PROJEKT PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ na I półrocze 2017 roku

 

PLAN PRACY RADY NADZORCZEJ

na I półrocze 2017 roku

Data

Tematy – Porządek posiedzenia

Podjęcie Uchwał w sprawach:

Odpowiedzialni za przygot. materiałów

1

2

3

25.01.2017r.

 1. Ocena efektów działania monitoringu na Osiedlach.
 2. Ocena odbytych przetargów w OSM za II półrocze 2016 r.

 

Punkty stałe powtarzające się na każdym posiedzeniu

– Przyjęcie protokołu z poprzedniej R.N.

– Sprawy członkowskie

– Uchwały Rad Osiedli

– Rozpatrzenie skarg i zażaleń na działalność

organów Spółdzielni i innych pism skierowanych

do R.N.

– Informacja o pracach komisji R.N.

– Interpelacje

– Sprawy organizacyjne i różne

 

Zarząd
Komisja Rewizyjna
Komisja Tech.- Eksploatacyjna
Prezydium R.N.
Komisja społ-sam
Prezydium R.N.
Przewodniczący RN
Zarząd
Z-ca Przew. R.N.
Sekretarz R.N.

22.02.2017r.

 1. Omówienie wyników za 2016 r.
 2. Informacja Zarządu dotyczące przygotowania przetargów w OSM na rok 2016.
 3. Informacja o zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników.
 4. Ocena efektywności działań podjętych przez Zarząd w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
 5. Informacja Kom. Rew. w sprawie nowelizacji Regulaminów wewnętrznych.

Punkty stałe

Zarząd
Komisja ds. techn.Zarząd
Kom. Ds. tech.
Zarząd
Kom. Rew.Zarząd Kom. Rew.

29.03.2017r.

 1. Ocena realizacji planu remontów w zakresie rzeczowym za 2016 r.
 2. Ocena sytuacji kadrowej w OSM „Przyszłość”.
 3. Informacja o realizacji Uchwał i wniosków R.N.
 4. Informacja o wykonaniu Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

Punkty stałe

Zarząd – Kom. Tech.
Zarząd – Prez. R.N.Zarząd – Kom. Tech.

26.04.2017r.

 

 1. Przyjęcie sprawozdania z badania bilansu za rok 2016.
 2. Ocena wyników gospodarczo – finansowych Spółdzielni za 2016 rok.
 3. Korekta planu gospodarczego Spółdzielni na 2017 rok.
 4. Informacja Zarządu na temat zużycia wody i funkcjonowania odczytów z radiowych.
 5. Informacja Zarządu na temat Zarządzania nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni.

Punkty stałe

Zarząd
Komisja rewizyjna
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Zarząd
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.Zarząd
Komisja ds. techn.
Zarząd
Komisja rewizyjna

31.05.2017r.

 1. Ocena wyników ekon. Fin. Za I kw 2017.
 2. Opinia projektów Uchwał i spraw skierowanych do Walnego Zgromadzenia.
 3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za kadencję 2014 – 2017.
 4. Informacja na temat odbytych przetargów na roboty remontowe w I kw. 2017 r. oraz przygotowania dalszych.

Punkty stałe

Zarząd
Komisja rewizyjna
Prezydium R.N.Prezydium R.N.Zarząd
Komisja ds. techn.

xx.06.2017r.

 1. Ocena przebiegu WZ 2017
 2. Ocena przebiegu kadencji RN 2014-2017

Punkty stałe

Zarząd
Prezydium R.N.
Komisja rewizyjna
Komisja ds. techn.
Komisja Społ.- Samorząd.

 

Plan pracy będzie korygowany w zależności od potrzeb wynikłych z bieżącej działalności Spółdzielni, których nie było można przewidzieć wcześniej.

 

Opole 10.06.2015 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki