UCHWAŁA Nr 33/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 29 kwietnia 2015 roku. w sprawie: pierwszej korekty Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2015 rok.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 33/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: pierwszej korekty Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2015 rok.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 1, ustawy z dnia 16 września 1982r.

Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm),

oraz § 73 ust.1 pkt. 1, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Korektę Planu Gospodarczego Spółdzielni na 2014 rok w planowanych przychodach i wydatkach:

1. Lokale mieszkalne – eksploatacja podstawowa:

przychody z tys. zł 12320,2 na 12635,7 tys. zł

wydatki z tys. zł 10422,9 na 10486,2 tys. zł

2. Lokale użytkowe:

Przychody z tys. zł 7762,7 na 7744,0 tys. zł

wydatki z tys. zł 4660,2 na 4635,8 tys. zł

W tym lokale użytkowe najmowane:

Przychody z tys. zł 5492,5 na b.z.
Wydatki z tys. zł 3636,3 na 3610,3 tys. zł

3. Garaże:

przychody z tys. zł 723,9 na 703,0 tys. zł

wydatki z tys. zł 514,5 na 516,9 tys. zł

4. Fundusz remontowy lokali mieszkalnych:

przychody z tys. zł 13124,5 na 13577,2 tys. zł

wydatki z tys. zł 9602,9 na 9484,9 tys. zł

§ 2

Plan inwestycyjny Spółdzielni na 2014 rok.

W łącznej kwocie wydatków zwiększa się z 1.571,0 tys. do 1.606,0tys zł, które zostaną sfinansowane ze środkówwłasnych Spółdzielni lub ze środków przyszłych użytkowników:

1. inwestycje budowlane b.z. 1.450,0 tys. zł

2. zakupy sprzętu i oprogramowania komputerowego b.z. 121,0 tys. zł

3. zakup samochodu dostawczego – Osiedle Ozimek 35,0 tys. zł

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się: Zarządowi.

§ 4

Tabelaryczne zestawienie dokonanych zmian w Planie Gospodarczym

na 2014 rok dla Spółdzielni ogółem i poszczególnych Osiedli; stanowi

załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało:11

Za:11,

Przeciw:0,

Wstrzymało się:0

Uchwała została sporządzona na dwóch stronach w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu