UCHWAŁA Nr 38/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego w miesiącu czerwcu 2015r.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 38/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, zwoływanego wmiesiącu

czerwcu 2015r.

Na podstawie art. 46 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust. 17, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”
w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

 1. 1)Pozytywnie opiniuje niżej wymienione projekty uchwał Walnego Zgromadzenia:

 1. 1.Projekt uchwały nr 1 w sprawie Regulaminu WZ
 2. 2.uchwałynr2 w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.
 3. 3.uchwałynr3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
 4. 4.uchwałynr4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
 5. 5.uchwałynr 5 wsprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r.
 6. 6.uchwałynr6 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 7. 7.uchwałynr7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
 8. 8.Projekt uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia wysokości odsetek od środków zaewidencjonowanych na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości.
 9. 9.uchwałynr 9 w sprawie podziału wyniku finansowego za 2014 rok.
 10. 10.Projekt uchwały nr 10 w sprawie spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.
 11. 11.Projekt uchwały nr 11 w sprawie dofinansowania kosztów remontu budynku przy ul. Andersa 1A-B.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało:10.

Za: 10

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona na dwóch stronach w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał. Nr. 2. Załącznik do protokołu