UCHWAŁA Nr 31/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 29 kwietnia 2015 roku. w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014rok

Oryginał

UCHWAŁA Nr 31/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za 2014rok

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. a, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje Opinię i Raport z dnia 23..03.2015 r. badania sprawozdania finansowego za 2014r. przeprowadzonego przez BiegłąRewident: Panią Marię Mongiało nr ewid. 7848

reprezentującą Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów „Bad-bil” sp. z o.o. w Opolu,

Treść Opinii określa klauzula, że sprawozdanie finansowe: przedstawia:

  1. 1.Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji

majątkoweji finansowej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” za 2014r.

  1. 2.Sporządzone zostało, we wszystkich aspektach, zgodnie z ustawą o rachunkowości

i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości na podstawie prawidłowo

prowadzonych ksiąg rachunkowych

  1. 3.Jest zgodne z przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.

§ 2

Wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

Wyraża uznanie Zarządowi i Pracownikom Spółdzielni za uzyskanie w 2014 roku

bardzo dobrych wyników.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

RYSZARD GÓRECKI

Głosowało: 11

Za:11

Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Opinia i Raport znajdują się w biurze Zarządu

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu.