UCHWAŁA Nr 29/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 25 lutego 2015 roku. w sprawie: przestrzegania procedur przetargowych.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 29/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 25 lutego 2015 roku.

w sprawie: przestrzegania procedur przetargowych.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)
w związku z :

 1. 1.Przebiegiem przetargu dot. wyboru wykonawcy na legalizację (wymianę) wodomierzy zimnej i ciepłej wody w zasobach Administracji Osiedli „Centrum”, „Chabry”, „Dambonia”, „Ozimek” – przetarg w dniu 17-09-2014r., specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 20-08-2014r.
 2. 2.Przebiegiem realizacji umowy nr 26/TT/14 z dnia 28-03-2014r. zawartej pomiędzy Zarządem OSM „ Przyszłość” w Opolu a firmą „ OPTIMAL- OKNO Grzegorz Uhryn z siedzibą w Karłowicach, na wymianę okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych w nieruchomości 201 położonej przy ul. Wilsona 26-82.
 3. 3.Pismem Prezesa OSM „Przyszłość” w Opolu Pana Franciszka Dezora
  z dnia 15-10-2013r. do Rady Nadzorczej w sprawie osobiście dokonanej weryfikacji zakresu prac obejmujących wymianę instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej
  w budynkach przy ul. Prószkowskiej umowa nr 26/TT/11 z dnia 18-07-2011r.
  i 01/TT/12 z dnia 11-02-2012r.

Rada u c h w a l a co następuje:

§ 1

 1. 1.Wszystkie komórki organizacyjne OSM „Przyszłość” w Opolu winne: ściśle przestrzegać obowiązującej procedury przetargowej oraz obowiązujących regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych.
 2. 2.Ściśle przestrzegać postanowień i zapisów zawartych w dokumentach formalno – prawnych związanych z ogłoszonym przetargiem na wykonanie usług oraz robót remontowych i inwestycyjnych.
 3. 3.Zarząd wzmocni nadzór nad Administracjami Osiedli w zakresie realizacji zadań remontowych i ich rozliczeń (obmiary, ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa).
 4. 4.Zarząd zwiększy nadzór nad pracą inspektorów nadzoru OSM
  „Przyszłość” celem wzmożenia kontroli nad pracami realizowanymi
  w zasobach Spółdzielni.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Wynik głosowania w sprawie:

Głosowało – 11,

Za : 11,

Przeciw: 0 ,

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu.