PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ na II półrocze 2015 roku

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ

na II półrocze 2015 roku

Data

Tematy – Porządek posiedzenia

Podjęcie Uchwał w sprawach:

Odpowiedzialni za przygot. materiałów

1

2

3

29.07.2015r.

 1. 1.Informacja o przebiegu Cząstkowych Walnych Zebrań Członków OSM „Przyszłość” w 2015r.
  1. 2.Zatwierdzenie nowych Regulaminów.

Punkty stałe powtarzające się na każdym posiedzeniu

– Przyjęcie protokołu z poprzedniej R.N.

– Sprawy członkowskie

– Uchwały Rad Osiedli

– Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność

organów Spółdzielni i innych pism skierowanych

do R.N.

– Informacja o pracach komisji R.N.

– Interpelacje

– Sprawy organizacyjne i różne

Zarząd

Prezydium R.N.

Zarząd

Przewodn. Komisja

Przewodniczący R.N.

Sekretarz R.N.

Przew. Komisji

Z-ca Przew. R.N.

Przewodniczący R.N.

26.08.2015r.

1. Ocena wyników gospodarczo – finansowych

Spółdzielni za I pół. 2015 rok

 1. 2.Informacja o odbytych przetargach

w I półroczu 2015 r.

 1. 3.Wybór Lustratora

Punkty stałe

.

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Komisja Techn.- Ekspl.

Zarząd

30.09.2015r.

 1. 1.Ocena zaawansowania planu remontowego i Korekta planu na rok 2015.
 2. 2.Ocena skuteczności windykacji.
 3. 3.Wstępne założenia i harmonogram do planu Tech. – Ekonomicznego na rok 2016.

Punkty stałe

.

Zarząd

Komisja Tech.- Eksploata.

Zarząd

Zarząd

Komisja Rewizyjna

28.10.2015r.

 1. 1.Ocena i analiza założeń do Planu Gospodarczo – Finansowego OSM „Przyszłość” na 2016 r.
 2. 2.Informacja Zarządu OSM „Przyszłość” o stanie przygotowania do sezonu grzewczego 2015/2016 oraz ocena i wnioski z odbytych przeglądów Osiedli.
 3. 3.Ocena ewidencji, opracowania i realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia 2015 r.
 4. 4.Uchwalenie Regulaminu Porządku Domowego
 5. 5.Uchwalenie Regulaminu Komitetu Domowego.

Punkty stałe

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Zarząd.

Komisja Techn.- Eksploat.

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Zarząd

Komisja Społ. – Samorząd.

Zarząd

Komisja Społ. – Samorząd.

25.11.2015r.

 1. 1. Ocena wyników ekonomiczno –OSM „Przyszłość” za III kw. 2015 rok.
 2. 2.Stanowisko Komisji Rewizyjnej i Techniczno – Eksploatacyjnej do Projektu Planu Gospodarczo – Finansowego OSM „Przyszłość” na 2016 r.

Punkty stałe

Zarząd

Komisja rewizyjna

Zarząd

Komisja Rewizyjnz

Komisja Tech.- Eksploat.

16.12.2015r.

 1. 1.Uchwalenie planu Gospodarczego Spółdzielni na 2016 rok
 2. 2.Wybór Biegłego Rewidenta
 3. 3.Analiza wykonanych prac remontowych i inwestycyjnych w zasobach OSM „Przyszłość” w zakresie rzeczowym zgodnie z planem do końca m-ca października 2015 r.
 4. 4.Zatwierdzenie planów pracy Komisji R.N. na I półrocze 2016 r.
 5. 5.Zatwierdzenie planu pracy R.N. na 2016 r.

Punkty stałe

Zarząd

Prezydium R.N.

Zarząd

Zarząd

Komisja Tech. – Eksploatacyjna.

Zarząd

Komisja Tech.- Eksploat.

Komisje R.N.

Prezydium R.N.

Plan pracy będzie korygowany w zależności od potrzeb wynikłych z bieżącej działalności Spółdzielni, których nie było można przewidzieć wcześniej.

Opole 10.06.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki