Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni za 2011r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość

w Opolu

z działalności w 2011 r.

.

I. Stan organizacyjny

1. System zarządzania Spółdzielnią

Spółdzielnia funkcjonuje w oparciu o strukturę organizacyjną polegającą na podziale na pięć Administracji Osiedli oraz komórki funkcjonalne Zarządu. Regulamin organizacyjny oraz struktura została wprowadzona w dniu 14 grudnia 2010 r. uchwałą nr 179/2010 Rady Nadzorczej Spółdzielni.

2. Zasoby lokalowe Spółdzielni stan na 31 grudnia 2011 r.

2.1. Zasoby mieszkaniowe

lp.

Osiedle

mieszkania

w zarządzie

OSM

w tym

własność

odrębna

w tym

własność

odrębna – 2011

stan mieszkań

OSM

na 31.12.2011

ilość

m2

ilość

m2

ilość

m2

ilość

m2

1

Centrum

2978

138418

1100

52971

29

1350

1878

85447

2

Chabry

2589

117916

951

44809

33

1511

1638

73107

3

Dambonia

2147

93505

645

28588

26

1122

1502

64917

4

Ozimek

1100

57147

470

25094

12

556

630

32053

5

Zaodrze

2128

110013

684

36176

26

1384

1444

73837

x

Razem

10942

516999

3850

187638

126

5923

7092

329361

.

2.2. Pozostałe lokale domy jednorodzinne, garaże, lokale użytkowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

lp.

Osiedle

Domy jednorodzinne

Garaże

Lokale użytkowe

ilość

m2

ilość

tys.m2

tys. m2

1

Centrum

0

0

189

3,1

11,9

2

Chabry

38

4334

578

9,6

10,0

3

Dambonia

16

2058

236

3,9

5,3

4

Ozimek

0

0

66

1,1

2,6

5

Zaodrze

0

0

456

7,5

5,4

x

Razem

54

6392

1525

25,2

35,2

II. Sprawy członkowsko mieszkaniowe

.

1. Członkowie

lp.

opis

ilość

1.

ilość członków na 31 grudnia 2011 r. – ogółem

9885

2.

członkowie którzy zbyli tytuł prawny do lokalu i nie złożyli rezygnacji

220

3.

członkowie oczekujący na mieszkania

87

4.

członkowie posiadający tytuł prawny do lokalu (mieszk. użytk., garażu)

w tym:

członkowie – osoby fizyczne

członkowie – osoby prawne

9578

9559

19

2. Na dzień 31 grudnia 2011 r. tytuły prawne do 1878 lokali posiadały osoby nie będące członkami Spółdzielni.

.

3. Wykluczenia i wykreślenia ze Spółdzielni w 2011 r.

  • Rada Nadzorcza:

wykluczyła ze Spółdzielni:

    • 11 członków z powodu nie wnoszenia opłat

uchyliła uchwały o wykluczeniu po spłacie zadłużenia:

    • 7 członkom

wykreśliła z rejestru członków Spółdzielni:

    • 10 członków z powodu braku wpłaty wpisowego i udziału,
    • 275 członków z powodu zbycia prawa do lokalu.

4. Mieszkania z ruchu ludności w 2011 r. (eksmisje, zgony, zdanie lokalu)

Spółdzielnia uzyskała 3 lokale mieszkalne które zbyła w drodze przetargu nieograniczonego i ustanowiła własność odrębną na rzecz wygrywającego przetarg.

.

5. Przenoszenie praw i ustanawianie własności odrębnej.

Wnioski o ustanowienie własności odrębnych realizowane są na bieżąco.

Jedynie w 5 nieruchomościach zabudowanych wyłącznie garażami, nie jest możliwe ustanawianie własności odrębnych z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości.

Są to:

zespół garaży przy ul. Wapiennej, – 25 garaży

zespół garaży przy ul. Luboszyckiej (drugi zespół) – 43 garaże

zespół garaży przy ul. Tatrzańskiej – 27 garaży

zespół garaży przy ul. Chabrów (przy AO) – 195 garaży

zespół garaży przy ul. Dambonia (przy AO) – 95 garaży

Poniżej przedstawiono zaawansowanie procesu wyodrębniania własności lokali na dzień 30 kwietnia 2012 r.

Str. 4 -15 informacja o ustanawianiu własności odrębnych

III. Gospodarka zasobami Spółdzielni

1. Zbiorcze zestawienie kosztów i przychodów

( w tys. zł.) bez co i cw

Rodzaj działalności

koszty

przychody

wynik

– lokale mieszkalne

26199,9

26693,7

493,8

– lokale użytkowe

4977,2

6745,9

1768,7

– garaże

456,4

484,5

28,1

– dźwigi

764,4

764,4

0,0

Razem:

32397,4

34688,6

2290,6

Pozostałe koszty i przychody

operacyjne i finansowe

494,2

1975,0

1480,8

Ogółem wynik eksploatacji (brutto) 2011 r.

x

x

3771,4

– działalność społeczno-kulturalna

230,9

358,8

127,9

2. Eksploatacja zasobów

2.1 Eksploatacja wynik finansowy w poszczególnych Osiedlach

( w tys. zł.) bez co i cw oraz działalności społeczno-kulturalnej

Osiedle

Lok. mieszkalne

Dźwigi

Lok. użytkowe

Garaże

Wyniki poz.operac.

i finansowe

Razem

Centrum

160,2

0,0

807,3

-18,9

-9,4

939,2

Chabry

12,7

0,0

242,6

9,3

100,3

364,9

Dambonia

-96,8

0,0

406,3

3,3

16,3

329,1

Ozimek

101,5

0,0

107,4

-0,9

21,5

229,5

Zaodrze

316,2

0,0

205,1

35,3

73,9

630,5

Odsetki od lokat bankowych

1278,2

1278,2

Ogółem

493,8

0,0

1768,7

28,1

1480,8

3771,4

W związku z uzyskaniem na czterech Osiedlach (z wyjątkiem Dambonia) nadwyżki przychodów nad kosztami, większość środków pochodzących z podziału wyniku za rok 2010 została przekazana na zasilenie funduszy remontowych poszczególnych nieruchomości.
W roku 2010 na zasilenie eksploatacji podstawowej przekazano kwotę 520,5 tys. zł, a w roku 2011 – 239,3 tys. zł. Drugim źródłem finansowania bieżącego niedoboru środków przeznaczonych na eksploatację jest nadwyżka uzyskana w roku poprzednim (1085,3 tys. zł). Jedynie na 10 nieruchomościach (spośród 86) eksploatacja zamknęła się niedoborem, lecz na ogół był on niższy od wartości 3 miesięcznych wpływów z naliczeń.

2.2 Stawki opłat.

Podobnie jak w latach poprzednich wzrost stawek opłat na utrzymanie nieruchomości nie kompensuje wzrostu cen związanych z tym usług, który dla wielu pozycji opłat jest wyższy od wskaźnika inflacji (szczególnie energia elektryczna). Korygując obowiązujące stawki opłat wskaźnikiem inflacji ich realna wartość jest niższa od stawek obowiązujących w roku 2001
(z wyjątkiem Osiedla Ozimek).

Stawki opłat w latach 2001 2011 (zł/m2)

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

infl.* rok/rok

wskaźnik

2001

2001

2,56

2,22

2,30

2,20

2,33

100,0

1,0000

2002

2,36

2,37

2,35

2,20

2,54

101,9

poz. 2001

2,32

2,33

2,31

2,16

2,49

0,9814

2003

2,24

2,35

2,23

2,13

2,22

100,8

poz. 2001

2,18

2,29

2,17

2,07

2,16

0,9736

2004

2,24

2,35

2,23

2,13

2,21

103,5

poz. 2001

2,11

2,21

2,10

2,00

2,08

0,9406

2005

2,24

2,35

2,23

2,27

2,21

102,1

poz. 2001

2,06

2,17

2,05

2,09

2,04

0,9213

2006

2,24

2,35

2,22

2,30

2,21

101,0

poz. 2001

2,04

2,14

2,03

2,10

2,02

0,9122

2007

2,30

2,49

2,23

2,31

2,28

102,5

poz. 2001

2,05

2,22

1,98

2,06

2,03

0,8899

2008**

2,15

2,54

1,98

2,33

2,00

104,2

poz. 2001

1,84

2,17

1,69

1,99

1,71

0,8541

2009**

2,22

2,76

2,21

2,58

2,28

103,5

poz. 2001

1,83

2,28

1,82

2,13

1,88

0,8252

2010**

2,30

2,76

2,43

2,85

2,56

103,1

poz. 2001

1,84

2,21

1,94

2,28

2,05

0,8004

2011**

2,65

2,88

2,50

2,96

2,67

104,3

poz. 2001

2,03

2,21

1,92

2,27

2,05

0,7674

* wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ** wyniki rzeczywiste: przychód/powierzchnia/12m-cy ze względu na zróżnicowanie stawek dla poszczególnych nieruchomości

W powyższej tabeli przedstawiono sumę stawek eksploatacji podstawowej, funduszu remontowego i funduszu remontowego – docieplenie. W wierszu zatytułowanym poz.2001 przeliczono uwzględniając występującą zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych – stawkę obowiązującą w danym roku do poziomu roku 2001.

Wysokość ustalonych przez Rady Osiedli opłat wynika z ponoszonych na utrzymanie poszczególnych nieruchomości kosztów. W przypadkach, gdy ustalone stawki nie pokrywają ponoszonych kosztów utrzymania, Zarząd w uzgodnieniu z właściwymi Radami Osiedli,
na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, przeznacza część środków pochodzących z podziału wyniku na uzupełnienie powstałych niedoborów. Podejmowane systematycznie, przez Zarząd i Administracje Osiedli, działania spowodowały, że wpływy i wydatki na większości nieruchomości równoważą się, stąd w roku ubiegłym poszczególne nieruchomości zasilono, niższą niż w 2010 roku, kwotą (239,3 tys. zł).
W efekcie pozwala to przeznaczyć większą część wyniku na fundusz remontowy. Zróżnicowanie stawek dla poszczególnych nieruchomości wyniosło:

Centrum – 1,00 zł/m2 (2,00 1,00zł/m2),

Chabry – 0,28 zł/m2 (1,53 1,25zł/m2),

Dambonia – 0,45 zł/m2 (1,60 1,15zł/m2),

Ozimek – 0,40 zł/m2 (1,93 1,53zł/m2),

Zaodrze – 0,30 zł/m2 (1,70 1,40zł/m2),

Zróżnicowanie stawek opłat na wszystkich Osiedlach utrzymało się na podobnym
(w stosunku do roku ubiegłego) poziomie, największe zróżnicowanie występuje na Osiedlu Centrum i aktualnie wynosi 1 zł/m2. Należy jednak zwrócić uwagę, że dotyczy ono najmniejszych nieruchomości (o łącznej powierzchni lokali mieszkalnych mniejszej niż 2000 m2). Przyczyną tego stanu jest wielkość gromadzonych, przez użytkowników lokali, na utrzymanie nieruchomości środków (pomimo wysokich stawek są gromadzone niskie kwoty) co powoduje wysokie zmiany ponoszonych kosztów wywołane pojedynczymi zdarzeniami
o stosunkowo wysokiej wartości np.: wycinka drzewa, dewastacje, legalizacja wodomierzy itp. Wysokość stawek opłat na większości nieruchomości (wszystkie osiedla) kształtowała się na podobnym jak w roku ubiegłym poziomie i wynosiła w granicach 1,25zł/m2 1,70zł/m2. Do czynników które korzystnie wpływają na wysokość stawek opłat (powodując ich obniżenie) możemy zaliczyć (podobnie jak w latach ubiegłych):

– stosunkowo niedużą powierzchnię nieruchomości,

– uzyskiwanie pożytków z części wspólnej nieruchomości,

które zgodnie z ustawą przeznaczane są na pokrycie kosztów ich utrzymania pozwalając
na ustalenie niższych stawek opłat.

Współdziałanie wszystkich organów Spółdzielni w ograniczaniu kosztów utrzymania nieruchomości i wzrostu stawek opłat na utrzymanie poszczególnych z nich obejmuje konieczność rozważnego gospodarowania środkami funduszu remontowego, a wykonanie szeregu prac jest możliwe dzięki zasilaniu tego funduszu środkami pochodzącymi z podziała wyniku oraz zgromadzonych w związku z realizacją regulaminu podziału wyniku finansowego.

Zestawienie stawek eksploatacji podstawowej lokali mieszkalnych wg osiedli za rok 2011 i 2012.

(zł/m2)

Nr nieru chomości

Adres

stawka wg kosztów

Stawka uchwalona przez RO na 2011*

Stawka docelowa
na 2012**

OSIEDLE CENTRUM

101

Nysy Łużyckiej 56-64

1,59

1,50

1,30

102

Oleska 37

1,48

1,00

1,10

103

Andersa 1A-B

1,51

1,90

2,00

104

Rybacka 2-8

1,35

1,45

1,30

105

Sienk.26-28,Lub.2A-C,W.23-41

1,54

1,60

1,70

106

Waryńskiego 7A

1,92

2,00

2,20

107

Matejki 5

1,44

1,90

1,90

108

Kośnego 31-47, Kat. 81-83

1,48

1,60

1,40

109

Kośnego 66-68

1,60

1,75

1,85

110

Ozimska 53

1,56

1,20

1,40

111

1 Maja 87-93

1,45

1,25

1,35

112/1

Pl. Teatralny 1-2

1,57

1,20

1,20

112/4

Pl. Teatralny 4-5

1,58

1,20

1,20

112/6

Pl. Teatralny 6-7

1,51

1,20

1,20

113/8

Pl. Teatralny 8-9

1,42

1,15

1,15

113/10

Pl. Teatralny 10-11

1,48

1,15

1,15

114

Kośnego 14

1,36

1,90

1,80

115

Kośnego 18

1,36

1,80

1,60

116

Kośnego 34

1,34

1,40

1,55

117

Duboisa 39-47

1,42

1,40

1,40

118

Kościuszki 3-11

1,21

1,00

1,30

119

Pasieczna 4A

1,33

1,75

1,65

120

Pasieczna 6B

1,33

1,20

1,30

121

Konsularna 3

1,33

1,10

1,20

122

Kropidły 3-3A

1,48

1,85

1,85

123

11 Listopada 12

1,38

1,80

1,65

124

11 Listopada 7

1,32

1,50

1,40

125

Dub.20-22, 1Maja 10-12

1,68

1,40

1,60

126

1 Maja 28A-E

1,83

1,70

1,80

127

Gabrieli Zapolskiej 28-36

1,57

1,60

1,70

128

Rodziewiczówny 3-11, Fabryczna 2-14B

1,52

1,80

1,50

129

F22-38,Ak.29-30,N8-10,As.7-9

1,32

1,40

1,45

131

Wapienna 2-6

1,23

1,10

1,30

133

Ozimska 62-68, Kani 3A-B

1,50

1,30

1,50

135

Telesfora 4-24

1,32

1,50

1,55

137

1 Maja 52-56

1,28

1,50

1,35

* od 01.08.2011 ** od 01.08.2012

Nr nieruchomości

Adres

stawka wg kosztów

Stawka uchwalona przez RO na 2011

Stawka docelowa
na 2012

OSIEDLE CHABRY

201

Wilsona 26-82

1,63

1,47

b.z.

