Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za okres od VII 2014r – IV 2015r.

Sprawozdanie

z działalności Rady Osiedla „DAMBONIA”
za okres od lipca 2014r. do kwietnia 2015r.

Nowy skład Rady Osiedla „DAMBONIA” na okres kolejnej 4-letniej kadencji został wybrany na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu czerwcu 2014r. Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się
w dniu 16 czerwca 2014r., na którym dokonano jej ukonstytuowania.

W wyniku głosowania wybrano Prezydium w skład którego weszli:

p. Maciej Kurek – Przewodniczący Rady Osiedla

p. Jarosław Gałus – Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla

p. Zofia Proczka – Sekretarz Rady Osiedla

Rada ze swojego grona powołała następujące Komisje problemowe w składzie:

Komisja Rewizyjna:

 1. p. Maria Polewiak – Przewodnicząca Komisji

 2. p. Stanisława Dziedzic – Członek Komisji

 3. p. Ewa Woźniak – Członek Komisji

 4. p. Maciej Marczak – Członek Komisji

Komisja Społeczno-Samorządowa:

 1. p. Andrzej Buchowski – Przewodniczący Komisji

 2. p. Zofia Proczka – Członek Komisji

 3. p. Halina Tarasiuk – Członek Komisji

 4. p. Jacek Kasprzyk – Członek Komisji

Komisja Techniczno-Eksploatacyjna:

 1. p. Mieczysław Kłysiński – Przewodniczący Komisji

 2. p. Arkadiusz Dzierżak – Członek Komisji

 3. p. Stanisław Kozicki – Członek Komisji

 4. p. Henryk Jurczyński – Członek Komisji

 5. p. Jan Mizera – Członek Komisji

Przewodniczący Rady, Zastępca, Sekretarz i przewodniczący Komisji stanowią Prezydium Rady Osiedla.

Uprawnienia i zadania Rady Osiedla określa Statut Spółdzielni, natomiast tryb i formy ich realizacji określa Regulamin Rady Osiedla.

Zadania i uprawnienia o charakterze decyzyjnym Rada realizowała bezpośrednio na plenarnych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym odbyto 10 posiedzeń plenarnych, których przedmiotem były tematy związane z działalnością Osiedla.

Oprócz tematów merytorycznych, na posiedzeniach Rady omawiano również sprawy bieżące związane z działalnością Osiedla. Do udziału w posiedzeniach Rady, zapraszano jako stałych uczestników członków Zarządu Spółdzielni oraz członków Rady Nadzorczej wybranych
z Osiedla „Dambonia” oraz kierownictwo Administracji Osiedla.

Porządek obrad posiedzeń Rady, proponowany był przez jej Prezydium, które dla potrzeb jego realizacji przygotowywało niezbędne materiały i projekty uchwał. Do obowiązków Prezydium należało również wykonywanie czynności zleconych przez Radę i koordynowanie pracy Komisji. W okresie sprawozdawczym Prezydium odbyło 12 posiedzeń.

Realizując swoje statutowe uprawnienia i obowiązki, Rada Osiedla „Dambonia” podjęła w okresie od lipca 2014r. do kwietnia 2015r. łącznie 30 Uchwał, które rozpatrywane były przez Radę Nadzorczą OSM „Przyszłość”. Wszystkie Uchwały zostały przyjęte.

Oto przykłady ważniejszych podejmowanych tematów:

1. Przyjęto plan dyżurów członków Rady Osiedla na II półrocze 2014r. dla mieszkańców,

2. Dokonano podziału części wyniku finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskanego
w 2013 roku dla członków Spółdzielni dotyczącego zasilenia poszczególnych
nieruchomości Osiedla kwotami
przeznaczonymi na eksploatację podstawową lub
i fundusz remontowy,

3. Dokonano analizy i oceny wyników ekonomiczno-finansowych OSM „Przyszłość” za
I półrocze, III kwartał i 2014 rok.

4. Przyjęto informację o rozliczeniu kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy
2013/2014 z utrzymaniem jednostkowej zaliczki na c.o. w sezonie grzewczym 2014/2015.

5. Omówiono realizację funduszu remontowego w zakresie rzeczowym i finansowym za
I półrocze 2014r. oraz 2014 rok.

6. Dokonano korekty planu rzeczowo – finansowego funduszu remontowego w zasobach
mieszkaniowych Administracji Osiedla na rok 2014, na ogólną kwotę 2276,3 tys. zł.

7. Utrzymano stawki jednostkowe eksploatacji podstawowej i funduszu remontowego dla
poszczególnych nieruchomości Osiedla „Dambonia”.

8. Uchwalono Plan rzeczowo-finansowy Osiedla „Dambonia” na 2015 rok.

9. Uchwalono Plan rzeczowo-finansowy Funduszu Remontowego na 2015 rok w kwocie
2564,1 tys. zł.

10. Na spotkaniu z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej zajmowano się stanem
porządku i bezpieczeństwa na Osiedlu.

11. Przyjęto informację dot. realizacji Uchwał Rady Osiedla podjętych w 2014 roku.
12. Przyjęto sprawozdania z działalności Komisji problemowych oraz Rady Osiedla
w II półroczu 2014r.,

13. Zapoznano się z wnioskami opracowanymi przez Komisję Społeczno-Samorządową
z przeglądu zagospodarowania
ogródków przydomowych i balkonów, przeglądu
jesiennego i wiosennego Osiedla. Zgłoszone tematy przekazano do realizacji
Administracji Osiedla.

Na wiosnę 2015r., na wniosek Komisji Społeczno-Samorządowej rozdano wyróżnionym mieszkańcom ziemię do ogródków przydomowych.

14. Przyjęto plan pracy Klubu „Feniks” oraz preliminarz wydatków na IV kwartał 2014r.
oraz I półrocze 2015r.

15. Przyjęto informację o zagospodarowaniu lokali użytkowych w zasobach Administracji
Osiedla „Dambonia” na dz. 31.12.2014r.,
16. Zapoznano się ze stanem zadłużeń czynszowych na lokalach mieszkalnych, lokalach
użytkowych i garażach w Osiedlu „Dambonia” za 2014 rok,
17. Przyjęto plany pracy poszczególnych Komisji problemowych oraz Rady Osiedla na
I półrocze 2015r.

Rada Osiedla „Dambonia” zajmowała się również działalnością osiedlowego Klubu „Feniks” mieszczącego się przy ul. Dambonia 25 w Opolu, przez który realizowana jest szeroka działalność społeczno – kulturalna m.in. turnieje, festyny osiedlowe, spotkania kulturalne, wycieczki, treningi drużyny piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczne, nauka obsługi komputera dla Seniorów, nauka gry w szachy, spotkania tematyczne, akcja letnia itp. W ciągu tygodnia korzystało z Klubu nawet 300 osób.

Rada Osiedla dużo uwagi poświęciła interwencjom i wystąpieniom członków Osiedla „Dambonia”. Po przeanalizowaniu tematów przez Komisje problemowe udzieliła stosownych odpowiedzi i wyjaśnień.

Rada Osiedla na bieżąco pilotuje temat dotyczący budowy zespołu garaży przy
ul. Hallera oraz dobudowy balkonów w budynkach niskich m.in. poprzez odbyte spotkania
z mieszkańcami i bieżące informacje uzyskane z Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedla
w tej sprawie. Obecnie temat dobudowy balkonów realizowany jest dla budynku Dambonia 131-141.

Utrzymywana jest współpraca z Radą Nadzorczą OSM „Przyszłość”. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani do udziału w posiedzeniach Rady Osiedla, a dwoje z nich będąc jednocześnie członkami R.O. bierze bezpośredni udział w pracach tych organów.

Nawiązane są także bezpośrednie kontakty z przewodniczącymi Komitetów Domowych.

W 2014r. na wniosek mieszkańców zostały powołane przez Radę Osiedla dwa nowe Komitety Domowe tj. nieruchomość 312 (ul. Dambonia 27-141) oraz nieruchomość 313
(ul. Dambonia 155-165). W kwietniu 2015r. wybrano ponownie na dalszą kadencję Komitet Domowy nieruchomości 304 ( ul. Niemodlińska 66,68,70 ).

Rada Osiedla aktywnie poparła projekt rewitalizacji terenu rekreacyjnego Osiedla, który został przyjęty do realizacji przez Zarząd Miasta Opole w 2015 roku. Projekt zajął
3 miejsce w głosowaniu. Zebrano razem 1152 głosy.

I etap realizacji projektu obejmuje: oświetlenie terenu rekreacyjno – sportowego przy
ul. Dambonia, alejki spacerowe, boisko wraz ze ścianką do tenisa, ścieżki zdrowia itp.
Rada Osiedla poczyni starania i złoży wniosek do budżetu obywatelskiego na rok 2016, aby zrealizowano w/w projekt w całości.

W 2014r. Rada Osiedla „Dambonia” podjęła również współpracę z Radą Dzielnicy Szczepanowice – Wójtowa Wieś.

W kwietniu 2015 roku w jej skład weszli członkowie naszej Rady Osiedla p. Jacek Kasprzyk oraz p. Maciej Kurek.

Kończąc sprawozdanie Rada Osiedla „Dambonia” składa podziękowanie członkom Rady
i Komitetom Domowym za wkład pracy w prowadzoną przez te organy działalność
i dotychczasową
współpracę.

Opole, 27. 04. 2015r.

Rada Osiedla „Dambonia”