UCHWAŁA Nr 24/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 28 stycznia 2015 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na podział geodezyjny.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 24/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 28 stycznia 2015 roku.

w sprawie: wyrażenia zgody na podział geodezyjny.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na podział geodezyjny nieruchomości gruntowych położonych przy Pl. Teatralnym 1-2;4-5;6-7 ( dz. Nr 22/7, km, obręb Opole) oraz
Pl. Teatralnym 8-9,10-11 ( dz nr 23/37 km 48, obręb : Opole)

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi .

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 10

Za: 10

Przeciw:0

Wstrzymało się:

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu