

9. Antoni Majewski –

10. Krzysztof Borkowski –

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu zgodnie z § 65 pkt 12 Statutu Spółdzielni

uchwala

Regulamin Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Obecnych – 465

Głosowało – 418

Za – 403

Przeciw – 3

Wstrzymało się-12

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, zgodnie z § 65 pkt 9 Statutu Spółdzielni

uchwala

zmiany w Statucie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

W § 68 ust. 5 pkt b otrzymuje brzmienie: b) 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3,5 % członków dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu,

Obecnych – 465

Głosowało – 427

Za – 392

Przeciw – 20

Wstrzymało się – 15

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu po zapoznaniu się z listem polustracyjnym, na podstawie art.38 § 1 pkt 3 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 3 Statutu Spółdzielni

przyjmuje do realizacji

wnioski nr 3,4,5

nie przyjmuje do realizacji

wnioski nr 1,2

kieruje do rozpatrzenia przez komisję statutową

wnioski nr 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Radzie Nadzorczej Spółdzielni.

Wyniki głosowania wniosków zawarte są w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za 2009 r.

Obecnych – 254

Głosowało – 221

Za – 213

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 7

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art.38 § 1 pkt. 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu

zatwierdza

sprawozdanie Zarządu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2009.

Obecnych – 268

Głosowało – 234

Za – 229

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 5

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z wynikami działalności zawartymi w sprawozdaniu finansowym

zatwierdza

Sprawozdanie finansowe Opolskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu za rok 2009.

Obecnych – 269

Głosowało – 238

Za – 234

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 3

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 2 Statutu Spółdzielni po zapoznaniu się z materiałami sprawozdawczymi Spółdzielni za 2009 r.

1. Udziela absolutorium za 2009 r. mgr inż. Franciszkowi Dezorowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni.

2. Udziela absolutorium za 2009 r. inż. Ryszardowi Klusie – Zastępcy Prezesa ds. Techniczno -Eksploatacyjnych.

3. Udziela absolutorium za 2009 r. mgr Celinie Walewskiej – Członkowi Zarządu – Głównemu Księgowemu.

1. 2. 3.

Obecnych ……….. Obecnych …………. Obecnych …………

Głosowało ……….. Głosowało ………… Głosowało ………..

Za …………………… Za ……………………. Za ……………………

Przeciw …………… Przeciw ……………. Przeciw ……………

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia29czerwca 2010 r.

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 6 Statutu Spółdzielni

oznacza

najwyższą sumę zobowiązań jaką Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu może zaciągnąć w okresie do sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia w 2011 r. w kwocie do

5.000.000,- zł.

(słownie: pięć milionów złotych)

obejmującej kredyty bankowe i pożyczki.

Obecnych – 258

Głosowało – 234

Za – 229

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 5

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie OSM Przyszłość w Opolu, na podstawie art. 38 § 1 pkt 4 ustawy prawo spółdzielcze oraz § 65 pkt 4 Statutu Spółdzielni w sprawie podziału wyniku finansowego za 2009 r. dla członków spółdzielni zgodnie z art.5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych.

uchwala

§1

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu uzyskany w 2009 roku w wysokości

2.645.028,78 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

I. Kwotę w wysokości 35.631,11 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 28.365,64 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 7.265,47 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

II. Kwotę 2.609.397,67 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 688.996,10 zł,

– Osiedle Chabry 625.575,99 zł,

– Osiedle Dambonia 450.241,38 zł,

– Osiedle Ozimek 276.738,26 zł,

– Osiedle Zaodrze 567.845,94 zł,

z tego:

1. kwotę 237.000,00 zł. na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Centrum 7.000,- zł,

– Osiedle Chabry 60.000,- zł,

– Osiedle Dambonia 80.000,- zł,

– Osiedle Ozimek 10.000,- zł,

– Osiedle Zaodrze 80.000,- zł,

2. kwotę 2.200.610,05 zł. na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu
o regulamin podziału wyników (pożytków)

– Osiedle Centrum 639.358,78 zł,

– Osiedle Chabry 510.622,14 zł,

– Osiedle Dambonia 354.394,86 zł,

– Osiedle Ozimek 261.191,45 zł,

– Osiedle Zaodrze 435.042,82 zł,

3. kwotę w wysokości 53.803,56 zł. zasilenie funduszu remontowego lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 22.080,64 zł,

– Osiedle Chabry 10.593,73 zł,

– Osiedle Dambonia 136,50 zł,

– Osiedle Ozimek 422,78 zł,

Osiedle Zaodrze 20.569,91 zł,

4. kwotę w wysokości 117.984,06 zł. zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem. garaży przy ul. Prószkowskiej) – Osiedle Centrum 20.556,68 zł,

– Osiedle Chabry 44.360,12 zł,

– Osiedle Dambonia 15.710,02 zł,

– Osiedle Ozimek 5.124,03 zł,

– Osiedle Zaodrze 32.233,21 zł,

§2

Podstawę do podziału wyniku określonego w §1 stanowi powierzchnia użytkowa lokali członków Spółdzielni, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (lokale mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże).

Obecnych – 256

Głosowało – 228

Za – 223

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 4

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 15 Statutu Spółdzielni

uchwala

utworzenie funduszu celowego dobudowy balkonów.

Obecnych – 243

Głosowało – 221

Za – 182

Przeciw – 13

Wstrzymało się – 26

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29 czerwca 2010r.

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 8 Statutu Spółdzielni, po zapoznaniu się z aktami sprawy i wysłuchaniu zainteresowanego oraz przedstawicieli członków

uchyla

uchwałę nr 71/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Rady Nadzorczej
o wykluczeniu

Pana Janusza Socha

z Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Obecnych – 244

Głosowało – 223

Za – 0

Przeciw – 211

Wstrzymało się – 12

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Opole, dnia 29czerwca 2010r.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 16 Statutu Spółdzielni

odwołuje

Panią Aleksandrę Lis-Natorską

z członka Rady Nadzorczej

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu.

Obecnych ………………..

Głosowało ……………….

Za ……………………………

Przeciw ……………………

Wstrzymało się ………..

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

UCHWAŁA POWYŻSZA STAŁA SIĘ BEZPRZEDMIOTOWA, GDYŻ PANI ALEKSANDRA LIS NATORSKA W DNIU 25-05-2010R. ZŁOŻYŁA REZYGNACJĘ Z FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ.

Opole, dnia 29 czerwca2010r.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu z dnia 29 czerwca 2010 r.

Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość
w Opolu, na podstawie § 65 pkt 14 Statutu Spółdzielni

zobowiązuje Radę Nadzorczą

do powołania komisji czasowej,

której zadaniem będzie opracowanie analizy celowości wprowadzenia zmian strukturalnych i organizacyjnych w spółdzielni,
z uwzględnieniem ewentualnego jej podziału.

Obecnych – 241

Głosowało – 224

Za – 97

Przeciw – 115

Wstrzymało się – 12

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Załącznik nr 2

Opole, dnia 29-06-2010r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ

/ CZERWIEC 2010 R./

Na podstawie § 72 Statutu Spółdzielni, protokołów wszystkich części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 12-06-2010; 14-06-2010; 16-06-2010; 19-06-2016 oraz
22-06-2010, stwierdza, że:

Dokonano wyboru członów Rad Osiedli

( zgodnie z protokołami Komisji Skrutacyjnych protokoły w załączeniu)

WYBÓRY CZŁONKÓW RADY OSIEDLA CHABRY

W PIERWSZEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

WALKIEWICZ GRAŻYNA

111

2

GANCARZ TADEUSZ

108

3

WOJAKOWSKI ADAM

108

4

PICHURSKI WITOLD

106

5

SEWIŃSKI ANDRZEJ

104

6

WASILEWSKI MIROSŁAW

100

7

BROSZ JANINA

99

8

WOJCIECHOWSKA KATARZYNA

99

9

BIELECKA WANDA

98

10

SOBOLEWSKA DANUTA

95

11

GÓRECKI RYSZARD

94

12

KANAREK KRYSTYNA

87

13

CZESZKIEWICZ JAN

86

14

BILIŃSKA ZOFIA

73

W DRUGIEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

SZALEWSKI MIECZYSŁAW

35

NA ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

ŁUKASIK KRYSTYNA

29

2

KOCIAK MARIA

27

3

ŚWIDERSKA TREBEL LEOKADIA

18

WYBÓRY CZŁONKÓW RADY OSIEDLA ZAODRZE

W PIERWSZEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

GÓRAL PIOTR

62

2

MAJWSKI ANTONI

59

3

FRANICZEK LUDMIŁA

58

4

MARCJASZ GRZEGORZ

51

5

HUNIA HALINA

47

W DRUGIEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

SIERPIŃSKI WIESŁAW

39

2

MATWIEJCZUK JERZY

35

3

CHMIEL ANDRZEJ

30

4

BUJNICKI EDWARD

26

5

MILEWSKA GRAŻYNA

26

6

PSZCZYŃSKI KORNELIUSZ

26

NA ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

WANDZIOCH FRYDERYK

33

2

OBLICKI RYSZARD

32

WYBÓRY CZŁONKÓW RADY OSIEDLA DAMBONIA

W PIERWSZEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

GAŁUS JAROSŁAW

70

2

DZIEDZIC STANISŁAWA

59

3

OSTROWSKA ZOFIA

57

4

PAWLUK TADEUSZ

54

5

WOŹNIAK EWA

54

6

KUREK MACIEJ

54

7

TARASIUK HALINA

51

W DRUGIEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

MIZERA JAN

35

2

KŁYSIŃSKI MIECZYSŁAW

34

3

PRZYBYCIEŃ BRONISŁAW

34

4

JURCZYŃSKI HENRYK

33

5

POLEWIAK MARIA

31

6

WINGERT TADEUSZ

30

7

BARYCZ MICHAŁ

26

8

FERDYN TADEUSZ

25

WYBÓRY CZŁONKÓW RADY OSIEDLA CENTRUM

W PIERWSZEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

EKIERT MIECZYSŁAW

41

2

GAJOS ROMAN

41

3

SZCZERBA JANINA

40

4

KRÓL EDWARD

39

5

MOKRZYCKI ANDRZEJ

38

6

KĘPA JAN

38

7

BOGATKO RENATA

37

8

KIERZYK PIOTR

36

9

LIS ZBIGNIEW

34

10

HEIN WIKTORIA

33

11

JELENIEWICZ ANIELA

32

12

BERNACKI STANISŁAW

31

13

ŚMIETAŃSKI FELIKS

30

14

MACIAK ADELAJDA

30

15

WACZYŃSKA BOGDANA

28

NA ZASTĘPCÓW CZŁONKÓW RADY OSIEDLA

DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

KOWALCZYK ZBYSŁAW

39

2

WRÓBLEWSKI JANUSZ

39

3

MALCZOS BARBARA

38

WYBÓRY CZŁONKÓW RADY OSIEDLA OZIMEK

W PIERWSZEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

KRUPIŃSKI ZBIGNIEW

43

2

DZIWIS KRZYSZTOF

41

3

RICHTER IRENA

38

4

MOSIALA STANISŁAW

35

5

ŚWIERCZ GRAŻYNA

35

6

PĘDZIK JAROSŁAW

34

7

ŁYSIAK WOJCIECH

32

8

KOŁEK DARIUSZ

31

9

PUŻAK KRYSTYNA

31

W DRUGIEJ TURZE DOKONANO WYBORU:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

KACZMAREK HENRYK

28

2

CICHOCKI BOGDAN

21

3

SIEDLACZEK JAN

20

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

Załącznik nr Opole, dnia 29-06-2010r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ

/ CZERWIEC 2010 R./

Na podstawie § 72 Statutu Spółdzielni, protokołów wszystkich części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu z dnia 12-06-2010; 14-06-2010; 16-06-2010; 19-06-2016 oraz
22-06-2010, stwierdza, że:

ZGODNIE Z PROTOKOŁEM KOMISJI SKRUTACYJNEJ CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA OSIEDLA DAMBONIA

NA FUNKCJĘ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ WYBRANY ZOSTAŁ :

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

JURCZYŃSKI HENRYK

43

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu