Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2015r

Materiały na Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu na czerwiec 2015r

————————————————

Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

Własności odrębne w OSM „Przyszłość”

Projekty uchwał WZ

Realizacja uchwał i wnisków z WZ

————————————————————-

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pracy w roku 2014

————————————————————-

Sprawozdanie Rady Osiedla i Adninistracji „CENTRUM”

————————————————————

Sprawozdanie Rady Osiedlai Adninistracji „CHABRY”

————————————————————

Sprawozdnaie Rady Osiedlai Adninistracji „DAMBONIA”

————————————————————

Sprawozdanie Rady Osiedlai Adninistracji „OZIMEK”

———————————————————–

Sprawozdanie Rady Osiedla i Adninistracji „ZAODRZE”

———————————————————-