202

Wilsona 9-11, Orzech. 10-25

1,54

1,44

b.z.

203

Chabrów 10-22,24-36,38-50

1,47

1,36

b.z.

204

Chabrów 62-72

1,43

1,33

b.z.

205

Chabrów 94-96, 98-100

1,60

1,41

b.z.

206

Chabrów 101-115, 119-141

1,50

1,34

b.z.

207

Chabrów 145-197

1,57

1,34

b.z.

212

Chabrów 33-63

1,53

1,25

b.z.

214

Tatrzańska 26-64

1,50

1,42

b.z.

217

Luboszycka 10-10D, 12-12C

1,50

1,53

b.z.

218

Karpacka 6-34

1,54

1,36

b.z.

229

Domki

1,39

0,77

b.z.

OSIEDLE DAMBONIA

301

Zwycięstwa 2-4

1,46

1,15

b.z.

303

Niemodlińska 72-76

1,53

1,58

b.z.

304

Niemodlińska 66-70

1,42

1,50

b.z.

306

Niemodlińska 42,46,48

1,64

1,60

1,70

307

Woj..Pol.2-4, Niemodlińska 59-61

1,68

1,25

1,30

308

Wojska Polskiego 1-11

1,48

1,20

b.z.

312

Dambonia 27-141

1,46

1,20

1,25

313

Dambonia 155-165

1,50

1,20

b.z.

319

Zamiejska

1,62

0,90

1,00

OSIEDLE OZIMEK

401

Dłusk.2a-e, PL.Woln.2-6a-c

1,82

1,81

b.z.

402

Dłuskiego 5-7,9,11

1,69

1,55

b.z.

403

8 Marca 1,3,5,7

1,66

1,53

b.z.

404

Dłuskiego 19-23

2,03

1,93

b.z.

405

Korczaka 2-6

1,91

1,85

b.z.

406

Sikorskiego 33,35

1,68

1,72

b.z.

407

Sikorskiego 8

1,64

1,72

b.z.

408

Sikorskiego 19,21,23,25

1,77

1,80

b.z.

424

Sikorskiego 6

1,85

1,67

b.z.

425

Sikorskiego 37, Leśna 5

1,79

1,70

b.z.

426

Leśna 9

1,79

1,67

b.z.

OSIEDLE ZAODRZE

501

Koszyka 42-44

1,69

1,68

b.z.

502

Koszyka 2-10,12-14,18-26,28-30

1,64

1,65

b.z.

504

Koszyka 19A-D,23A-B,25A-C

1,64

1,70

b.z.

506

Prószkowska 1-5

1,41

1,63

b.z.

508

Spychalskiego 4A-D,6

1,71

1,70

b.z.

509

Ścieg.9-13, Wandy 5, Niedurnego 6A-B

1,87

1,56

b.z.

510

Piłsudskiego 5-6

1,47

1,45

b.z.

511

Wrocławska 2A-C, 6A-C

1,58

1,41

b.z.

512

Wrocławska 16A-D,18A-D

1,42

1,40

b.z.

518

Prószkowska 7-13

1,51

1,67

b.z.

519

Prószkowska 15-21

1,56

1,66

b.z.

520

Prószkowska 23-29

1,56

1,64

b.z.

521

Prószkowska 31-37

1,57

1,60

b.z.

522

Spychalskiego 8-18

1,59

1,60

b.z.

523

Niedurnego 3-15

1,64

1,45

b.z.

.

2.3 Zadłużenie w opłatach za użytkowanie lokali

W roku 2011 wystąpił wzrost zadłużenia użytkowników wszystkich rodzajów lokali (mieszkalne, użytkowe, garaże) przy czym stosunek wysokości zadłużeń wymagalnych do wartości przychodów z naliczeń utrzymuje się od 3 lat na tym samym i niskim (4,2%) poziomie. Oceniając poziom zadłużenia lokali mieszkalnych należy pamiętać o tym,
że corocznie około 25% wykazanych, wg stanu na koniec roku zaległości, stanowią zadłużenia niewymagalne. Obejmują one wyniki rozliczenia kosztów dostawy wody
i odprowadzenia ścieków oraz kosztów podgrzania wody. Dodatkowo zwracamy uwagę na nasilające się zjawisko sprzedaży (w trybie licytacji komorniczych) mieszkań na zakup których zaciągnięto kredyty zabezpieczone hipoteką na lokalu. W tych przypadkach Spółdzielnia nie ma żadnej możliwości zaspokojenia, ze środków pochodzących ze sprzedaży lokalu, roszczeń z tytułu braku wpłat na utrzymanie nieruchomości oraz pokrycie kosztów jego utrzymania (c.o., woda i ścieki, wywóz nieczystości). Skutkuje to koniecznością prowadzenia wieloletniej egzekucji od dłużników nieposiadających realnego majątku (często pozostających bez pracy lub opuszczających kraj). Sytuacje te mogą powodować ograniczenie możliwości wykonywania prac na poszczególnych nieruchomościach. Dotychczasowa skuteczność dochodzenia należności przez Spółdzielnię powoduje, że corocznie przychody operacyjne są wyższe od ponoszonych kosztów i nie obciążają członków Spółdzielni.

Ciągłego monitorowania wymaga poziom zadłużeń lokali użytkowych. Zmniejszająca się liczba i dochód mieszkańców Opolszczyzny i Opola (jako ogółu), rosnąca konkurencja nowo powstających centrów handlowych i ciągle powstających sklepów dużych sieci handlowych, powodują coraz trudniejsze warunki prowadzenia tego rodzaju działalności. Ze względu na zwiększającą się liczbę lokali coraz trudniejsze są również warunki prowadzenia działalności gastronomicznej. Z tego powodu Zarząd i Administracje Osiedli podejmują działania w celu zmiany sposobu użytkowania obiektów stanowiących własność Spółdzielni. Stopniowo wprowadzani są do nich najemcy prowadzący działalność usługową (przychodnie i gabinety lekarskie, gabinety kosmetyczne, fryzjerskie itp.).

Nadal aktualna jest ocena przedstawiona w materiałach na poprzednie Walne Zgromadzenie, dotycząca porównania sytuacji Spółdzielni z innymi spółdzielniami, zasobami zakładów pracy, Skarbu Państwa, gmin, wspólnot mieszkaniowych i TBS poziom zadłużenia użytkowników lokali wobec Spółdzielni jest znacznie niższy (często wielokrotnie) od zadłużenia wobec ww. podmiotów.

Osiedle

Stan na dzień

Lokale użytkowe

Lokale mieszkalne

Garaże

Ogółem

zł/m2

zł/m2

zł/m2

zł/m2

początek roku

205 017

15,77

373 456

2,70

633

0,15

579 106

3,72

Centrum

po 12 m-ch

253 930

19,59

471 235

3,40

756

0,17

725 921

4,66

wzrost %

24%

26%

19%

25%

początek roku

100 813

10,02

628 333

5,15

2 063

0,20

731 209

5,14

Chabry

po 12 m-ch

141 472

14,06

647 360

5,32

1 761

0,17

790 593

5,57

wzrost %

40%

3%

-15%

8%

początek roku

111 750

20,86

374 454

3,93

865

0,20

487 069

4,64

Dambonia

po 12 m-ch

86 671

16,22

369 218

3,87

746

0,18

456 635

4,35

wzrost %

-22%

-1%

-14%

-6%

początek roku

6 865

2,59

251 944

4,41

75

0,07

258 884

4,25

Ozimek

po 12 m-ch

3 992

1,51

290 039

5,08

49

0,05

294 080

4,83

wzrost %

-42%

15%

-35%

14%

początek roku

40 153

5,35

309 418

2,81

1 417

0,18

350 988

2,80

Zaodrze

po 12 m-ch

59 925

8,00

332 668

3,02

2 931

0,37

395 524

3,15

wzrost %

49%

8%

107%

13%

początek roku

464 598

12,04

1937 605

3,71

5 053

0,18

2407 256

4,09

OGÓŁEM

po 12 m-ch

545 990

14,18

2110 520

4,04

6 243

0,22

2662 753

4,52

wzrost %

18%

9%

24%

11%

W tym zadłużenie lokali mieszkalnych wymagalne do dnia 31 grudnia 2011r. (złotych).

Centrum

317 203

Chabry

497 630

Dambonia

282 698

Ozimek

231 474

Zaodrze

208 711

Razem

1537 716

.

2.4 Sprawy skierowane do sądu w 2011 r.

. (w złotych)

lokale

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

ilość

wartość

użytk.

mieszk.

10

43

66 389

78 913

7

50

69 577

123 808

6

48

19 361

119 129

0

33

0

94 630

13

26

66 384

72 026

Razem

53

145 302

57

193 385

54

138 490

33

94 630

39

138 410

Zwracamy uwagę, że równie istotnym sposobem dochodzenia należności Spółdzielni jest współpraca z dłużnikami i spłata zaległości na warunkach podpisanych z nimi porozumień lub ugód oraz złożonych przez nich deklaracji spłaty zadłużenia. W roku ubiegłym z tej formy spłaty zaległości korzystało 233 użytkowników lokali(Centrum-54, Chabry-71, Dambonia-43, Ozimek-27, Zaodrze-38). Spłaty długu w zadeklarowanych kwotach najczęściej dokonują osoby, które posiadały dopłaty z tytułu rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków.

2.5 Zadłużenia oraz ich udział w naliczeniach czynszowych ogółem ( lata 2002 – 2011).

. (w tys. zł)

Lp

Wyszczególnienie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Lokale użytkowe

2 055,9

1 863,0

840,6

750,0

425,7

469,5

462,2

428,7

464,6

546,0

2

Lokale mieszkalne

2 957,5

2 919,3

2 452,3

2 263,9

2 179,7

1 522,3

1653,4

1537,2

1648,5

1537,7

3

Garaże

20,5

12,3

14,9

12,7

11,2

15,3

8,5

7,1

5,1

6,2

4

Razem

5 033,9

4 794,6

3 307,8

3 026,6

2 616,6

2007,1

2124,1

1973,0

2118,2

2089,9

5

Naliczenia czynszowe

44 256,5

44 364,5

43 866,0

43 585,9

43 234,1

42822,7

44251,6

47209,1

49415,2

49938,2

Wskaźnik (4 : 5)

11,4%

10,8%

7,5%

6,9%

6,1%

4,7%

4,8%

4,2%

4,3%

4,2


3. Fundusz remontowy

W roku ubiegłym fundusz remontowy został zasilony kwotą 1157,3 tys. zł z podziału wyniku za rok 2010 oraz 2552,0 tys. zł. pochodzącą z realizacji regulaminu podziału wyniku. Ponadto znaczny zakres prac został przejściowo sfinansowany środkami wspólnymi Spółdzielni w wysokości 1 250 tys. zł. Przychody z naliczeń lokali mieszkalnych stanowiły
w roku ubiegłym kwotę 7428,4 tys.zł, a więc dwie pierwsze kwoty zwiększyły wielkość środków będących w dyspozycji nieruchomości o blisko 50%, a środki wspólne dodatkowo o 16%. W wielu przypadkach umożliwiło to rozpoczęcie i zakończenie prac, których realizacja musiałaby być rozłożona na kilka lat.

(w tys.zł)

Dodatkowe naliczenia funduszu remontowego

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

Zaodrze

Razem

Regulamin podziału wyniku

450,0

549,8

1052,2

0,0

500,0

2552,0

Podział wyniku 2010

194,7

409,8

192,6

132,4

227,8

1157,3

Nierozdysponowany wynik 2010 roku

215,0

0,0

0,0

88,2

151,8

455,0

Razem

859,7

959,6

1244,8

220,6

879,6

4164,3

Ogółem wynik
2011 roku

980,4

1491,5

809,4

194,0

933,3

4408,6

W roku 2011 prace remontowe na poszczególnych nieruchomościach wykonywane były, tak jak w latach poprzednich, w zakresie wynikającym z wysokości środków finansowych zgromadzonych na funduszu remontowym.

Dla przypomnienia informujemy, że środki finansowe zgromadzone na nieruchomościach są ewidencjonowane odrębnie dla każdej z nich i mogą być wykorzystywane na jej potrzeby remontowe.

LOKALE MIESZKALNE

Wydatki i przychody funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych przedstawia poniższa tabela. (w tys. zł)

CENTRUM

CHABRY

DAMBONIA

OZIMEK

ZAODRZE

RAZEM

Wydatki

3088,2

3567,7

1166,5

1227,8

2766,9

11817,1

Przychody

3853,6

5059,2

1975,9

1333,6

3548,4

15770,7

Wynik

765,4

1491,5

809,4

105,8

781,5

3953,6

Plan remontów zasobów mieszkaniowych i towarzyszącej im infrastruktury w 2011 roku zakładał wykonanie prac o wartości 13059,4 tys. zł.

Wykonano prace remontowe o łącznej wartości 11817,1 tys. zł.

Podstawowe (zasadnicze) prace remontowe obejmowały:

Remonty elewacji budynków, w tym likwidację przeszkleń klatek schodowych, remonty balkonów i loggii o wartości 2788,7 tys. zł

Wymianę instalacji wewnętrznych o wartości 2106,8 tys. zł

Modernizacją dróg wewnętrznych wraz z budową miejsc postojowych o wartości
1093,5 tys. zł

Wymianę pokryć dachowych o wartości 982,3 tys. zł

Docieplenie ścian budynków o wartości 864,9 tys. zł

Wymianę i przebudowę sieci zewnętrznych o wartości 538,7 tys. zł

Poza wyżej wymienionymi robotami wykonywane były prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów.

Zwracamy uwagę, że wartość prac remontowych wykonanych w 2011 roku była o 3164,0 tys. zł wyższa niż w 2010 roku.

LOKALE UŻYTKOWE

Wydatki i przychody funduszu remontowego lokali użytkowych przedstawia poniższa tabela.

(w tys.zł)

CENTRUM

CHABRY

DAMBONIA

OZIMEK

ZAODRZE

RAZEM

Wydatki

676,1

670,4

231,0

88,0

86,7

1752,2

Przychody

758,9

645,6

-177,0

178,7

417,0

1823,2

Wynik

82,8

-24,8

-408,0

90,7

330,3

71,0

W roku 2011 przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni. Poniesione nakłady wyniosły 1752,2 tys. zł przy przychodach w wysokości 1823,2 tys. zł. Wykonane prace podniosły standard spółdzielczych obiektów, pozwoliły utrzymać wysoki wskaźnik ich wykorzystania i pozyskać długoterminowych najemców. Podniesiono standard biurowca położonego przy
ul. Krakowskiej 37 poprzez kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów, wyremontowana elewacja wyróżnia go na tle otaczających budynków.

