Protokół zbiorczy z Walnego Zgromadzenia – czerwiec 2014r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”

/ CZERWIEC 2014 R./

W dniu 24-06-2014r, zwołano zebranie zespołu złożonego z Przewodniczących oraz Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia OSM „ Przyszłość” w Opolu, w skład zespołu weszli:

1. Piotr Kierzyk -Przewodniczący WZ „Centrum”

2. Janina Szczerba-Sekretarz WZ „Centrum”

3. Jan Czeszkiwicz-Przewodniczący WZ „Chabry”

4. Grażyna Walkiewicz-Sekretarz WZ „Chabry”

5. Jarosław Gałus -Przewodniczący WZ „Dambonia”

6. Bronisław Przybycień – Sekretarz WZ „Dambonia”

7. Marek Bagiński-Przewodniczący WZ „Ozimek”

8.Krystyna Pużak-Sekretarz WZ „Ozimek”

9.Wiesław Sierpiński-Przewodniczący WZ „Zaodrze”

10. Edward Bujnicki –Sekretarz WZ „Zaodrze”

Zebranie otworzył Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia Pan Marek Bagiński, który w oparciu o treść zapisu § 70 ust. 3 Statutu., zakomunikował zebranym, iż celem dzisiejszego zebrania jest potwierdzenie zgodności uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość”, które odbyło się w dniach 07,09,11,14,17 czerwca 2014 r. a także podsumowanie wyników głosowań związanych
z podejmowanymi uchwałami.

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego i sekretarza dzisiejszego Zespołu.

– Na przewodniczącego Zespołu zaproponowano kandydaturę Pana Jana Czeszkiewicza, który w wyniku głosowania – 8 głosów za , 0 – przeciwnych i –10 wstrzymujących się – objął funkcję przewodniczącego.

– Na funkcję sekretarza Zespołu zaproponowano Panią Grażynę Walkiewicz, która w wyniku głosowania – 8 głosów za, 0 – przeciwnych i –1 wstrzymujących się objęła funkcję sekretarza zespołu.

Do podsumowania wyników głosowań nad uchwałami, Zespół jednogłośnie powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Jarosław Gałus – Przewodniczący

– Edward Bujnicki

– Marek Bagiński

Komisja Skrutacyjna po zapoznaniu się z treścią protokołów sporządzonych z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
( Komisji Skrutacyjnych, Komisji Uchwał i Wniosków), które odbyły się
w dniach 07-06-2014; 09-06-2014; 11-06-2014; 14-06-2014; 17-06-2014, zestawiła wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami wszystkich części Walnego Zgromadzenia ( tabela nr 1 w załączeniu ) i wynikach poinformowała Zespół.

Komisja dokonała także zsumowania wyników głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej ( załącznik nr 1)

Na podstawie zestawionych wyników Zespół stwierdza, że Walne Zgromadzenie OSM „Przyszłość” podjęło uchwały o numerach : 1/2014; 3/2014; 4/2014; 5/2014; 6/2014; 7/2014; 8/2014; 9/2014; 10/2014; 11/2014; 12/2014, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

Jednocześnie Zespół stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie podjęto następujących uchwał :

Uchwała nr 2/2014, dotycząca wprowadzenia zmian w Statucie OSM
„ Przyszłość” – nie została podjęta z powodu niespełnienia wymogów Statutowych § 68 ust. 5 pkt b.

– Uchwała nr 13/2014, dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej
nr 630/Cz/2013 z dnia 27 listopada 2013 w spr. wykluczenia z członkostwa Pani Teresy Pawlety – uchwała nie była głosowana.

Uchwała nr 14/2014, dotycząca uchylenia uchwały Rady Nadzorczej
nr 628/Cz/2013 z dnia 27 listopada 2013 w spr. wykluczenia z członkostwa Pani Iwony Kurpaski .

Załączniki:

– Załącznik nr 1- zestawienie uchwał ( tabela nr 1).

– Załącznik nr 2 – dotyczy wyborów członków Rady Nadzorczej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

1.Piotr Kierzyk ……………………………………..

2. Janina Szczerba……………………………………..

3.Jan Czeszkiwicz…………………………………….

4. Grażyna Walkiewicz……………………………………

5.Jarosław Gałus……………………………………

6.Bronisław Przybycień …………………………………….

7.Marek Bagiński…………………………………….

8.Krystyna Pużak……………………………………

9.Wiesław Sierpiński…………………………………….

10. Edward Bujnicki……………………………………..

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”

W OPOLU

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgromadzenie, działa na podstawie art.36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188 z 2003 r. poz. 1848 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 119 z 2003 r. poz. 1116 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) zwanych dalej ustawą oraz postanowień Statutu Spółdzielni zwanego dalej Statutem oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

1.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

2.Każdy członek ma jeden głos.

3.W Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, z głosem doradczym przewodniczący Rad Osiedli, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, związku gospodarczego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone.

§ 3

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo § 65 Statutu Spółdzielni.

§ 4

1.Obrady Walnego Zgromadzenia (lub jego część) otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.

2.Walne Zgromadzenie (lub jego część) wybiera prezydium w składzie co najmniej:

a)przewodniczący,

b)sekretarz,

c)dwóch asesorów.

Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego
Zgromadzenia (lub jego części).

3.Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia (lub jego części) zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

4.Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) wybierają ze swego grona:

a)komisję mandatowo – skrutacyjną, w składzie co najmniej trzech osób, której zadaniem jest:

  • sprawdzenie list obecności,
  • dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (lub jego części) obliczenia wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,

b)komisję wnioskową, w składzie co najmniej trzech osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu (lub jego części) do decyzji,

c)komisję wyborczą, w składzie co najmniej trzech osób, jeżeli w porządku obrad przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej, Rady Osiedla lub delegatów na zjazd związku. Rolę Komisji wyborczej może pełnić za zgodą Walnego Zgromadzenia (lub jego części) prezydium Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

5.Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

6.Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

§ 5

1.Wybory do wybieralnych organów Spółdzielni przeprowadza się zgodnie z § 62 Statutu Spółdzielni.

2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w odrębnych głosowaniach spośród kandydatów, którzy zostali zgłoszeni w trybie § 66 ust. 5 i 6 Statutu.

3.Na listach wyborczych umieszczane są osoby, których kandydatury zostały zgłoszone na
co najmniej 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia i zostały poparte przez
co najmniej 10 członków Spółdzielni, a kandydat na członka Rady Nadzorczej (zastępcę członka) złożył oświadczenie, z poświadczonym podpisem, o wyrażenie zgody na kandydowanie.

4.Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w następującym trybie:

a)Kandydaci wywodzący swój mandat z poszczególnych Osiedli umieszczani są na listach w porządku alfabetycznym.

b)Każda lista jest głosowana odrębnie, a Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru tylu członków Rady Nadzorczej ile mandatów przypada poszczególnym Osiedlom, zgodnie z § 72 Statutu.

c)Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wywodzących swój mandat z Osiedla na którym odbywa się część Walnego Zgromadzenia, odbywa się w jednej lub kilku turach ( zgodnie z § 62 ust. 3 Statutu) aż do dokonania wyboru osób, które uzyskały większość głosów tej części Walnego Zgromadzenia.

d)Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów którzy wywodzą swój mandat z pozostałych Osiedli, niż te na których odbywa się część Walnego Zgromadzenia, odbywa się w jednej turze w celu określenia liczby głosów, które zdobyli poszczególni kandydaci.

Zasady głosowania określane są na kartach do głosowania.

e)Do Rady Nadzorczej wchodzą osoby, które uzyskały większość głosów części Walnego Zgromadzenia, z której wywodzą swój mandat i największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu ( wszystkich jego częściach).

5.Wybory zastępców członków Rady Nadzorczej odbywają się w odrębnym głosowaniu, w trybie określonym w ust.4.

6.Delegaci na zjazd związku wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów
w głosowaniu tajnym. Delegatami zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

§ 6

1.Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia (lub jego części) otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (lub jego części), zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

2.Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony przez zebranych do przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać glos.

3.Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

4.Członkom Zarządu, odpowiednio umocowanym członkom Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.

5.W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.

6.Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:

a)głosowania bez dyskusji,

b)zamknięcia listy mówców,

c)przerwania dyskusji,

d)ograniczenia czasu przemówień,

e)zarządzenia przerwy w obradach,

f)kolejności i sposobu uchwalania wniosków,

g)przeliczenie głosów,

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi. Wnioski formalne przyjmowane są zwykłą większością głosów. Wniosek o zarządzeniu przerwy w obradach nie jest poddawany głosowaniu.

7.Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska sekretarzowi zebrania. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.

§ 7

1.Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność ich głosowania.

2.Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, każdy oddzielnie, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące w skutkach były głosowane w pierwszej kolejności.

§ 8

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Statucie do głosowania tajnego np. odwołanie członka Zarządu Spółdzielni, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 9

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

10

1.Obsługę Walnego Zgromadzenia (lub jego części) prowadzi Zarząd Spółdzielni (Administracja Osiedla).

2.Wszystkie dokumenty i akta związane z działalnością Walnego Zgromadzenia (lub jego części) przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

Niniejszy Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu ( jego części) OSM „Przyszłość” w Opolu w dniach …….. 2014 r.

