UCHWAŁA Nr 34/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 29 kwietnia 2015 roku. w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej

Oryginał

UCHWAŁA Nr 34/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 46 § 1 ust.7 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 5, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu za okres od lipca 2014r. do kwietnia 2015r.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydium Rady.

§ 3

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało:11

Za: 11

Przeciw:0

Wstrzymało się:0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu