S P R A W O Z D A N I E R A D Y N A D Z O R C Z E J OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU za okres od maja 2013r. do maja 2014r.

Opole 21 maja 2014 rok.

S P R A W O Z D A N I E

R A D Y N A D Z O R C Z E J

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU

za okres od maja 2013r. do maja 2014r.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Zadanie kontroli i nadzoru Rada Nadzorcza sprawuje na podstawie Art. 44 i 46 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz § 71 i 73 Statutu Spółdzielni.

Zadanie realizowane było systematycznie i zgodnie z Ustawą i Statutem.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Stanisław Mosiala Przewodniczący

Jan Mizera Z-ca przewodniczącego

Maria Romaniuk Sekretarz i Członek komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych

Ryszard Górecki Przewodniczący komisji rewizyjnej

Ludmiła Franiczek Przewodnicząca komisji społeczno samorządowej

Jan Czeszkiewicz Przewodniczący komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych

Mieczysław Ekiert Członek komisji rewizyjnej

Tadeusz Ferdyn Członek komisji rewizyjnej

Jerzy Matwiejczuk Członek komisji rewizyjnej i komisji ds. techn.-eksploatacyjnych

Piotr Kierzyk Członek komisji społeczno samorządowej

Maria Polewiak Członek komisji społeczno samorządowej

Krystyna Pużak Członek komisji społeczno samorządowej

Krzysztof Skrocki Członek komisji ds. techniczno-eksploatacyjnych

Mirosław Wasilewski Członek komisji ds. techniczno-eksploatacyjnych

Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o półroczne plany pracy rady i stałych komisji: społeczno samorządowej, rewizyjnej i ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Posiedzenia Rady zwoływane były w każdym miesiącu, poprzedzone posiedzeniami prezydium i stałych komisji.

Uchwały podejmowane były na podstawie: prawa spółdzielczego, Statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał było poprzedzone wnikliwym zapoznaniem się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy.

W zależności od złożoności sprawy – tematu stałe komisje analizowały przedstawione przez Zarząd lub wnioskodawcę dokumenty, a w razie potrzeby przeprowadzały kontrolę.

Komisje przygotowywały swoje stanowiska, które były wypracowane po analizie dokumentów, często kontroli dotyczącej podejmowanej sprawy. Przed podjęciem Uchwał Członkowie Rady Nadzorczej byli zapoznawani ze stanowiskami komisji.

Rada Nadzorcza często korzystała również z opinii Rad Osiedli oraz obsługi prawnej.

Rada Nadzorcza od początku kadencji podjęła 781 Uchwał,

w tym; w sprawach członkowskich 636 Uchwał i 145 Uchwały w sprawach gospodarczych.

W okresie sprawozdawczym od maja 2013r do maja 2014 r. podjęła 233 Uchwał .

W sprawach Członkowskich od maja 2013r do kwietnia 2014 r. podjęła 174 Uchwał

które dotyczyły:

przywrócenia praw członkowskich 2 Uchwały,

wykreślenia z rejestru członków z powodu zbycia prawa do lokalu 165 Uchwał,

wykluczeń z powodu zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego 7 Uchwał.

Uchwały wykluczające członków jako najtrudniejsze podejmowane były po wyczerpaniu wszystkich możliwości porozumienia się z osobą wykluczaną, zarówno z powodu zadłużenia

jak i z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Porządku Domowego.

Komisja Społeczno Samorządowa wnikliwie analizowała każdą sprawę, często zwracała się

o opinię do Rad Osiedli, a decyzje podejmowano po rozmowach Rady Nadzorczej

z zainteresowanymi.

Podjęte Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków pozwoliły uporządkować

i zaktualizować rejestr Członków Spółdzielni.

W sprawach gospodarczo – finansowych, organizacyjnych i innych Rada podjęła,

od początku kadencji 145 Uchwał.

W okresie sprawozdawczym od maja 2013r do maja 2014 r podjęła 58 Uchwał.

Podjęto 58 Uchwał, które dotyczyły następujących spraw:

– projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia 2 Uchwała,

– lustracji Spółdzielni za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2011r. 1 Uchwała,

– wysokości naliczonych odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na

funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości 2 Uchwała,

– harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 5 Uchwały,

– planu gospodarczo – finansowego 7 Uchwał,

– oceny wyników działalności gospodarczo-finansowej (bilansu) 8 Uchwał,

– zadłużeń 1 Uchwała,

– regulaminów 12 Uchwał,

– kontroli osiedli i wybranych zadań remontowych 2 Uchwały,

udzielenia zamówienia w trybie bez przeprowadzenia procedury przetargowej 2 Uchwały,

– organizacyjnych i finansowych Zarządu 9 Uchwał,

– organizacyjnych rady i innych 7 Uchwał.

Od 2011 roku, od początku kadencji Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o uchwaleniu Planu gospodarczo – finansowego Spółdzielni w poprzednim roku na rok następny.

Uchwalenie planów Osiedli w październiku, a planu Spółdzielni w grudniu stwarza warunki do wcześniejszego ogłaszania przetargów w oparciu o plan, podpisania umów

i rozpoczynania robót, co wpływa korzystnie na przygotowanie i wykonanie planu.

Potrzeba uchwalenia planu w roku poprzedzającym wynika również stąd że każda instytucja działająca na podstawie planu winna ten plan posiadać przed rozpoczęciem nowego roku.

Podobnie w ubiegłym roku Rada podjęła Uchwałę Nr 102/2013 w dniu 11.09.20013r uchwalając „harmonogramu opracowania i uchwalenia planu Spółdzielni na 2014 rok”.

Harmonogram obejmował 11 zadań z terminami realizacji tak, by plan Osiedli uchwalony był do końca października, a plan Spółdzielni na początku grudnia. Zadania realizowane były przez; Zarząd, Administracje Osiedli, Komitety Domowe, Rady Osiedli i Radę Nadzorczą.

Założenia zostały wykonane.

Rada Nadzorcza uchwaliła plan Spółdzielni na 2014 rok 16.12.2013 roku.

Uchwalony plan w roku poprzednim oparty jest na założeniach do planu na podstawie przewidywanych wyników roku bieżącego.

Uchwalając plan w grudniu zakładaliśmy że po bilansie otwarcia plan zostanie skorygowany.

Skorygowany plan na 2014 rok zmiana w planie przychodów i wydatków funduszu eksploatacji lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:

Lokale mieszkalne – eksploatacja podstawowa:

przychody z 12320,2 tys. zł na 12635,7 tys. zł tj. +2,6 %

wydatki z 10422,9 tys. zł na 10486,2 tys. zł tj. +0,6%

Fundusz remontowy lokali mieszkalnych:

przychody z 13124,5 tys. zł na 13577,2 tys. zł tj. +3,4 %

wydatki z 9602,9 tys. zł na 9484,9 tys. zł tj. -1,3 %

Tak niewielka korekta potwierdza słuszność uchwalania planów w poprzednim roku na rok następny, jak również mówi nam że trafność przewidywań jest bardzo wysoka.

Należy podkreślić że w uchwalonym planie na 2014 rok podobnie jak w latach poprzednich zasadniczo utrzymano wielkość stawek opłat na gospodarowanie lokalami mieszkalnymi (eksploatację podstawową), (z wyjątkiem kilku nieruchomości na których minimalnie podniesiono stawki) tj. opłat zależnych od prawidłowego zarządzania – gospodarowania majątkiem Spółdzielni, przez; Zarząd, Administracje Osiedli i organy wybieralne; Komitety Domowe, Rady Osiedli i Radę Nadzorczą.

Rosną opłaty za koszty niezależne od Spółdzielni takie jak: dostawa wody

i odprowadzenia ścieków, dostawy ciepłej wody użytkowej i ogrzewania lokali mieszkalnych.

Rada oceniała raz w kwartale wykonanie planu 2013 roku i za cały rok. Ocena była dobra,

a po bilansie bardzo dobra.

Dla poparcia dobrej oceny i dobrego gospodarowania można podać, że na zaplanowane koszty ogólne Spółdzielni w wysokości 2159,0 tys. zł poniesiono 2052,5 tys. zł tj. 99%.

Osiągnięto:

– dodatni wynik gospodarki lokalami mieszkalnymi w wysokości 2575,8 tys. zł.

– dodatni wynik brutto gospodarki lokalami użytkowymi w wysokości 2611,6 tys. zł.

(wzrost wyniku o 25,9% w stosunku do 2012 roku).

– wykonanie zadań realizowanych z funduszu remontowego o wartości

8056,9 tys. zł co stanowi 88% planu rocznego.