Opole, dnia 24 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 2

Opole, dnia 24-06-2014r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”

/ CZERWIEC 2014 R./

Na podstawie § 72 Statutu Spółdzielni, protokołów wszystkich części Walnego Zgromadzenia Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość” w Opolu z dnia 07-06-2014; 09-06-2014; 11-06-2014; 14-06-2014 oraz
17-06-2014, stwierdza, że:

ZGODNIE Z PROTOKOŁAMI KOMISJI SKRUTACYJNYCH – (PROTOKOŁY W ZAŁĄCZENIU) – POSZCZEGÓLNI KANDYDACI NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ UZYSKALI NASTĘPUJĄCE ILOŚCI GŁOSÓW

Osiedle „Centrum”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

BAJOREK JERZY

38/54

30

47

53

63

231

2

BOGATKO RENATA

37/54

36

49

41

43

206

3

MOKRZYCKI ANDRZEJ

35/54

42

45

52

63

237

4

ROMANIUK MARIA

29/54

48

58

22

57

214

5

ŚMIETAŃSKI FELIKS

15

37

30

21

45

148

Osiedle „Chabry”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

CHRZANECKI ROMAN

32

28/138

49

17

50

176

2

GANCARZ TADEUSZ

20

103/138

28

46

46

243

3

GÓRECKI RYSZARD

26

98/138

59

54

47

284

4

JAMA MARIA

15

9/138

29

18

31

192

5

SOBOLEWSKA DANUTA

13

33/138

40

24

53

163

6

WOJAKOWSKI ADAM

19

109/138

36

30

43

237

Osiedle „Dambonia”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

BANACH CZESŁAW

10

17

19

11

30

87

2

FERDYN TADEUSZ

9

42

5

9

15

80

3

GAŁUS JAROSŁAW

15

18

74/125

8

19

134

4

MIZERA JAN

15

25

23

43

38

144

5

POLEWIAK MARIA

17

44

80/125

50

41

232

6

POPIELARCZYK TERESA

13

22

25

10

39

109

Osiedle „Ozimek”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

GENDA MARZENA

19

37

44

50/72

40

190

2

MOSIALA STANISŁAW

19

43

42

21/72

49

174

Osiedle „Zaodrze”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

BORKOWSKI KRZYSZTOF

10

27

26

14

18/120

95

2

CZARNIK ALFRED

4

12

15

22

21/120

74

3

FRANICZEK LUDMIŁA

8

37

46

22

43/120

156

4

HUNIA HALINA

6

20

27

8

19/120

80

5

MAJEWSKI ANTONI

19

19

35

23

49/120

145

6

MATWIEJCZUK JERZY

15

28

28

26

36/120

133

7

PSZCZYŃSKI KORNELIUSZ

5

5

9

3

15/120

37

8

SKROCKI KRZYSZTOF

17

5

7

14

30/120

73

Wybory zastępców członków Rady Nadzorczej

Osiedle „Chabry”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

ZOFIA BILIŃSKA

23

32

67

53

44

219

Osiedle „Dambonia”

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

RAZEM

1

MAREK KAWA

38

18

107

42

56

261

II TURA

WOBEC NIE UZYSKANIA W PIERWSZEJ TURZE WYMAGANEJ ILOŚCI GŁOSÓW, ZARZĄDZONO NASTĘPNE GŁOSOWANIA:

„ZAODRZE”

W DRUGIEJ TURZE, POSZCZEGÓLNI KANDYDACI UZYSKALI NASTĘPUJĄCE ILOŚCI GŁOSÓW:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

FRANICZEK LUDMIŁA

44/100

2

MAJEWSKI ANTONI

53/100

3

MATWIEJCZUK JERZY

38/100

4

SKROCKI KRZYSZTOF

48/100

III TURA

WOBEC NIE UZYSKANIA W DRUGIEJ TURZE WYMAGANEJ ILOŚCI GŁOSÓW, ZARZĄDZONO NASTĘPNE GŁOSOWANIA:

„ZAODRZE”

W TRZECIEJ TURZE, POSZCZEGÓLNI KANDYDACI UZYSKALI NASTĘPUJĄCE ILOŚCI GŁOSÓW:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

ILOŚĆ GŁOSÓW

1

FRANICZEK LUDMIŁA

30/69

2

SKROCKI KRZYSZTOF

39/69

KOMISJA NA POSIEDZENIU W DNIU 24-06-2014 R.
PO PRZELICZENIU ILOŚCI GŁOSÓW STWIERDZA, ŻE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” WESZŁY NASTĘPUJĄCE OSOBY:

LP.

NAZWISKO IMIĘ

1

MOKRZYCKI ANDRZEJ

2

BAJOREK JERZY

3

ROMANIUK MARIA

4

WOJAKOWSKI ADAM

5

GANCARZ TADEUSZ

6

RYSZARD GÓRECKI

7

POLEWIAK MARIA

8

GAŁUS JAROSŁAW

9

GENDA MARZENA

10

MAJEWSKI ANTONI

11

SKROCKI KRZYSZTOF

Sekretarz Zespołu PrzewodniczącyZespołu

…………………………… ……………………………………