UCHWAŁA Nr 143/2014 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 21 maja 2014 roku. w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni za pierwszy kwartał 2014 rok.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 143/2014

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 21 maja 2014 roku.

w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni

za pierwszy kwartał 2014 rok.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Stwierdza na podstawie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania że,

w I kw. 2014 roku Spółdzielnia osiągnęła następujące wyniki:

– dodatni wynik gospodarki lokalami mieszkalnymi (bez mediów i pozostałej

działalności operacyjnej i finansowej) w wysokości 140,6 tys. zł.

– dodatni wynik brutto gospodarki lokalami użytkowymi (bez pozostałej

działalności operacyjnej i finansowej oraz bilansu otwarcia lokali

użytkowych własnościowych) w wysokości 580,5 tys. zł. (osiągnięto wzrost

wyniku o 11,0 % w stosunku do 2012 roku).

– wykonanie zadań realizowanych z funduszu remontowego o wartości

1 289,6 tys. zł co stanowi 140,2% planu I kw. i 13,4% planu rocznego.

– poziom zadłużeń ogółem w wysokości 2 452,3 tys., złotych co stanowi 4,8 % przychodów

w skali roku.

§ 2

Ocenia uzyskane wyniki ogólne jako bardzo dobre.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Głosowało: 13.

Za: 13,

Przeciw: 0,

Wstrzymało się: 0,

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu.