Protokół zbiorczy z walnego Zgromadzenia – czerwiec 2015r

Opole, dnia 29-06-2015r.

PROTOKÓŁ

ZESPOŁU POWOŁANEGO NA OKOLICZNOŚĆ POTWIERDZENIE TREŚCI I ZGODNOŚCI PODJĘTYCH UCHWAŁ NA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH WALNEGO ZGROMADZENIA OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”

/ CZERWIEC 2015 R./

W dniu 29-06-2015r, zwołano zebranie zespołu złożonego z Przewodniczących oraz Sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia OSM „ Przyszłość” w Opolu, w skład zespołu weszli:

 1. 1. Piotr Kierzyk -Przewodniczący WZ „Centrum”
 2. 2. Janina Szczerba-Sekretarz WZ „Centrum”
 3. 3. Jan Czeszkiwicz-Przewodniczący WZ „Chabry”
 4. 4. Katarzyna Sajdak-Sekretarz WZ „Chabry”
 5. 5. Jarosław Gałus -Przewodniczący WZ „Dambonia”
 6. 6. Jan – Sekretarz WZ „Dambonia”
 7. 7. Danuta Derda-Przewodniczący WZ „Ozimek”
 8. 8. Krystyna Pużak-Sekretarz WZ „Ozimek”
 9. 9. Wiesław Sierpiński-Przewodniczący WZ „Zaodrze”
 10. 10. Mirosław Kuryło –Sekretarz WZ „Zaodrze”

Zebranie otworzył Przewodniczący ostatniej części Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Kierzyk, który w oparciu o treść zapisu § 70 ust. 3 Statutu., zakomunikował zebranym, iż celem dzisiejszego zebrania jest potwierdzenie zgodności uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Przyszłość”, które odbyło się w dniach 11;13;15;17;20 czerwca 2015r. a także podsumowanie wyników głosowań związanych
z podejmowanymi uchwałami.

Poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego i sekretarza dzisiejszego Zespołu.

– Na przewodniczącego Zespołu zaproponowano kandydaturę Pana Piotra Kierzyka, który w wyniku głosowania :

– obecnych – 9 osób,

– za – 8- głosów

– przeciw – 0

– wstrzymało się 1

objął funkcję przewodniczącego.

– Na funkcję sekretarza Zespołu zaproponowano Panią Katarzynę Sajdak, która w wyniku głosowania –

– obecnych – 9 osób,

– za – 8 – głosów

– przeciw – 0

– wstrzymało się 1

objęła funkcję sekretarza zespołu.

Do podsumowania wyników głosowań nad uchwałami, Zespół jednogłośnie powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:

– Jarosław Gałus – Przewodniczący

– Krystyna Pużak

– Jan Czeszkiewicz

 • Komisja Skrutacyjna po zapoznaniu się z treścią protokołów sporządzonych z obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia
  ( Komisji Skrutacyjnych, Komisji Uchwał i Wniosków), które odbyły się
  w dniach 11-06-2015; 13-06-2015; 15-06-2015; 17-06-2017; 20-06-2015, zestawiła wyniki głosowań nad poszczególnymi uchwałami wszystkich części Walnego Zgromadzenia ( tabela nr 1 w załączeniu ) o wynikach poinformowała Zespół.
 • Na podstawie zestawionych wyników Zespół stwierdza, że Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 251 członków Spółdzielni.

 • Zgromadzenie OSM „Przyszłość” podjęło uchwały o numerach :

– 1/2015;

– 3/2015;

– 4/2015;

– 5/2015;

– 6/2015;

– 7/2015;

– 8/2015;

– 9/2015;

– 10/2015;

– stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

 • Walne Zgromadzenie Osiedla „Centrum”, w wyniku głosowania powołało na członka Rady Osiedla Pana Ryszarda Chodor, zastępcami członka Rady Osiedla „Centrum” zostali: Teresa Czech, Ryszard Zienkiewicz

Jednocześnie Zespół stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie podjęto następujących uchwał :

 1. 1.Uchwała nr 2/2015, dotycząca wprowadzenia zmian w Statucie OSM
  „ Przyszłość” – nie została podjęta z powodu niespełnienia wymogów Statutowych § 68 ust. 5 pkt b.
 2. 2.Uchwała nr 11/2015– uchwała nie była głosowana z uwagi na wycofanie poparcia dla wniosku przez 2 osoby.

