PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ na I półrocze 2016 roku

Data Tematy – Porządek posiedzenia
Podjęcie Uchwał w sprawach:
Odpowiedzialni za przygot. materiałów
07.01.2015r. 1. Wybór Członka Zarządy – Z-cę Prezesa Zarządu ds. Technicznych Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu Prezydium.r.N.
27.1.2016 1. Ocena efektów działania monitoringu na Osiedlach
2. Ocena odbytych przetargów w OSM za II półrocze 2015r.
Punkty stałe powtarzające się na każdym posiedzeniu
– Przyjęcie protokółu z poprzedniejr.N.
– Sprawy członkowskie
– Uchwały Rad Osiedli
– Rozpatrzenie pism skierowanych dor.N.
– Informacja o pracach Komisji Rady
– Interpelacje
– Sprawy organizacyjne i różne
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Komisja Tech.- Eksploatacyjna
Prezydiumr.N.
Komisja społ-sam
Prezydiumr.N.
Przewodniczący RN
Zarząd
Z-ca Przew.r.N.
Sekretarzr.N.
24.02.2016r. 1. Omówienie wyników za 2015r.
2. Omówienie wyników Lustracji Spółdzielni za lata 2012 – 2015
3. Informacja Zarządu dotyczące przygotowania przetargów w OSM na rok 2016.
4. Informacja o zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników.
Punkty stałe
Zarząd
Zarząd
Komisja ds. techn.
Zarząd
14.03.2015r. 1. Ocena realizacji planu remontów za 2015r.
2. Ocena sytuacji kadrowej w OSM „Przyszłość”
3. Ocena działania podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym.
Punkty stałe
Zarząd – Kom. Tech.
Zarząd – Prez.r.N.
Zarząd – Kom. Tech.
30.03.2016r. 1. Informacja o realizacji Uchwał i wnioskówr.N.
2. Informacja o wykonaniu Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
3. Ocena efektywności działań podjętych przez Zarząd w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
Punkty stałe
Zarząd – Kom. Rew.
Zarząd – Komisja rewizyjna
Zarząd – Komisja rewizyjna
27.04.2016r. 1. Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu za rok 2015
Ocena wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za 2014 rok
2. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2016 rok
3. Informacja Zarządu na temat zużycia wody i funkcjonowania odczytów z radiowych.
Punkty stałe
Zarząd
Komisja rewizyjna
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Zarząd
Komisja ds. techn.
25.05.2016r. 1. Opinia projektów Uchwał i spraw skierowanych do Walnego Zgromadzenia
2. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
3. Informacja na temat odbytych przetargów na roboty remontowe w I kw. 2016r. oraz przygotowania dalszych.
4. Informacja Zarządu na temat Zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.
Punkty stałe
Prezydiumr.N.
Zarząd
Prezydiumr.N
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Prezydiumr.N.
Zarząd
xx.06.2016r. 1. Zatwierdzenie planu pracy Rady Nadzorczej na II półrocze 2016r.
2. Ocena wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za I kwartał 2016 rok
3. Ocena przebiegu Walnego Zgromadzenia /cząstkowego/ w 2016r.
Punkty stałe
Prezydiumr.N.
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Zarząd
Komisja ds. techn

Plan pracy będzie korygowany w zależności od potrzeb wynikłych z bieżącej działalności Spółdzielni, których nie było można przewidzieć wcześniej.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki