UCHWAŁA Nr 144/2014 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 21 maja 2014 roku. w sprawie: udziału członków Spółdzielni w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia zwoływanego w mies

Oryginał

UCHWAŁA Nr 144/2014

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 21 maja 2014 roku.

w sprawie: udziału członków Spółdzielni w poszczególnych częściach Walnego

Zgromadzeniazwoływanego w miesiącu czerwcu 2014r.

Na podstawie § 64 ust. 1, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestr. dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

1.Ustalić, że w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie Spółdzielni:

a)którym przysługują prawa wymienione w § 8 ust.4 Statutu Spółdzielni

b)członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu.

c)członkowie którzy zbyli prawo do lokalu

2.Określić zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia :

a)członkowie objęci § 8 ust.4 Statutu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia w tych Osiedlach na terenie których posiadają tytuł prawny. W przypadku posiadania więcej niż jednego tytułu, uczestniczą w tym Osiedlu w którym nabyli pierwszy tytuł prawny.

b)członkowie oczekujący na ustanowienie prawa do lokalu zostają przypisani do poszczególnych Osiedli proporcjonalnie do liczby członków zamieszkałych na tych Osiedlach.

c)członkowie którzy zbyli prawo do lokalu uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia w osiedlu w którym posiadali ostatni tytuł prawny do lokalu.

3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, członkowie zostają powiadamiani w sposób wskazany w Statucie Spółdzielni lub obowiązujących przepisach prawnych.

4.Ustalić w oparciu o stan członków Spółdzielni na dzień 31-12-2013 r. podany
w piśmie Zarządu z dnia 14-03-2014 nr
PC/MŻ/1604/14, ilość mandatów do Rady Nadzorczej:

ilość członków ilość mandatów

a)Osiedle „ Centrum” 2552 3

b)Osiedle „ Chabry” 2244 3

c)Osiedle „ Dambonia” 1772 2

d)Osiedle „ Ozimek” 998 1

e)Osiedle „ Zaodrze” 1929 2

5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Stanisław MOSIALA

Wynik głosowania: Obecnych 13, Za -13, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu