S P R A W O Z D A N I E z działalności R A D Y N A D Z O R C Z E J OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU za okres od m-c lipca 2014r. do maja 2015r.

Opole 27 maja 2015 rok.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności

R A D Y N A D Z O R C Z E J

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„P R Z Y S Z Ł O Ś Ć” w OPOLU

za okres od m-c lipca 2014r. do maja 2015r.

W dniach 07.06.2014 r. – 17.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu ( podzielone na części ) wybrało z grona swych członków na Kadencję 2014 – 2017 Członków Rady Nadzorczej OSM „Przyszłość”
w Opolu w składzie:

 1. 1.Jerzy Bajorek
 2. 2.Jarosław Gałus
 3. 3.Tadeusz Gancarz
 4. 4.Marzena Genda
 5. 5.Ryszard Górecki
 6. 6.Antoni Majewski
 7. 7.Andrzej Mokrzycki
 8. 8.Maria Polewiak
 9. 9.Maria Romaniuk
 10. 10. Adam Wojakowski
 11. 11. Krzysztof Skrocki

W dniu 09.07.2014 r na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Przewodniczącego Zespołu Wyborczego Pana Jana Czeszkiewicza Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” ukonstytuowała się dokonując ze swego grona wyboru Przewodniczącego, Z-cę Przewodniczącego, Sekretarza Rady Nadzorczej, oraz powołała Komisje Rady Nadzorczej.

Od tego dnia Rada Nadzorcza OSM „Przyszłość” w Opolu pracuje w następującym składzie:

 1. 1.Przewodniczący Rady- Ryszard Górecki
 2. 2.Z-ca Przew. Rady- Andrzej Mokrzycki
 3. 3.Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Skrocki

Komisja Techniczno – Eksploatacyjna.

 1. 1.Przewodniczący Komisji – Tadeusz Gancarz
 2. 2.Członek Komisji – Jarzy Bajorek
 3. 3.Członek Komisji – Maria Romaniuk
 4. 4.Członek Komisji – Krzysztof Skrocki

Komisja Społeczno – Somorządowa.

1. Przewodnicząca Komisji – Marzena Genda

2. Członek Komisji – Antoni Majewski

3. Członek Komisji – Adam Wojakowski

Komisja Rewizyjna.

1. Przewodnicząca Komisji – Maria Polewiak

2. Członek Komisji – Ryszard Górecki

3. Członek Komisji – Jarosław Gałus

4. Członek Komisji – Andrzej Mokrzycki

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni.

Takie zadanie na Radę Nadzorczą nakładają zapisy w Art. 44 i 46 Ustawy Prawo Spółdzielcze

oraz zapisy w § 71 i 73 Statut Spółdzielni.

Zadanie realizowane było systematycznie zgodnie z Ustawą i Statutem.

Rada Nadzorcza pracowała w oparciu o półroczne plany pracy rady i stałych komisji: społeczno – samorządowej, rewizyjnej i ds. techniczno-eksploatacyjnych.

Posiedzenia Rady zwoływane były w każdym miesiącu, poprzedzone posiedzeniami prezydium i stałych komisji.

Uchwały podejmowane były na podstawie: prawa spółdzielczego, statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał poprzedzone było wnikliwym zapoznaniem z dokumentacją dotyczącą

podejmowanej sprawy.

W zależności od złożoności sprawy – tematu stałe komisje analizowały przedstawione przez Zarząd lub wnioskodawcę dokumenty, a w razie potrzeby przeprowadzały kontrolę.

Komisje przygotowywały swoje stanowiska, które były wypracowane po wnikliwej analizie dokumentów, często kontroli dotyczącej podejmowanej sprawy. Przed podjęciem Uchwał Członkowie Rady Nadzorczej byli zapoznawani ze stanowiskami Komisji.

Rada Nadzorcza również często korzystała z opinii Rad Osiedli i obsługi prawnej.

W okresie sprawozdawczym od lipca 2014 r. do maja 2015 r Rada Nadzorcza podjęła 49 Uchwał .

W sprawach Członkowskich od lipca 2014 r. do kwietnia 2015 r R.N. podjęła 7 Uchwał

z których:

przywrócenia praw członkowskich 2 Uchwały,

wykreślenia z rejestru członków 2 Uchwały,

wykluczeń z powodu zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego 3 Uchwał.

Uchwały wykluczające członków jako najtrudniejsze podejmowane były po wyczerpaniu wszystkich możliwości porozumienia się z osobą wykluczaną, zarówno z powodu zadłużenia

jak i z powodu nieprzestrzegania Regulaminu Porządku Domowego.

