UCHWAŁA Nr 32/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 29 kwietnia 2015 roku. w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni za 2014 rok, na podstawie badania sprawo

Oryginał

UCHWAŁA Nr 32/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni

za 2014 rok, na podstawie badania sprawozdania finansowego.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Stwierdza na podstawie „Opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2014”, że wyniki przedstawione w Sprawozdaniu finansowym Spółdzielni za rok 2014 są zgodne z danymi zawartymi
w materiałach przedstawionych przez Zarząd Radzie Nadzorczej za rok 2014

w miesiącu lutym br.

§ 2

Ocenia uzyskane przez Spółdzielnię wyniki gospodarczo – finansowe jako bardzo dobre.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 11

Za: 11

Przeciw: 0

Wstrzymało się:0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu.