UCHWAŁA Nr 30/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 25 marca 2015 roku. w sprawie: funduszy Spółdzielni i regulaminów regulujących ich funkcjonowanie.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 30/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 25 marca 2015 roku.

w sprawie: funduszy Spółdzielni i regulaminów regulujących ich funkcjonowanie.

Na podstawie § 73 ust. 1 pkt. 15, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

 1. 1.Przyjmuje informacje Zarządu z dnia 04-12-2014r. Ldz. E/CW/7187/14, dotyczącą istniejących w Spółdzielni funduszy oraz regulaminów regulujących ich funkcjonowanie.

§ 2

 1. 1.Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
  do:
  1. a)przedstawienia Radzie Nadzorczej pełnej informacji z przeglądu funduszy Spółdzielni
   (tworzonych obligatoryjnie lub ze względu na potrzeby działania Spółdzielni oraz regulaminów regulujących ich funkcjonowanie) łącznie z propozycjami zmian w ich treści,
  2. b)wskazania funduszy, które z racji nie spełniania już swojej roli winny zostać zlikwidowane.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi,

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 9

Za: 9

Przeciw:0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu