Protokół zbiorczy z Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2013r.

Opole, dnia 27-06-2013r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRZYSZŁOŚĆ

/ CZERWIEC 2013 R./

W dniu 27-06-2013r, zwołano zebranie zespołu złożonego z Przewodniczących oraz Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia OSM Przyszłość w Opolu, w skład zespołu weszli:

  1. 1.Feliks Śmietański -Przewodniczący WZ Centrum
  2. 2.Janina Szczerba -Sekretarz WZ Centrum
  3. 3.Mirosław Wasilewski –Przewodniczący WZ Chabry
  4. 4.Adam Wojakowski –Sekretarz WZ Chabry
  5. 5.Jarosław Gałus -Przewodniczący WZ Dambonia
  6. 6.Bronisław Przybycień –Sekretarz WZ Dambonia
  7. 7.Marek Bagiński-Przewodniczący WZ Ozimek
  8. 8.Stanisław Mosiala-Sekretarz WZ Ozimek
  9. 9.Wiesław Sierpiński-Przewodniczący WZ Zaodrze
  10. 10. Antoni Majewski-Sekretarz WZ Zaodrze

Zebranie otworzył Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia Pan Feliks Śmietański, który w oparciu o treść zapisu § 70 ust. 3 Statutu., zakomunikował zebranym, iż celem dzisiejszego zebrania jest potwierdzenie zgodności uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość, które odbyło się w dniach 12,15,17,20 i 22 czerwca 2013 r. a także podsumowanie wyników głosowań związanych
z podejmowanymi uchwałami.

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego i sekretarza dzisiejszego Zespołu.

– Na przewodniczącego Zespołu zaproponowano kandydaturę Pana Feliksa Śmietańskiego, który w wyniku głosowania – 6 głosów za , 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się – objął funkcję przewodniczącego.

– Na funkcję sekretarza Zespołu zaproponowano Pana Antoniego Majewskiego, który w wyniku głosowania uzyskał 6 głosów poparcia, przy – 0 głosów wstrzymujących się i 0- głosów przeciwnych i objął funkcję sekretarza.

Do podsumowania wyników głosowań nad uchwałami, Zespół jednogłośnie powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Jarosław Gałus Przewodniczący

– Janina Szczerba

– Marek Bagiński

Odczytał treść zapisu § 70 ust. 3 Statutu.

Komisja Skrutacyjna po zapoznaniu się z treścią protokołów sporządzonych z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
( Komisji Skrutacyjnych, Komisji Uchwał i Wniosków), które odbyły się
w dniach 12-06-2013; 15-06-2013; 17-06-2013; 20-06-2013, 22-06-2013, zestawiła wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami wszystkich części Walnego Zgromadzenia ( tabela nr 1 w załączeniu ) i o wynikach poinformowała Zespół.

Na podstawie zestawionych wyników Zespół stwierdza, że Walne Zgromadzenie OSM Przyszłość podjęło uchwały o numerach : 1/2013; 3/2013; 4/2013; 5/2013; 6/2013; 7/2013; 8/2013; 9/2013; 10/2013; 11/2013; 12/2013, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Zespół stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie podęło następujących uchwał :

Uchwała nr 2/2013, dotycząca wprowadzenia zmian w Statucie OSM
Przyszłość nie została podjęta z powodu niespełnienia wymogów Statutowych § 68 ust. 5 pkt b.

Uchwała nr 13/2013, dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej
nr 263/Cz/2012 z dnia 27 czerwca 2013 w spr. wykluczenia Pani Mieczysławy Berskiej – nie została podjęta z powodu braku poparcia przez członków Spółdzielni.

Uchwała nr 14/2013, dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej
nr 456/Cz/2012 z dnia 23 stycznia 2013 w spr. wykreślenia z rejestru członków Pani Marii Słomiańskiej – nie została podjęta z powodu braku poparcia przez członków Spółdzielni.

Uchwała nr 15/2013, dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej
nr 262/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 w spr. zmian do regulaminu rozliczeń finansowych – nie została podjęta z powodu braku poparcia przez członków Spółdzielni.

– Uchwała nr 16/2013 ( głosowana jedynie w części Walnego Zgromadzenia Osiedla Zaodrze w sprawie odwołania Pana Antoniego Majewskiego ze składu Rady Osiedla Zaodrze nie została podjęta z powodu braku poparcia przez członków Spółdzielni.

Załączniki:

Załącznik nr 1- zestawienie uchwał ( tabela nr 1).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.Feliks Śmietański– .

2.Janina Szczerba – .

3.Mirosław Wasilewski – .

4.Adam Wojakowski – .

5.Jarosław Gałus – .

6.Bronisław Przybycień-

7.Marek Bagiński –

8.Stanisław Mosiala-

9.Wiesław Sierpiński-

10.Antoni Majewski –