S P R A W O Z D A N I E RA D Y N A D Z O R C Z E J OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r.

Opole 22 maja 2013 rok.

S P R A W O Z D A N I E
R A D Y N A D Z O R C Z E J
OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU
za okres od maja 2012r. do kwietnia 2013r.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

Takie zadanie na Radę Nadzorczą nakładają zapisy w Art. 44 i 46 Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz zapisy w § 71 i 73 Statut Spółdzielni.
Zadanie realizowane było systematycznie zgodnie z Ustawą i Statutem.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Rada Nadzorcza pracowała w składzie:

Stanisław Mosiala Przewodniczący
Jan Mizera Z-ca przewodniczącego
Maria Romaniuk Sekretarz i Członek komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych
Ryszard Górecki Przewodniczący komisji rewizyjnej
Ludmiła Franiczek Przewodnicząca komisji społeczno samorządowej
Jan Czeszkiewicz Przewodniczący komisji ds. techniczno – eksploatacyjnych
Mieczysław Ekiert Członek komisji rewizyjnej
Tadeusz Ferdyn Członek komisji rewizyjnej
Jerzy Matwiejczuk Członek komisji rewizyjnej i komisji ds. techniczno
eksploatacyjnych
Piotr Kierzyk Członek komisji społeczno samorządowej
Maria Polewiak Członek komisji społeczno samorządowej
Krystyna Pużak Członek komisji społeczno samorządowej
Krzysztof Skrocki Członek komisji ds. techniczno-eksploatacyjnych
Mirosław Wasilewski Członek komisji ds. techniczno-eksploatacyjnych

W sierpniu ubiegłego roku z Członka Rady Nadzorczej zrezygnowała
pani Stanisława Siejko z Osiedla Zaodrze, z tego Osiedla do Rady Nadzorczej wszedł wybrany zastępcą Członka Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Skrocki.

Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o półroczne plany pracy rady i stałych komisji: społeczno samorządowej, rewizyjnej i ds. techniczno-eksploatacyjnych.
Posiedzenia Rady zwoływane były w każdym miesiącu, poprzedzone posiedzeniami prezydium i stałych komisji.
Uchwały podejmowane były na podstawie: prawa spółdzielczego, statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwał poprzedzone było wnikliwym zapoznaniem z dokumentacją dotyczącą
podejmowanej sprawy.
W zależności od złożoności sprawy tematu stałe komisje analizowały przedstawione przez Zarząd lub wnioskodawcę dokumenty, a w razie potrzeby przeprowadzały kontrolę.
Komisje przygotowywały swoje stanowiska, które były wypracowane po wnikliwej analizie dokumentów, często kontroli dotyczącej podejmowanej sprawy. Przed podjęciem Uchwał Członkowie Rady Nadzorczej byli zapoznawani ze stanowiskami.
Rada Nadzorcza również często korzystała z opinii Rad Osiedli i obsługi prawnej.

Rada Nadzorcza od początku kadencji podjęła 605 Uchwał,
w tym; w sprawach członkowskich 519 Uchwał i 86 Uchwał w sprawach gospodarczych.

W okresie sprawozdawczym od maja 2012r do kwietnia 2013 r podjęła 308 Uchwał

W sprawach Członkowskich od maja 2012r do kwietnia 2013 r. podjęła 264 Uchwały
z których:
– przywrócenia praw członkowskich 3 Uchwały,
– wykreślenia z rejestru członków z powodu zbycia prawa do lokalu 256 Uchwał,
– wykluczeń z powodu zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego 5 Uchwał.

Uchwały wykluczające członków jako najtrudniejsze podejmowane były po wyczerpaniu wszystkich możliwości porozumienia się z osobą wykluczaną, zarówno z powodu zadłużenia
jak i z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Porządku Domowego.
Komisja Społeczno Samorządowa wnikliwie analizowała każdą sprawę, często zwracała się
o opinię do Rad Osiedli.
Podejmowane Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków pozwalają uporządkować rejestr Członków Spółdzielni.

W sprawach gospodarczo finansowych, organizacyjnych i innych Rada podjęła, od początku kadencji 86 Uchwał.
W okresie sprawozdawczym od maja 2012r do kwietnia 2013 r podjęła 44 Uchwały.

Podjęte 44 Uchwały można pogrupować następująco:
– projektów Uchwał Walnego Zgromadzenia 1 Uchwała,
– wysokości naliczonych odsetek od środków finansowych ewidencjonowanych na
funduszach remontowych poszczególnych nieruchomości 1 Uchwała,
– harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 1 Uchwała,
– planu gospodarczo finansowego 5 Uchwał,
– oceny wyników działalności gospodarczo-finansowej(bilansu) 9 Uchwał,
– kosztów jednostkowych utrzymania nieruchomości 1 Uchwała,
– zadłużeń 1 Uchwała,
– regulaminów 5 Uchwał,
– kontroli osiedli i wybranych zadań remontowych 2 Uchwały,
– kontroli sposobu załatwiania skarg na działalność organów Spółdzielni, 1 Uchwała,
– nabycia nieruchomości 2 Uchwały,
– organizacyjnych rady i innych 15 Uchwał,

W sprawach gospodarczych w sierpniu 2011 roku została podjęta bardzo ważną decyzja
o potrzebie uchwalenia Planu gospodarczo finansowego Spółdzielni w poprzednim roku na rok następny.
Uchwalenie planów Osiedli w październiku a planu Spółdzielni w grudniu stworzyło warunki do wcześniejszego ogłaszania przetargów w oparciu o plan, podpisania umów
i rozpoczynania robót, co wpłynęło korzystnie na przygotowanie i wykonanie planu
w 2012roku.
Podobnie w ubiegłym roku Rada podjęła Uchwałę Nr 58/2012 w dniu 29.08.20012r uchwalając harmonogramu opracowania i uchwalenia planu Spółdzielni na 2013 rok”.
Harmonogram obejmował 11 zadań z terminami realizacji tak by plan Osiedli uchwalony był do końca października, a plan Spółdzielni na początku grudnia. Zadania realizowane były przez; Zarząd, Administracje Osiedli, Komitety Domowe, Rady Osiedli i Radę Nadzorczą.
Założenia zostały wykonane.
Rada Nadzorcza uchwaliła plan Spółdzielni na 2013 rok 12.12.2012 roku.
Potrzeba uchwalenia planu w roku poprzedzającym wynika stąd że każda instytucja działająca na podstawie planu winna ten plan posiadać przed rozpoczęciem nowego roku.

Uchwalony plan w roku poprzednim oparty jest na założeniach do planu na podstawie przewidywanych wyników roku bieżącego.
Uchwalając plan w grudniu zakładamy że po bilansie otwarcia plan będzie skorygowany.
W korekcie planu na 2013 rok zmiana w planie przychodów i wydatków funduszu eksploatacji lokali mieszkalnych przedstawia się następująco:
Lokale mieszkalne – eksploatacja podstawowa:
przychody z 12 049,3 tys. zł na 12 216,0 tys. zł tj. +1,4 %
wydatki z 10 497,4 tys. zł na 10 495,5 tys. zł tj. -0,2 %
Fundusz remontowy lokali mieszkalnych:
przychody z 11 018,3 tys. zł na 11 090,2 tys. zł tj. +6,5 %
wydatki z 9 040,0 tys. zł na 8 860,8 tys. zł tj. -1,98 %
Z tych danych wynika że trafność przewidywań jest bardzo wysoka.
Należy podkreślić że w uchwalonym planie na 2013 rok podobnie jak w roku 2012 zasadniczo utrzymano wielkość stawek opłat na gospodarowanie lokalami mieszkalnymi (eksploatację podstawową), (z wyjątkiem kilku nieruchomości na których minimalnie podniesiono stawki) tj. opłat zależnych od prawidłowego zarządzania gospodarowania majątkiem Spółdzielni, przez; Zarząd, Administracje Osiedli i organy wybieralne; Komitety Domowe, Rady Osiedli i Radę Nadzorczą.
Wzrosną opłaty za koszty niezależne od Spółdzielni takie jak: dostawa wody
i odprowadzenia ścieków, dostawy ciepła na cele ogrzewania wody i lokali mieszkalnych
i energii elektrycznej.
Znacznie wzrosną koszty wywozu nieczystości w związku z wdrażaniem znowelizowanej
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W Opolu wzrost z (od 8,00 do 12,00) zł na 13,00 zł od osoby za odpady segregowane
i 20,00 zł za odpady niesegregowane.
w Ozimku wzrost z 10,00 zł na 10,87 zł od osoby za odpady segregowane
i 16,31 zł za odpady niesegregowane.
Należy podjąć akcje szkoleniowo – wyjaśniającą na temat segregacji odpadów, by zmienić nasze przyzwyczajenia.
Należy podkreślić że Zarząd składał sprzeciw do Prezydenta Miasta Opola wobec proponowanych wysokości opłat w przygotowywanych projektach Uchwał Rady Miasta.
Również przez Radę Nadzorczą i Zarząd został wniesiony protest przeciwko projektowi naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieci) od powierzchni lokali mieszkalnych. W proteście sugerowaliśmy że z naszej strony opowiadamy się za metodą naliczania opłat od liczby mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość.
Pod protestem w ciągu dwóch dni podpisało się 3158 mieszkańców popierających sprzeciw.
Protest został wysłany do: Przewodniczącego Rady Miasta Opola, Prezydenta Miasta Opola,
Redakcji Gazety Wyborczej i Nowej Trybuny Opolskiej oraz Radia i Telewizji Opole.
Protest wraz z innymi sprzeciwami był skuteczny.

Rada oceniała raz w kwartale wykonanie planu 2012roku i za cały rok. Ocena była dobra.
Dla poparcia dobrej oceny i dobrego gospodarowania można podać, że na zaplanowane koszty ogólne Spółdzielni w wysokości 2 135,2 tys. zł poniesiono 2 072,6 tys. zł tj. 97%.
Osiągnięto:
– dodatni wynik gospodarki lokalami mieszkalnymi w wysokości 1 783,9 tys. zł. (+405 tys. zł które przeniesiono na fundusz remontowy Zaodrza).
– dodatni wynik brutto gospodarki lokalami użytkowymi w wysokości 1 679,8 tys. zł.
(spadek wyniku o 5% w stosunku do 2011 roku).
– wykonanie zadań realizowanych z funduszu remontowego o wartości
10 845,3 tys. zł co stanowi 100% planu rocznego.
– poziom zadłużeń ogółem w wysokości 2 646,1 tys. złotych (w tym zadłużenia wymagalne na dzień 31.12.2012r. 2 480,3 tys. zł) co stanowi 4,9% przychodów.
Rada Nadzorcza zapoznała się z problemem zaległości w opłatach i po analizie oceniła pozytywnie sposoby windykacji podejmowane przez Zarząd Spółdzielni w celu obniżenia poziomu zadłużenia.

Rada przyjęła Opinię i Raport z dnia 28.03.2013 r. badania sprawozdania finansowego
Spółdzielni za 2012r.
Jak wynika z raportu, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w sposób nie budzący zastrzeżeń.
Na tej podstawie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Ważne dla Członków Spółdzielni jest należyte utrzymania zasobów mieszkalnych.
Rada po kontroli stwierdza, że wymagane ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.” przeglądy obiektów budowlanych były wykonywane terminowo.
Osiedla były kontrolowane również w zakresie;
– stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, (przejezdności dróg p/poż.),
– przygotowania do sezonu zimowego i czystości,
– oznakowania dróg, parkingów, miejsc postojowych dla inwalidów,
– sprawowanego nadzoru nad działalnością inwestycyjno-remontową zasobów,
– zużycia wody, stanu opomiarowania, przyczyny powstałych różnic zużycia wody pomiędzy
licznikiem głównym, a sumą liczników indywidualnych,
– działalności społeczno wychowawczej i placów zabaw.

Rada przyjęła informacje Zarządu w sprawach:
– realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.
– informacja o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej.
– informacja o pracy społeczno wychowawczej.
– przenoszenia przez Spółdzielnię własności lokali.
– przetargach i udzielonych zamówieniach na 2012 i 2013 rok.
– zarządzania nieruchomościami obcymi.
– źródłach energii odnawialnej oraz ciepła z Elektrowni Opole dla
zaopatrzenia Osiedli w ciepło.
– informacja o wdrażaniu znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391.)
– zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników.

W okresie sprawozdawczym od maja 2012r do kwietnia 2013 r. od członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej wpłynęło 65 pism z których;
– 37 pism zostało podane jedynie do wiadomości,
– 28 pism wymagało rozpatrzenia – zbadania sprawy.
– na 24 pisma udzielono odpowiedzi.
– 4 pisma są w rozpatrzeniu.

Propozycje odpowiedzi po zbadaniu sprawy przez Komisje były zatwierdzane na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Sprawy wymagające wyjaśnienia przez Zarząd lub Radę Osiedla były do nich kierowane. Członkowie Spółdzielni mieli również możliwość zgłaszania interwencji w czasie dyżurów pełnionych przez członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni.
Na skierowane do Rady pisemne wystąpienia i zgłaszane interwencje, zainteresowani otrzymywali pisemne odpowiedzi zawierające wyjaśnienia i informacje o sposobie ich załatwienia. Na pisma w których poruszony problem wymaga kontroli zebrania opinii odpowiadamy po zebraniu wszystkich niezbędnych danych.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni wykazał bardzo duże zaangażowanie
w realizację postawionych przed nim zadań, a uzyskane wyniki ekonomiczno- finansowe pozwalają na pozytywną ocenę działalności Zarządu.
Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza pragnie podziękować wszystkim członkom Rad Osiedli, Komitetów Domowych za wkład pracy i zaangażowanie osobiste
w realizację przyjętych planów gospodarczych, działań mających na celu dobro członków Spółdzielni i mieszkańców i za działalność społeczno wychowawczą.
Współpraca Rady Nadzorczej z Radami Osiedli i Zarządem układała się dobrze.

Zadanie na najbliższy rok dla wszystkich organów Spółdzielni, to tak współdziałać
by utrzymać działalność na obecnym poziomie w zakresie gospodarczym i spraw Członkowskich.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej
Przyszłość” w Opolu o:
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2012.
– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012r.
– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2012r.
– udzielenia za rok 2012 absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza
OSM Przyszłość” w Opolu

Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte;
Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 90/2013, w dniu 22 maja 2013 roku.
Obecnych 13. Za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0.