– poziom zadłużeń ogółem w wysokości 2710,4 tys. złotych (w tym zadłużenia wymagalne na dzień 31.12.2013r. – 2239,6 tys. zł) co stanowi 4,4% przychodów.

Rada zapoznała się z problemem zaległości w opłatach i po analizie oceniła pozytywnie sposoby windykacji podejmowane przez Zarząd Spółdzielni w celu obniżenia poziomu zadłużenia.

Rada przyjęła Opinię i Raport z dnia 28.03.2014 r. badania sprawozdania finansowego

Spółdzielni za 2013r.

Jak wynika z raportu, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Na tej podstawie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Ważne dla Członków Spółdzielni jest należyte utrzymania zasobów mieszkalnych.

Rada po kontroli stwierdza, że wymagane ustawą „Prawo budowlane.” przeglądy obiektów budowlanych były wykonywane terminowo.

Osiedla były kontrolowane również w zakresie;

– stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, (przejezdności dróg p/poż.),

– przygotowania do sezonu zimowego i czystości,

– oznakowania dróg, parkingów, miejsc postojowych dla inwalidów,

– sprawowanego nadzoru nad działalnością inwestycyjno-remontową zasobów,

– zużycia wody, stanu opomiarowania, przyczyn powstałych różnic zużycia wody pomiędzy

licznikiem głównym, a sumą liczników indywidualnych,

działalności społeczno – kulturalnej i wykorzystania placów zabaw.

Rada przyjęła informacje Zarządu w sprawach:

– realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia,

– informacji o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej,

– informacji o pracy społeczno – kulturalnej w poszczególnych Osiedlach,

– przenoszenia przez Spółdzielnię własności lokali,

– przetargach i udzielonych zamówieniach na 2013 i 2014 rok,

– zarządzania nieruchomościami obcymi,

– informacja o wdrażaniu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach,

zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników,

zużycia energii elektrycznej i podjętych działaniach w celu obniżenia kosztów,

– realizacji zadań inwestycyjnych.

Komisje Rady społeczno – samorządowa i ds. techniczno – eksploatacyjnych w sprawach zgłoszonych przez Spółdzielców spotykały się z Komitetami Domowymi i zainteresowanymi sprawą mieszkańcami.

W okresie sprawozdawczym od maja 2013r do kwietnia 2014 r. od członków Spółdzielni

do Rady Nadzorczej wpłynęło 84 pism z których;

46 pism zostało podane jedynie do wiadomości,

38 pism wymagało rozpatrzenia – zbadania sprawy,

– na wszystkie pisma udzielono odpowiedzi.

Propozycje odpowiedzi po zbadaniu sprawy przez Komisje, (często opiniowane przez Rady Osiedli i Zarząd) były zatwierdzane na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Członkowie Spółdzielni mieli również możliwość zgłaszania interwencji w czasie dyżurów pełnionych przez członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni.

Na skierowane do Rady pisemne wystąpienia i zgłaszane interwencje, zainteresowani otrzymywali pisemne odpowiedzi zawierające wyjaśnienia i informacje o sposobie ich załatwienia. Na pisma w których poruszony problem wymagał kontroli zebrania opinii odpowiadaliśmy po zebraniu wszystkich niezbędnych danych.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni wykazał bardzo duże zaangażowanie

w realizację postawionych przed nim zadań, a uzyskane wyniki ekonomiczno- finansowe pozwalają na pozytywną ocenę działalności Zarządu.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza pragnie podziękować wszystkim członkom Rad Osiedli, Komitetów Domowych za wkład pracy i zaangażowanie osobiste

w realizację przyjętych planów gospodarczych, działań mających na celu dobro członków Spółdzielni i mieszkańców i za działalność społeczno – kulturalną.

Współpraca Rady Nadzorczej z Radami Osiedli i Zarządem układała się dobrze.

Zadanie dla nowo wybranych Rad Osiedli i Rady Nadzorczej, to tak współdziałać

by utrzymać wyniki i działalność na obecnym poziomie w zakresie gospodarczym i spraw Członkowskich.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” w Opolu o:

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2013.

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013r.

– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2013r.

– udzielenia za rok 2013 absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

OSM „Przyszłość” w Opolu

Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte;

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 141/2014, w dniu 21 maja 2014 roku.

Obecnych 13. Za13 , przeciw 0, wstrzymało się 0.