3.1 Działalność inwestycyjna i remontowa

1. Opracowano projekty budowlano – wykonawcze:

A.O. Centrum:

docieplenia ścian szczytowych budynków mieszkalnych Sienkiewicza 26 i 28 i Luboszyckiej 2A i 2C, Waryńskiego 41

montażu zaworów termostatycznych na głównych przewodach cyrkulacyjnych dla potrzeb regulacji instalacji ciepłej wody w15-tu węzłach grzewczych

A.O. Chabry:

przebudowy ścian klatek schodowych (likwidacja luksferów) w budynkach mieszkalnych Chabrów 33-39, 41-47, 49-55, 57-63 i Luboszycka 12-12C

A.O. Dambonia:

wymiany wewnętrznych linii zasilających energii elektrycznej wbudynkach mieszkalnych przy ul. Dambonia 27, 29 87-101, 103-113, 115-129, 131-141.,

A.O. Zaodrze:

budowy przepompowni wód opadowych garaży dwupoziomowych przy
ul. Prószkowskiej (celem uniknięcia zalewania przy podwyższonym poziomie wody w Odrze)

2. Sporządzono opracowania techniczne dotyczące:

A.O. Centrum:

opracowania współczynników wyrównawczych zużycia ciepła dla 8-miu budynków mieszkalnych (Kośnego 18-18A, 14, 34-34A, 31A-B, 33-39, 41-47, Katowicka 81-85)

A.O. Zaodrze:

charakterystyki energetycznej budynku mieszkalnego (Koszyka 28-30)

3. Docieplenie ścian zewnętrznych:

A.O. Centrum docieplenie ścian szczytowych

– Sienkiewicza 26-28

– Luboszycka 2A-C

– Waryńskiego 41

A.O. Chabry:

Chabrów 159, 167, 175, 183 modernizacja docieplenia ścian szczytowych budynków polegająca na likwidacji docieplenia wełną mineralną (ogrubości nie spełniającej wymogów obecnych przepisów) zpokryciem blachą stalową iwykonaniu nowego, (o większej grubości) docieplenia ze styropianu z wyprawą akrylową

Chabrów 185, 187, 189 pogrubienie docieplenia ścian wschodnich budynków mieszkalnych i wykonanie nowej elewacji (kolorystyki)

Karpacka 6-14, 16-24, 26-34 pogrubienie docieplenia ścian szczytowych, likwidacji docieplenia dolnych stref wełną mineralną (ogrubości nie spełniającej wymogów obecnych przepisów) zpokryciem blachą stalową iwykonaniu nowego, (o większej grubości) docieplenia ze styropianu zwyprawą akrylową

Tatrzańska 26-34, 36-44, 46-54, 56-64 pogrubienie docieplenia ścian północnych, likwidacji docieplenia dolnych stref wełną mineralną (ogrubości nie spełniającej wymogów obecnych przepisów) zpokryciem blachą stalową iwykonaniu nowego, (o większej grubości) docieplenia ze styropianu zwyprawą akrylową

Chabrów 62-72 rozpoczęto docieplanie ścian

4. Remont elewacji budynków:

A.O. Centrum:

– Fabryczna 2-6, 8-12, 14-14B zusunięciem nalotów (grzyby, glony, algi itp.) i malowanie fragmentów elewacji północnych

A.O. Chabry:

– Chabrów 33-63 (16 klatek) i Luboszyckiej 12A-12D (4 klatki)

likwidacja luksferów na klatkach schodowych zwymurowaniem fragmentów ścian i wstawieniem okien

– Chabrów 24-36 i 38-50 (14 klatek)

likwidacja luksferów na klatkach schodowych zwymurowaniem fragmentów ścian i wstawieniem okien oraz montaż systemu oddymiania

– Luboszycka 10-10D (5 klatek)

likwidacja luksferów na klatkach schodowych zwymurowaniem fragmentów ścian i wstawieniem okien

– Tatrzańska 26-34, 36-44, 46-54, 56-64 (20 klatek)

likwidacja luksferów na klatkach schodowych zwymurowaniem fragmentów ścian i wstawieniem okien

5. Budowa zadaszeń wejść i wiatrołapów

A.O. Centrum

Ozimska 62-68 zadaszenia wejść

Kani 3 B-C zadaszenia wejść

A.O. Chabry:

Chabrów 24-36 zadaszenia wejść

Chabrów 28-50 zadaszenia wejść

Chabrów 94-96 i 98-100 rozpoczęto budowę wiatrołapów

A.O. Ozimek:

Wolności 2 A-C zadaszenia wejść

Korczaka 4 wiatrołap

6. Remonty balkonów / loggii: wymiana posadzek z izolacjami, malowanie płyt ibalustrad

A.O. Centrum:

Teatralny 4-5 33 szt.

Teatralny 10-11 33 szt.

Nysy Łużyckiej 62 6 szt.

1 Maja 28 16 szt.

Kośnego 34-34A 5 szt.

11 Listopada 7 5 szt.

Kościuszki 3-11 32 szt.

A.O. Ozimek:

8 Marca 7 60 szt.

Wolności 4 25 szt.

Dłuskiego 5-7 15 szt.

Leśna 5 30 szt.

Leśna 9 60 szt.

A.O. Zaodrze:

Koszyka 19 A-D 36 szt.

7. Remonty pokryć dachowych

A.O. Centrum:

Fabryczna 8-12

Dubois 20

Katowicka 23

Kościuszki 3

1 Maja 28

A.O. Chabry:

Chabrów 10-22 wraz z przebudową kominów ponad dachem

Chabrów 24-36 wraz z przebudową kominów ponad dachem

Chabrów 38-50 wraz z przebudową kominów ponad dachem

Wilsona 66-76

Wilsona 78-82

A.O. Dambonia:

Dambonia 155-157

Zwycięstwa 2-4

Niemodlińska 63

A.O. Ozimek:

Dłuskiego 5-7

Sikorskiego 19

A.O. Zaodrze:

Koszyka 28-30

Wrocławska 16 A-D

Wrocławska 18 A-D

8. Wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowych

A.O. Dambonia:

Dambonia 159-161

Dambonia 163-165

9. Malowanie klatek schodowych:

A.O. Chabry

Chabrów 103, 105, 107, 109, 111, 121, 127, 129 8 klatek

A.O. Ozimek:

Dłuskiego 5, 7A-D

A.O. Zaodrze:

Koszyka 12-14 – 2 klatki

10. Wymiana okien w mieszkaniach:

w ramach wydzielonego funduszu remontowego kontynuowano rozpoczęty w 2002 roku program wymiany stolarki okiennej wmieszkaniach na zasadzie nieoprocentowanej pożyczki, zwracanej przez członków Sp-ni wokresie 48miesięcy od dnia dokonania wymiany okien,

Spółdzielnia dokonała wyboru w drodze przetargu 2-ch firm realizujących wymianę okien,

wymieniono okna w mieszkaniach

11. Wymiana okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach ogólnodostępnych, piwnicach i lokalach użytkowych:

A.O. Centrum:

Luboszycka 2 A-C 15 okien na klatkach schodowych
4 okna w suszarniach

Kośnego 33-47 72 okna w suszarniach

1 Maja 87-93 25 okien na klatkach schodowych
16 okien w suszarniach

1 Maja 52-56 12 okien na klatkach schodowych

Fabryczna 28, 32, 36 12 okien na klatkach schodowych

Katowicka 23 16 okien w pomieszczeniach biurowych

Rodziewiczówny 13 30 m2 witryn w lokalach użytkowych

A.O. Chabry:

Chabrów 62-72 24 okna na klatkach schodowych

49 okien w piwnicach

Orzechowa 10-26 19 okien na klatkach schodowych

118 okien w piwnicach

A.O. Zaodrze:

Koszyka 2¸30 62 okna w suszarniach

Koszyka 42¸44 13 okien w suszarniach

Wrocławska 18B 7 okien w świetlicy

12. Wymiana drzwi wejściowych do budynków:

A.O. Centrum:

Rybacka 2-8 4 szt. drzwi wewnętrznych (z klatek schodowych do korytarzy na parterze) ze ścianką przeszkloną inaświetlem

Chabry:

– Chabrów 94-96 22 szt. do korytarzy (drzwi ppoż.)

A.O. Zaodrze:

Niedurnego 5 i 11 drzwi do klatek schodowych od strony podwórka

13. Zabezpieczenia ppoż. klatek schodowych

A.O. Chabry:

Chabrów 24-36 i 38-50 montaż systemu oddymiania klatek schodowych zgodnie zzaleceniami Straży Pożarnej

14. Przebudowa dróg, miejsc postojowych, chodników

A.O. Centrum:

Kośnego 41-47 wymiana nawierzchni chodnika przed sklepami, przełożenie trylinki na zapleczu

Dubois 41-47 wymiana nawierzchni chodnika na podwórku

Pasieczna 4A wymiana nawierzchni chodnika

Zapolskiej 28-36 przebudowa drogi, zatoki parkingowej ichodników

Armii Krajowej, Asnyka, Norwida przebudowa drogi, parkingu ichodników

1 Maja 10-12 wymiana nawierzchni chodnika

A.O. Chabry:

Chabrów 52 przebudowa drogi, zatoki parkingowej ichodników

Chabrów 33-39 likwidacja placu asfaltowego, wykonanie chodników z kostki betonowej i trawników

A.O. Zaodrze:

Wrocławska 16A-D przebudowa drogi, zatoki parkingowej ichodników

15. Modernizacja dźwigów osobowych

A.O. Centrum:

– Waryńskiego 33 wymiana sterowania.

16. Instalacje elektryczne

A.O. Centrum:

– Telesfora rozpoczęto wymianę WLZ

A.O. Dambonia:

– Dambonia 87-101, 103-113, 115-129, 131-141 rozpoczęto wymianę WLZ

A.O. Zaodrze:

– Koszyka 2-30 przebudowa oświetlenia klatek schodowych i korytarzy (sterowane zmierzchowo i czujnikami ruchu)

– Prószkowska 1-37 przebudowa tablic głównych z wyniesieniem z piwnic na partery

17. Sieci zewnętrzne:

A.O. Centrum:

Waryńskiego 23-35 wymiana przyłącza wody wysokiego ciśnienia zhydroforni do budynku

Teatralny 1-2 wykonanie przyłączy wodociągowych i węzłów hydroforowych

Teatralny 4-5 wykonanie przyłączy wodociągowych i węzłów hydroforowych

Rodziewiczówny 3-11 – wymiana zestawu pompowego

A.O. Dambonia:

Dambonia 131-141 przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

A.O. Zaodrze:

Koszyka -30 i 42-44 wykonanie przyłączy wodociągowych i węzłów hydroforowych

18. Wymiana instalacji wody

A.O. Centrum:

Kośnego 66-68 4 piony w mieszkaniach

A.O. Zaodrze:

– Prószkowska 1-5

19. Roboty w lokalach użytkowych:

A.O. Centrum:

Krakowska 37 ocieplenie ścian, remont sanitariatów, korytarzy, klatki schodowej, instalacji elektrycznej i wod-kan

Rodziewiczówny 13 wymiana witryn

A.O. Chabry:

– Chabrów 52 (Megasam) podział funkcjonalny lokalu

3.2 Fundusz remontowy w latach ubiegłych

Wybrane przychody funduszu remontowego za lata 2004-2011 (w tys. zł).

OSIEDLA

CENTRUM

CHABRY

DAMBONIA

OZIMEK

ZAODRZE

RAZEM

2004

2 418,9

2 144,6

1 597,3

784,5

2 004,6

8 949,9

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

2 176,4

1 937,4

1 400,5

644,4

1 715,4

7 874,1

dofinansowanie funduszu remontowego

124,5

105,0

103,3

56,2

111,0

500,0

podział nadwyżki wyniku

118,0

102,2

93,5

83,9

178,2

575,8

2005

3 895,0

3 775,2

2 549,3

1 393,7

3 338,0

14 951,2

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

2 180,7

2 372,7

1 405,8

722,5

2 014,3

8 696,0

dofinansowanie funduszu remontowego

1 275,0

1 061,0

872,1

505,7

1 003,2

4 717,0

podział nadwyżki wyniku

439,3

341,5

271,4

165,5

320,5

1 538,2

2006

2 824,3

2 768,3

1 858,9

995,2

2 647,9

11 094,6

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

2 174,6

2 198,1

1 411,2

726,9

1 822,8

8 333,6

dofinansowanie funduszu remontowego

168,6

143,8

114,2

69,7

435,1

931,4

podział nadwyżki wyniku

481,1

426,4

333,5

198,6

390,0

1 829,6

2007

2 354,3

2 549,6

1 818,5

998,7

2 086,7

9 807,8

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

2 193,5

2 050,8

1 426,7

762,9

1 634,3

8 068,2

dofinansowanie funduszu remontowego

160,8

137,3

109,0

66,5

126,4

600,0

podział nadwyżki wyniku

0,0

361,5

282,8

169,3

326,0

1 139,6

2008

2039,7

2279,6

1176,1

867,5

1437,5

7800,4

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

1859,3

2184,1

1099,5

800,2

1321,6

7 264,7

dofinansowanie funduszu remontowego

92,5

95,5

70,4

37,7

75,6

371,7

podział nadwyżki wyniku

87,9

0,0

6,2

29,6

40,3

164,0

2009

2220,7

2873,7

1476,1

1087,7

1643,8

9302,0

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

1882,0

2516,6

1229,6

896,6

1390,8

7915,6

dofinansowanie funduszu remontowego

132,5

117,0

91,6

54,8

104,1

500,0

podział nadwyżki wyniku

niepodzielony wynik 2008 roku

206,2

(285,3)

240,1

(230,7)

154,9

(149,0)

136,3

(116,3)

148,9

(211,0)

886,4

(992,3)

2010

1906,4

2492,3

1500,3

878,0

1601,6

8378,6

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

1647,4

2207,8

1358,3

836,8

1382,5

7432,8

dofinansowanie funduszu remontowego

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

podział nadwyżki wyniku

niepodzielony wynik 2009 roku

259,0

(255,7)

284,5

(58,2)

142,0

(141,8)

41,2

(104,5)

219,1

(174,0)

945,8

(734,2)

2011

nal.na remonty.l.m.l.u. i fundusz dociepleń

1936,2

2204,4

1360,4

838,3

1386,6

7725,9

dofinansowanie funduszu remontowego

450,0

549,8

1052,2

0,0

500,0

2552,0

podział nadwyżki wyniku

niepodzielony wynik 2010 roku

194,7

(215,0)

409,8

192,6

132,4

(88,2)

227,8

(151,8)

1157,3

(455,0)

.

3.3 Fundusz remontowy wspólny ( w tysiącach złotych )

Stan na 1 stycznia 2011 r. 79,5 tys.zł

Zwiększenia z tytułu: 39,9

– wpływy z przekształceń 8,1

– odsetki od udzielonych pożyczek 20,9

– wpływy na remonty z rozliczenia wkładów Dambonia 10,9

Zmniejszenia z tytułu: 0,0 tys.zł

Stan na 31 grudnia 2011r. 119,4 tys.zł
.
IV Gospodarka lokalami użytkowymi

W roku 2011 nadal występowały negatywne tendencje na rynku nieruchomości użytkowych tj.

zwiększająca się powierzchnia lokali użytkowych (galerie handlowe, sklepy sieci handlowych, nowe realizacje obiektów użytkowych w centrum miasta np. budynek przy ulicy Targowej),

rosnąca liczba lokali niewynajętych,

rosnąca konkurencja sieci handlowych,

zmniejszenie się znaczenia centrum miasta,

zmniejszająca się liczba mieszkańców.

Pomimo tych ograniczeń Spółdzielni po raz kolejny udało się uzyskać wzrost przychodów
i poprawić wynik z tej działalności. Wymagania stawiane przez potencjalnych najemców powodują, że Spółdzielnia znacznie poszerzyła zakres prowadzonych w lokalach
i w częściach wspólnych nieruchomości prac. W roku ubiegłym na ten cel wydatkowano ponad 1750 tys.zł. Działania te przyczyniły się do podpisania nowych umów najmu, w wielu przypadkach uzyskano wyższe stawki czynszu. Z drugiej strony nasila się zjawisko wypowiadania zawartych umów. Przy uchwalaniu planu na rok bieżący Zarząd sygnalizował, że w przypadku obniżenia przychodów będą podejmowane działania mające na celu obniżenie ponoszonych kosztów i uzyskanie wyniku z działalności Spółdzielni na poziomie podobnym do osiągniętego w latach poprzednich.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższe stawki czynszu uzyskiwano na Osiedlu Dambonia (17,70 zł/m2). Na pozostałych Osiedlach wystąpił wzrost średniej stawki czynszu (z wyjątkiem Osiedla Chabry), jednak są one nadal niższe o ponad 30% od stawek uzyskanych na Osiedlu Dambonia. Trwa rozpoczęta kilka lat temu zmiana sposobu użytkowania lokali tzn. maleje udział lokali handlowych a zwiększa się powierzchnia obiektów usługowych. W ubiegłym roku uruchomiono na Osiedlu Chabry kolejną przychodnię lekarską.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Przychody

5 999,2

5 741,7

5 701,4

5 653,6

5 943,2

6 351,0

6471,3

6606,9

6745,9

Wyniki

1 436,4

1 576,4

1 457,4

1 439,6

2 633,2

2 408,8

2132,8

1402,7

1768,7

udział wyniku
w przychodach

24%

27%

26%

25%

44%

38%

33%

21%

26%

We wszystkich Osiedlach (z wyjątkiem Osiedla Chabry) nastąpił wzrost przychodów z tytułu gospodarki lokalami użytkowymi.

Stawka przychodów i wyników lokali użytkowych w latach 2002 – 2010 (zł/m2/m-c)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Średnia

Centrum

stawka

13,08

12,67

11,82

11,51

12,09

12,95

13,52

13,55

13,75

12,77

wynik

4,72

5,45

4,50

4,12

6,45

6,62

6,82

5,06

5,97

5,52

Chabry

stawka

10,58

11,12

11,14

10,91

10,96

10,98

11,18

11,82

11,74

11,16

wynik

2,13

2,60

2,33

2,34

4,64

3,85

2,92

1,61

1,64

2,67

Dambonia

stawka

12,26

12,17

12,90

14,15

15,99

17,08

16,93

16,36

17,70

15,06

wynik

3,82

4,26

5,09

5,96

10,05

9,73

8,18

5,12

6,45

6,52

Ozimek

stawka

11,02

10,69

11,60

12,21

12,70

13,50

13,44

13,78

14,05

12,55

wynik

3,16

3,29

3,92

4,06

7,11

8,18

6,47

3,86

3,50

4,84

Zaodrze

stawka

6,88

5,79

6,56

5,59

5,75

5,76

5,80

6,59

7,05

6,20

wynik

0,87

0,54

0,35

-0,05

2,43

3,27

2,87

2,65

3,69

1,85

Razem

stawka

10,79

10,51

10,75

10,66

11,13

11,64

11,88

12,15

12,49

11,34

wynik

2,95

3,31

3,17

3,12

5,74

5,78

5,20

3,62

4,29

3,91

Proponowany podział wyniku (2 wersje)

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej
i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2011 roku wynosi 2,242,648,30 zł. Zarząd proponuje do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie dwóch wariantów podziału wyniku.

1.Metoda powierzchniowa

Podstawę do podziału wyniku stanowi powierzchnia użytkowa lokali członków Spółdzielni.

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2011 roku w wysokości

2.242.648,30 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

I. Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

II. Kwotę w wysokości 164.987,00 zł na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

III. Kwotę 2.047.971,39 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 533.100,25 zł,

– Osiedle Chabry 488.351,18 zł,

– Osiedle Dambonia 358.552,24 zł,

– Osiedle Ozimek 220.498,50 zł,

– Osiedle Zaodrze 447.469,22 zł,

z tego:

1. kwotę 267.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Centrum 0,00 zł,

– Osiedle Chabry 95.000,00 zł,

– Osiedle Dambonia 80.000,00 zł,

– Osiedle Ozimek 12.000,00 zł,

– Osiedle Zaodrze 80.000,00 zł,

2. kwotę 1.637.086,36 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin
podziału wyników (pożytków)

– Osiedle Centrum 506.149,06 zł,

– Osiedle Chabry 344.712,50 zł,

– Osiedle Dambonia 263.263,96 zł,

– Osiedle Ozimek 203.951,24 zł,

– Osiedle Zaodrze 319.009,60 zł,

3. kwotę w wysokości 41.675.65 zł zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 12.245,80 zł,

– Osiedle Chabry 10.063,47zł,

– Osiedle Dambonia 134,99 zł,

– Osiedle Ozimek 354,53 zł,

– Osiedle Zaodrze 18.876,86 zł,

4. kwotę w wysokości 102.209,38 zł zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem.
garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle Centrum 14.705,39 zł,

– Osiedle Chabry 38.575,21 zł,

– Osiedle Dambonia 15.153,29 zł,

– Osiedle Ozimek 4.192,73 zł,

– Osiedle Zaodrze 29.582,76 zł,

2. Metoda przychodowa

Podstawę do podziału wyniku stanowi udział przychodów poszczególnych rodzajów lokali, będących w dyspozycji członków Spółdzielni (mieszkalne, użytkowe własnościowe, garaże)
w łącznych przychodach gospodarki tego rodzaju lokalami, oraz powierzchnia użytkowa lokali członków spółdzielni.

Wynik finansowy z gospodarki lokalami użytkowymi oraz działalności operacyjnej i finansowej oraz zarządzania nieruchomościami nie będącymi własnością Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość w Opolu uzyskany w 2011 roku w wysokości

2.242.648,30 zł.

Dzieli na członków w następujący sposób:

IV. Kwotę w wysokości 29.689,91 zł. na realizację uchwały Zebrania Przedstawicieli nr 3/2004 z 17 stycznia 2004r.:

z tego:

– Nieruchomości Osiedla Centrum 24.553,47 zł,

– Nieruchomości Osiedla Zaodrze 5.136,44 zł,

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

V. Kwotę w wysokości 164.987,00 zł na realizację uchwały Walnego Zgromadzenia nr 9/2011.

Zestawienie nieruchomości w załączeniu

VI. Kwotę 2.047.971,39 zł. na poszczególne Osiedla wg rodzajów lokali

– Osiedle Centrum 543.278,34 zł,

– Osiedle Chabry 476.880,54 zł,

– Osiedle Dambonia 358.073,34 zł,

– Osiedle Ozimek 224.463,53 zł,

– Osiedle Zaodrze 445.275,64 zł,

z tego:

1. kwotę 267.000,00 zł na sfinansowanie działalności społeczno- kulturalnej:

– Osiedle Centrum 0,00 zł,

– Osiedle Chabry 95.000,00 zł,

– Osiedle Dambonia 80.000,00 zł,

– Osiedle Ozimek 12.000,00 zł,

– Osiedle Zaodrze 80.000,00 zł,

2. kwotę 1.699.532,75 zł na zasilenie lokali mieszkalnych w oparciu o regulamin
podziału wyników (pożytków)

– Osiedle Centrum 522.748,72 zł,

– Osiedle Chabry 359.133,31 zł,

– Osiedle Dambonia 274.521,64 zł,

– Osiedle Ozimek 211.033,57 zł,

– Osiedle Zaodrze 332.095,51 zł,

3. kwotę w wysokości 58.766,20 zł zasilenie lokali użytkowych własnościowych

– Osiedle Centrum 17.267,62 zł,

– Osiedle Chabry 14.190,35 zł,

– Osiedle Dambonia 190,34 zł,

– Osiedle Ozimek 499,91 zł,

– Osiedle Zaodrze 26.617,98 zł,

4. kwotę w wysokości 22.672,44 zł zasilenie eksploatacji garaży, (fundusz rem.
garaży przy ul. Prószkowskiej)

– Osiedle Centrum 3.262,00 zł,

– Osiedle Chabry 8.556,88 zł,

– Osiedle Dambonia 3.361,36 zł,

– Osiedle Ozimek 930,05 zł,

– Osiedle Zaodrze 6.562,15 zł,

V Działalność społeczna, kulturalna i oświatowa

Źródłem finansowania działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej były środki pochodzące z podziału wyniku. W bieżącym roku, ze względu na obowiązujące rozwiązania podatkowe Zarząd złożył wniosek do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie stawek opłat na tą działalność.

