UCHWAŁA Nr 36 /2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni za pierwszy kwartał 2015 roku.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 36 /2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: oceny wyników ekonomiczno – finansowych Spółdzielni

za pierwszy kwartał 2015 roku.

Na podstawie art.46 §1 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 2 lit. c, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.). Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Stwierdza na podstawie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania że,

po I kw. 2014 roku Spółdzielnia osiągnęła następujące wyniki:

– dodatni wynik gospodarki lokalami mieszkalnymi (z bilansem otwarcia, bez mediów i pozostałej

działalności operacyjnej i finansowej) w wysokości 2080,4 tys. zł.

– dodatni wynik brutto gospodarki lokalami użytkowymi (bez pozostałej

działalności operacyjnej i finansowej oraz bilansu otwarcia lokali

użytkowych własnościowych) w wysokości 549,5 tys. zł.

– wykonanie zadań realizowanych z funduszu remontowego o wartości

1656,8 tys. zł co stanowi 13% planu rocznego.

– poziom zadłużeń ogółem w wysokości 2 000 tys., złotych co stanowi około 3,8 % przychodów
w skali roku.

§ 2

Ocenia uzyskane wyniki ogólne jako dobre.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało:11 .

Za:11 ,

Przeciw:0 ,

Wstrzymało się:0 ,

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokółu.