PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ na I półrocze 2018 roku

 

Data

Tematy – Porządek posiedzenia

Podjęcie Uchwał w sprawach:

Odpowiedzialni za przygot. materiałów

1

2

3

25.01.2018r.

 • Ocena efektów działania monitoringu na Osiedlach.
Zarząd
Kom. Rew.
Kom. Tech- Ekspl
 • Uchwalenie reg. monitoringu
Zarząd
Kom. Tech- Ekspl.
 • Ocena przetargów które odbyły się w 2017 r.
Zarząd
Kom. Rew.
Kom. Tech- Ekspl.
 • Uchwalenie zasad pomocy fin. Członkom OSM 
„Przyszłość”
Kom. Rew.
Kom. Społ. Sam.
 • Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji RN za 2017rok.
Kom. Rew.
Kom. Tech. – Eksp.
Kom. Społ.-Sam.
Punkty stałe powtarzające się na każdym posiedzeniu

– Przyjęcie protokołu z poprzedniej R.N.

– Sprawy członkowskie

– Uchwały Rad Osiedli

– Rozpatrzenie pism skierowanych do R.N.

– Informacja o pracach komisji R.N.

– Interpelacje

– Sprawy organizacyjne i różne

22.02.2018r.

 • Ocena wyników finansowo – ekonomicznych za 2017 r.
Zarząd
Kom. Rew.
 • Premia dla członków Zarządu za IV kw. 2017
Prezydium
 • Informacja Zarządu dotycząca przygotowania przetargów w OSM na rok 2018r.
Zarząd
Kom. Tech. Ekspl.
 • Informacja o zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników.
Zarząd
Kom. Tech. Ekspl.
 • Informacja o dokonanych w OSM w 2017r. opracowań tech. i audytów – wnioski.
Zarząd
Kom. Tech. Ekspl.
 • Punkty stałe

29.03.2018r.

 • Ocena realizacji planu remontów w zakresie rzeczowym za 2017 r.
Zarząd,
Kom. Tech- Ekspl.
 • Informacja o realizacji Uchwał i wniosków R.N.
Prezydium
Kom. Społ- Sam.
Kom. Rew.
 • Informacja o wykonaniu Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
Prezydium
Kom. Rew.
Kom. Tech. Ekspl.
 • Punkty stałe

26.04.2018r.

 • Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu za rok 2017.
Zarząd
Kom. Rew.
 • Udziału członków Sp-ni w częściach WZ.
Zarząd
Kom. Rew.
 • Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na rok
Zarząd
Kom. Rew.
Kom. Tech. Eskspl.
 • Informacja Zarządu na temat zużycia wody i funkcjonowania odczytów radiowych – stan opomiarowania.
Zarząd
Kom. Tech. Ekspl.
 • Inf. w spr. zarządzania nieruchomościami niestanowiącymi mienia Sp-ni
Zarząd
Kom. Rew.
 • Punkty stałe

24.05.2018r.

 • Ocena wyników ekon. fin. Za I kw 2018
Zarząd
Kom. Rew.
Kom. Tech. – Ekspl
 • Opinia projektów Uchwał i spraw skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
Zarząd
Kom. Rew.
 • Zatwierdzenie wysokości odsetek od środków ewidencjonowanych na f. remontowym.
Zarząd
Kom. Rew.
 • Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej od lipca 2017 do czerwca 2018.
Prezydium
 • Premia członków Zarządu za I kw. 2018
Prezydium
 • Punkty stałe

20.06.2018r.

 • Ocena przebiegu WZ 2018
Prezydium
Kom. Rew.
 • Plany pracy RN
Prezydium
 • Plany pracy Komisji Stałych RN
Kom. Rew.
Kom. Tech. – Ekspl.
Kom. Społ. Sam
 • Punkty stałe

 

Plan pracy będzie korygowany w zależności od potrzeb wynikłych z bieżącej działalności Spółdzielni, których nie było można przewidzieć wcześniej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Jan Ceszkiewicz