W przypadku uchwalenia stawek w wysokości 0,01 zł/m2/m-c lub 0,02zł/m2/m-c (w zależności od zakresu prowadzonej działalności) zgromadzone w ten sposób środki będą pokrywały koszty prowadzenia działalności w wysokości około 25-30%. Podobnie jak w latach ubiegłych z wnioskami w sprawie odpisu z wyniku na działalności Spółdzielni wystąpiły właściwe Rady Osiedli. Na Osiedlu Zaodrze w pomieszczeniach przeznaczonych na ten cel (zlokalizowanych w obiekcie Administracji Osiedla) rozpoczął pracę nowy klub osiedlowy. Aktualnie Spółdzielnia prowadzi trzy kluby osiedlowe na – Osiedlach Chabry (Chaberek), Dambonia (Feniks) i ww. klub na Osiedlu Zaodrze. Informację dotyczącą pracy klubów osiedlowych oraz pozostałych form działalności przedstawia załączona do materiałów wkładka.

Koszty i przychody działalności społeczno-kulturalnej ( w tys. zł. )

Osiedle

b.o.

Wydatki

Przychody

Dofinansowanie przez WZ

Wynik

Centrum

2,4

4,3

7,0

5,1

Chabry

71,8

70,4

19,0

50,0

70,4

Dambonia

17,4

100,9

23,7

80,0

20,2

Ozimek

-1,6

8,8

12,0

1,6

Zaodrze

27,1

46,5

50,0

30,6

Razem

117,1

230,9

42,7

199,0

127,9

VI Koszty zarządzania Spółdzielnią

Poziom kosztów zarządzania Spółdzielnią jest niższy od założonego w planie na rok ubiegły. Bezpośrednie odnoszenie tych kosztów do powierzchni zarządzanych zasobów nie odzwierciedla w sposób obiektywny nakładów pracy ponoszonych przez pracowników Spółdzielni na uzyskiwanie dodatkowych przychodów (ze względów podatkowych nie można odnieść części kosztów do tego rodzaju działalności), które w rzeczywistości obniżają koszty utrzymania nieruchomości.

Działania te obejmują między innymi:

– wyegzekwowanie odsetek od zadłużeń we wnoszeniu opłat 246,2 tys.zł

– uzyskanie pożytków z części wspólnych nieruchomości 441,2 tys.zł (wzrost o blisko
100%)

– inne przychody eksploatacji podstawowej 204,4 tys.zł

– refaktury kosztów funduszu remontowego i inne przychody 80,1 tys.zł

oraz inna sprzedaż finansująca koszty ogólne w wysokości 52,7 tys.zł

Łącznie daje to kwotę 1 024,6 tys.zł

co w przeliczeniu stanowi 0,14 zł/m2/m-c

1. Zatrudnienie i fundusz płac

Zatrudnienie

Fundusz płac

( w tys. zł. )

Średnia płaca

( w zł. )

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

Zarząd

28,5

29,8

100

1283,5

1220,0

95

3412

Administracje

w tym:

Centrum

Chabry

Dambonia

Ozimek

w tym:

konserwatorzy

umysłowi

Zaodrze

57,0

14,0

10,0

11,0

12,0

8,0

4,0

10,0

57,2

14,4

10,0

10,0

12,8

8,0

4,8

10,0

100

103

100

91

107

100

120

100

2210,2

511,1

400,3

400,0

508,0

337,5

170,5

390,8

2178,5

504,0

394,1

381,9

515,0

333,5

181,5

383,5

99

99

98

95

101

99

106

98

3 174

2 917

3 284

3 182

3 353

3 474

3 151

3 196

Razem

85,5

87,0

102

3493,7

3398,5

97

3255

2. Koszty ogólne zarządzania (w tys.zł)

1. Plan 2063,0

2. Wykonanie 1989,4

3. Źródła pokrycia kosztów ogólnych:

– lokale użytkowe 309,8

– lokale mieszkalne 1608,4

– garaże 18,5

– inna sprzedaż 52,7

Razem 1989,4

3. Koszty administrowania

Ostatni słupek powyższego wykresu to poziom kosztów roku 2011 skorygowany o inflację, czyli w cenach
roku 2001 przyjętego jako baza 100% (patrz tabela Stawki opłat w latach 2001-2011 kol. wskaźnik)

.

VII Koszty organów samorządowych ( w zł. )

Organ samorządowy

Diety zryczałtowane i delegacje

Koszt organizacji zebrań

Razem

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Rada Nadzorcza*

48 561

52 356

2 145

3 973

50 706

56 329

RO Centrum

49 440

53 407

405

832

49 845

54 239

RO Chabry

53 596

53 282

513

788

54 109

54 070

RO Dambonia

56 741

54 308

1 308

5 745

58 049

60 053

RO Ozimek

47 242

41 209

704

726

47 946

41 935

RO Zaodrze

56 367

37 489

1 697

2 821

58 064

40 310

Razem

311 947

292 051

6 772

14 885

318 719

306 936

* – w ramach kosztów ogólnych spółdzielni

VIII Skrócony bilans na dzień 31.12.2011 r.

( w tys. zł.)

Aktywa

31.12.11

31.12.10

Pasywa

31.12.11

31.12.10

A. Aktywa trwałe

144 022

150 874

A. Fundusze własne

159 166

165 139

I. Wartości niematerialne

i prawne

II. Rzeczowe aktywa

trwałe

III. Należności

długoterminowe

IV. Inwestycje

długoterminowe

V. Długoterminowe

rozliczenia

międzyokresowe

7

143338

641

36

0

26

149992

820

36

0

I. Fundusz

podstawowy

II. Należne wpłaty

na kapitał

III. Udziały ( akcje )

własne

IV. Fundusz

zapasowy

V. Fundusz z aktualizacji

wyceny śr. trwałych

VI. Pozostałe

fundusze rezerw.

VII. Zysk ( strata )

z lat ubiegłych

VIII. Zysk ( strata )

netto

IX. Odpisy z zysku

netto w ciągu roku

29374

0

0

4374

123175

0

0

2243

0

33901

0

0

4359

124724

0

0

2155

0

B. Aktywa obrotowe

30 902

29 853

B. Zobowiązania

i rezerw. na zobow.

15 758

15 588

I. Zapasy

II. Należności

krótkoterminowe

III. Inwestycje

krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe

Rozl. międzyokresowe

0

3233

27669

0

1

3055

26797

0

I. Rezerwy na

zobowiązania

II. Zobowiązania

długoterminowe

III. Zobowiązania

krótkoterminowe

IV. Rozliczenia

międzyokresowe

0

2304

10585

2 869

0

2401

10755

2 432

Aktywa Razem

174 924

180 727

Pasywa razem

174 924

180 727

Zarząd Spółdzielni