Komisja Społeczno Samorządowa wnikliwie analizowała każdą sprawę, każdorazowo zwracała się do Rad Osiedli o opinię.

Podejmowane Uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków pozwalają uporządkować rejestr Członków Spółdzielni.

W sprawach gospodarczo – finansowych, organizacyjnych i innych Rada podjęła –

podjęła 42 Uchwały.

Podjęte 42 Uchwały można pogrupować następująco:

– 1. Uchylenia Uchwał Zarządu – 1 Uchwała,,

– 2. harmonogramu realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia -3 Uchwały

– 3. planu gospodarczo – finansowego 4 Uchwały

– 4. Przyjęcia Sprawozdania z badania bilansu za rok 2014- 1 Uchwała ,

– 5. Regulaminów 4 Uchwały

– 6. Nabycia lokali i podziału geodezyjnego gruntu 7 Uchwał

– 7. Organizacyjnych i finansowych Zarządu, przestrzegania procedur przetargowych – 10

Uchwał,

– 8. Organizacyjnych rady i innych 12 Uchwał,

Uchwalenie planów Osiedli w październiku a planu Spółdzielni w grudniu stworzyło warunki do wcześniejszego ogłaszania przetargów w oparciu o plan, podpisania umów

i rozpoczynania robót, co powinno korzystnie wpłynąć na przygotowanie i wykonanie planu

w 2015 roku.

W roku 2014 w dniu 29.10.2014 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę Nr 9/2014 uchwalając „harmonogramu opracowania i uchwalenia planu Spółdzielni na rok 2015 ”.

Harmonogram obejmował 11 zadań z terminami realizacji tak by plan Osiedli uchwalony był do końca października, a plan Spółdzielni na początku grudnia. Zadania realizowane były przez; Zarząd, Administracje Osiedli, Komitety Domowe, Rady Osiedli i Radę Nadzorczą.

Założenia zostały wykonane.

Rada Nadzorcza uchwaliła plan Spółdzielni na 2015 rok 17.12.2014 roku.

Potrzeba uchwalenia planu w roku poprzedzającym wynika stąd że każda instytucja działająca na podstawie planu winna ten plan posiadać przed rozpoczęciem nowego roku.

Uchwalony plan w roku poprzednim oparty jest na założeniach do planu na podstawie przewidywanych wyników roku bieżącego.

Uchwalając plan w grudniu zakładaliśmy że po bilansie otwarcia plan będzie skorygowany.

W miesiącu kwietniu 2015 r. Rada Nadzorcza uchwaliła I Korektę Planu Rzeczowo – Finansowego Spółdzielni na 2015 rok. wprowadzone zmiany obejmują:

 1. 1.Rzeczywiste bilanse otwarcia eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych Osiedli wynikające z uwzględnienia gospodarki zimną wodą i kanalizacją, oraz pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi i finansowymi,
 2. 2.Narzut kosztów ogólnych i koszty administracji wyliczone wg. struktury wynikającej z „metody przychodowej” (przychody 2014 roku) podziału kosztów pomiędzy poszczególne rodzaje lokali
 3. 3.Ujęcie we wszystkich tabelach wyników 2014 roku (co również skutkuje zmianami bilansów otwarcia na 2015 rok – lokale użytkowe własnościowe, garaże).

W uchwalonym w ubiegłym roku przez Radę Nadzorczą planie wykonanie kosztów
i przychodów było prognozą sporządzoną na podstawie wyników 9 miesięcy.

 1. 4.Rzeczywiste wyniki i bilanse otwarcia funduszy remontowego
 2. 5.Propozycje korekt przygotowane przez Administracje Osiedli w celu podjęcia uchwał przez właściwe Rady
 3. 6.Zasilenie funduszu remontowego Osiedli z podziału środków funduszu remontowego wspólnego
 4. 7.Przewidywane zatrudnienie pracownika ds. działalności społeczno – kulturalnej na osiedlu „Chabry”.

.

Rada Nadzorcza po upływie poszczególnych kwartałów oceniała wykonanie planu, ocena ta w roku 2014 oraz po I kwartale roku 2015 jest oceną bardzo dobrą.

W dniu 25.02.2015 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z realizacją planu gospodarczego Spółdzielni w roku 2014. Uzyskane wyniki przedstawione zostały przez Zarząd OSM „Przyszłość” w Opolu w szczegółowym opisowo – tabelarycznym materiale. Materiał ten jest dostępny dla wszystkich członków Spółdzielni w wydanym periodyku.

Jego szczegółowa analiza dokonana przez Komisję Rewizyjną Rady Nadzorczej, dyskusja na posiedzeniu Rady, oraz wyjaśnienia Zarządu pozwala stwierdzić, że osiągnięte w 2014 roku wyniki są bardzo dobre.

Na właściwym, przyjętym w planie poziomie kształtują się wyniki we wszystkich rodzajach działalności, pozwalając na stosowanie ( z nielicznymi wyjątkami ) dotychczasowych stawek opłat. Dobre wyniki zostały osiągnięte w wynajmie lokali użytkowych pomimo trudnej sytuacji na rynku nieruchomości. Stanowią one, po opodatkowaniu, znaczącą część wyniku do podziału przez Walne Zgromadzenie. Satysfakcjonuje najniższy od wielu lat poziom zadłużeń użytkowników lokali mieszkalnych..

W dniu 29.04.2015 r. Rada Nadzorcza przyjęła Raport z badania sprawozdani finansowego OSM „Przyszłość” oraz Opinię Niezależnego Biegłego Rewidenta z dnia 23.03.2015 r.

Jak wynika z raportu, sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Na tej podstawie wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2014 rok.

Ważne dla Członków Spółdzielni jest należyte utrzymania zasobów mieszkalnych.

Rada po kontroli stwierdza, że wymagane ustawą z dnia 07.07.1994 r. „Prawo budowlane.” przeglądy obiektów budowlanych były wykonywane terminowo.

Osiedla były kontrolowane również w zakresie;

– stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, (przejezdności dróg p/poż.),

– przygotowania do sezonu zimowego i czystości,

– oznakowania dróg, parkingów, miejsc postojowych dla inwalidów,

– sprawowanego nadzoru nad działalnością inwestycyjno-remontową zasobów,

– zużycia wody, stanu opomiarowania, przyczyny powstałych różnic zużycia wody pomiędzy

licznikiem głównym, a sumą liczników indywidualnych,

działalności społeczno – wychowawczej i placów zabaw.

Rada przyjęła informacje Zarządu w sprawach:

– realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia.

– informacja o wykonaniu Uchwał Rady Nadzorczej.

– informacja o pracy społeczno – wychowawczej.

– przenoszenia przez Spółdzielnię własności lokali.

– przetargach i udzielonych zamówieniach w roku 2014 i I kw. 2015 rok.

– zarządzania nieruchomościami obcymi.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391.)

zimowym utrzymaniu budynków, dróg i chodników.

W okresie sprawozdawczym od lipca 2014 r do kwietnia 2015 r. od członków Spółdzielni do Rady Nadzorczej wpłynęło 83 pism z których;

35 pism wymagało rozpatrzenia – zbadania sprawy.

– na 33 pisma udzielono odpowiedzi.

2 pisma są w rozpatrzeniu.

Propozycje odpowiedzi po zbadaniu sprawy przez Komisje były zatwierdzane na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Sprawy wymagające wyjaśnienia przez Zarząd lub Radę Osiedla były do nich kierowane. Członkowie Spółdzielni mieli również możliwość zgłaszania interwencji w czasie dyżurów pełnionych przez członków Rady Nadzorczej w siedzibie Spółdzielni.

Na skierowane do Rady pisemne wystąpienia i zgłaszane interwencje, zainteresowani otrzymywali pisemne odpowiedzi zawierające wyjaśnienia i informacje o sposobie ich załatwienia. Na pisma w których poruszony problem wymaga kontroli zebrania opinii odpowiadamy po zebraniu wszystkich niezbędnych danych.

Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółdzielni wykazał bardzo duże zaangażowanie
w realizację postawionych przed nim zadań, a uzyskane wyniki ekonomiczno- finansowe pozwalają na pozytywną ocenę działalności Zarządu.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Rada Nadzorcza pragnie podziękować wszystkim członkom Rad Osiedli, Komitetów Domowych za wkład pracy i zaangażowanie osobiste
w realizację przyjętych planów gospodarczych, działań mających na celu dobro członków Spółdzielni i mieszkańców i za działalność społeczno – wychowawczą.

Współpraca Rady Nadzorczej z Radami Osiedli i Zarządem układała się dobrze.

Zadanie na najbliższy rok dla wszystkich organów Spółdzielni, to tak współdziałać
by utrzymać działalność na obecnym poziomie w zakresie gospodarczym i spraw Członkowskich.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej

„Przyszłość” w Opolu o:

– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) za rok 2014.

– zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014r.

– zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2014r.

– udzielenia za rok 2014 absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

OSM „Przyszłość” w Opolu

Sprawozdanie powyższe zostało przyjęte;

Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2015 w dniu 29 04 2015 roku.

Obecnych- 11 . Za- 11 , Przeciw- 0 , Wstrzymało się – 0.

Sprawozdanie uzupełniono decyzją Rady Nadzorczej z dnia 27.05. 2015 r.