Sprawozdanie z działąlności Rady i Administracji Osiedla Dambonia z pracy w 2012r.

Sprawozdanie
z działalności Rady Osiedla DAMBONIA” za 2012 r.

W oparciu o obowiązujące przepisy i Statut OSM PRZYSZŁOŚĆ Rada Osiedla sprawuje kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla. Przewodniczący Rady, Zastępca, Sekretarz i przewodniczący Komisji, stanowią prezydium Rady Osiedla.
Uprawnienia i zadania Rady Osiedla określa statut Spółdzielni, natomiast tryb i formy ich realizacji określa regulamin pracy Rady.

Rada Osiedla Dambonia” została wybrana na Walnym Zgromadzeniu
w czerwcu 2010 r. i jej skład nie uległ zmianie tj :

Prezydium:

Jan Mizera – przewodniczący
Maria Polewiak z-ca przewodniczącego
Jarosław Gałus sekretarz
KOMISJE PROBLEMOWE:
Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kurek – przewodniczący
2. Tadeusz Ferdyn – członek
3. Zofia Ostrowska – członek
4. Halina Tarasiuk – członek
Komisja Społeczno Samorządowa
1. Bronisław Przybycień przewodniczący
2. Michał Barycz – członek
3. Stanisława Dziedzic- członek
4. Ewa Wożniak – członek
Komisja Techniczno Eksploatacyjna
1. Tadeusz Pawluk – przewodniczący
2. Henryk Jurczyński -członek
3. Mieczysław Kłysiński – członek
4. Tadeusz Wingert – członek
Zgodnie z posiadanymi kompetencjami o charakterze decyzyjnym Rada realizowała zadania bezpośrednio na plenarnych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyto 11 posiedzeń plenarnych których przedmiotem były tematy związane
z działalnością Osiedla. Każde zebranie Plenarne Rady poprzedzały zebrania Prezydium oraz poszczególnych komisji na których omawiano tematykę kolejnych spotkań wszystkich członków Rady Osiedla DAMBONIA.
Oprócz tematów merytorycznych, na posiedzeniach Rady omawiano również sprawy bieżące związane z działalnością Osiedla DAMBONIA”. Do udziału w posiedzeniach Rady, zapraszano członków Zarządu Spółdzielni.
W skład Rady Osiedla DAMBONIA” wchodzą członkowie Rady Nadzorczej tj : Maria Polewiak, Jan Mizera i Tadeusz Ferdyn, w związku z czym nie była konieczna obecność dodatkowego przedstawiciela Rady nadzorczej.
Przed każdym plenarnym posiedzeniem, Prezydium Rady Osiedla ustalało porządek obrad oraz projekty uchwał. Na każdym posiedzeniu Prezydium Rady obecny był Kierownik Administracji Witold Krawczyk który przygotowywał
i przedstawiał niezbędne materiały.
Do obowiązków prezydium należało również wykonywanie czynności zleconych przez Radę i koordynowanie pracy Komisji. W okresie sprawozdawczym prezydium odbyło 11 posiedzeń.
Głównym celem działalności Spółdzielni jest utrzymanie jej zasobów lokalowych oraz jak najlepsza obsługa jej członków i ich rodzin zasiedlających teren Osiedla Dambonia” i temu też celowi podporządkowana była tematyka pracy Rady. Była ona omawiana i analizowana na posiedzeniach po uprzednim rozpatrzeniu
i zaopiniowaniu materiałów przez poszczególne komisje.
Jednym z celowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni a tym samym poszczególnych Osiedli, była jej kondycja finansowa warunkująca rozwój, poprawność funkcjonowania i w konsekwencji stopień zadowolenia jej członków. Ten właśnie aspekt przewijał się przez cały czas pracy Rady.
A oto przykłady realizowanych tematów:
1. Opracowanie planów pracy poszczególnych komisji i planu pracy Rady Osiedla.
2. Analiza i ocena wyników gospodarczo finansowych.za poszczególne kwartały ubiegłego roku.
3. Opracowanie projektu planu gospodarczo-finansowego i planu remontowego Osiedla DAMBONIA” na 2013 r w rozbiciu na poszczególne nieruchomości
z uwzględnieniem propozycji Komitetów Domowych działających na terenie Osiedla.
4. Podział części wyniku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanego
w 2011 r dotyczącego zasilenia poszczególnych nieruchomości Osiedla kwotami przeznaczonymi na eksploatację podstawową oraz fundusz remontowy.
5. Przyjęcie preliminarza i ustalenie kwoty na prowadzenie działalności społeczno kulturalnej w zakresie organizacji imprez rozrywkowo-sportowych takich jak: festyny osiedlowe, turnieje szachowe jak również gratyfikacji dla instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Feniks”, określanie wydatków Klubu Feniks”.
6. Dokonanie korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego
w zasobach mieszkaniowych Administracji Osiedla na rok 2012r.na ogólną kwotę 1.575,1 tys. zł
7. W oparciu o przedstawiony materiał rozliczeniowy przyjęto informację
o rozliczeniu kosztów CO za sezon grzewczy 2011/2012
8. Przyjęcie wniosków Komisji Społeczno Samorządowej z przeglądu zagospodarowania ogródków przydomowych i balkonów na Osiedlu Dambonia”,
9. Dokonanie zmiany wysokości stawki funduszu remontowego dla nieruchomości Nr 306 tj ul. Niemodlińska 42,46,48 z dniem 01.10.2012r
o kwotę 0,30 zł/m2/m-c na okres 12 m-cy.
10. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawek jednostkowych tj: zaliczki na CO i zastosowania rozliczenia kosztów ciepła dla poszczególnych nieruchomości w proporcji 40% / 60 % ( koszty stałe i koszty zmienne) dla podzielników wyparkowych oraz 60% /40 % dla podzielników elektronicznych,
11. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji letniej na Osiedlu Dambonia” jak również planu pracy Klubu Feniks” na poszczególne kwartały,
12. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie wysokości stawek opłat jednostkowych za użytkowanie lokali mieszkalnych dla poszczególnych nieruchomości Osiedla z wyszczególnieniem członków OSM Przyszłość oraz osób nie będącymi członkami, z wyjątkiem Nieruchomości Nr 306.
13. Wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczeń Klubu Feniks” dla Zarządu ROD OAZA”
14. Przyjęcie planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego w zasobach Administracji Osiedla na 2013 r.
Niezależnie od powyższego rozpatrywano szereg pism otrzymywanych od mieszkańców osiedla, Rady Nadzorczej bądź Zarządu Spółdzielni.
W dalszym ciągu kontynuuje się temat dotyczący dobudowy balkonów
w budynkach niskich poprzez odbyte spotkania z mieszkańcami, ustalania poszczególnych lokali w których zostaną dobudowane balkony i pobrania wstępnych zaliczek na wykonanie prac.
Niezadowalająca jest postawa Zarządu Spółdzielni w zakresie zagospodarowania wolnego terenu przy ulicy Hallera gdzie zgodnie z wcześniej podjętymi przez RO uchwałami miały zostać wybudowane garaże. W odpowiedzi na pismo złożone przez Zarząd, Rada Osiedla podjęła kolejną uchwałę zobowiązującą Zarząd do podjęcia niezbędnych działań celem przyspieszenia realizacji inwestycji.
Systematycznie utrzymywana jest współpraca z Radą Nadzorczą. Nawiązywane są bezpośrednie kontakty z przewodniczącymi Komitetów Domowych którzy są zapraszani na Plenum Rady i w niej uczestniczą.. W tym punkcie należy zwrócić uwagę, iż z uwagi na wygaśnięcie kadencji dwóch Komitetów Domowych
i kilkakrotne zwoływanie zebrań wyborczych nie udało się z uwagi na niską frekwencję członków danej nieruchomości wybrać nowych składów osobowych Komitetów.
W świetle otrzymywanych informacji i realizacji zadań dotyczących pracy Klubu FENIKS należy bardzo wysoko ocenić pracę osób zaangażowanych w tą działalność. Z przedstawionych materiałów wynika, że działalność oraz zainteresowanie codzienną pracą klubu jest coraz większe, a frekwencja osób uczęszczających do Klubu i biorących udział w zajęciach z roku na rok wzrasta.
Realizując swoje statutowe uprawnienia i obowiązki, Rada Osiedla Dambonia” podjęła w okresie sprawozdawczym łącznie 32 uchwały, które rozpatrywane były przez Radę Nadzorczą. Szczegółowe dane odnośnie powyższego przedstawia zestawienie uchwał Rady Osiedla Dambonia” za I i II półrocze 2012 r stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.
W podsumowaniu Rada Osiedla składa wyrazy podziękowania wszystkim członkom Rady i Komitetom Domowym za wkład pracy w prowadzoną przez te organy działalność oraz wszystkim członkom Spółdzielni za wyrozumiałość i życzliwość jak również zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz Naszego Osiedla.

Przewodniczący Rady Osiedla
/-/ Jan Mizera

—————————————————————————————————————————————

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI
OSIEDLA DAMBONIA” W 2012 ROKU

1. ZASOBY MIESZKANIOWO LOKALOWE.
Obiekty administracji osiedla Dambonia” stanowią wydzielone nieruchomości mieszkaniowe, cztery nieruchomości użytkowe oraz pięć garażowych. Nieruchomości mieszkaniowe to:
301 ul. Zwycięstwa 2-4,
303 ul. Niemodlińska 72,74 i 76,
304 ul. Niemodlińska 66,68 i 70,
306 ul. Niemodlińska 42,46 i 48,
307 ul. Wojska Polskiego 2 -4, Niemodlińska 59 -61,
308 ul. Wojska Polskiego 1 11,
312 ul. Dambonia 27 – 141,
313 ul. Dambonia 155 165.
Na koniec ubiegłego roku zgłoszonych było do administracji 3 892 mieszkańców, co stanowi dalszy spadek o 2.4 % w stosunku do grudnia 2011 roku (3 986), zaś liczba Członków na koniec roku wynosiła 1 783 osób.

2. RZECZOWE WYKONANIE PLANU REMONTÓW.
Ad.1. Naprawy i remonty bieżące zasobów bieżące naprawy wykonane dla utrzymania w sprawności technicznej zasobów mieszkaniowych; wszystkich rodzajów instalacji (wymiana zaworów, sterowników, odpowietrzanie, regulacja itp.) oraz poszczególnych elementów budynku.
Ad.2. Remont i konserwacja dachów – w budynkach przy ul. Niemodlińskiej 66, 68, 70 remont polegał na wykonaniu nowego pokrycia dachowego technologią zgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich (finansowane z pożyczki wewnętrznej),
– wykonanie systemu ogrzewania koryt i rur spustowych wody opadowej dachu,
Dambonia 155 157, 163 165 oraz przy ul. Zwycięstwa 2 4.
Ad.3. Wymiana, remont stolarki okiennej dokonano wymiany oraz napraw pojedynczych okien na klatkach schodowych w budynkach.
Ad.4. Remont i wymiana instalacji wewnętrznych:
– wykonanie zgodnie z PT wewnętrznych linii zasilających w budynku przy
ul. Dambonia 27 i 29 i II etap 87 101, 103 113, 115 -129, 131 – 141.
– przeliczenie współczynników redukcyjnych LAF dla instalacji CO w budynkach przy ul. Dambonia 31 -141, 155 165, Zwycięstwa 2 4 i Niemodlińskiej 72 76
– czyszczenie pionów sanitarnych w budynkach przy Dambonia, Zwycięstwa 2 4
Wojska Polskiego, Niemodlińska 59 61 oraz 72 76.
Ad.5. Remonty elewacji budynków :
– wykonano remont balkonów z montażem zadaszeń ul. Dambonia 163 -165,
– roboty malarskie północnej ściany elewacji ul. Dambonia 75 85,
Ad.6. Naprawy bieżące domofonów – bieżąca konserwacja i wymiana urządzeń.
Ad. 7. Wymiana okien – wymiany okien dokonywał w ubiegłym roku Producent Stolarki PCV I AL Bewi” w Źlinicach (8).
Ad. 8. Inne prace remontowe:
– wymiana i rozbudowa systemu wzmacniaczy instalacji antenowej.

Ogólna kwota poniesionych wydatków na fundusz remontowy w roku 2012 wyniosła
1 178,8 tysięcy zł.
Przychody z naliczeń na ten fundusz osiągnęły:
remonty lok. mieszkalnych 1 410.0 tys.
naliczenia na domofony 35.0 tys.
refaktury kosztów 7.9 tys.
dofinansowanie funduszu 41.0 tys.
podział nadwyżki wyniku 168.4 tys.
razem 1 662.3 tys.
Bilans otwarcia wyniósł 363.3 tys. i zasilił przychód roku 2012 (przy dużym ujemnym bilansie otwarcia roku 2011 wynoszącym -783.7 tys. złotych).
Miniony rok jest kolejnym równoważenia wydatków wobec naliczeń na nieruchomościach o znacznym udziale środków w ubiegłych latach. Roczne zaangażowanie funduszu wynika z realnych możliwości nieruchomości. Wszystkie budynki mieszkaniowe pozostają na podobnym poziomie w zakresie remontowym poszczególnych elementów. Wyjątkiem jest budynek wysoki przy ul. Wojska Polskiego 1 3, który to pozostaje bez wyremontowanych balkonów. W zakresie infrastruktury zewnętrznej w niedalekiej przyszłości czekają nas kosztowne przedsięwzięcia budowy lub remontów dróg osiedlowych przy Wojska Polskiego Niemodlińskiej oraz Dambonia.
Wysoki stopień zaangażowania w ochronę cieplną budynków; oprócz docieplenia ścian, zostały docieplone stropodachy, zabezpieczone klatki schodowe, wymienione okna w piwnicach oraz wbudowany system regulacji instalacji grzewczej pozwala nam utrzymywać koszty grzania na stosunkowo niskim poziomie. W ostatnim sezonie grzewczym 2011 -2012 wyniosły one średnio 1.66 zł/m2 miesięcznie, co jest wartością najniższą w naszej Spółdzielni.

3. EKSPLOATACJA PODSTAWOWA LOKALI MIESZKALNYCH.
Podstawowe koszty eksploatacji lokali mieszkalnych to podatek od nieruchomości, konserwacja ogólna (wszystkie przeglądy i pogotowie techniczne), sprzątanie, utrzymanie zieleni i placów zabaw, energia elektryczna, administrowanie i inne.

W ubiegłym roku koszty wyniosły 1 691.6 tys. złotych. Przychody z bezpośrednich naliczeń to kwota 1 498.5 tys. zł. Dodatni wynik z poprzedniego roku (309.5), naliczenia na instalację gazową (30.8), podział wyniku przez WZ (106.1) i inne przychody (12.7) to łącznie 459.1 tys.
Zasadniczy wpływ na przychody ma wielkość stawki eksploatacji podstawowej, która to jest zróżnicowana dla poszczególnych nieruchomości i na koniec ubiegłego roku dla Członków Spółdzielni wynosiła:
nieruchomość 301 – 1.15 zł/m2 307 – 1.30 zł/m2
303 – 1.58 zł/m2 308 – 1.20 zł/m2
304 – 1.50 zł/m2 312 – 1.25 zł/m2
306 – 1.70 zł/m2 313 – 1.20 zł/m2
Rok 2012 zakończony został wynikiem dodatnim w gospodarce lokali mieszkalnych.
Wynik ten jest zróżnicowany na poszczególnych nieruchomościach, a bilans dodatni otwarcia roku i konsekwentna gospodarka środkami pozwalają na utrzymywanie stawki na dotychczasowym poziomie.

4. PLANOWANY ZAKRES REMONTOWY NA 2012 ROK.
Na rok 2013 poniżej przedstawiony został plan wydatków funduszu remontowego. Bezpośrednio po pierwszym półroczu dokonana zostanie korekta podstawowa głównie uwzględniająca wielkość bilansu otwarcia, podział wyniku finansowego Spółdzielni ale i możliwości wykonania nowych zadań.
Budynki przy ul. Dambonia:
1. Wymiana części sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż budynku D. 31 -45.
2. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej CWU w budynku D. 31 -45.
3. Wymiana WLZ II etap (wewnętrznych linii zasilających od licznika do mieszkania)
w czterech budynkach D. 31 45, 47 57, 59 73, 75 85.
4. Remont balkonów z zadaszeniem ostatniej kondygnacji D. 159 161.
5. Wykonanie dokumentacji projektowej WLZ (wewnętrznych linii zasilających)
w budynkach D. 155 -165.
6. Podjazd dla niepełnosprawnych do budynku Dambonia 155 157.
5. Dobudowa wybranych balkonów w budynku D. 131 – 141.
Budynki przy ul. Wojska Polskiego:
1. Bieżąca konserwacja budynków przy ul. Wojska Polskiego 2 – 4, 1 3, 5 7, 9 -11 i Niemodlińskiej 59 – 61.
2. Remont pokrycia dachu i wymiana obróbek blacharskich w technologii papy
zgrzewalnej ul. Wojska Polskiego 9 -11.
3. Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej CWU Wojska Polskiego 2 4.
4. Wymiana opraw oświetleniowych korytarzy budynków: Niemodlińska 59 61
i Wojska Polskiego 2 -4.
5. Przeliczenie współczynników redukcyjnych LAF dla instalacji CO w
budynkach przy ul. Wojska Polskiego 1 – 11 i Niemodlińskiej 59 61.
Budynki przy ul. Niemodlińskiej i Zwycięstwa :
1. Remont drogi ul. Niemodlińska 42, 46, 48.
2. Czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach przy ul. Niemodlińskiej
42 48 oraz 66 70.
3. Przeliczenie współczynników redukcyjnych LAF dla instalacji CO w
budynkach przy ul. Niemodlińskiej 42 48 i 66 70.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej WLZ (wewnętrznych linii zasilających)
ul. Zwycięstwa 2 4.

Opole, dn. 12 czerwca 2013 roku