UCHWAŁA Nr 40/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: nabycia nieruchomości.

Oryginał

UCHWAŁA Nr 40/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: nabycia nieruchomości.

Na podstawie art. 46 §1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust. 1 pkt. 3 Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nabycie na własność Spółdzielni nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Ozimku przy Pl. Wolności 4C/11

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 11

Za:11

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona w 3 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Umowa

Nr. 3. Załącznik do protokołu