UCHWAŁA Nr 37/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia z czerwca 2014r.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 37/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

z czerwca 2014r.

Na podstawie art. 46 § 1 ust.2 litera c ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust. 1 pkt. 19, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.)

Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje informację o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia

Spółdzielni z czerwca 2014 rok.

§ 2

Postanawia przedstawić pod obrady Walnego Zgromadzenia informację wymienioną w § 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Informacja o sposobie realizacji Uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia stanowi

załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 11

Za: 11

Przeciw: 0 ,

Wstrzymało się:0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu