Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla „Dambonia” za 2013r

Sprawozdanie
z
działalności Rady Osiedla DAMBONIA

za 2013 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość Rada Osiedla sprawuje kontrolę nad działalnością Administracji Osiedla. Prezydium Rady Osiedla w skład którego wchodzą Przewodniczący Rady, Zastępca, Sekretarz i przewodniczący poszczególnych Komisji problemowych określa uprawnienia
i zadania Rady Osiedla, zawarte w przepisach, natomiast tryb i formy ich realizacji określa regulamin pracy Rady.

Skład Rady Osiedla DAMBIONIA został wybrany na Walnym Zgromadzeniu
w czerwcu 2010 r. i w 2013 roku nie uległ zmianie tj. :

Prezydium:

Jan Mizera – przewodniczący

Maria Polewiak – z-ca przewodniczącego

Jarosław Gałus – sekretarz

KOMISJE PROBLEMOWE:

Komisja Rewizyjna

 1. Maciej Kurek – przewodniczący

 2. Tadeusz Ferdyn – członek

 3. Zofia Ostrowska – członek

 4. Halina Tarasiuk – członek

Komisja Społeczno – Samorządowa

  1. Bronisław Przybycień – przewodniczący
  1. Michał Barycz – członek
  1. Stanisława Dziedzic- członek
  1. Ewa Wożniak – członek

Komisja Techniczno – Eksploatacyjna

  1. Tadeusz Pawluk – przewodniczący

  2. Henryk Jurczyński – członek

  3. Mieczysław Kłysiński – członek

  4. Tadeusz Wingert – członek

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami o charakterze decyzyjnym Rada realizowała zadania bezpośrednio na plenarnych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyto 12 posiedzeń plenarnych, których przedmiotem były tematy związane
z działalnością Osiedla. Każde zebranie Plenarne Rady poprzedzały zebrania Prezydium oraz poszczególnych Komisji na których omawiano tematykę kolejnych spotkań wszystkich członków Rady Osiedla.

Oprócz tematów wyszczególnionych w planach Rady, na posiedzeniach omawiano również sprawy bieżące związane z działalnością Osiedla Dambonia.

Do udziału w posiedzeniach Rady, zapraszano członków Zarządu Spółdzielni oraz przewodniczących Komitetów Domowych.

Członkami Rady Osiedla Dambonia są aktualni członkowie Rady Nadzorczej tj.: Maria Polewiak, Jan Mizera i Tadeusz Ferdyn.

Przed każdym plenarnym posiedzeniem, Prezydium Rady ustala porządek obrad posiedzeń w oparciu o przyjęty plan pracy oraz opracowuje projekty uchwał. Na każdym posiedzeniu Prezydium Rady obecny był Kierownik Administracji Osiedla p. Witold Krawczyk, który przygotowywał i przedstawiał niezbędne materiały związane z tematami danego zebrania.

Do obowiązków Prezydium należało również wykonywanie czynności zleconych przez Radę i koordynowanie pracy Komisji. W okresie sprawozdawczym Prezydium odbyło 12 posiedzeń.

Głównym celem działalności Spółdzielni jest utrzymanie jej zasobów lokalowych oraz jak najlepsza obsługa jej członków i ich rodzin zasiedlających teren Osiedla Dambonia i temu też celowi podporządkowana była tematyka pracy Rady. Była ona omawiana i analizowana na posiedzeniach po uprzednim rozpatrzeniu
i zaopiniowaniu materiałów przez poszczególne Komisje.

Jednym z celowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni, a tym samym poszczególnych Osiedli, była jej kondycja finansowa warunkująca rozwój, poprawność funkcjonowania, a w konsekwencji stopień zadowolenia jej członków. Ten właśnie aspekt przewijał się przez cały czas pracy Rady.

Przykłady realizowanych tematów w roku 2013:

 1. Opracowanie planów pracy poszczególnych Komisji, a na ich podstawie planu pracy Rady Osiedla na 2013r.

 2. Analiza i ocena wyników ekonomiczno – finansowych za poszczególne kwartały ubiegłego roku.

 3. Opracowanie projektu planu gospodarczo-finansowego i planu remontowego Osiedla Dambonia na 2013r. w rozbiciu na poszczególne nieruchomości
  z uwzględnieniem propozycji Komitetów Domowych działających na terenie Osiedla.

 4. Podział części wyniku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanego
  w 2012r. i zatwierdzonego przez cząstkowe Walne Zgromadzenie członków, dotyczącego zasilenia poszczególnych nieruchomości Osiedla kwotami przeznaczonymi na eksploatację podstawową oraz fundusz remontowy.

 5. Zatwierdzenie preliminarza i ustalenie kwoty na prowadzenie działalności społeczno – kulturalnej organizowanej przez osiedlowy Klub Feniks
  w zakresie: organizacji imprez rozrywkowo-sportowych takich jak: festyny osiedlowe, turniej szachowy, tenisa stołowego itp., jak również przyznanie gratyfikacji dla instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Feniks oraz innych wydatków Klubu Feniks na 2013r. ( np. zakup środków trwałych ).

 6. Dokonanie korekty planu rzeczowo-finansowego funduszu remontowego
  w zasobach mieszkaniowych Administracji Osiedla na rok 2013r. na ogólną kwotę 1.961 tyś. zł.

 7. W oparciu o przedstawiony materiał rozliczeniowy przyjęcie informacji
  o rozliczeniu kosztów CO za sezon grzewczy 2012/2013.

 8. Przystąpienie do organizacji letniego konkursu na Najbardziej ukwiecony balkon osiedla i ogródek przydomowy, rozpatrzenie go przez Komisję konkursową Rady, a następnie wręczenie nagród wyróżnionym osobom.

 9. Dokonanie zmian wysokości stawek funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości,

 10. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie stawek jednostkowych tj.: zaliczki na CO i zastosowania rozliczenia kosztów ciepła dla poszczególnych nieruchomości w proporcji 40% / 60 % ( koszty stałe i koszty zmienne) dla podzielników wyparkowych oraz w proporcji 60% /40 % dla podzielników elektronicznych.

 11. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji letniej na Osiedlu Dambonia, jak również planu pracy Klubu Feniks na 2013r.

 12. Wyrażenie zgody na udostępnienie pomieszczeń Klubu Feniks dla Zarządu ROD OAZA.

 13. Przyjęcie planu rzeczowo – finansowego i funduszu remontowego w zasobach Administracji Osiedla na 2014 r.

  Rada Osiedla rozpatrzyła szereg pism otrzymywanych od mieszkańców Osiedla, Rady Nadzorczej jak i Zarządu Spółdzielni.

W dalszym ciągu kontynuuje się temat dotyczący dobudowy balkonów
w budynku niskim przy ul. Dambonia 131-141. Trwa ustalanie poszczególnych lokali, w których będą dobudowane balkony i pobranie wstępnych zaliczek na wykonanie prac.

W styczniu 2013r. Rada podjęła kolejną uchwałę w zakresie zobowiązania Zarządu Spółdzielni do podjęcia niezbędnych działań celem przyspieszenia realizacji uchwały Rady Nr 32/2011 z 18.04.2011r. – dotyczy zagospodarowania terenu przy ulicy Hallera.

W październiku 2013r. wystąpiono do Członków Spółdzielni z informacją o planach budowy garaży przy ul. Hallera w Opolu i obecnie trwa zgłaszanie akceptacji
w partycypowaniu kosztów tej inwestycji.

Systematycznie utrzymywana jest współpraca z Radą Nadzorczą. Nawiązywane są bezpośrednie kontakty z przewodniczącymi Komitetów Domowych, którzy są zapraszani na Plenum Rady i w nim uczestniczą. W tym punkcie należy zwrócić uwagę, iż z uwagi na wygaśnięcie kadencji dwóch Komitetów Domowych
i kilkakrotne zwoływanie zebrań wyborczych nie udało się z uwagi na niską frekwencję członków danej nieruchomości wybrać nowe Komitety
w nieruchomościach nr 312 i 313. Ten stan rzeczy powtarza się od zeszłego roku. Obecnie w Osiedlu działają tylko 4 Komitety Domowe.

Realizując swoje statutowe uprawnienia i obowiązki, Rada Osiedla Dambonia podjęła w okresie sprawozdawczym łącznie 37 Uchwał, które zaakceptowane zostały przez Radę Nadzorczą.

Szczegółowe dane odnośnie powyższego przedstawia zestawienie Uchwał Rady Osiedla Dambonia – I i II półrocze 2013r. stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.

W podsumowaniu Rada Osiedla składa wyrazy podziękowania wszystkim członkom Rady i Komitetów Domowych za wkład pracy w prowadzoną przez te organy działalność oraz wszystkim członkom Spółdzielni za wyrozumiałość
i życzliwość jak również zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz Naszego Osiedla.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Sekretarz Rady Osiedla Przewodniczący Rady Osiedla
/-/ Jarosław Gałus /-/ Jan Mizera

Opole, 17.02.2014r.