Załączniki:

– Załącznik nr 1- zestawienie uchwał ( tabela nr 1).

Na tym protokół zakończono i podpisano:

 1. 1.Piotr Kierzyk ……………………………………..
 2. 2. Janina Szczerba……………………………………..
 3. 3.Jan Czeszkiwicz…………………………………….
  1. 4. Katarzyna Sajdak……………………………………
  2. 5.Jarosław Gałus……………………………………
  3. 6.Jan…………………………………….
  4. 7.Danuta Derda…………………………………….
  5. 8.Krystyna Pużak……………………………………
  6. 9.Wiesław Sierpiński…………………………………….
  7. 10. Mirosław Kuryło ……………………………………..

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ”

W OPOLU

§ 1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Walne Zgromadzenie, działa na podstawie art.36-42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188 z 2003 r. poz. 1848 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 119 z 2003 r. poz. 1116 – tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami) zwanych dalej ustawą oraz postanowień Statutu Spółdzielni zwanego dalej Statutem oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

 1. 1.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) osobiście lub przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 1. 2.Każdy członek ma jeden głos.
 1. 3.W Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) mają prawo brać udział z prawem zabierania głosu członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, z głosem doradczym przewodniczący Rad Osiedli, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, Związku Rewizyjnego, związku gospodarczego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone.

§ 3

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo § 65 Statutu Spółdzielni.

§ 4

 1. 1.Obrady Walnego Zgromadzenia (lub jego część) otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
 1. 2.Walne Zgromadzenie (lub jego część) wybiera prezydium w składzie co najmniej:
  1. a)przewodniczący,
  2. b)sekretarz,
  3. c)dwóch asesorów.

Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego
Zgromadzenia (lub jego części).

 1. 3.Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący Walnego Zgromadzenia (lub jego części) zarządza głosowanie w sprawie porządku obrad oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 1. 4.Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) wybierają ze swego grona:
 1. a)komisję mandatowo – skrutacyjną, w składzie co najmniej trzech osób, której zadaniem jest:
 • sprawdzenie list obecności,
 • dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (lub jego części) obliczenia wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania,
 1. b)komisję wnioskową, w składzie co najmniej trzech osób dla rozpatrzenia pod względem formalnym i rzeczowym zgłoszonych wniosków i przedłożenia ich Walnemu Zgromadzeniu (lub jego części) do decyzji,
 1. c)komisję wyborczą, w składzie co najmniej trzech osób, jeżeli w porządku obrad przewidziany jest wybór członków Rady Nadzorczej, Rady Osiedla lub delegatów na zjazd związku. Rolę Komisji wyborczej może pełnić za zgodą Walnego Zgromadzenia (lub jego części) prezydium Walnego Zgromadzenia (lub jego części).
 1. 5.Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów. Członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z prawem uzasadnienia swego stanowiska wobec Walnego Zgromadzenia (lub jego części).
 1. 6.Z czynności komisji sporządza się protokoły. Protokoły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

§ 5

 1. 1.Wybory do wybieralnych organów Spółdzielni przeprowadza się zgodnie z § 62 Statutu Spółdzielni.
 1. 2. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w odrębnych głosowaniach spośród kandydatów, którzy zostali zgłoszeni w trybie § 66 ust. 5 i 6 Statutu.
 1. 3.Na listach wyborczych umieszczane są osoby, których kandydatury zostały zgłoszone na
  co najmniej 15 dni przed pierwszą częścią Walnego Zgromadzenia i zostały poparte przez
  co najmniej 10 członków Spółdzielni, a kandydat na członka Rady Nadzorczej (zastępcę członka) złożył oświadczenie, z poświadczonym podpisem, o wyrażenie zgody na kandydowanie.
 1. 4.Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się w następującym trybie:
 2. a)Kandydaci wywodzący swój mandat z poszczególnych Osiedli umieszczani są na listach w porządku alfabetycznym.
 3. b)Każda lista jest głosowana odrębnie, a Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru tylu członków Rady Nadzorczej ile mandatów przypada poszczególnym Osiedlom, zgodnie z § 72 Statutu.
 4. c)Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wywodzących swój mandat z Osiedla na którym odbywa się część Walnego Zgromadzenia, odbywa się w jednej lub kilku turach ( zgodnie z § 62 ust. 3 Statutu) aż do dokonania wyboru osób, które uzyskały większość głosów tej części Walnego Zgromadzenia.
 5. d)Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów którzy wywodzą swój mandat z pozostałych Osiedli, niż te na których odbywa się część Walnego Zgromadzenia, odbywa się w jednej turze w celu określenia liczby głosów, które zdobyli poszczególni kandydaci.

Zasady głosowania określane są na kartach do głosowania.

 1. e)Do Rady Nadzorczej wchodzą osoby, które uzyskały większość głosów części Walnego Zgromadzenia, z której wywodzą swój mandat i największą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu ( wszystkich jego częściach).

 1. 5.Wybory zastępców członków Rady Nadzorczej odbywają się w odrębnym głosowaniu, w trybie określonym w ust.4.
 1. 6.Delegaci na zjazd związku wybierani są spośród nieograniczonej liczby kandydatów
  w głosowaniu tajnym. Delegatami zostają osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

§ 6

 1. 1.Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, przewodniczący Walnego Zgromadzenia (lub jego części) otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (lub jego części), zgłoszenia winny być dokonywane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska. Za zgodą większości członków dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 1. 2.Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony przez zebranych do przemówień. Nie stosującym się do uwag przewodniczący może odebrać glos.
 1. 3.Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
 1. 4.Członkom Zarządu, odpowiednio umocowanym członkom Rady Nadzorczej oraz przedstawicielom Krajowej Rady Spółdzielczej przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
 1. 5.W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
 1. 6.Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania w szczególności dotyczące:
  1. a)głosowania bez dyskusji,
 1. b)zamknięcia listy mówców,
 1. c)przerwania dyskusji,
 1. d)ograniczenia czasu przemówień,
 1. e)zarządzenia przerwy w obradach,
 1. f)kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
 1. g)przeliczenie głosów,

W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy, jeden za i jeden przeciw wnioskowi. Wnioski formalne przyjmowane są zwykłą większością głosów. Wniosek o zarządzeniu przerwy w obradach nie jest poddawany głosowaniu.

 1. 7.Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczenia do protokołu powinny być składane na piśmie z podaniem imienia i nazwiska sekretarzowi zebrania. Przewodniczący może zarządzić zgłaszanie wniosków do komisji wnioskowej w ustalonym czasie.

§ 7

 1. 1.Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzi referenta, przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły i ustala kolejność ich głosowania.
 1. 2.Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski, każdy oddzielnie, przestrzegając zasady, aby wnioski najdalej idące w skutkach były głosowane w pierwszej kolejności.

§ 8

Głosowanie odbywa się jawnie, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w Statucie do głosowania tajnego np. odwołanie członka Zarządu Spółdzielni, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

Na żądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu (lub jego części) przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.

§ 9

Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga prezydium Walnego Zgromadzenia (lub jego części).

10

 1. 1.Obsługę Walnego Zgromadzenia (lub jego części) prowadzi Zarząd Spółdzielni (Administracja Osiedla).
 1. 2.Wszystkie dokumenty i akta związane z działalnością Walnego Zgromadzenia (lub jego części) przechowuje Zarząd Spółdzielni.

§ 11

Niniejszy Regulamin uchwalono na Walnym Zgromadzeniu OSM „Przyszłość” w Opolu
w dniach 11;13;15;17;20 czerwca 2015 r.