UCHWAŁA Nr 142/2014 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 21 maja 2014 roku. w sprawie: realizacji Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej

Oryginał.

UCHWAŁA Nr 142/2014

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 21 maja 2014 roku.

w sprawie: realizacji Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 46 § 1 ust.2 litera c ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust. 1 pkt. 19, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi

§ 3

Informacja o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Rady Nadzorczej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało:13.

Za: 13,

Przeciw: 0,

Wstrzymało się: 0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu