UCHWAŁA Nr 41/2015 RADY NADZORCZEJ OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU z dnia 27 maja 2015 roku. w sprawie: struktury organizacyjnej

Oryginał

UCHWAŁA Nr 41/2015

RADY NADZORCZEJ

OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYSZŁOŚĆ” w OPOLU

z dnia 27 maja 2015 roku.

w sprawie: struktury organizacyjnej

Na podstawie art. 46 § 1 ust.5 ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003r., Nr 188, poz. 1848 z późn. zm), oraz § 73 ust.1 pkt. 10, Statutu Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu (zarejestrowanego dnia 25 kwietnia 2008r.) Rada Nadzorcza u c h w a l a co następuje:

§ 1

Zmienia Regulamin Organizacyjny Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu uchwalony Uchwałą nr 179/2010 Rady Nadzorczej
z dnia 30.11.2010r. ( wraz z kolejnymi zmianami) poprzez
zwiększenie liczby pracowników umysłowych w Administracji Osiedla „Chabry” o 0,75 etatu.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 3

Zmieniona struktura organów Spółdzielni i etatyzacji jednostek organizacyjnych, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Ryszard Górecki

Głosowało: 11

Za:11 ,

Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Uchwała została sporządzona w 2 egz.

Nr. 1. Oryginał.

Nr. 2. Załącznik do protokołu

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 41/2015 z dnia 27-05-2015r.

Schemat struktury organów Spółdzielni

Walne Zgromadzenie

Członków

Rada Nadzorcza

Rady Osiedli

Zarząd

Komitety Domowe

Etatyzacja jednostek organizacyjnych

Jednostka

Pracownicy

umysłowi

Pracownicy

fizyczni

Razem

AO I

13,5*

1,0 **

14,5*

AO II

10,75*

0,0

10,75*

AO III

11,0*

0,0

11,0*

AO IV

6,0*

7,0

13,0*

AO V

10,5*

0,0

10,5*

Razem AO

51,75*

8,0*

59,75*

Zarząd

27,5*

0,0

27,5*

Ogółem S-pnia

79,25*

8,0

87,25*

* – liczba etatów zostanie zwiększona w przypadku przyjęcia w administrowanie wspólnot mieszkaniowych lub innych okresowych

potrzeb organizacyjnych Spółdzielni

** – etat przewidziany do likwidacji w momencie uzyskania przez pracownika uprawnień emerytalnych